Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3138. Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava, stran 7835.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02), 5. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 94/05), je Občinski svet Občine Lendava na 29. seji dne 28. junija 2006 sprejel
O D L O K
o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določi predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba), to je komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobnih odpadkov iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastanejo na območju Občine Lendava.
(2) Odlok določa:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Koncesionirana gospodarska javna služba je gospodarska javna služba, s katero koncedent pooblašča koncesionarja, da v njegovem imenu opravlja javno službo.
2. Koncesijski akt je akt, s katerim se določi predmet in pogoji opravljanja gospodarske javne službe za posamezno javno službo. Koncesijski akt je odlok lokalne skupnosti.
3. Koncedent je lokalna skupnost.
4. Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
5. Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen
(dejavnosti, ki so predmet javne službe)
Dejavnosti, ki so predmet javne službe iz prvega člena tega odloka obsegajo naslednje storitve:
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki vključuje tudi obdelavo in začasno skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– ločeno zbiranje in odvoz ločenih frakcij,
– obdelavo ločenih frakcij in začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– ločeno zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih odpadkov za oddajo v odstranjevanje ali predelavo,
– zbiranje in odvoz preostalih odpadkov,
– zbiranje in odvoz odpadkov iz javnih površin, tržnice, zelenic in pokopališč,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje ločenih frakcij ter začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– nabavo zabojnikov v katerih povzročitelji puščajo ostanke komunalnih odpadkov,
– nabavo in prodajo tipiziranih vrečk za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov ter ločenih frakcij in odpadne embalaže iz plastike,
– izdelavo letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki,
– obračun storitev javne službe uporabnikom teh storitev,
– vodenje registra prevzemnih mest komunalnih odpadkov in evidenc prevzetih količin odpadkov,
– vodenje drugih potrebnih evidenc s tega področja, ki jih določajo lokalni in državni predpisi,
– zagotavljanje javnosti ter sporočanje podatkov v skladu s predpisi
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Lendava.
5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki storitev javne službe so vse fizične in pravne osebe na območju Občine Lendava, pri katerih nastajajo komunalni ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastanejo na območju Občine Lendava.
(2) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev javne službe obvezna.
(3) Uporabniki storitev javne službe so koncesionarju dolžni plačevati stroške opravljanja storitev po ceni, ki se oblikuje v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen komunalnih storitev in na način, ki se določi s posebnim aktom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Lendava.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe so:
1. da je registriran za dejavnost, ki je predmet javne službe ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje,
2. da ima ustrezno dovoljenje pristojnega ministrstva za predelavo ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
3. da ima ustrezno potrdilo pristojnega ministrstva o vpisu v evidenco za zbiranje in za prevoz odpadkov,
4. da razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter zagotavlja odvoz za celotno območje delovanja javne službe, (tako zabojniki, oprema za občasno zbiranje kosovnih odpadkov, vozila za prevoz vseh vrst odpadkov, oprema za začasno hranjenje in obdelavo nevarnih frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje, oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje, posode za prepuščanje preostankov odpadkov, oprema in vozila za pranje in vzdrževanje posod za prepuščanje preostankov odpadkov),
5. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami za opravljanje storitev javne službe,
6. da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje.
V. POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
(pooblastilo)
(1) Koncedent pooblašča koncesionarja za opravljanje javne službe.
(2) Koncesionar opravlja javno službo v imenu in za račun koncedenta.
VI. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
8. člen
(predpisi)
Koncesionar se zavezuje, da bo opravljal javno službo v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi za to področje in jo stalno dalje razvijal ter dopolnjeval v skladu s spremembami teh predpisov in prilagajal rastočim potrebam na celotnem območju občine.
9. člen
(zavarovanje)
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti za:
– škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, in
– škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine.
Obseg zavarovanja se določi s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(računovodstvo)
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
Koncesionar, ki opravlja javno službo tudi na območju drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenega računovodstva za potrebe javne službe posebej evidentirati račune za storitve, opravljene na območju občine.
11. člen
(letno poročilo)
Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati koncedentu letno poročilo o opravljenih storitvah za preteklo leto.
VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
13. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja ter podzakonskimi akti sprejetimi na njegovi podlagi in predpisi Občine Lendava.
Pred pričetkom opravljanja javne službe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– registracija koncesionarja,
– vpis koncesionarja v evidenco zbiralcev in odstranjevalcev odpadkov,
– dokazilo o tehničnih sredstvih in opremi za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti kadrov,
– sklenitev koncesijske pogodbe,
– sklenitev pogodb s posredniki in predelovalci komunalnih odpadkov za prevzem posameznih vrst komunalnih odpadkov v obdelavo in predelavo že pred podpisom koncesijske pogodbe.
VIII. OBSEG MONOPOLA
14. člen
(obseg monopola)
Koncesija za opravljanje dejavnosti se podeli enemu koncesionarju.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
15. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
16. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja veljavnosti koncesijske pogodbe za nadaljnjih 5 let.
(2) Koncesijska pogodba se ob soglasju pogodbenih strank lahko po preteku časa za katerega je sklenjena podaljša, če koncesionar opravlja javno službo kvalitetno, strokovno in koncedent ni vlagal upravičenih ugovorov v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe.
X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
17. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna Občine Lendava,
– iz drugih virov.
XI. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
18. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKEJAVNE SLUŽBE
19. člen
(nadzor)
1. Nadzor nad izvajanjem koncesije, v skladu z določili koncesijske pogodbe, izvaja Oddelek za okolje in prostor, gospodarske javne službe in režijski obrat občinske uprave Občine Lendava in Oddelek za finance in računovodstvo občinske uprave Občine Lendava ter Občinski svet Občine Lendava.
2. Občina lahko za posamezna strokovna opravila in druga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.
3. Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
4. Nadzor je lahko napovedan in nenapovedan.
5. Občina izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja.
6. Občina lahko iz utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega odstavka.
7. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in občine oziroma pooblaščenec koncesionarja.
8. Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojna inšpekcijska služba Medobčinski inšpektorat občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
20. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
21. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi in razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
22. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
23. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z opravljanjem javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da je so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če za izvajanje javne službe obračunava cene v nasprotju z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– če angažira podizvajalce brez soglasja občine,
– če opusti sklenitve zavarovanja po 9. členu tega odloka,
– če nepopolno vodi register prevzemnih mest in evidence prevzetih količin odpadkov,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati,
– v drugih primerih kršitev, določenih s tem odlokom ali koncesijsko pogodbo.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(4) Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo.
(5) Koncesionar je dolžan nemudoma obvestiti občino o spremembi okoliščin, ki so bile pomemben za sklenitev koncesijske pogodbe.
(6) Koncesionar je dolžan obvestiti občino o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes občine ali če so zaradi sprememb bistveno sprememnjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko občina odvzame koncesijo.
24. člen
(prevzem javne službe v režijo)
Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
25. člen
(pravica uporabnikov)
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Zato lahko občina opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom prevzame v režijo s tem, da je dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan občini na njeno zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih priprav in kadra.
XIV. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
26. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
27. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja področje javnih naročil.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem odlokom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi ali pa se koncesija podeli neposredno s pogodbo.
(4) Strokovno komisijo za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan Občine Lendava
28. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v drugem odstavku 6. člena tega odloka, vključujoč obveznost predložitve programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in merila za izbor.
XV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
29. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
1. O izbiri koncesionarja odloči tajnik občine z upravno odločbo.
2. Tajnik občine mora pred izbiro koncesionarja pridobiti mnenje Občinskega sveta Občine Lendava. Če občinski svet Občine Lendava ne da mnenja v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko tajnik občine izda odločbo brez tega mnenja.
3. O pritožbi zoper odločbo tajnika občine odloča župan.
4. V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
XVI. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
30. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan Občine Lendava.
XVII. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEVIN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
31. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese opravljanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese opravljanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
32. člen
(višja sila – dolžnosti in pravica koncesionarja)
1. Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
2. Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogode in so zunaj volje stran. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, vojne in ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaj, pri katerih izvjanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
3. V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanje javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
4. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
5. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem
Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
33. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
Začasen prevzem
34. člen
(začasen prevzem)
Kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanje javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
XVII. KONČNA DOLOČBA
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št..032-0053/2006
Lendava, dne 28. junija 2006
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti