Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3920. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln, stran 10203.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Cankova na 16. redni seji dne 22. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o merilih za določanje dežurnih prodajaln
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Cankova.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi občinska uprava Občine Cankova.
Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to zaprosi in v skladu s tretjim poglavjem tega odloka dobi soglasje občinske uprave.
Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična in pravna oseba, ki opravlja trgovsko dejavnost v skladu z zakonom o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne.
3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vloži pri občinski upravi.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem obrazcu, vlogi pa priloži:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ga izda pristojna DURS in ne sme biti starejše od 60 dni,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere delodajalec plačuje davke in prispevke ter neto kvadratura prodajalne, v kateri uvaja dežurno prodajo.
Kolikor se prodajalna nahaja v trgovinsko-poslovnem oziroma nakupovalnem centru, je potrebno priložiti še pisno soglasje upravljavca nakupovalnega centra.
Občinska uprava ima pravico od trgovca zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
Občinska uprava je dolžna od inšpektorja za delo ali reprezentativnega sindikata dejavnosti trgovine na območju, pridobiti pisno mnenje v zvezi z izvajanjem delovno-pravne zakonodaje in kolektivne pogodbe.
4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju Občine Cankova so:
– izvajanje delovno-pravne zakonodaje in kolektivne pogodbe pri delodajalcu,
– interes trgovcev,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– gostota poseljenosti prebivalstva,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov,
– zagotavljanje javnega reda in miru.
5. člen
Dežurna prodajalna, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, opravlja kot glavno dejavnost, dejavnost trgovine v enem izmed naslednjih razredov: 50.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.47 in 50.50, oziroma druge dejavnosti, če jih opravlja v starem mestnem jedru.
Take prodajalne obratujejo od ponedeljka do sobote med 5. in 7. uro, od ponedeljka do petka med 21. in 24. uro, ob sobotah med 21. in 22. uro, ob nedeljah med 7. in 18. uro, ter praznikih ali dela prostih dnevih med 7. in 15. uro.
Lokalne prodajalne z motornimi gorivi lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 0. in 7. uro in med 21. in 24. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 0. in 24. uro.
Vse druge prodajalne in trafike lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21. in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 16. uro.
Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstavkov tega člena, na podlagi meril iz 4. člena tega odloka, sprejme občinska uprava.
6. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika dežurstva prodajalne popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v petnajstih dneh prijavo urnika dežurstva potrdi.
Občinska uprava potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče leto.
Prijavljen urnik dežurstva prodajalne lahko z odločbo zavrne, če ta ni v skladu z določbami tega odloka.
7. člen
Ne glede na določbe drugega poglavja tega odloka sme občinska uprava dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja,
– navesti katere in termin.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja se določi ob nastanku vzroka.
Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka tega člena.
III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
8. člen
Trgovec mora za prodajo na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje občinske uprave.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda pristojni organ za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki se bo prodajalo na enega od naštetih primerov.
9. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec predložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji,
– opis blaga oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo dni in ur prodaje,
– seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere se plačajo davki in prispevki ter neto površina dežurne prodajalne.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti Občine Cankova priložiti še potrdilo, iz katerega je razvidno, da je predhodno poravnal komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.
10. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je vloga za pridobitev soglasja iz prvega odstavka 8. člena tega odloka popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 10 dneh izda soglasje za prodajo na enega od naštetih načinov iz 8. člena tega odloka.
Občinska uprava izda soglasje iz prvega odstavka 8. člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar največ za obdobje enega leta.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik:
– če obratuje v času dežurstev brez potrditve s strani pristojnega organa,
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva prodajalne,
– če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Cankova, brez soglasja občine.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje trgovec – pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na zasebnih površinah brez soglasja občine.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne brez soglasja občine.
V. NADZOR
12. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje Občinska uprava občine Cankova.
VI. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1027/2000
Cankova, dne 26. septembra 2000.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost