Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3078. Zakon o davku na motorna vozila (uradno prečiščeno besedilo) (ZDMV-UPB2), stran 7677.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. junija 2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na motorna vozila, ki obsega:
– Zakon o davkih na motorna vozila – ZDMV (Uradni list RS, št. 52/99 z dne 30. 6. 1999),
– Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva – ZPNNVSM (Uradni list RS, št. 2/04 z dne 15. 1. 2004) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davkih na motorna vozila – ZDMV-A (Uradni list RS, št. 42/04 z dne 23. 4. 2004) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davkih na motorna vozila – ZDMV-B (Uradni list RS, št. 47/06 z dne 9. 5. 2006).
Št. 434-02/98-19/11
Ljubljana, dne 23. junija 2006
EPA 860-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Sašo Peče l.r.
Z A K O N
O DAVKU NA MOTORNA VOZILA
uradno prečiščeno besedilo
(ZDMV-UPB2)
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka od prometa motornih vozil.
2. člen
Prihodki od davka pripadajo proračunu Republike Slovenije.
3. člen
Davek se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33, 8703 90, določenih v Uredbi Komisije (ES) št. 1719/2005 z dne 27. oktobra 2005 o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 286 z dne 28. 10. 2005, str. 1), ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nova motorna vozila).
Davek se plačuje tudi od prometa rabljenih motornih vozil iz prejšnjega odstavka in drugih rabljenih cestnih motornih vozil, razen za traktorje, za katera je obvezna registracija, če od njihovega prometa ni bil obračunan davek na dodano vrednost.
4. člen
Zavezanec za obračunavanje in plačevanje davka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je proizvajalec oziroma oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije oziroma uvoznik motornih vozil.
Oseba, ki pridobi motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije, je vsaka pravna ali fizična oseba, ki nabavi motorno vozilo v drugi državi članici Evropske unije in ga vnese v Slovenijo, ne glede na to, ali je od tega vozila treba plačati DDV po slovenskih predpisih ali ne.
Uvoznik iz prvega odstavka tega člena je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi oziroma prejemnik motornega vozila.
Zavezanec za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona je kupec ali oseba, ki brezplačno (razen če gre za prvi dedni red) ali na podlagi zamenjave pridobi motorno vozilo, za katero je obvezna registracija.
5. člen
Davka od cestnih motornih vozil se ne plačuje:
1. od vozil, ki se pred prvo registracijo izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico Evropske unije;
2. od vozil, ki so nabavljena za prevoz družin, ki imajo tri ali več otrok, in sicer od enega novega osebnega ali kombi vozila s 5 ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini, ki ima tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let. Oprostitev se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri pristojnem davčnem organu, če gre za končni uvoz pa pri pristojnem carinskem organu, na podlagi potrdila o skupnem gospodinjstvu, ki ga izda pristojni organ za notranje zadeve. Pristojni davčni oziroma carinski organ je dolžan vrniti plačani davek iz tega zakona v 15 dneh po prejemu zahtevka. V prometno dovoljenje in register gospodinjstev se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka. Oseba iz prvega stavka te točke motornega vozila ne sme prodati ali ga brezplačno ali kako drugače odtujiti pred potekom triletnega roka od dneva nakupa, sicer mora plačati razliko do polnega zneska davka, obrestovano po obrestni meri za zamudne obresti, določeni v posebnem zakonu;
3. od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer od enega novega osebnega avtomobila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dieselskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dieselskega motorja do 2,2 l za novi osebni avtomobil z avtomatskim upravljanjem ter od kombi vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje.
Za osebe po tej točki se štejejo:
– osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 80% telesna okvara;
– osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb;
– otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.
Oprostitev po prvi in drugi alinei prejšnjega odstavka se uveljavlja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Oprostitev po tretji alinei drugega odstavka te točke se uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi iz te alinee oziroma odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Oprostitev po četrti alinei drugega odstavka te točke se uveljavlja na podlagi odločbe centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
Oprostitev za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve.
Oprostitev po tej točki se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri pristojnem davčnem organu, če gre za končni uvoz pa pri pristojnem carinskem organu. Pristojni davčni oziroma carinski organ je dolžan vrniti plačani davek iz tega zakona v 15 dneh po prejemu zahtevka.
V prometno dovoljenje tako kupljenega oziroma uvoženega avtomobila se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno povračilo davka.
Če invalidska organizacija, invalid oziroma njegovi starši ali skrbniki prodajo osebni avtomobil ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza, morajo plačati davek v višini davka, za katerega se je zahtevalo vračilo in pripadajoče obresti od dneva nakupa oziroma uvoza do dneva plačila davka. Ob izpolnjevanju osnovnih pogojev se pravica do oprostitev po tej točki na novo vzpostavi dan po takšnem plačilu. Če je bil osebni avtomobil poškodovan v prometni nesreči za več kot 70% tržne vrednosti avtomobila na dan nesreče, se sme poškodovani osebni avtomobil prodati, ne da bi bil plačan davek. Če invalid umre pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza avtomobila, smejo zakoniti dediči prodati osebni avtomobil, ki so ga podedovali, ne da bi plačali davek. Vojni invalid prve skupine, ki uveljavi pravico do doplačila k stroškom tehničnega pripomočka – osebnega motornega vozila po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97 in 75/97), nima pravice do davčne oprostitve iz te točke.
Če upravičenci po tej točki niso vozniki, lahko v njihovem imenu motorno vozilo po tej točki vozijo starši oziroma skrbnik ali osebe, ki imajo pisno pooblastilo upravičenca, njegovih staršev oziroma skrbnika brez obvezne navzočnosti invalida v motornem vozilu;
4. od vozil za:
– službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev, akreditiranih v Sloveniji;
– službene potrebe mednarodnih organizacij, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo;
– osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih predstavništev, akreditiranih v Sloveniji, vključno z njihovimi družinskimi člani;
– osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij, vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo.
Upravičenci do oprostitve iz prejšnjega odstavka motornega vozila ne smejo prodati ali ga brezplačno ali kako drugače odtujiti pred potekom treh let od dneva nakupa ali uvoza, dokler davek ni plačan. Če upravičenci do oprostitve po tej točki prodajo vozilo ali ga brezplačno ali kako drugače odtujijo pred potekom treh let od dneva nakupa ali uvoza, morajo plačati davek v višini davka, ki bi moral biti plačan, če ne bi bilo oprostitve, in pripadajoče obresti od dneva nakupa ali uvoza do dneva plačila davka.
Ne glede na prejšnji odstavek se davek ne plača, če je odtujitev posledica uradnega predčasnega odpoklica ali smrti upravičenca ali če motorno vozilo odtuji družinski član upravičenca, ki preneha bivati v Sloveniji zaradi predčasnega odpoklica ali smrti upravičenca. Davek se tudi ne plača, če je bilo motorno vozilo, ki se odtujuje, poškodovano v prometni nesreči za več kakor 70% tržne vrednosti vozila na dan nesreče.
Če ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ugotovi, da je zaradi spoštovanja pogoja vzajemnosti, treba v zvezi s prepovedjo odtujitve iz drugega odstavka te točke upoštevati drugačen rok, izda upravičencu o tem ustrezno potrdilo.
5. od rabljenih vozil muzejske vrednosti, starejših od 30 let;
6. od vozil, ki se začasno uvozijo, če so popolnoma oproščena plačila uvoznih dajatev v skladu s carinskimi predpisi in od vozil, ki se vnesejo v Slovenijo iz druge države članice Evropske unije zaradi začasne preselitve lastnika, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji, vendar le, če od teh vozil v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, ni treba obračunati davka na dodano vrednost;
7. od športnih vozil, ki niso prirejena za vožnjo v cestnem prometu in so namenjena samo za uporabo na tekmovališčih;
7.a od prenosa vozil v primeru statusnega preoblikovanja lastnika vozila;
8. od terenskih motornih vozil, ki se nabavljajo za potrebe Slovenske vojske in policije ter od interventnih motornih vozil, ki se nabavljajo za potrebe civilne zaščite, gasilske in reševalne službe. Razvrstitev motornih vozil med interventna v skladu s prejšnjim stavkom določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za obrambo.
Oprostitve plačila davka v skladu s tem členom je mogoče uveljaviti tudi pri finančnem najemu vozila. Če je finančni najem prekinjen ali končan in ne pride do prenosa lastništva, mora upravičenec, ki je uveljavil oprostitev plačila davka, plačati davek, ki mu je bil odpuščen oziroma vrnjen v skladu s tem členom.
6. člen
Osnova za davek je prodajna cena posameznega novega motornega vozila, ki ne vključuje tega davka in davka na dodano vrednost, pri uvozu pa vrednost, določeno v 22. členu zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98).
Davek od posameznega novega motornega vozila se plačuje po naslednjih stopnjah od davčne osnove iz prejšnjega odstavka:
------------------------------------------------
Če znaša davčna osnova          Stopnja
------------------------------------------------
           do 1,0 mio SIT     1,0
nad 1,0 mio SIT   do 1,4 mio SIT     1,4
nad 1,4 mio SIT   do 1,8 mio SIT     2,0
nad 1,8 mio SIT   do 2,4 mio SIT     3,5
nad 2,4 mio SIT   do 3,0 mio SIT     5,0
nad 3,0 mio SIT   do 4,0 mio SIT     7,0
nad 4,0 mio SIT   do 5,0 mio SIT     9,0
nad 5,0 mio SIT   do 6,0 mio SIT     11,0
nad 6,0 mio SIT               13,0
------------------------------------------------
Davek na promet rabljenih motornih vozil in drugih motornih vozil iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se plača po stopnji 5% od nakupne cene, če ta cena ustreza prometni vrednosti. Če nakupna cena ne ustreza prometni vrednosti, je davčna osnova prometna vrednost teh motornih vozil, ki jo ugotovi davčni organ v kraju sedeža oziroma stalnega prebivališča davčnega zavezanca.
6.a člen
Ne glede na drugi odstavek 6. člena tega zakona, se za nova motorna vozila, proizvedena ne prej kot 1. januarja 2003 in katerih uradna specifična emisija ogljikovega dioksida ne presega 110 gramov na prevoženi kilometer, davek ne plačuje do 31. decembra 2009.
6.b člen
Ne glede na prvi odstavek 6. člena tega zakona je pri pridobitvi motornega vozila iz druge države članice Evropske unije, ki je bilo trajno ali začasno registrirano v drugi državi, davčna osnova nakupna cena, če ta cena ustreza prometni vrednosti. Če nakupna cena ne ustreza prometni vrednosti, je davčna osnova prometna vrednost teh motornih vozil, ki jo ugotovi davčni organ.
7. člen
Obveznost za obračun davka nastane takrat, ko je opravljen promet motornih vozil.
Obveznost za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona nastane v trenutku nakupa oziroma pridobitve. Zavezanec za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona mora nastanek davčne obveznosti prijaviti davčnemu organu v 15 dneh od dneva nakupa oziroma pridobitve.
Šteje se, da je promet motornih vozil opravljen:
1. ko je izdan račun o prodaji motornega vozila;
2. ko je motorno vozilo izročeno, če je izročeno pred izdajo računa ali brez izdaje računa;
3. pri uvozu: ko nastane carinski dolg ali bi nastal, če ne bi bila predpisana oprostitev plačila carine oziroma določena carinska stopnja prosto;
4. ko se motorno vozilo vzame za lastno rabo;
5. ko se motorno vozilo izroči, če se odtuji brezplačno.
8. člen
Davčni zavezanec – proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi motorno vozilo iz druge države članice Evropske unije, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi, mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec.
Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o znamki motornega vozila, tipu in modelu vozila, identifikacijski številki (št. šasije), datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, datumu pridobitve, vrednosti, davčni osnovi, stopnji davka in znesku obračunanega davka.
Davčni zavezanec sestavi na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.
Iz obračuna morajo biti razvidni naslednji podatki: osnovni podatki o zavezancu, davčna številka zavezanca, podatki o obdobju, za katero se plačuje davek, podatki o znamki motornega vozila, tip in model vozila, identifikacijska številka (št. šasije), datum izdaje potrdila o skladnosti, vrednost, država dobave, davčna osnova, stopnja davka in znesek obračunanega davka.
Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun davka ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne.
Minister, pristojen za finance, predpiše na predlog generalnega direktorja oziroma generalne direktorice Davčne uprave Republike Slovenije obrazec za obračun davka na motorna vozila.
8.a člen
Davčnemu zavezancu, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice Evropske unije z namenom opravljanja drugih dejavnosti, kot so navedene v prvem odstavku 8. člena tega zakona, odmeri davek davčni organ.
Davčni organ iz prejšnjega odstavka odmeri davek na podlagi napovedi, ki jo davčni zavezanec predloži najpozneje v roku 15 dni od dneva pridobitve motornega vozila.
Davčni zavezanec mora napovedi priložiti izvirnik računa o nakupu vozila in izvirnik potrdila o skladnosti, izdanega v drugi državi, pri vozilu, ki je bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi pa izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja. Izjemoma lahko davčni organ za preverjanje identifikacije vozila upošteva tudi druge dokumente, iz katerih je mogoče nedvoumno identificirati vozilo.
Brez dokazila o plačilu davka oziroma o oprostitvi plačila iz 5. člena tega zakona organ, pristojen za ugotavljanje skladnosti, ne sme izdati potrdila o skladnosti vozila (tip SB in SC). Če v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, izdaja potrdila ni potrebna, vozila ni dovoljeno registrirati brez dokazila o plačilu davka ali o oprostitvi plačila iz 5. člena tega zakona.
8.b člen
Davčnemu zavezancu, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi motorno vozilo, predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi, iz druge države članice Evropske unije, davek odmeri davčni organ.
Davčni organ odmeri davek iz prejšnjega odstavka na podlagi napovedi, ki jo davčni zavezanec predloži najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila.
Davčni zavezanec mora napovedi priložiti izvirnik računa o nakupu vozila in izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja. Izjemoma lahko davčni organ za preverjanje identifikacije vozila upošteva tudi druge dokumente, iz katerih je mogoče nedvoumno identificirati vozilo.
Brez dokazila o plačilu davka oziroma o oprostitvi plačila iz 5. člena tega zakona se ne sme izdati potrdilo o skladnosti vozila (tip SB in SC) po predpisih, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
9. člen
Davčni zavezanec mora obračunani davek iz 8. člena tega zakona plačati do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je nastala davčna obveznost.
Davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se plača v roku 15 dni od nastanka davčne obveznosti. Brez dokazila o plačilu davka se motorno vozilo iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ne sme registrirati.
Davek iz drugega odstavka 3. člena, 8.a in 8.b člena tega zakona odmeri davčni organ ne glede na prebivališče ali sedež zavezanca.
Ne glede na drugi stavek tretjega odstavka 6. člena tega zakona prometno vrednost motornega vozila ugotovi davčni organ, ki odmerja davek v skladu s prejšnjim odstavkom.
10. člen
Pri uvozu motornih vozil obračunava davek pristojni carinski organ, davek pa se obračunava in plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev.
11. člen
Če davčni zavezanec pred prvo registracijo izvozi motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, ima pravico do vračila plačanega davka, če davčnemu organu predloži dokazilo o plačilu ter izvozno carinsko deklaracijo, potrjeno s strani carinskega organa, iz katere mora biti razvidno, da je motorno vozilo zapustilo carinsko območje Evropske skupnosti.
Če davčni zavezanec pred prvo registracijo motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, dobavi v drugo državo članico Evropske unije, ima pravico do vračila plačanega davka, če davčnemu organu predloži dokazilo o plačilu davka, račun, izdan kupcu v drugi državi članici Evropske unije, in dokazilo o dejanski dobavi vozila v drugo državo članico Evropske unije.
12. člen
(črtan)
13. člen
V skladu z ekonomsko politiko Slovenije lahko Vlada Republike Slovenije zmanjša ali poveča zneske davka iz 6. člena tega zakona do 50%.
14. člen
Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sredstev, postopka prisilne izterjave ter vseh drugih vprašanj postopka, stvarne in krajevne pristojnosti davčnega oziroma carinskega organa, ki niso urejena s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno službo oziroma carinski zakon in zakon, ki ureja carinsko službo.
Obvezna navodila za izvajanje tega zakona izda, če je potrebno, minister, pristojen za finance.
15. člen
Z globo od 600.000 do 18,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. ne obračuna davka ali ne sestavi ali ne predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu z 8. členom tega zakona;
2. ne predloži napovedi za odmero davka v skladu z 8.a členom tega zakona.
Z globo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Zakon o davkih na motorna vozila – ZDMV (Uradni list RS, št. 52/99) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
16. člen
Določba 8. točke 5. člena tega zakona se uporablja do 31. 12. 2000.
17. člen
Davek na promet rabljenih motornih vozil in drugih motornih vozil po drugem odstavku 3. člena tega zakona se plača tudi od prenosa lastninske pravice na motornih vozilih, ki so bila izročena kupcem pred 1. julijem 1999 na podlagi leasing pogodbe in prodajnih pogodb s pridržkom lastninske pravice, sklenjenih pred 1. julijem 1999, razen od prenosa, od katerega se obračunava davek na dodano vrednost, in sicer od odkupne vrednosti motornega vozila.
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davkih na motorna vozila – ZDMV-A (Uradni list RS, št. 42/04) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Če so bila motorna vozila pred 1. majem 2004 uvožena na ozemlje Slovenije iz Evropske skupnosti ali iz držav, ki so pristopile k Evropski uniji 1. maja 2004, in je bil za ta vozila začet eden od odložnih carinskih postopkov ali so bili vnešeni v prosto carinsko cono v skladu s carinskimi predpisi, se davek po tem zakonu obračuna in plača po predpisih, ki so veljali ob začetku postopka oziroma ob vnosu vozil v prosto carinsko cono.
13. člen
Višina globe iz 11. člena tega zakona se začne uporabljati 1. januarja 2005.
Do roka iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prvega odstavka 11. člena tega zakona kaznuje:
– pravna oseba z denarno kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000 tolarjev;
– samostojni podjetnik posameznik z denarno kaznijo od 300.000 do 12,000.000 tolarjev in
– odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev.
14. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2004.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davkih na motorna vozila – ZDMV-B (Uradni list RS, št. 47/06) vsebuje naslednjo končno določbo:
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti