Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3132. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka – levi breg, stran 7829.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 23. redni seji dne 28. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka – levi breg
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
2. člen Odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se dopolni z novim četrtim odstavkom, ki glasi:
“Predvidena sprememba zajema tisti del industrijske cone Mlaka, ki je bilo predvideno kot območje Merkur, velikosti 8.665 m2 in zajema parcelne številke 492/1, 492/2, 865/5, 865/11 in 865/2, vse k.o. Križe, ter parceli številka 1179/5 in 1179/9, obe k.o. Bistrica. Na tem območju bosta sedaj gradili svoje objekte firmi KVIBO Tržič in Učila Tržič. Firma KVIBO je lastnik parcel 492/2 in 865/2, k.o. Križe. Firma Učila pa parcel št. 492/1 in 865/5, k.o. Križe, ter parcele št. 1179/5, k.o. Bistrica. V skupnem lastništvu sta parcela št. 865/11, k.o. Križe in parcela št. 1179/9 k.o. Bistrica, ki sta namenjeni skupnemu dovozu.”
2. člen
Tretji odstavek 3. člena Odloka o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»V delu območja Komunalnega podjetja Tržič se prvotno predvidena ureditev garaže, uprave in skladišča spremeni in dopolni tako, da prostorska ureditev obsega:
– upravo, garaže za tovornjake s pomožnimi prostori,
– pokrito deponijo peska in soli,
– parkirišče za zaposlene,
– parkirišča za obiskovalce,
– nadstrešnico nad parkiriščem,
– garaže, skladišča, delavnice,
– delavnice, garaže, skladišča,
– delavnice, garaže, pisarne,
– parkirišče za zaposlene.
Na zahodni strani ceste v industrijsko cono pa so:
– obstoječe garaže,
– pralni plato,
– nadstrešnico nad deponijo in
– predvideno avtopralnico.«
3. člen
Četrti odstavek 3. člena Odloka o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se črta in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Na območju industrijske cone Mlaka so dovoljene postavitve infrastrukturnih objektov in naprav ter objektov, ki po svojih značilnostih izpolnjujejo pogoje za gradnjo enostavnih objektov na podlagi lokacijske informacije in zunanja stopnišča (požarna, vhodna), nadstrešnice nad vhodi in deponijami.«
4. člen
3. člen odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se dopolni z novim petim odstavkom, ki glasi:
»Območje UČILA:
Predvidena je gradnja poslovnega objekta, ki je sestavljen iz treh enot:
– regalnega skladišča,
– veznega objekta, ki je namenjen odpremi,
– upravne stavbe.
Ob objektu bodo utrjene manipulativne parkirne površine. Ostale površine bodo urejene kot zelenice.«
5. člen
3. člen Odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se dopolni z novim šestim odstavkom, ki glasi:
»Območje KVIBO:
Predvidena je gradnja:
– poslovnega objekta v katerem bodo skladiščne manipulativne in pisarniške površine, vključno z nakladalnimi rampami in strojnico hladilnih agregatov, črpalke za dizelsko gorivo.
Ob objektih bodo utrjene manipulativne in parkirne površine. Ostale površine bodo urejene kot zelenice.«
5.a člen
V 4.a členu Odloka o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
Za celotno območje urejanja zazidalnega načrta industrijska cona Mlaka so dovoljene tolerance zunanjih mer objektov +-10%. Etažnost objektov je lahko tudi manjša kot je predvideno. Spreminjanje tlorisnih dimenzij objektov in lege objektov je možno proti notranjosti lastnikove parcele, oziroma proti parcelni meji ob pogoju, da je najmanjši odmik objekta od parcelne meje 4.00 m, pri čemer se odmiki objektov od državne ceste ne smejo zmanjšati, prav tako pa se morajo obdržati predpisani odmiki od komunalnih naprav.
Oblikovanje novih objektov naj sledi namenu objekta.
Dovoljena je fazna gradnja objektov.«
6. člen
Besedilu 4.a člena odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se doda nov odstavek, ki glasi:
»Manipulativni asfaltirani plato je v skladu z razvojem podjetja in selitvijo dejavnosti na skupno lokacijo dovoljeno pozidati v smeri proti severu od objekta garaž za tovornjake in upravo v mansardi z dodatnima objektoma v grafičnem delu označenima s številkama 6 in 7, v nadaljevanju proti severu, kjer je bilo prvotno predvidena površina za II. fazo, pa še z objektom št. 8 in parkiriščem (št. 9). Tlorisne dimenzije in etažnost objektov je razvidna iz grafičnega dela projekta. Oblikovanje novih objektov se prilagodi arhitekturnim značilnostim obstoječih.«
7. člen
Za 4.a členom Odloka o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se doda nov 4.b z naslednjim besedilom:
»Območje UČILA:
Regalno skladišče bo namenjeno skladiščenju knjig in učnih pripomočkov, ter bo enoetažen objekt tlorisnih dimenzij 30 x 31 m, z višino venca strehe +15 m nad tlakom pritličja. Konstrukcija objekta bo jeklena. Fasada bo iz kovinskih montažnih panelov.
Vezni objekt bo namenjen odpremi materiala.
Objekt bo enoentažen, tlorisnih dimenzij 8 x 18 m. Svetla višina objekta bo do 4 m. Konstrukcija objekta bo jeklena z fasado iz kovinskih montažnih panelov.
Upravna stavba bo imela eno do dve kleti, pritličje in tri do štiri etaže. V pritličju in delno v kleteh bo odprema ter pomožni in spremljajoči prostori, v etažah bodo pisarniški prostori uprave. Tlorisne dimenzije objekta bodo od 9 do 17 x 20 m. Objekt bo klasične masivne izvedbe.
Zunanje utrjene manipulativne in parkirne površine morajo biti izvedene v protiprašni izvedbi. Predvideno je dovolj parkirišč za osebna vozila. Preostale površine se uredi kot zelenice.«
8. člen
Za 4.b členom Odloka o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se doda nov 4.c z naslednjim besedilom:
»Območje KVIBO:
Poslovni objekt bo združeval skladišča za živila, manipulativne površine in prostore za upravo. Skladišča za živila bodo ločena na zmrzovalnico, hladilnice in klasično skladišče z normalnim temperaturnim režimom. Skladišča bodo v pritličju in delno v nadstropju. Manipulativne površine bodo v pritličju, prostori uprave pa v prvem in drugem nadstropju. Tlorisne dimenzije objekta bodo 31 x 41 m. Višina venca strehe ali slemena bo +15 m nad tlakom pritličja. Konstrukcija objekta bo armiranobetonski skelet oblečen v kovinske montažne panele.
Sestavni del objekta je tudi stopnišče z nakladalnimi rampami, ki so pokrite z kovinsko nadstrešnico.
Na vzhodni strani je objektu dodana enoetažna strojnica za hladilne agregate, tlorisnih dimenzij 4.00 x 1 00 m.
Črpalka za dizelsko gorivo bo imela vkopan rezervoar za dizelsko gorivo, kapacitete do 33 m2. Nad črpalko bo kovinska nadstešnica svetle višine +4,5 m.
Zunanje utrjene manipulativne in parkirne površine morajo biti izvedene v protiprašni izvedbi. Predvideno je dovolj parkirišč za dostavna in osebna vozila. Preostale površine se uredi kot zelenice.«
9. člen
8. člen Odloka o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se črta in nadomesti besedilom, ki glasi:
»Celotno območje, ki ga ureja ta prostorski akt je že opremljeno z javnim telefonskim omrežjem. Na celotnem območju je dopustna njegova nadgradnja ali gradnja novega telekomunikacijskega omrežja za potrebe dejavnosti, ki so dopustne s tem prostorskim aktom.«
10. člen
Za 10.a členom Odloka o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se doda nov 10.b člen z naslednjim besedilom:
»Območje Učil in KVIBO Tržič je komunalno opremljeno. Predvideni objekti se priključujejo na elektro omrežje neposredno iz transformatorske postaje. Telefon bo napeljan iz obstoječe PTT omarice, ki je na meji z SGP. Obstoječ medkrajevni telefonski kabel se prestavi v smeri proti regionalni cesti Tržič–Kranj.
Vodovod bo napeljan iz obstoječega jaška na območju KVIBO. Na obstoječem napajalnem vodovodu se zgradita dva nadzemna hidranta. Fekalna kanalizacija bo speljana v obstoječ fekalni kanal ob dostopni cesti. Meteorne vode bodo vodene v ponikovalnice. Meteorne vode z utrjenih površin se morajo pred ponikanjem očistiti v lovilcu olj.
Objekti bodo ogrevani na plin. Obstoječi plinovod poteka preko skupne dovozne površine od koder bosta zgrajena plinovodna priključka do predvidenih objektov.
Dovozni priključek je obstoječ. Pri objektu Učila se uredi še en priključek za osebna vozila z obstoječe občinske ceste.«
II. PREHODNE DOLOČBE
11. člen
13. členu Odloka o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se doda naslednje besedilo:
»Ne glede na pozitivno mnenje Ministrstva za obrambo, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, k spremembi ZN Mlaka industrijska cona levi breg, je potrebno k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti tudi požarno soglasje.
Ne glede na pozitivno mnenje Elektro Gorenjske k spremembam ZN Mlaka industrijska cona levi breg, je za gradnjo elektroenergetskih priključkov potrebno pridobiti soglasje Elektro Gorenjske.«
12. člen
14. členu Odloka o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu industrijska cona Mlaka (Uradni list RS, št. 64/97) se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»Sestavni del tega odloka so tudi kartografske priloge, ki se nanašajo na območje, ki je v tem odloku obravnavano kot območje Komunalnega podjetje Tržič, območje Kviba in območje Učil, in sicer:
– izrez iz PUP M 1: 5000
– katastrski načrt izrez M 1:2880
– posnetek terena z vrisanimi parcelnimi mejami M1:1000
– arhitekturna situacija M 1:1000
– arhitekturna situacija (2) M 1:500 in (3) situacija komunalne opreme za območje Komunalnega podjetja Tržič
– primerjalna situacija (obstoječi ZN – sprememba ZN) M 1:1000.«
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-01/05-05
Tržič, dne 28. junija 2006
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti