Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3935. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica, stran 10225.

Na podlagi 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) in 139. člena poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00) je Občinski svet občine Sevnica na 19. redni seji dne 27. 9. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00) se 45. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
2. člen
Prvi odstavek 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejeme statut občine z dvetretjinsko večino vseh članov sveta, poslovnik občinskega sveta z dvetretjinsko večino navzočih članov sveta, ostale akte pa z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
3. člen
V zadnjem odstavku 98. člena se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.
4. člen
V četrtem odstavku 107. člena se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.
5. člen
Drugi odstavek 110. člena se črta.
6. člen
Zadnji odstavek 124. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina opredeljenih navzočih članov sveta.«
7. člen
Prvi odstavek 125. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar je za posamezno funkcijo na kandidatni listi en sam kandidat, je ta imenovan, če zanj glasuje večina opredeljenih navzočih članov sveta.
8. člen
Zadnji odstavek 128. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je imenovan za podžupana, če zanj glasuje večina opredeljenih navzočih članov sveta.«
9. člen
V drugem in tretjem odstavku 129. člena se za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01200-0002/00
Sevnica, dne 27. septembra 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost