Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3131. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2005, stran 7828.

Na podlagi 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2005 (Uradni list RS, št. 142/04, 68/05 in 102/05) ter 18. in 92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 23. redni seji dne 28. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2005 se potrjuje v naslednjih zneskih:
Zneski v SIT
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|A)  |Bilanca prihodkov in odhodkov:             |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |Skupaj prihodki                    |2.236.696.664|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|II. |Skupaj odhodki                     |2.140.513.469|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|III. |Proračunski presežek oz. primanjkljaj (I.-II.)     |  96.183.195|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|B)  |Račun finančnih terjatev in naložb:          |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|IV. |Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih  |  30.535.451|
|   |deležev                        |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev     |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|VI. |Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih  |  30.535.451|
|   |deležev (IV.-V.)                    |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|C)  |Račun financiranja:                  |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |Zadolževanje proračuna                 |      0|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|Odplačilo dolga                    |  35.741.116|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|IX. |Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.- |  90.977.530|
|   |V.-VIII.)                       |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|X.  |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)             | –35.741.116|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|XI. |Neto financiranje (VI.+X.)               |  –5.205.665|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Tržič, ki znašajo:
Zneski v SIT
+--------------------------------+----------+
|Končno stanje rezervnega sklada |17.691.450|
|31. 12. 2005          |     |
|                |     |
+--------------------------------+----------+
Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na koncu leta 2005 se prenesejo v prihodnje leto.
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen
Kot posebni del Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2005, se potrjujejo tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-08/04-06
Tržič, dne 28. junija 2006
Župan
Občina Tržič
Pavel Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti