Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3111. Program priprave občinskega lokacijskega načrta B 24 Spodnji Stol, stran 7780.

Na podlagi 12., 17. in 27. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 30. 6. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta B 24
Spodnji Stol
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave sprejemanja občinskega lokacijskega načrta B 24 Spodnji Stol. Določijo se cilji in izhodišča, vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije in strokovne službe, vsebina in obseg lokacijskega načrta, roki in objava. Cilji priprave in sprejema so določitev meril in pogojev ter ukrepov v zvezi z organizacijo prometa in dejavnosti ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kamnik.
Izhodišča za pripravo občinskega lokacijskega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002, (Uradni list RS, št. 90/02). Pravna podlaga za izdelavo prostorskega akta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 in 58/03-ZZK-1).
2. Predmet in programska izhodišča
Sprejete spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) določajo meje in urejanje prostorske enote B 24 Spodnji Stol. Površine v območju občinskega lokacijskega načrta so namenjene proizvodnji in skladiščni dejavnosti.
Občinski lokacijski načrt se pripravi v skladu s 27., 30., 31., 33., 72., 73. in 77. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 in 58/03-ZZK-1) ter skladno z veljavnimi podzakonskimi akti, navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
Z občinskim lokacijskim načrtom bodo podrobneje določeni pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim urejanjem območja.
Občinski lokacijski načrt vsebuje tekstualni del – odlok in grafični del prikazan na digitalnem geodetskem načrtu v merilu 1:1000.
3. Območje prostorskega akta
Meje urejanja prostorskega akta določa urbanistična zasnova Kamnika.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega lokacijskega načrta
Pripravljavec občinskega lokacijskega načrta je Občina Kamnik.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave občinskega lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Adria plin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske javne službe, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Občina Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
Kolikor se v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti pridobijo v postopku.
Če kateri od navedenih nosilcev urejanja prostora v 30. dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
V primeru, če kateri od navedenih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh po prejemu zahtevka za izdajo mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv
Občinski lokacijski načrt B 24 Spodnji Stol se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega načrta območja B 24 Spodnji Stol,
– idejnih rešitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– strokovnih gradiv in podatkov sodelujočih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se med postopkom priprave občinskega lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo med postopkom.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetski načrt v ustreznem merilu in izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) kot tudi morebitne druge geodetske podlage pridobi načrtovalec.
8. Rok za pripravo
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta:
– prva prostorska konferenca – april 2006,
– pridobivanje smernic pristojnih nosilcev – avgust 2006,
– izdelava strokovnih podlag – september 2006,
– druga prostorska konferenca – oktober 2006,
– javna razgrnitev in javna obravnava – oktober 2006,
– prva obravnava osnutka na Občinskem svetu – november 2006,
– priprava stališč do pripomb in predlogov – december 2006,
– obravnava in sprejem stališč – december 2006,
– pridobivanje mnenj – januarja 2007,
– obravnava in sprejem dopolnjenega predloga na občinskem svetu – februar 2007,
– priprava in sprejem končnega elaborata in objava v Uradnem listu RS – marec 2007.
V primeru, da bo pristojno ministrstvo, z odločbo določilo izdelavo CPVO, se roki temu ustrezno spremenijo.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev, izdelavo geodetskega načrta in izdelavo prostorskega akta prevzame načrtovalec.
10. Končna določba
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Šifra: 35005-2/2006-5/6
Kamnik, dne 30. junija 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti