Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3906. Navodilo o prenosu, oziroma prevzemu zadev po zakonu o upravnem sporu, stran 10187.

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 70/00) izdaja ministrica za pravosodje
N A V O D I L O
o prenosu, oziroma prevzemu zadev po zakonu o upravnem sporu
1. člen
To navodilo ureja prenos in prevzem zadev upravnega spora, za katere je z uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnem sporu za odločanje pristojno Upravno sodišče Republike Slovenije, oziroma upravno sodišče na sedežu v Ljubljani.
2. člen
Upravno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: upravno sodišče) z dnem uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 70/00), (v nadaljevanju: zakon), prevzame od Vrhovnega sodišča Republike Slovenije zadeve, ki se po 2. členu in prvem odstavku 11. člena zakona prenesejo v pristojnost upravnega sodišča.
Zunanji oddelki upravnega sodišča prenesejo na sedež upravnega sodišča v Ljubljani zadeve iz 1. člena zakona, po stanju na dan uveljavitve zakona.
3. člen
Zadeve, ki se prenašajo, oziroma prevzemajo zaradi nove stvarne ali krajevne pristojnosti, morajo biti urejene, morebitne odredbe in odločbe pa podpisane po sodniku, oziroma pristojni sodni osebi. V vpisnikih se te zadeve odčrtajo, v rubriko “pripombe” pa se vpišejo ustrezni zaznamki o predaji.
4. člen
Prevzete zadeve vpiše upravno sodišče v vpisnike s starimi označbami spisov, razen zadev iz tretjega odstavka 11. člena zakona, kronološko po datumih in letih pripada, z vsemi potrebnimi podatki iz posameznih rubrik (stolpcev).
Na ovitkih prevzetih spisov se prečrta ime prejšnjega sodišča in se odtisne ime upravnega sodišča.
5. člen
Sodišče prenese nerešene zadeve pristojnemu sodišču skupaj s seznamom prenesenih zadev. V seznam morajo biti vpisane označbe spisov in imena strank. En izvod seznama obdrži sodišče, ki zadeve prenaša, drugi izvod pa prejme sodišče, ki zadeve prevzema. Sezname podpišeta vpisničar in predsednik sodišča, oziroma vodja zunanjega oddelka sodišča.
O prenosu, oziroma prevzemu zadev se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišeta predsednik vrhovnega sodišča in predsednik upravnega sodišča za zadeve iz prvega odstavka 2. člena oziroma predsednik upravnega sodišča in vodja zunanjega oddelka za zadeve iz drugega odstavka 2. člena tega navodila. Izvod zapisnika se najkasneje v treh dneh po predaji pošlje tudi ministrstvu za pravosodje.
6. člen
Statistično izkaže Vrhovno sodišče Republike Slovenije zadeve, ki se prenašajo z datumom dejanskega prenosa, kot nerešene. V letnem statističnem poročilu za leto 2000 pa teh zadev ne upošteva več med nerešenimi, ampak jih odšteje od skupnega števila nerešenih zadev.
Upravno sodišče pa prevzetih zadev v statističnih poročilih ne bo štelo kot nov pripad, ampak kot nerešene zadeve na začetku dobe poročanja.
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-23-1/00
Ljubljana dne 28. septembra 2000.
Ministrica
za pravosodje
Barbara Brezigar l. r.

AAA Zlata odličnost