Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2006 z dne 13. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2006 z dne 13. 7. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3184. Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Dragonja

MINISTRSTVA

3142. Pravilnik o registraciji oseb na potniških ladjah
3143. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1
3144. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
3145. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
3146. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pogojih za obratovanje smučišč in zaščitnih sredstvih
3147. Odredba o spremembi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
3148. Sprememba Programa priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze

BANKA SLOVENIJE

3149. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
3150. Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic

SODNI SVET

3151. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3152. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
3153. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3154. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3155. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice vrhovnega sodišča
3156. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice vrhovnega sodišča
3157. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3158. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3159. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3160. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3161. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3162. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3163. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3164. Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov
3165. Sklep o letnem poročilu investicijskega sklada
3166. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2006

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3167. Spremembe Statuta Občine Bistrica ob Sotli
3168. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2005

Brezovica

3169. Statut Občine Brezovica
3170. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ig

3171. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ig

Ivančna Gorica

3172. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ZN S3/a – Kojina

Jesenice

3173. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice

Kamnik

3174. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2006
3175. Odlok o dopolnitvi Odloka o spremembi meje med naseljema Pirševo in Snovik

Komen

3176. Odlok o grbu in zastavi Občine Komen

Ljubljana

3177. Odlok o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja BI 3/2 Ob Vojkovi ulici, BI 2/2 Šolski center in BT 3/2 Štajerska cesta

Loški Potok

3178. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Loški Potok

Ribnica

3179. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ribnica

Škofja Loka

3180. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka

Turnišče

3181. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče

Zagorje ob Savi

3182. Program priprave lokacijskega načrta za območje »Selo« v Zagorju

Žužemberk

3183. Sklep o javni razgrnitvi

POPRAVKI

3185. Popravek Odloka o turistični taksi v Občini Sežana

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

75. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o ureditvi kitolova in Protokola k Mednarodni konvenciji o ureditvi kitolova, podpisani v Washingtonu, z datumom 2. december 1946 (MKUK)

Vlada Republike Slovenije

76. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Zveznim ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje voda Republike Avstrije o sodelovanju pri varstvu pred sevanji in krepitvi medsebojne izmenjave podatkov iz merilnega sistema aerosolov
77. Uredba o ratifikaciji Zapisnika XVI. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
78. Sklep o objavi besedila Skupnega pravilnika k aktu iz leta 1999, aktu iz leta 1960 in aktu iz leta 1934 Haaškega sporazuma, ki ga je sprejela Skupščina Haaške unije dne 1. oktobra 2003 v Ženevi

Ministrstvo za zunanje zadeve

79. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Programom Združenih narodov za okolje (UNEP) – Sredozemskim akcijskim načrtom (MAP) o dogovorih za 14. redno zasedanje pogodbenic Konvencije za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja in njenih protokolov
80. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o spodbujanju in zaščiti naložb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti