Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3105. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 7759.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 13/94, 39/95, 18/98, 35/98, 99/99, 64/01, 100/03 in 63/04, uradno prečiščeno besedilo 100/04) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04 in 36/06) sta senat Univerze v Ljubljani dne 27. 6. 2006 in upravni odbor Univerze v Ljubljani dne 29. 6. 2006 sprejela
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05) se v 3. členu doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Uporaba in varovanje pečatov univerze se uredi s posebnimi pravili.«
2. člen
V 12. členu se ime članice Akademija za likovno umetnost spremeni v Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
3. člen
V 13. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvrščeni v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fakultetah, umetniških akademijah oziroma visokih strokovnih šolah so:
– Biotehniška fakulteta: (42) vede o živi naravi (biologija, mikrobiologija, biotehnologija, biomedicina); (14) izobraževanje učiteljev (biologija); (54) proizvodne tehnologije (lesarstvo, živilstvo); (58) arhitektura in gradbeništvo (krajinska arhitektura); (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (agronomija, zootehnika, gozdarstvo);
– Ekonomska fakulteta: (31) družbene vede (ekonomija); (34) poslovne in upravne vede (poslovanje, podjetništvo, menedžment, trženje, zavarovalništvo, finance, bančništvo, računovodstvo); (46) matematika in statistika (aktuarstvo);
– Fakulteta za arhitekturo: (58) arhitektura in gradbeništvo (arhitektura);
– Fakulteta za družbene vede: (31) družbene vede (sociologija, politologija, komunikologija, kulturologija, antropologija, obramboslovje); (32) novinarstvo in informiranje (novinarstvo);
– Fakulteta za elektrotehniko: (52) tehniške vede (elektrotehnika, elektronika, telekomunikacije, energetska tehnika);
– Fakulteta za farmacijo: (72) zdravstvo (farmacija, biomedicina);
– Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: (58) arhitektura in gradbeništvo (gradbeništvo, prostorsko in urbanistično planiranje); (52) tehniške vede (geodezija); (85) varstvo okolja (varstvo okolja);
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede o neživi naravi (kemija); (14) izobraževanje učiteljev (kemija); (42) vede o živi naravi (biokemija, biomedicina); (52) tehniške vede (kemijsko inženirstvo); (54) proizvodne tehnologije (kemijska tehnologija); (86) varnost (varstvo pri delu, požarno varstvo);
– Fakulteta za matematiko in fiziko: (46) matematika in statistika (matematika); (52) tehniške vede (mehanika); (14) izobraževanje učiteljev (matematika, fizika, računalništvo z matematiko); (44) vede o neživi naravi (fizika, astronomija in meteorologija);
– Fakulteta za pomorstvo in promet: (84) transportne storitve (pomorstvo, tehnologija prometa);
– Fakulteta za računalništvo in informatiko: (48) računalništvo (računalništvo in informatika);
– Fakulteta za strojništvo: (52) tehniške vede (strojništvo);
– Fakulteta za socialno delo: (76) socialno delo (socialno delo),
– Fakulteta za šport: (14) izobraževanje učiteljev (športna vzgoja), (81) osebne storitve;
– Fakulteta za upravo: (34) poslovne in upravne vede (javna uprava),
– Filozofska fakulteta: (22) humanistične vede (filozofija, arheologija, zgodovina, sociologija kulture, umetnostna zgodovina, muzikologija, jeziki in književnosti, jezikoslovje, prevajalstvo); (31) družbene vede (sociologija, geografija, etnologija, psihologija, antropologija); (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (filozofija, zgodovina, jeziki in književnosti, sociologija, geografija, pedagogika, andragogika); (32) novinarstvo in informatika (bibliotekarstvo);
– Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina, stomatologija, biomedicina);
– Naravoslovnotehniška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev (kemijsko izobraževanje); (21) umetnost (oblikovanje tekstilij in oblačil); (44) vede o neživi naravi (geologija); (54) proizvodne tehnologije (tekstilstvo, rudarstvo, geotehnologija, metalurgija, materiali, grafična tehnika);
– Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (razredni pouk, likovna pedagogika, matematika, kemija, fizika, biologija, računalništvo, tehnika, predšolska vzgoja, defektologija, socialna pedagogika);
– Pravna fakulteta: (38) pravo (ustavno, mednarodno, delovno, civilno in gospodarsko pravo, rimsko pravo in zgodovina prava, kazenskopravne znanosti, teorija prava in države); (31) družbene vede (ekonomska analiza in ekonomska politika); (34) poslovne in upravne vede (javna uprava);
– Teološka fakulteta: (22) humanistične vede (teologija);
– Veterinarska fakulteta: (64) veterinarstvo (veterinarska medicina, biomedicina);
– Akademija za glasbo: (21) umetnost (glasba: kompozicija in glasbena teorija, dirigiranje, instrumenti, petje, cerkvena glasba, operna šola); (14) izobraževanje učiteljev (glasbena pedagogika, instrumenti);
– Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: (21) umetnost (dramska igra in umetniška beseda, režija, dramaturgija, scenografija, kostumografija);
– Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: (21) umetnost (kiparstvo, slikarstvo, oblikovanje, grafika, restavratorstvo);
– Visoka šola za zdravstvo: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, zdravstvene tehnike).«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
4. člen
V drugem odstavku 15. člena se doda nova točka 8, ki se glasi:
»8) upravljanje z intelektualno lastnino Univerze v Ljubljani«.
Točke, ki sledijo, se ustrezno prenumerirajo.
5. člen
V 51. členu se točka 6) razdeli, tako da se po novem točka 6) glasi:
»za razvoj informacijskega sistema«, sedanja točka 7) se po novem glasi: »za razvoj knjižničnega sistema«, ostale točke se ustrezno prenumerirajo.
6. člen
V poglavje Prehodne in končne določbe se vnese naslednje določilo:
»Pri odločanju v postopkih izvolitev v nazive se na prvi stopnji uporabljajo predpisi, ki veljajo v času sprejema odločitve. V postopku pritožbe se uporabljajo predpisi, ki so veljali v trenutku, ko je bila sprejeta izpodbijana odločba.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Te spremembe se uporabljajo od 29. 6. 2006, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 209-02/06
Ljubljana, dne 27. junija 2006 in 29. junija 2006
Univerza v Ljubljani
Predsednik UO
prof. dr. Janez Hribar l.r.
 
Rektorica
prof. dr. Andreja Kocijančič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti