Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3934. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sevnica, stran 10225.

Na podlagi 10. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) je Občinski svet občine Sevnica na 19. redni seji dne 27. 9. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
statuta Občine Sevnica
1. člen
V statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) se v 10. členu dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.«
2. člen
Šestnajsta alinea drugega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom imenuje in razrešuje direktorje javnih podjetij in javnih zavodov oziroma daje soglasje oziroma mnenje k imenovanju in razrešitvi ter daje mnenja o kandidatih za ravnatelje javnih zavodov.«
3. člen
Drugi stavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
4. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani komisij in odborov občinskega sveta so imenovani na podlagi zaprte liste kandidatov z večino opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta.«
5. člen
Tretji stavek prvega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O razrešitvi odloči občinski svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta.«
6. člen
Prvi stavek drugega odstavka 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana izmed svojih članov z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
7. člen
V prvem odstavku 45. člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«
8. člen
Četrti odstavek 101. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini ali delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.«
9. člen
Peti odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun občine sprejme občinski svet na predlog župana z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
10. člen
Peti odstavek 124. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaključni račun proračuna občine sprejme občinski svet na predlog župana z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0001/00
Sevnica, dne 27. septembra 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost