Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3915. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, stran 10193.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 28. 9. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
1. člen
1. člen pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva (Uradni list RS, št. 73/00) se dopolni tako, da se na koncu besedila doda novo alineo, ki glasi:
»– za sofinanciranje izvedbe pilotnih projektov, namenjenih razvoju stacionarnega turizma in dodatne turistične ponudbe na kmetijah, skladno s V. poglavjem tega pravilnika.«
2. člen
2. člen se dopolni tako, da se na koncu besedila doda točko c), ki glasi:
»c) Fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki se obdelujejo in investicije, ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za dodeljevanje sredstev po V. poglavju tega pravilnika, na območju Občine Ajdovščina. Fizične osebe morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– kmetija je aktivna: za aktivno se šteje tista kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč in ima mladega gospodarja ali nosilca kmetije (starost do 35 let).«
3. člen
Za IV. poglavjem se doda novo V. poglavje z naslovom SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV, dosedanje V. poglavje postane VI. in dosedanje VI. poglavje postane VII.
Besedilo novega V. poglavja glasi:
»V. SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV
7.a člen
Pogoji za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje izvedbe pilotnih projektov, ki se dodeljujejo v nepovratni obliki, so za razvoj stacionarnega turizma in dodatne turistične ponudbe na kmetijah, naslednji:
– dejavnost zagotavlja polno zaposlitev vsaj enemu družinskemu članu,
– objekti zagotavljajo izvajanje dejavnosti v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi,
– v letih 1998, 1999 ali 2000 pridobljeno pravnomočno dovoljenje za gradnjo,
– izdelan je program trženja storitev oziroma proizvodov,
– izdelan je poslovni načrt investicije po metodologiji Kmetijsko svetovalne službe,
– izdelan je finančni načrt dokončanja investicije z oceno potrebnih vlaganj in z dinamiko koriščenja sredstev.
7.b člen
Za ocenjevanje prispelih vlog se uporablja naslednje ocenjevalne kriterije:
– delež lastnih sredstev (višji delež lastnih sredstev pomeni višje število točk),
– faznost izvedbe oziroma stopnja realizacije investicij (višja faza pomeni višje število točk),
– prisotnost potrebne infrastrukture ter naravnih, kulturnih in drugih znamenitosti (bližina potrebne infrastrukture ali že zgrajena infrastruktura in bližina kulturnih in naravnih znamenitosti prinese višje število točk),
– število ležišč za goste (višje število ležišč pomeni višje število točk),
– pričakovano število gostov in predvideni ekonomski učinek naložbe (ocena donosnosti naložbe),
– prilagodljivost naložbe razmeram na trgu, v okviru kmetijske dejavnosti (večja prilagodljivost pomeni višje število točk),
– finančno stanje investitorja (boljše finančno stanje pomeni višje število točk),
– raznovrstnost in obseg obstoječe in predvidene ponudbe (večja raznovrstnost in obseg prineseta višje število točk).
Vloga, ki je po posameznih kriterijih najbolje ocenjena, dobi najvišje število točk.
V izbor se uvrstijo samo tisti projekti, ki na ocenjevanju prejmejo vsaj 70% vseh možnih točk. Število izbranih projektov je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.
Pri izboru se upošteva prostorsko razpršenost projektov, tako da se izbere enako število najboljših projektov iz posameznih delov občine. V ta namen se območje občine razdeli na tri dele, in sicer: 1. del obsega: Batuje, Brje, Črniče, Ravne, Gojače, Malovše, Kamnje, Potoče, Selo, Šmarje, Vrtovče, Vrtovin, Zavino.
2. del obsega: Ajdovščina, Dobravlje, Dolenje, Cesta, Grivče, Gaberje, Lokavec, Male Žablje, Plače, Planina, Skrilje, Stomaž, Tevče, Ustje, Velike Žablje, Vipavski Križ.
3. del obsega: Bela, Budanje, Col, Dolga Poljana, Gozd, Križna Gora, Kožmani, Kovk, Malo Polje, Otlica, Podkraj, Predmeja, Višnje, Vodice, Žapuže, Žagolič.
Negativno mnenje komisije za pripravo predloga investicij v kmetijstvu, ki je izdano na osnovi opravljenega ogleda na kraju izvajanja projekta in mnenja KSS, je izločilni kriterij. Pozitivno mnenje se upošteva pri pripravi predloga prejemnikov sredstev.
Natančneje se uporaba kriterijev po posameznih namenih določi z javnim razpisom.
7.c člen
Višina sofinanciranja pilotnih projektov po tem pravilniku znaša največ do 50% vrednosti nedokončanega dela investicije, vendar ne več kot 3 mio SIT za posamezen pilotni projekt.
Sredstva se prejemniku dodeli po pravnomočnosti izdanega sklepa o odobritvi sredstev.«
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da glasi:
»Za postopek javnega razpisa in postopek dodeljevanja sredstev po II., III. in V. poglavju tega pravilnika, se smiselno uporabljajo določbe postopka oddaje subvencij, posojil in državnih pomoči, pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00), kolikor ni v tem pravilniku določeno drugače.«
5. člen
11. člen se dopolni tako, da se mu dodata novi alinei, ki glasita:
»– imeti v lasti objekt in opravljati dejavnost, sofinancirano v skladu s V. poglavjem tega pravilnika, vsaj še 8 let po pričetku opravljanja dejavnosti, razen če ni z Občino Ajdovščina dogovorjeno drugače; obvezna je vknjižba prepovedi odtujitve v zemljiško knjigo,
– prednostno nuditi na razpolago objekt in dejavnost iz prejšnje alinee za potrebe Občine Ajdovščina, odplačnost in trajanje storitve se za vsak posamezen primer dogovori s to pogodbo.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 321-48/2000
Ajdovščina, dne 29. septembra 2000.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost