Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3941. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci, stran 10228.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96), 46.a in 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 65. in 68. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Svet krajevne skupnosti Bakovci na seji dne 27. 9. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Bakovci za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.
2. člen
Referendum bo v nedeljo dne 19. novembra 2000 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih 1 in 2 v vaškem domu v Bakovcih.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer za:
– sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja,
– izgradnjo pločnikov,
– izgradnjo in sanacijo cest,
– ureditev zelenic in vzdrževanje vaških javnih poti,
– dograditev ulične razsvetljave,
– ostala vzdrževalna dela na objektih in opremi ter druge potrebe v krajevni skupnosti.
Za izvršitev navedenega programa bo potrebno po oceni 80,000.000 SIT. Iz samoprispevka se bo po oceni zbralo 40,000.000 SIT, ostala sredstva pa bodo zagotovljena iz drugih virov.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Bakovci ter lastniki nepremičnin, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bakovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 1,5% mesečno od neto plač zaposlenih,
– 4% mesečno samostojni podjetniki od zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– 1,5% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2,5% mesečno zaposleni v tujini od neto povprečne plače v RS za preteklo leto,
– 6% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije lastniki nepremičnin na območju KS Bakovci, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Bakovci.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
6. člen
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom Krajevne skupnosti Bakovci in z naslednjim besedilom:
“Krajevna skupnost Bakovci
G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu dne 19. novembra 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Bakovci, ki se uporabi za:
– sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja,
– izgradnjo pločnikov,
– izgradnjo in sanacijo cest,
– ureditev zelenic in vzdrževanje vaških javnih poti,
– dograditev ulične razsvetljave,
– ostala vzdrževalna dela na objektih in opremi ter druge potrebe v krajevni skupnosti.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek v višini, ki je določena v 4. členu sklepa o razpisu referenduma
GLASUJEM
“ZA”                           “PROTI“
Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI“, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.”
7. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje KS Bakovci in lastniki nepremičnin na območju KS Bakovci, ki nimajo stalnega bivališča na tem območju.
8. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina volilcev, ki so glasovali.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Bakovci.
10. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Volilna komisija KS Bakovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dan razpisa se šteje 16. oktober 2000, od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma. Sklep se objavi tudi na krajevno običajen način.
Št. 15/2000
Bakovci, dne 28. septembra 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Bakovci
Štefan Vereš l. r.

AAA Zlata odličnost