Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3916. Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln, stran 10194.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 6/96, 39/96, 44/96, 27/97, 10/99, 16/99 in 59/99), na podlagi tretjega odstavka 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 14. redni seji dne 14. 9. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določanje dežurnih prodajaln
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za določitev dežurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Bloke, ki poslujejo izven rednega obratovalnega časa (v nadaljevanju: čas dežurstva), določenega s pravilnikom o obratovalnem času prodajaln.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi Občinska uprava občine Bloke.
Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega pravilnika dobi soglasje Občine Bloke.
Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z zakoni o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTEV PRODAJALN
2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne.
3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vloži pri Občini Bloke.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem obrazcu petnajst dni pred:
– začetkom poslovanja prodajalne,
– spremembo urnika obratovalnega časa prodajalne,
– začetkom novega koledarskega leta.
Vlogi se priloži:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere delodajalec plačuje davke in prispevke ter neto kvadraturo prodajalne, v kateri uvaja dežurno prodajo.
Občinska uprava občina Bloke ima pravico od trgovca zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
4. člen
Kot merila za določanje dežurstev prodajaln se upoštevajo naslednje značilnosti območja Občine Bloke:
– nakupovalne navade potrošnikov,
– običaji ob praznikih in dela prostih dneh,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– gostota naseljenosti prebivalstva,
– zagotavljane javnega reda in miru.
5. člen
Prodajalne z živili lahko obratujejo kot dežurne prodajalne ob nedeljah med 8. in 12. uro. V primeru dveh ali več zaporednih prazničnih oziroma dela prostih dni so prodajalne z živili odprte vsak drugi dan praznika oziroma dela prostega dne med 8. in 12. uro.
Na območju Občine Bloke lahko kot dežurni poslujeta največ dve prodajalni z živili.
6. člen
Prodajalna z motornimi gorivi lahko kot dežurna obratuje od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21. in 24. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 20. uro.
V primeru, da je v njenem sklopu tudi trgovina z živili, slednja lahko kot dežurna prodajalna obratuje v identičnem času dežurstva.
7. člen
Specializirane prodajalne s časopisi, revijami, tobačnimi izdelki lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21. in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 8. in 12. uro.
8. člen
Prodajalne s sadjem in zelenjavo in s cvetjem lahko obratujejo kot dežurne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh med 8. in 12. uro.
9. člen
Če Občinska uprava občine Bloke ugotovi, da je prijava urnika dežurstva prodajalne popolna in so upoštevane vse določbe tega pravilnika, v 15. dneh prijavo urnika dežurstva potrdi.
Občinska uprava občine Bloke potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče leto.
Prijavljen urnik dežurstva prodajalne lahko z odločbo zavrne, če ta ni v skladu z določbami tega pravilnika.
10. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega pravilnika sme Občina Bloke dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja se določi ob nastanku vzroka za izjemno dežurno prodajo.
Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka tega člena.
III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
11. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje Občine Bloke.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda Občinska uprava občine Bloke za mesto, kjer se bo blago prodajalo.
12. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec predložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji,
– opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo dni in ur prodaje,
– seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere se plačujejo davki in prispevki ter neto površina dežurne prodajalne.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti Občine Bloke, priložiti še potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.
13. člen
Če Občinska uprava občine Bloke ugotovi, da je vloga za pridobitev soglasja iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika popolna in so upoštevane vse določbe tega pravilnika, v 10 dneh izda soglasje za prodajo na enega od naštetih načinov iz 11. člena tega odloka.
Občina Bloke izda soglasje iz prvega odstavka 11. člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar največ za obdobje enega leta.
14. člen
Določbe tega pravilnika uporablja občinska uprava, pri potrjevanju obratovalnega časa prodajaln in pri izdajanju soglasja za prodajo blaga izven prodajaln.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nova vas, dne 14. septembra 2000.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost