Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3114. Programska zasnova za občinski lokacijski načrt »ZN2/VIVODOVO«, stran 7783.

Na podlagi določil 3., 5., 9., v skladu z določili 3. in 4. alineje 12. člena in v navezavi s 17. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr) ter 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 27. redni seji dne 26. 6. 2006 sprejel
P R O G R A M S K O Z A S N O V O
za občinski lokacijski načrt »ZN2/VIVODOVO«
1. člen
(osnova za izdelavo)
Osnova za izdelavo Programske zasnove (v nadaljnjem PZ) je v 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za obdobje 1986–2000, dopolnjen leta 1998 (Uradni list RS, št. 73-3906/01) in sicer v točki DP-4/Urbanistična zasnova naselja Mežica_Opredelitev pretežne rabe in načina urejanja s PIA-ZN2.
2. člen
(opis območje obdelave)
Območje Občinskega lokacijskega načrta »ZN2/VIVODOVO« (=v nadaljnjem OLN) je umeščeno med levi breg reke Meže in cesto R2 št. 425-1265 in od poti Ob Šumcu na jugu pa do priključka Mariborske ceste na R2 št. 425-1265 na severu.
Čez vodno sta umeščena OIC »Konjski britof« in zazidava »Ob Meži«.
3. člen
(velikost območja obdelave)
Območje OLN meri skupaj 48.391,0 m2 oziroma 4,81 ha.
4. člen
(obseg območja obdelave)
OLN obsega naslednje parcele (oz. njihove naslednice iz parcelaciji) v k.o. Mežica:
83/1 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 133, 134, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 139/1, 140/1, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10, 140/11, 140/13, 140/14, 140/15, 140/17, 140/18, 142/1, 142/2, 142/3, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 146/1, 146/2, 147, 148, 149, 150, 959/3, 958/1 in 959/2.
5. člen
(uporabljenim izrazi)
V tej PZ uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
a) »gradnje nizke gostote« pomeni poseljenost cca 40–80 prebivalcev/ha;
b) »gradnja srednje gostote« pomeni poseljenost cca 80–120 prebivalcev/ha;
c) »gradnja visoke gostote« pomeni poseljenost cca 120–200 prebivalcev/ha;
č) gradbena parcela je tisti del stavbnega zemljišča, na katerem je zgrajen objekt, vključno z zemljiščem, potrebnim za njegovo uporabo (t.i. funkcionalno zemljišče);
d) »faktor zazidanosti (=FZ/FSI)« je izraženo razmerje med površino vertikalne projekcije stavbe in gradbene parcele;
e) »faktor izrabe (=FI)« je razmerje površin vseh etaž in gradbene parcele (upoštevajo se samo površine pritličja in nadstropja;
f) »faktor povoznih površin(=FPP), predstavlja razmerje med povoznim površinami in gradbeno parcelo;
g) »klet (=K)« je etaža, katere 70% vseh zunanjih stenitev je zgrajenih v raščeno ali nasuto zemljino in katere 60% od vseh zunanjih stenitev je zasutih najmanj do kote -0'35;
h) »pritličje (=P)« je etaža, katere najmanj 60% zunanjih stenitev je zgrajenih nad raščeno ali nasuto zemljino oziroma je največ 30% zunanjih stenitev zasutih;
i) »kota +-0'00« je zmeraj pohodnica pritličja;
j) »galerija (=G)« pomeni vmesni prostor (svetla višina najmanj 2,20 m) med polno višino etaže N (nadstropje) oziroma M (mansarda) in spodnjo koto slemena strehe.
k) objekti so klasificirani/razvrščeni (CC.Si-xx) v skladu z določili »Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena« (Uradni list RS, št. 33-1359/03), prav tako tudi pojmi
l) stopnje varstva pred hrupom določa 4. člen Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105-4558/05);
m) pravni okvir pojmov:
– neoviran dostop,
– vstop in
– uporaba objektov
določa Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter več-stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97-4330/03).
6. člen
(namembnost območja)
Na podlagi izhodišča za urejanje OLN, bo le-to območje v prihodnje namenjeno:
A) zaključenem sklopu stavb ne stanovanjskega namena št. 1 (22,97% celotne površine);
B) zaključenem sklopu stavb ne stanovanjskega namena št. 2 (10,45% celotne površine);
C) zaključenem sklopu stavb ne stanovanjskega namena št. 3 (9,48% celotne površine);
Č) zaključenem sklopu stavb ne stanovanjskega namena št. 4 (16,03% celotne površine);
D) zaključenemu sklopu prosto stoječih eno ali dvostanovanjskih stavb z dopolnilno ne-stanovanjsko dejavnostjo št. 1 (9,31% celotne površine);
E) zaključenemu sklopu več stanovanjskih stavb z dopolnilno ne-stanovanjsko dejavnostjo (9,60% celotne površine);
F) zaključenemu sklopu prosto stoječih eno ali dvostanovanjskih stavb z dopolnilno ne-stanovanjsko dejavnostjo št. 2 (7,93% celotne površine);
I) povezanem sklopu lokalne ceste Ob Šumcu in Mariborske ceste (4,21% celotne površine);
G) zemljišču, potrebnem za izvedbo Lokacijskega načrta krožnega križišča št. 1 (na stičišču Mariborske ceste z R2 št. 425-1256/»Senčna vas«);
H) zemljišču, potrebnem za izvedbo Lokacijskega načrta krožnega križišča št. 2 (na stičišču Podjunske/ R3 št. 698-6505 z R2 št. 425-1256/»Peca«);
J) obvodni pas levega brega reke Meže kot pas za komunalno infrastrukturo in naprave ter javne parkirne površine;
7. člen
(podrobnejša namenska raba posameznih sklopov)
Program podrobnejše rabe posameznih sklopov predstavlja:
A) SKLOP (NS1-A-LN) NE-STANOVANJSKIH STAVB, PROSTO STOJEČIH ALI V NIZU, Z DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO:
– pretežno namembnost predstavljajo:
a) stavbe/ne-stanovanjske/INDUSTRIJSKE STAVBE IN SKLADIŠČA_CC-SI-125;
b) stavbe/ne stanovanjske/STAVBE ZA PROMET IN STAVBE ZA IZVAJANJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ_CC-SI-124;
– dopustno dopolnilno dejavnost predstavljajo:
a) stavbe/ne-stanovanjske/UPRAVNE IN PISARNIŠKE STAVBE/druge upravne in pisarniške stavbe_CC-SI-12203;
– ni dovoljeno organizirati proizvodnje, ki v tehnološkem procesu uporablja surovine, ki vsebujejo predpolimere, ki vsebujejo diizocionata ter poliole ali terminalov za tovornjake oziroma postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi;
– sklop spada v IV. območje varstva pred hrupom;
– FZ <= 0,40;
– FI <= 1,00;
– FPP <= 0,35;
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti posameznega obrata morajo biti izvedene na območju stavbnih parcel posameznega investitorja;
– zasajenost s travinami, grmičevjem in drevjem mora znašati najmanj 20% vse površine sklopa;
– ne glede na določila iz 17. člena te PZ je za območje obvezna izdelava posebnega OLN;
– določitev komunalnih vodov in naprav je predmet programa opremljanja zemljišč, ki je sestavni del slehernega OLN.
B) SKLOP (NS2-PUP) PROSTO STOJEČIH NE-STANOVANJSKIH STAVB:
– pretežno namembnost predstavljajo:
a) stavbe/ne-stanovanjske/TRGOVSKE IN DRUGE STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI/trgovske stavbe_CC-SI-12301;
– ni dovoljeno organizirati proizvodnje, ki v tehnološkem procesu uporablja surovine, ki vsebujejo predpolimere, ki vsebujejo diizocionata ter poliole ali terminalov za tovornjake oziroma postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi;
– sklop spada v IV.območje varstva pred hrupom;
– FZ <= 0,45;
– FI <= 1,00;
– FPP <= 0,35;
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti posameznega obrata morajo biti izvedene na območju stavbnih parcel posameznega investitorja in se ne smejo direktno navezovati na Mariborska cesto/ LC350270;
– zasajenost s travinami, grmičevjem in drevjem mora znašati najmanj 20% vse površine sklopa;
– splošna obveza glede zagotavljanja statusa opremljenosti zemljišč, kot jih določa drugi odstavek 135. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8-popr/03 IN 58/03-ZZK-1, v nadaljnjem ZUreP-1), je zapisana v členih od 8 do 10 te PZ.
– izvedba možna v skladu z določili PUP pod pogoji iz 17. člena te PZ:
– izhodišča za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje so podana v 11., 12. in 13. členu te PZ.
C) SKLOP (NS3-PUP) PROSTO STOJEČIH NE-STANOVANJSKIH STAVB OZIROMA NE-STANOVANJSKIH STAVB, PROSTO STOJEČIH ALI V NIZU, Z DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO:
– pretežno namembnost predstavljajo:
a) stavbe/ne-stanovanjske/TRGOVSKE IN DRUGE STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI_CC-SI-1230;
b) stavbe/ne-stanovanjske/UPRAVNE IN PISARNIŠKE STAVBE/druge upravne in pisarniške stavbe_CC-SI-12203;
c) stavbe/ne-stanovanjske/STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA/muzeji in knjižnice_CC-SI-12620 in stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo_CC-SI-12630;
– dopustno dopolnilno dejavnost predstavlja:
a) stavbe/ne-stanovanjske/GOSTINSKE STAVBE/gostilne, restavracije in točilnice_CC-SI-12112
– sklop spada v IV. območje varstva pred hrupom;
– FZ <= 0,45;
– FI <= 1,80;
– FPP <= 0,35;
– obstoječe objekte je možno rekonstruirati oziroma graditi v njihovih sedanjih tlorisnih zamejitvah tako, da so izpolnjene vse zakonsko predpisane zahteve glede zagotavljanja odmikov od sosednjih zemljišč ter zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi;
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti posameznega obrata morajo biti izvedene na območju stavbnih parcel posameznega investitorja in se ne smejo direktno navezovati na Mariborsko cesto/JP350270;
– zasajenost s travinami, grmičevjem in drevjem mora znašati najmanj 20% vse površine sklopa;
– splošna obveza glede zagotavljanja statusa opremljenosti zemljišč, kot jih določa drugi odstavek 135. člena Zakona ZUreP-1, je zapisana v členih od 8 do 10 te PZ;
– izvedba možna v skladu z določili PUP pod pogoji 14. člena te PZ:
– osnovna izhodišča za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje so podana v 11. 12. in 13. členu te PZ in zgoraj navedene alineje predstavljajo obvezno podrobnejšo razlago!
Č) SKLOP (NS4-PUP) NE-STANOVANJSKIH STAVB, PROSTO STOJEČIH ALI V NIZU, Z DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO:
– pretežno namembnost predstavljajo:
a) stavbe/ne-stanovanjske/TRGOVSKE IN DRUGE STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI_trgovske stavbe_CC-SI-12301 in bencinski servisi_CC-SI-12303;
b) stavbe/ne-stanovanjske/UPRAVNE IN PISARNIŠKE STAVBE/druge upravne in pisarniške stavbe_CC-SI-12203;
– dopustno dopolnilno dejavnost predstavlja:
a) stavbe/ne-stanovanjske/GOSTINSKE STAVBE/gostilne,restavracije in točilnice_CC-SI-12112
– sklop spada v IV. območje varstva pred hrupom;
– FZ <= 0,55;
– FI <= 0,90;
– FPP <= 0,25;
– obstoječe objekte je možno rekonstruirati oziroma graditi ter izvajati nadomestno gradnjo tako, da so izpolnjene vse zakonsko predpisane zahteve glede zagotavljanja odmikov od sosednjih zemljišč ter zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi;
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti posameznega obrata morajo biti izvedene na območju stavbnih parcel posameznega investitorja;
– zasajenost s travinami, grmičevjem in drevjem mora znašati najmanj 20% vse površine sklopa;
– splošna obveza glede zagotavljanja statusa opremljenosti zemljišč, kot jih določa drugi odstavek 135. člena ZUreP-1, je zapisana v členih od 8 do 10 te PZ.
– izvedba možna v skladu z določili PUP pod pogoji iz 17. člena te PZ;
– osnovna izhodišča za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje so podana v 11., 12. in 13. členu te PZ in zgoraj navedene alineje predstavljajo obvezno podrobnejšo razlago!
D) SKLOP (SS1-LN) STANOVANJSKIH STAVB, PROSTO STOJEČIH ALI V NIZU, Z DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO:
– pretežno namembnost predstavljajo:
a) stavbe/stanovanjske/ENOSTANOVANJSKE STAVBE_CC-SI-111:
b) stavbe/stanovanjske/VEČTANOVANJSKE STAVBE_dvostanovanjske stavbe_CC-SI-11210 in tri- in več-stanovanjske_CC-SI-11221;
– dopustno dopolnilno dejavnost predstavlja:
a) UPRAVNE IN PISARNIŠKE STAVBE/druge upravne in pisarniške stavbe_CC-SI-12203;
– sklop spada v III. območje varstva pred hrupom;
– FZ <= 0,55;
– FI <= 1,20;
– FPP <= 0,25;
– etažna višina K + P + 2 (+M/G);
– obstoječe objekte je možno rekonstruirati oziroma graditi ter izvajati nadomestno gradnjo tako, da so izpolnjene vse zakonsko predpisane zahteve glede zagotavljanja odmikov od sosednjih zemljišč ter zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi;
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti posamezne dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene na območju stavbnih parcel posameznega investitorja;
– zasajenost s travinami, grmičevjem in drevjem mora znašati najmanj 35% vse površine sklopa;
– ne glede na določila iz 17. člen a te PZ je za območje obvezna izdelava posebnega OLN;
– določitev komunalnih vodov in naprav je predmet programa opremljanja zemljišč, ki je sestavni del slehernega OLN.
E) SKLOP (VSS1-PUP) VEČ-STANOVANJSKIH STAVB, PROSTO STOJEČIH ALI V NIZU, Z DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO:
– pretežno namembnost predstavljajo:
a) stavbe/stanovanjske/VEČTANOVANJSKE STAVBE_tri- in več-stanovanjske_CC-SI-11221;
a) stavbe/ne-stanovanjske/STAVBE ZA PROMET IN STAVBE ZA IZVAJANAJE ELKTRONSKIH KOMUNIKACIJ_garažne stavbe_CC-SI-12420;
– dopustno dopolnilno dejavnost predstavlja:
b) UPRAVNE IN PISARNIŠKE STAVBE/druge upravne in pisarniške stavbe_CC-SI-12203;
– sklop spada v III. območje varstva pred hrupom;
– FZ <= 0,80,
a) določila faktorja veljajo le za morebitne novogradnje v obcestnem prostoru!
– FI <= 2,00;
a) določila faktorja veljajo le za morebitne novogradnje v obcestnem prostoru!
– FPP <= 0,45;
– etažna višina K + P + 2 (+M/G);
a) določila faktorja veljajo le za morebitne novogradnje v obcestnem prostoru!
b) obstoječega več-stanovanjske stavbe ni možno nadgraditi, možno pa je spremeniti izvedbo strehe v enokapnico, katere naklon naj ne bo večji od 8°;
– obstoječe objekte je možno rekonstruirati oziroma graditi ter izvajati nadomestno gradnjo pod zgoraj določenimi pogoji in tako, da so izpolnjene vse zakonsko predpisane zahteve glede zagotavljanja odmikov od sosednjih zemljišč ter zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi;
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti posamezne dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene na območju stavbnih parcel posameznega investitorja;
– zasajenost s travinami, grmičevjem in drevjem mora znašati najmanj 25% vse površine sklopa;
– izvedba možna v skladu z določili PUP pod pogoji iz 17. člen a te PZ;
– osnovna izhodišča za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje so podana v 11., 12. in 13. členu te PZ in zgoraj navedene alineje predstavljajo obvezno podrobnejšo razlago!
F) SKLOP (SS2-PUP) ENO ALI VEČ PROSTO STOJEČIH STANOVANJSKIH STAVB Z DOPOLNILNO DEJAVNOSTJO:
– pretežno namembnost predstavljajo:
a) stavbe/stanovanjske/ENOSTANOVANJSKE STAVBE_CC-SI-111:
b) stavbe/stanovanjske/VEČTANOVANJSKE STAVBE_dvostanovanjske stavbe_CC-SI-11210 in tri- in več-stanovanjske_CC-SI-11221;
– dopustno dopolnilno dejavnost predstavlja:
a) stavbe/ne-stanovanjske UPRAVNE IN PISARNIŠKE STAVBE/druge upravne in pisarniške stavbe_CC-SI-12203;
b) stavbe/ne-stanovanjske/TRGOVSKE IN DRUGE STAVBE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI_trgovske stavbe_CC-SI-12301;
– sklop spada v III. območje varstva pred hrupom;
– FZ <= 0,35;
– FI <= 1,20;
– FPP <= 0,25;
– etažna višina K + P + 2 (+M/G);
– obstoječe objekte je možno rekonstruirati oziroma graditi ter izvajati nadomestno gradnjo tako, da so izpolnjene vse zakonsko predpisane zahteve glede zagotavljanja odmikov od sosednjih zemljišč ter zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi;
– parkirišča, potrebna za opravljanje dejavnosti posamezne dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene na območju stavbnih parcel posameznega investitorja;
– zasajenost s travinami, grmičevjem in drevjem mora znašati najmanj 35% vse površine sklopa;
– izvedba možna v skladu z določili PUP pod pogoji 17. člena te PZ;
– osnovna izhodišča za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje so podana v 11. 12. in 13. členu te PZ in zgoraj navedene alineje predstavljajo obvezno podrobnejšo razlago!
G) KROŽNO KRIŽIŠČE »SENČNA VAS/KK1-LN« NA R2 št. 425-1265 NA KM 3+025:
– gradbeno-inženirski objekt/objekti transportne infrastrukture/ceste-REGIONALNA CESTA- KROŽNO KRIŽIŠČE_CC-Si-21110;
– krak navezovalne rekonstruirane Mariborska cesto/JP350270;
– del cestišča krožnega križišča;
– brežine in podporna konstrukcija objekta;
– ne glede na določila iz 17. člena te PZ je za območje obvezna izdelava posebnega OLN;
– določitev komunalnih vodov in naprav je predmet programa opremljanja zemljišč, ki je sestavni del slehernega OLN.
H) KROŽNO KRIŽIŠČE »PECA/KK2-LN« NA R2 št. 425-1265 NA KM 3+475:
– gradbeno-inženirski objekt/objekti transportne infrastrukture/ceste-REGIONALNA CESTA- KROŽNO KRIŽIŠČE_CC-Si-21110;
– krak navezovalne rekonstruirane povezovalke do sklopa E in preko sklopa C do Mariborska cesto/ LC350270;
– del cestišča krožnega križišča;
– brežine in podporna konstrukcija objekta;
– ne glede na določila iz 17. člena te PZ je za območje obvezna izdelava posebnega OLN;
– določitev komunalnih vodov in naprav je predmet programa opremljanja zemljišč, ki je sestavni del slehernega OLN.
I) SKLOP (GIO-C-PUP) LOKALNIH CEST:
– gradbeno-inženirski objekt/objekti transportne infrastrukture/ceste-LOKALNA CESTA-»Ob Šumcu/LC257160« in »Mariborska cesta/ JP350270«_CC-Si-21120
– cestišča krožnega križišča;
– brežine in podporna konstrukcija objekta;
– obcestni drevoredi;
– gradbeno inženirski objekti/cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi/PRENOSNI (TRANSPORTNI) VODI:
a) prenosni elektroenergetski vodi _CC-SI-2214;
– gradbeno inženirski objekti/cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi/DISTRIBUCIJSKI VODI:
a) distribucijski plinovodi_CC-SI-2221:
b) distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti_CC-SI-2222;
c) cevovodi za odpadno vodo _CC-SI-2223;
č) distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja _CC-SI-2224
– izvedba možna v skladu z določili PUP pod pogoji 17. člena te PZ;
– osnovna izhodišča za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje so podana v 11. 12. in 13. členu te PZ in zgoraj navedene alineje predstavljajo obvezno podrobnejšo razlago!
J) SKLOP »PP-PUP«, OBVODNI LEVOBREŽNI PAS REKE MEŽE:
– gradbeno-inženirski objekt/objekti transportne infrastrukture/ceste-NEKATEGORIZIRANA POVOZNICA (parkirne površine)_CC-Si-2112;
– gradbeno inženirski objekti/cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi/DISTRIBUCIJSKI VODI:
a) distribucijski plinovodi_CC-SI-2221:
b) distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti_CC-SI-2222;
c) cevovodi za odpadno vodo _CC-SI-2223;
č) distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja _CC-SI-2224
– izvedba možna v skladu z določili PUP pod pogoji 17. člena te PZ;
– osnovna izhodišča za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje so podana v 11. 12. in 13. členu te PZ in zgoraj navedene alineje predstavljajo obvezno podrobnejšo razlago!
8. člen
(prometne površine)
Območje je prometno delno opremljeno.
(1) Dovoz do OLN je možen iz:
– severne strani (Senčna vas) na odcepu z R2 št. 425/1265 na Km 3+025;
– južne strani iz Prežihove ulice/ LC 257060;
– vzhodne smeri iz območja Ob Meži prekomostno iz Mariborske ceste/ LC350270;
– zahodne strani po cesti Ob Šumcu/LC257160.
(2) Dostop do OLN je poleg zgornjih cest možen tudi od več-stanovanjskega bloka ob Mariborski cesti do sklopa C;
(3) Mariborsko cesto je potrebno razširit tako, da bo zagotavljala dvosmerni tovorni promet (vozišče najmanj 2 X 2,75 m) in ustrezno prilagoditi zavijalne polmere/radiuse v posamezne sklope.
(4) Za ustvarjanje prometne pentlje (t.i. loop) je potrebna izgradnja dvosmerne prometnice v dolžini cca 85,0m, ki bo povezovala sklopa »E« in »J« oziroma bo potekal od zahoda (predvideno krožno križišča na stiku R2 št. 425-1265 in Podjunske) proti vzhodu (Mariborska cesta).
Predvidena cesta bo hkrati tudi napajalnica za potrebe sklopov »B« in »C«.
(5) Obstoječi uvoz do stanovanjske stavbe na zemljišču p.c.št. 88 K.O.Mežica (sklop »D«) je izveden na izredno problematičnem delu R2 št. 425-1265 in ga bo potrebno speljati skozi sklop »A« oziroma navezati celoten sklop »D« na Mariborsko cesto v višini mostu za OIC »Konjski britof«.
(3) Vzdolž celotne dolžine Mariborske cesto/LC350270 je potrebno na zahodni strani urediti hodnik za pešce v širini 1,20 m od mostu čez Šumc pa do predvidenega krožnega križišča v Senčni vasi.
Za navezavo le-tega s pločniki na Prežihovi in na trgu 4. aprila bo potrebno zgraditi peš brv preko Šumca.
(4) Istočasno je smiselno umestiti na vzhodni strani med predvidenimi parkirišči in krono vodnega telesa meže kolesarsko strezo oziroma strezo za rolanje/kotaljkanje, ki bi potekala vse od predvidenega krožnega križišča v Senčni vasi po Mariborski, Prežihovi vse pa do Narodnega doma /Trga 4. aprila.
Za navezavo le-tega s podobnimi površinami na Prežihovi in na Trgu 4. aprila bo potrebno zgraditi dodatno brv (ni istovetna s pešaško!) preko Šumca.
9. člen
(površine za mirujoči promet)
(1) Javna parkirišča bodo urejena vmesnem prostoru med Mariborsko cesto in telesom reke Meža na zemljišču p.c.št. 134 in 135 (obe) K.O. Mežica na dolžini cca 250,0m, kar znese približno sto (100) novih parkirnih mest.
– velikost posameznega parkirnega mesta je 2,5m x 5,00m;
– obvezno se upoštevajo določila prve alineje 11. člena te PZ.
(2) Posamezne stavbe morajo imeti urejene svoje lastne parkirne površine v sklopu pozidanih stavbnih zemljišč v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 45-/00 in 12-520/02) in znotraj okvirov, ki jih predpisujeta FSI in BSI za sleherno območje posebej;
a) parkirne površine sklopa »J« lahko služijo tudi javnemu namenu.
(3) Peš površine so predvidene po celotnem območju OLN:
– utrjene morajo biti z ustreznim tlakom;
– za peš površine tudi urejene zelenice, ki lahko služijo tudi kot površine za igro in posedanje;
– vse utrjene peš površine so namenjene tudi za dostop intervencijskim vozilom.
(4) Peš površine, vhodi v objekte in prečkanja cest v območjih križišč morajo biti brez arhitekturnih ovir.
10. člen
(gradnja komunalne in energetske infrastrukture)
(1) Vsi objekti v zadevnih sklopih se morajo:
a) priključiti na obstoječa javna komunalna in energetska omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih in meteornih vod, ter komercialna omrežja za oskrbo z električno energijo, plinom, javno razsvetljavo in telekomunikacije;
b) gradnja nove komunalne in energetske infrastrukture mora potekati:
1) usklajeno in z upoštevanjem etapnosti urejanja OLN;
2) za vsak sklop je možna izvedba zaključenega in usklajenega območja ob doslednem upoštevanju in podrejenosti zgornji alineji!
(2) OSKRBA S PITNO VODO:
a) do obravnavanega območju je speljano javno vodovodno omrežje, ki pa je že dotrajano;
b) pri načrtovanju je potrebno upoštevati možnost koriščenja vode iz vodotoka Meža (zalivanje zelenih površin, hidrantno omrežje,ipd.).
(3) ODVAJANJE FEKALNIH IN METEORNIH VOD:
a) javna kanalizacija je speljana znotraj sklopov »B«, »C«, »Č«, »D«, »E« in »F«
– vse obstoječe kanalizacijske veje so priključene na kolektorski vod, ki poteka v telesu Mariborske ceste;
– obvezno je izvesti ločen sistem odvajanja fekalnih in meteornih vod;
– odvod meteornih voda ter talne in zaledne vode z območja mora biti celovito urejen s sistemom meteorne kanalizacije;
– utrjena asfaltirana parkirišča in površine morajo biti opremljena z lovilci olj in maščob;
(4) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN JAVNO RAZSVETLJAVO:
a) na območju OLN poteka:
– prosto zračni 20kV vodi in
– naprave po NN 0,4kV.
b) Za posamezna območja je potrebno izdelati idejne rešitve elektrifikacije in javne razsvetljave ter ga uskladiti z celoto. V ta projekt je potrebno vključiti tudi sanacije obstoječih naprav in vodov.
(5) OSKRBA S PLINOM:
Omrežje zemeljskega plina je izvedeno do in po celovitem območju OLN, zato naj se oskrba objektov z energijo obvezno predvidi z zemeljskim plinom po predhodnem kontrolnem izračunu kapacitete plinovodnega omrežja glede na novo priključno moč vseh objektov.
(6) TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE:
a) Območje OLN je delno vključeno na javno telekomunikacijsko omrežje;
b) Predvidevamo možnost zahtev po dodatnih telekomunikacijskih, kar pomeni izgradnjo novih vodov, ki bodo potekali v sklopu izgradnje telefonskega omrežja;
c) Lastniku zvez morajo biti na obstoječih trasah oziroma lokacijah s telekomunikacijskimi kapacitetami, kjer prihaja iz različnih vzrokov (voda, strela, mehanske poškodbe, novogradnje,ipd) po potrebi omogočene po prestavitve, zamenjave ali kakršnekoli drugačna investicijska in vzdrževalna dela;
(7) KABELSKO (CaTV) OMREŽJE:
a) Območje OLN je delno vključeno na zaključeno kabelsko Tv napeljavo/omrežje;
b) Omrežje na severnem delu sklopov »A«, »B«,«D« in »G« je speljano prosto zračno;
c) Lastnik zvez mora vso omrežje prestaviti v podzemne vode;
(8) ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV:
(1) Ob osnovnem cestnem omrežju so predvidena zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke oziroma t.i. »bio-otoki«.
(2) Prostor, kjer bodo nameščene posode mora biti zagrajen, nadstrešen in talno vodo-nepropustno obdelan in zagotovljeno mora biti redno čiščenje.
11. člen
(urbanistično oblikovanje)
Urbanistično oblikovanje celotnega območja mora biti celovito:
(1) Ne glede na izvedbo ureditve OLN je njegov glavni povezovalni element promenada od Trga 4. aprila pa do krožnega križišča v Senčni vasi, ki omogoča peš dostop do vseh objektov, parkirišč in drugih odprtih površin.
(2) Javno-splošne parkirne površine bodo locirane med Mariborsko cesto in krono vodnega telesa Meže.
(3) Celotno območje je dostopno z regionalnega in lokalnega cestnega omrežja.
12. člen
(skupni pogoji za arhitektonsko oblikovanje)
Izhodiščni pogoji za arhitektonsko oblikovanje stavb območja OLN:
(1) Uporabljajo se lahko elementi tradicionalne arhitekture oziroma tradicionalni gradbeni materiali (kamen, les, omet) kot tudi sodobni materiali (vidni beton, jeklo, vlakno-cementne oziroma polimerne fasadne plošče, nizko sijajna pločevina, steklo),
(2) Dovoljena je izvedba rizalitov in drugi izpostavljenih oziroma izrinjeni delov stavb tako:
a) da tvorijo z osnovnim objektom tlorisno zasnovo v obliki črk T,F ali L oziroma kompozitov le-teh in ne presegajo dve tretjini dolžine oziroma širine stavbe;
b) pri izvedbi v obliki črke U pa skupna dolžina obeh krakov ne sme presegati dve tretjini dolžine osnovne stavbe;
c) tlorisni izrinek iz fasade osnovne stavbe ne sme presegat dveh tretjin širine izrinjenega dela stavbe;
č) rizaliti, frčade in drugi izpostavljeni oziroma izrinjeni deli stavbe v obliki polkroga in s štirimi in več zunanjimi obodnimi stenami niso dovoljeni,
d) dovoljena je izvedba balkonov in lož;
(3) Odstopanje fasade iz gradbene linije objekta vendar samo do gradbene meje (rizaliti in drugi izpostavljeni oziroma izrinjeni deli stavbe) je dovoljeno v obliki:
a) rahlih tlorisnih zaokroževanj v skladu z določili iz alinee č) zgornjega odstavka;
b) horizontalno ali vertikalno nagnjenih stenitev iz vertikalne ravnine fasadne ploskve;
c) rizaliti in drugi izpostavljeni oziroma izrinjeni deli stavbe v svoji skupni dolžini ne smejo presegati 60% fasadne ploskve objekta,
(4) Okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene v skladu z kompozicijsko zasnovo stavbe ali osno (simetrično);
(5) Slemena ter strehe rizalitov, frčad in drugih izpostavljenih oziroma izrinjenih delov stavbe morajo biti usklajeni glede na celovito kompozicijsko zasnovo stavbe/celovito podobo stavbe.
(8) Izvedba šopov ni dovoljena.
(9) Okrasni elementi na slemenu niso dovoljeni.
13. člen
(krajinsko oblikovanje in zasaditve)
Zelene površine v morajo biti povezane z zelenimi in drugimi javnimi površinami izven meja OLN, predvsem pa z zelenim sistemom mesta (druge parkovne in obvodne površine na Mežici) ter z obstoječimi in/ali bodočimi rekreacijskimi območji ob reki Meži na obeh bregovih.
(1) Na vzhodni strani rekonstriurane Mariborske ceste je potrebno na oddaljenosti cca 1,40m od roba vozišča na osni razdalji cca 10,0m med parkirnimi prostori na območju »J« kompozicijsko primerno zasaditi linijski drevored bodisi:
– črne jelše (Alnus Glutinosa »Aurea«) ali pa
– belega gabra (Carpinus betulus »«Fastigiata«);
(2) Od višine avtobusnega postajališča (v Senčni vasi za smer Črna) na R2 št. 425-1265 je pa do višine hotela Peca/predvidenega krožnega križišča št. 2_sklop »H«, je potrebno zasaditi obojestranski drevored japonskih češenj (Prunus Serrulata »Kanzan«);
(3) Tudi pri drugih hortikulturnih ureditvah se morajo (pretežno) uporabiti avtohtone rastlinske vrste.
(4) Hortikulturno mora biti urejenega najmanj 20% gradbenega zemljišča;
(5) Posegi v teren morajo biti izvedeni z:
– blagimi in ozelenjenimi brežinami;
– oporni zidovi so dopustni le na mestih, kjer brežin ni možno drugače zavarovati. Oporni zidovi se morajo urediti, zatraviti in ozeleniti z drevjem in grmičevjem.
(6) Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kakovosti na sosednjih zemljiščih, je z gradnjo prizadete površine (izven območja ureditvenega načrta) po posegu potrebno sanirati v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti.
Potrebna je sanacija novo nastale situacije (razgaljena tla, novo nastale brežine, vkopi, nasipi ipd.), z utrditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami; sanacija naj bo opredeljena s sanacijskimi oziroma zasaditvenimi načrti.
(7) Za sleherni objekt znotraj splošnega ali posebnega OLN je potrebno za pridobitev PGD poleg ostalih načrtov predložiti tudi ustrezen projekt zunanje ureditve/krajinska arhitektura (tlakovanja in hortikulturna ureditev ipd) v merilu, ne večjem od M 1:125!
14. člen
(enostavni objekti in naprave)
(1) Na vseh sklopih OLN je možno postavljati vse vrste enostavnih objektov, kot so le-ti opredeljeni in dovoljeni po določilih Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114-4980/03 in 130-5428/04) razen:
(a) pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov.
(2) Površina vseh enostavnih objektov se sešteva v skupno vsoto površin oziroma faktorjev, kot so le-ti določeni v posameznih alineah 7. člen a te PZ (točke A do vključno J).
(3) Enostavni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnih stavb.
15. člen
(posegi na obstoječih stavbah, objektih in napravah)
(1) Obstoječe stavbe na območjih, ki se obravnavajo v skladu z določili:
(a) posebnega OLN je dovoljeno rekonstruirati oziroma izvajati investicijsko-vzdrževalna dela po določilih iz Zakona o graditvi objektov (ZGO-1UPB1, Uradni list RS, št. 102/04) ter v skladu s pogoji, ki veljajo za nove objekte in so določeni v 7. in v 12. členu te PZ.
(b) prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) je dovoljeno rekonstruirati oziroma adaptirati in graditi v skladu s pogoji, ki veljajo za nove objekte in so določeni v členih od 7 do 13 te PZ.
(2) Obstoječe objekte in naprave na celotnem območju »ZN2/Vivodovo« je dovoljeno rekonstruirati oziroma adaptirati in dograjevati/posodobiti v skladu s pogoji, ki veljajo za nove objekte iz te PZ in so določeni v členih od 7 do 10 te PZ in so kot taki določeni v Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114-4980/03 in 130-5428/04).
16. člen
(požarna varnost)
Upoštevana morajo biti določila 22. in 23. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz, Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02).
(1) Upoštevati je potrebno ustrezne predpise, ki urejajo varstvo na področju potresne varnosti, zaklanjanja prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč, zaščito brežin zaradi erozije in drugih vplivov, varstvo okolja ter varstvo pred hrupom, ipd.
(2) V skladu s predpisi in tehničnimi normativi projektiranja je potrebno upoštevati tudi varno projektiranje brez arhitektonskih ovir.
17. člen
(etapnost izvajanja)
(1) Najbolj učinkovito je celovito urejanje OLN;
(2) OLN se lahko izvaja tudi etapno:
– kot sestavljenka posameznih OLN za posamezna območja iz 6. in 7. člena te PZ oziroma
– po določilih iz veljavnih PUP in v navezavi z določili te PZ.
Oba postopka sta skladna z določili zadnjih dveh odstavkov točke SP-3.2/Priprava strokovnih podlag in prostorsko izvedbenih aktov (PIA) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za obdobje 1986–2000, dopolnjen leta 1998 (Uradni list RS, št. 73-3906/01);
(3) Posamezne sklope je možno aktivirati neodvisno (v skladu z določili točke zgoraj oziroma določili iz 7. člena – alineje od A do vključno J), a je pri tem potrebno najprej urejati minimalen standard za potrebe prometne, komunalne in energetske infrastrukture:
– možna je obnova in prenova obstoječih javnih povoznic ter komunalnih vodov in naprav;
– izgradnja sklopa se lahko smiselno razdeli na več planskih celot, katerih deli se lahko povezujejo v skladu z razpoložljivimi sredstvi in potrebami;
– posamezna faza se mora izvesti kot celota,vključno z vsemi elementi zunanje ureditve:
(4) etapno izvajanje OLN ne sme škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter izgled in delovanje celotnega območja Vivodovih travnikov;
(5) za arhitekturno-tehnične rešitve opredeljeno območje podlega zahtevam, izhajajočim iz prve točke 15. člena (PUP št. 2 za matični okoliš Mežica) ter splošnim izhodiščem iz 7. ter 12. člena te PZ oziroma določilom, izhajajočim iz posameznih OLN.
18. člen
(risne priloge)
Sestavni del PZ predstavljajo risni deli:
1. Načrt parcel DKN K.O. Mežica, M 1: 2.500;
2. Območje obdelave, M 1: 2.500;
3. Vris območij podrobnejše namembnosti znotraj meja »ZN2/Vivodovo, M 1: 2.500;
in predstavljajo neločljivi del PSPA Občine Mežica.
19. člen
(pravni namen PZ)
Občina Mežica uporablja PZ kot podlago za opremljanje prostora zadevnega OLN in za izdajo ustreznih podatkov in podlag za gradnjo v skladu z izhodišči Odloka Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za obdobje 1986–2000, dopolnjen leta 1998, Uradni list RS, št. 73-3906/01.
20. člen
(prenehanje veljavnosti določil PUP št. 2 za matični okoliš Mežica)
S to PZ se za območje OLN razveljavljata:
(1) zadnja polovica zadnjega stavka 1.točke ter
(2) 2. točka 15. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,Mežica, Prevalje Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV št. 20/1986, 9/1993 in št. 19/1996).
21. člen
(uporaba PZ)
S to PZ se določa podrobnejša namenska raba znotraj območja OLN kot izvajanje določila točke DP-4/Urbanistična zasnova naselja Mežica_Opredelitev pretežne rabe in načina urejanja s PIA-ZN2.
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta PZ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-5/06
Mežica, dne 26. junija 2006
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti