Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3907. Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, stran 10188.

Na podlagi 10. in 11. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
1. člen
To navodilo določa način priprave finančnih načrtov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter drugih posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, določenih z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00; v nadaljevanju: posredni uporabniki).
2. člen
Finančni načrt posrednega uporabnika ima splošni del.
Če je glede na obseg in naravo dejavnosti posrednega uporabnika potrebno, ima finančni načrt tudi posebni del.
3. člen
V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki posrednega uporabnika prikazani po ekonomski klasifikaciji, upoštevaje enotni kontni načrt, ki ga določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00 in 37/00).
Posredni uporabniki, vključno s tistimi posrednimi uporabniki, ki imajo v skladu z 11. členom odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS, št. 86/99 in 110/99) položaj določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, morajo pripraviti svoj finančni načrt upoštevaje naslednje izkaze, ki jih določa pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 48/00; v nadaljevanju: pravilnik):
1. izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A iz pravilnika),
2. izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A – 1 iz pravilnika),
3. in izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A – 2 iz pravilnika).
4. člen
Če so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 2. člena tega navodila, se v posebnem delu finančnega načrta posrednega uporabnika njegovi izdatki prikažejo po posameznih postavkah, oblikovanih glede na programe, podprograme, ukrepe ali aktivnosti, ki jih izvaja posredni uporabnik.
Posamezna postavka mora biti oblikovana tako, da ji je v finančnem načrtu mogoče pripisati šifro štirimestnega pododdelka iz odredbe o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00).
5. člen
V predlogu finančnega načrta posrednega uporabnika se prikaže:
1. realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu ali ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto, če letno poročilo še ni sprejeto;
2. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto in
3. načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.
Predmet sprejemanja je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.
6. člen
Finančni načrt posrednega uporabnika mora zajemati vse predvidene prejemke in izdatke posrednega uporabnika, ki bodo plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v prihodnjem koledarskem letu (načelo denarnega toka).
V finančnem načrtu posrednega uporabnika morajo biti ločeno prikazani vsi prihodki in izdatki, ki jih posredni uporabnik pridobi in izplača iz naslova opravljanja javne službe in iz naslova prodaje blaga ali storitev na trgu (tržna dejavnost).
7. člen
Finančni načrt posrednega uporabnika mora biti usklajen z njegovim programom dela, ki mora biti pripravljen na način, kot je to predpisano za obrazložitev finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v uredbi o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 56/00).
8. člen
Posredni uporabniki morajo pripraviti in sprejeti svoje finančne načrte skladno s 26. oziroma 27. členom zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99).
Podrobnejša navodila za pripravo predlogov finančnih načrtov posrednih uporabnikov lahko predpiše za:
1. posredne uporabnike, katerih ustanovitelj je država, za njihovo področje dela pristojen minister;
2. posredne uporabnike, katerih ustanovitelj je občina, župan.
9. člen
Posredni uporabniki morajo posredovati sprejete finančne načrte v petnajstih dneh po sprejemu oziroma izdaji soglasja ustanovitelja:
1. pristojnemu ministrstvu oziroma pristojnemu organu občine in
2. Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
10. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-62/2000
Ljubljana, dne 27. septembra 2000.
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost