Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2006 z dne 11. 7. 2006

Kazalo

3100. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 7733.

Na podlagi drugega odstavka 73. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04 – uradno prečiščeno besedilo, 100/05 – odločba US in 39/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 110/02, 42/03, 134/03, 70/04, 141/04, 106/05 in 120/05) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(1) UJP mesečno zaračunava stroške storitev razporejanja dajatev v skladu s tem pravilnikom: Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, občinam, Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javni sklad in Slovenski odškodninski družbi, d.d. v višini 0,05% od zneska razporejenih dajatev ter prejemnikom občinskih in krajevnih samoprispevkov v višini 0,1% od zneska razporejenih samoprispevkov.
(2) UJP prejemniku iz prejšnjega odstavka izstavi račun mesečno.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek UJP iz razlogov ekonomičnosti:
– izstavi račun šele takrat, ko znesek zaračunanih stroškov storitev v tekočem letu preseže 10.000 tolarjev,
– izstavi račun ob koncu tekočega leta, če znesek stroškov storitev ne preseže 10.000 tolarjev, razen v primeru oprostitve plačila stroškov storitev po tretji alinei tega odstavka,
– ne zaračuna stroškov storitev, če znesek stroškov do 31. decembra tekočega leta ne preseže 2.000 tolarjev.«.
2. člen
V prilogi Osnovni seznam podračunov JFP skupine B se:
1. v vrste in podvrste dajatev dodajo novi podračuni JFP in njihovi podatki, tako kot so navedeni v Osnovnem seznamu novih podračunov JFP skupine B, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
2. nadomesti podatke podračunov JFP s podatki, ki so navedeni v Osnovnem seznamu sprememb podračunov JFP skupine B, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del;
3. ukine podračune JFP in njihove podatke, ki so navedeni v Osnovnem seznamu ukinjenih podračunov JFP skupine B, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine B se nadomesti z novim Dopolnilnim seznamom podračunov JFP skupine B, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-01-39/2004/27
Ljubljana, dne 30. junija 2006
EVA 2006-1611-0106
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti