Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3098. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek, stran 7718.

Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati bolnišnice oziroma njeni oddelki za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek, in postopek za njegovo pridobitev.
2. člen
Klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek je vrhunska bolnišnica ali njen oddelek, ki za posamezno stroko predstavlja nacionalno strokovno referenčno organizacijo.
3. člen
Naziv klinika ali klinični oddelek lahko pridobi bolnišnica oziroma njen oddelek, ki izpolnjuje pogoje tega pravilnika in ima posteljne zmogljivosti.
4. člen
Naziv klinični inštitut ali klinični oddelek lahko pridobi bolnišnica oziroma njen oddelek, ki izpolnjuje pogoje tega pravilnika in za svojo dejavnost praviloma nima posteljnih zmogljivosti.
5. člen
Klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek opravlja strokovno, strokovno-organizacijsko, izobraževalno in znanstveno-raziskovalno dejavnost.
Klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek opravlja strokovno delo posamezne ali več sorodnih temeljnih medicinskih strok in oblikuje klinične smernice preventive, diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije. Če se za isto temeljno medicinsko stroko oblikuje več kliničnih smernic na nacionalni ravni, postopek njihovega usklajevanja vodi Zdravstveni svet, ki klinične smernice potrjuje.
Klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek sodeluje pri oblikovanju in izvajanju študijskih programov na dodiplomski in podiplomski stopnji študija.
Klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek izvaja temeljne, uporabne in razvojne raziskave, raziskave za potrebe zdravstvenega varstva ter skrbi za razvoj vrhunskih raziskovalcev in raziskovalnega osebja.
6. člen
Pogoji za opravljanje dejavnosti klinike, kliničnega inštituta ali kliničnega oddelka so:
1. Zadostno število ustrezno izobraženega in usposobljenega medicinskega in drugega osebja, in sicer:
– vsaj ena tretjina zaposlenih delavcev z univerzitetno izobrazbo mora opravljati raziskovalno delo;
– izmed 10 zaposlenih delavcev z univerzitetno izobrazbo mora imeti vsaj eden naziv visokošolskega učitelja (redni profesor, izredni profesor, docent) ali znanstvenega delavca (znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec, znanstveni sodelavec);
– predstojnik mora imeti naziv visokošolskega učitelja ali znanstvenega delavca.
2. Materialne zmogljivosti, ki so potrebne za opravljanje dela:
– prostorske zmogljivosti za izobraževalno, strokovno in raziskovalno delo;
– oprema za izobraževalno, strokovno in raziskovalno delo.
3. Odprtost v mednarodni prostor:
– sklenjene pogodbe ali dogovori z institucijami v drugih državah oziroma z mednarodnimi organizacijami na strokovnem, izobraževalnem in raziskovalnem področju.
4. Pogoji za opravljanje strokovnega dela.
5. Pogoji za opravljanje izobraževalnega dela.
6. Pogoji za opravljanje znanstveno-raziskovalnega dela.
Merila za izpolnjevanje pogojev iz 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka so določena v prilogi I tega pravilnika.
7. člen
Bolnišnica oziroma njen oddelek izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek, če izpolnjuje pogoje iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena in če doseže po 4., 5. in 6. točki prvega odstavka prejšnjega člena določeno število točk.
Točkovanje po 4., 5. in 6. točki prvega odstavka prejšnjega člena se opravi na podlagi obrazca, ki je v prilogi II tega pravilnika.
Klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek mora na vsakem od treh področij iz 4., 5. in 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena doseči najmanj 800 točk, skupno pa mora doseči vsaj 3200 točk v ocenjevalnem obdobju zadnjih petih let. To merilo velja za klinike, klinične inštitute ali klinične oddelke z desetimi ali manj zaposlenimi z univerzitetno izobrazbo, pri večjem številu pa se povečuje tako, da mora klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek za vsakega zaposlenega z univerzitetno izobrazbo nad številom 10, doseči polovico točk, ki so obvezne za prvo desetino, to je 160 točk.
8. člen
Postopek za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek se pri Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) začne na podlagi vloge bolnišnice oziroma njenega oddelka.
9. člen
Vloga za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek mora vsebovati podatke o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2. in 3. točke 6. člena tega pravilnika ter podatke o vsebini strokovne, strokovno-organizacijske, izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti bolnišnice oziroma njenega oddelka. Sestavni del vloge je izpolnjen obrazec iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.
Dokazil za posamezne navedbe ni treba priložiti, temveč se hranijo v bolnišnici oziroma njenem oddelku, ki jih je na zahtevo Komisije za strokovna napredovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija) dolžan predložiti na vpogled in vrednotenje.
Če komisija pri pregledu vloge ugotovi, da bolnišnica oziroma njen oddelek nima ustreznega dokazila, mora v 5 dneh zahtevati dopolnitev vloge. Če bolnišnica oziroma njen oddelek v postavljenem roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni, vloge ne dopolni, se takšna vloga s sklepom zavrže.
10. člen
Oceno o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek izdela komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister) na predlog Zdravstvenega sveta.
Komisija ima predsednika, ki je višji svetnik, in štiri člane.
Komisija dela po poslovniku, ki ga sprejme v soglasju z ministrom.
11. člen
Komisija v 90 dneh od prejema popolne vloge izdela oceno in jo skupaj z vlogo in predlogi, ki jih glede na področje zdravstvene dejavnosti bolnišnice oziroma njenega oddelka, pripravi Medicinska fakulteta, Fakulteta za farmacijo ali Visoka šola za zdravstvo, pošlje ministrstvu.
12. člen
Naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek podeli ministrstvo za dobo 5 let. Najpozneje 30 dni pred potekom te dobe mora klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek predlagati podaljšanje veljavnosti naziva.
13. člen
Kliniki, kliničnemu inštitutu ali kliničnemu oddelku, ki ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, ministrstvo odvzame naziv.
14. člen
Bolnišnica oziroma njen oddelek, ki meni, da izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva po tem pravilniku, pa mu ministrstvo ni podelilo naziva, ima v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, pravico do sodnega varstva.
Ministrstvo pred odvzemom naziva pozove kliniko, klinični inštitut ali klinični oddelek, da v določenem roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, odpravi razloge, zaradi katerih po tem pravilniku ne more več imeti tega naziva.
15. člen
Vloge za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut in klinični oddelek, ki so jih bolnišnice oziroma njeni oddelki vložili pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo v skladu s tem pravilnikom.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek (Uradni list RS, št. 110/00).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 169-4/2004
Ljubljana, dne 21. junija 2006
EVA 2004-2711-0117
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti