Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3112. Program priprave sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za območje K 9 Šole«, stran 7781.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), in 27. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 30. 6. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za območje K 9 Šole«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
1.1. Ureditveni načrt za območje K9 Šole v Kamniku (v nadaljevanju besedila: UN) je bil sprejet z odlokom v maju 1989. UN obravnava območje šolskega kompleksa Osnovne šole Toma Brejca in Osnovne šole Frana Albrehta. Celotno območje UN obsega šolski kompleks, poslovno trgovski del in območje stanovanjske gradnje ob Ljubljanski cesti. V območju UN je predvidena gradnja poslovnih, stanovanjskih in družbenih objektov.
1.2. Občina Kamnik ugotavlja, da v UN predvidena gradnja ne odraža trenutnih potreb šol zaradi spremenjene zakonodaje. Zaradi izvedbe potrebnega programa prizidave k šolam in ureditve zunanjih površin je potrebno prilagoditi urbanistične, oblikovalske, gradbeno tehnične in po potrebi tudi druge pogoje glede na specifičnost programa. Zaradi predvidenih posegov, ki niso v skladu z veljavnimi urbanističnimi dokumenti je potrebno izvesti spremembe in dopolnitve UN.
1.3. Ker se predlagane spremembe in dopolnitve UN nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in ker predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, se predlagane spremembe in dopolnitve UN skladno s 34. členom Zakona o urejanju prostora pripravlja in sprejema po skrajšanem postopku.
1.4. Pravna podlaga priprave Sprememb in dopolnitev UN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) ter sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).
2. Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
2.1. Predmet obravnave sprememb in dopolnitev prostorskega akta je določitev urbanistično-arhitekturnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogojev za gradnjo prizidka k osnovni šoli in ureditve pripadajočih zunanjih površin) zelenih površin, športnih površin in parkirišč ter dovozov).
2.2. Izhodišče za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta je projektna naloga: Priprava in sprejem sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K9 Šole.
3. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta se nanaša na območje Osnovne šole Toma Brejca in Osnovne šole Frana Albrehta z okolico.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci pri pripravi prostorskega akta
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega akta s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev prostorskega akta sodelujejo nosilci urejanja prostora:
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik
– Krajevna skupnost Kamnik Center, Tunjiška 14, 1240 Kamnik
– Krajevna skupnost Kamnik Novi trg, Pot v Rudnik 11, 1240 Kamnik
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik.
Kolikor se med postopkom izdelave sprememb in dopolnitev prostorskega akta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti pridobijo v postopku.
Sprejeti program priprave pripravljavec nemudoma pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, da mu v roku 15 dni od prejema programa priprave podajo pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb oziroma dopolnitev prostorskega akta, kakor tudi, da v roku 15 dni po predložitvi dopolnjenega predloga prostorskega akta z mnenjem ugotovijo upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb oziroma dopolnitev prostorskega akta, sicer se šteje, da se z njim strinjajo;
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Spremembe in dopolnitve prostorskega akta K9 Šole se izdelajo na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
– povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine Kamnik;
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave Ureditvenega načrta K9 Šole;
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja;
– smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se tekom postopka priprave občinskega lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve sprememb in dopolnitev prostorskega akta ter ostale strokovne podlage pripravijo na podlagi predhodnega razpisa izbrani izvajalci.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta bremenijo proračun občine Kamnik.
8. Veljavnost programa priprave
Program priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K9 Šole začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Šifra: 3505-1/2006-5/6
Kamnik, dne 30. junija 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti