Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3901. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3902. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3903. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
3904. Pravilnik o tehničnih pogojih za zakupljene vode
3905. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu
3906. Navodilo o prenosu, oziroma prevzemu zadev po zakonu o upravnem sporu
3907. Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
3908. Cenik za pregled poročila o preskusu in registracijo dobaviteljevih izjav o skladnosti

BANKA SLOVENIJE

3909. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 9. 2000
3910. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 9. do 15. 10. 2000

SODNI SVET

3911. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
3912. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3913. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za september 2000

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3914. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Ajdovščina

3915. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Bloke

3916. Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln
3917. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Bloke
3918. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov

Brežice

3919. Odlok o višini in namenu porabe sredstev proračunske rezerve za odjavo posledic suše in plazenja tal v letu 2000 v Občini Brežice

Cankova

3920. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln

Celje

3921. Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Celje
3922. Odlok o lokacijskem načrtu za Bežigrajsko cesto od profila P 19 do profila P 57
3923. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
3924. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3925. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Trnovlje
3926. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi - k.o. Teharje

Gornja Radgona

3927. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3928. Odlok o kontroli cen storitev javnih gospodarskih služb v Občini Gornja Radgona
3929. Odlok o zimski službi

Kočevje

3930. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2000

Križevci

3931. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Križevci

Murska Sobota

3941. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci

Postojna

3932. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3933. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sevnica

3934. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sevnica
3935. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica
3936. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica
3937. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje

Šentjur pri Celju

3938. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone Šentjur

Štore

3939. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču

Videm

3940. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Lancova vas

POPRAVKI

1. Popravek zakona o zavarovalništvu (ZZavar)
2. Popravek odločbe o razveljavitvi sodbe in sklepa vrhovnega sodišča in vrnitve zadeve v novo odločanje
3. Popravek sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
4. Popravek sklepa o potrditvi učnega sredstva: PODJETNIŠTVO
5. Popravek odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica, d.o.o.
6. Popravek poslovnika Občinskega sveta občine Cerknica
7. Preklic popravka odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
8. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Gornji Petrovci
9. Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas
10. Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas in k.o. Dobravica
11. Popravek sprememb in dopolnitev statuta Občine Krško
12. Popravek sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Moravske Toplice

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

120. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o socialni varnosti z zaključnim protokolom in Dogovora o izvajanju Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko (BNLSV)
121. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o mednarodnem cestnem prevozu (BGBMCP)
122. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo (BHROŽP)

Vlada Republike Slovenije

123. Uredba o ratifikaciji Dogovora o sodelovanju med Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj Republike Slovenije in Državnim zavodom za standardizacijo in meroslovje Republike Hrvaške pri izmenjavi podatkov o tehničnih lastnostih izdelkov in opravljenih postopkih ugotavljanja skladnosti izdelkov, ki so predmet medsebojne blagovne menjave med pravnimi in fizičnimi osebami s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma Republiki Hrvaški
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti