Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3930. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2000, stran 10218.

Na podlagi določil zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 16. redni seji dne 25. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kočevje za leto 2000 (Uradni list RS, št. 26/00) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Kočevje se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki                1.613,113.118,20
II.  Skupaj odhodki                 1.767,213.118,20
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)        154,100.000,00
---------------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in 
   prodaja kapitalskih deležev            50,000.000,00
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       0,00
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev (IV.–V.)           50,000.000,00
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna              105,000.000,00
VIII. Odplačilo dolgov                   900.000,00
IX.  Neto zadolževanje (VII.–VIII. )         104,100.000,00
X.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih ( I+IV–II+VIII)                 0,0
---------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Od skupno doseženih letnih prejemkov proračuna se izloči 0,26% v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20% v proračunu načrtovane proračunske rezerve odloča župan, na predlog oddelka za proračun in finance.
O uporabi sredstev proračunske rezerve obvešča župan občinski svet po preteku šestmesečja.«
3. člen
V 13. členu se doda šesta alinea, ki se glasi:
– odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi konti oziroma med posameznimi nameni med področji, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena, na podlagi predloga odredbodajalca, ob soglasju oddelka za proračun in finance in po predhodnem soglasju odbora za finance.
4. člen
V 14. členu se doda peta alinea, ki se glasi:
– odpre nov konto v okviru sredstev posameznega uporabnika, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
5. člen
V 15. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Občina Kočevje v letu 2000 najame dolgoročni kredit za izgradnjo osnovne šole v višini do 45,000.000 SIT in dolgoročni kredit za izgradnjo knjižnice do višine 60,000.000 SIT.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-10/99-121
Kočevje, dne 26. septembra 2000.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost