Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3116. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Murska Sobota, stran 7793.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1), 17. in 116. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 6. julija 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V Statutu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) se v 12. točki 2. člena črta besedilo »in Satahovci« ter doda nova 16. točka, ki glasi: »Krajevna skupnost Satahovci, ki obsega naselje Satahovci.«
2. člen
9. člen se spremeni tako, da novo besedilo glasi:
»Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.«
3. člen
V 10. členu se črta drugi stavek in alinee, ki mu sledijo.
4. člen
V tretjem odstavku 11. člena se črta prva alinea.
5. člen
V četrtem odstavku 15. člena se drugi stavek črta in nadomesti z besedilom: «Prvo sejo mestnega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi mestnega sveta, če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.«
6. člen
V 16. členu se v drugem odstavku črta beseda »občani« in nadomesti z besedo »volivci«.
7. člen
V 17. členu se:
– v šesti alinei črta beseda »podžupana«,
– besedilo desete alinee spremeni tako, da glasi: »določi, kateri izmed članov mestnega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je le-ta razrešen,«
– doda nova sedemnajsta alinea, ki glasi: »v skladu z zakonom ustanavlja gospodarske družbe in druge pravne osebe kot oblike javno – zasebnega partnerstva,«
– v dosedanji osemnajsti alinei črta besedilo: »člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo,«
– črta dosedanja enaindvajseta alinea.
8. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata člana mestnega sveta ureja zakon.
Članu mestnega sveta preneha mandat z dnem, ko mestni svet ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata.
Mestni svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana mestnega sveta določa zakon.«
9. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina največ dva podžupana. Podžupana imenuje izmed članov mestnega sveta župan, ki ju lahko tudi razreši. V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan, ki ga določi župan razen, če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči mestni svet, kateri izmed članov mestnega sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan oziroma član mestnega sveta, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve mestnega sveta.«
10. člen
38. člen se spremeni tako, da glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko mestni svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.
Mestni svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana mestnega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana mestnega sveta.«
11. člen
V drugem stavku četrtega odstavka 59. člena se beseda »oziroma« zamenja z besedo »ali«.
12. člen
V 63. členu se doda novi peti odstavek, ki glasi: »Funkcija člana sveta mestne četrti ali krajevne skupnosti je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom v mestni upravi. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu mestnega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.«
13. člen
V 80. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Če mestni svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko mestni svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi mestnega sveta v 15 dneh.«
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
14. člen
V prvem odstavku 84. člena se črta besedilo »o samoprispevkih in«.
PREHODNI DOLOČBI
15. člen
Krajevna skupnost Krog in Krajevna skupnost Satahovci sta pravni naslednici dosedanje Krajevne skupnosti Krog.
Prve volitve sveta Krajevne skupnosti Satahovci se opravijo istočasno z rednimi volitvami v letu 2006.
Sedež novoustanovljene krajevne skupnosti določi svet Krajevne skupnosti Satahovci.
16. člen
Določba 12. člena se začne uporabljati po rednih lokalnih volitvah v letu 2006.
17. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-1/06
Murska Sobota, dne 6. julija 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti