Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

121. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o mednarodnem cestnem prevozu (BGBMCP), stran 1499.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU (BGBMCP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o mednarodnem cestnem prevozu (BGBMCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. septembra 2000.
Št. 001-22-184/00
Ljubljana, dne 22. septembra 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU (BGBMCP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o mednarodnem cestnem prevozu, podpisan v Pragi 30. maja 2000.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju “pogodbenici”) sta se
v želji, da bi olajšali mednarodni cestni prevoz med svojima državama in tranzitno čez njuni ozemlji,
sporazumeli, kot sledi:
OPREDELITEV IZRAZOV
1. ČLEN
Za namen tega sporazuma:
(1) izraz “prevoznik” pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je bodisi na ozemlju Republike Slovenije bodisi na ozemlju Združenega kraljestva pooblaščena v skladu z ustreznimi notranjimi zakoni in predpisi za opravljanje mednarodnega prevoza potnikov ali blaga po cesti za račun tretjega ali za svoj račun;
(2) izraz “potniško vozilo” pomeni kakršno koli cestno vozilo na motorni pogon, ki
(a) je konstruirano ali prirejeno za prevoz potnikov po cesti in se v ta namen uporablja,
(b) ima več kot devet sedežev, vključno z voznikovim,
(c) je registrirano na ozemlju ene pogodbenice in pripada prevozniku, ki je na tem ozemlju pooblaščen za prevoz potnikov ali ga ta prevoznik upravlja ali se to vozilo upravlja v njegovem imenu, in
(d) je začasno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, da bi opravilo mednarodni prevoz potnikov na to ozemlje, z njega ali v tranzitu čezenj;
(3) izraz “tovorno vozilo” pomeni kakršno koli cestno vozilo na motorni pogon, ki
(a) je konstruirano ali prirejeno za prevoz blaga po cesti in se v ta namen uporablja,
(b) je registrirano na ozemlju ene pogodbenice in
(c) je začasno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, da bi opravilo mednarodni prevoz blaga zaradi njegove dostave ali prevzema na katerem koli kraju na tem ozemlju ali v tranzitu čezenj,
in kakršen koli priklopnik ali polpriklopnik, ki izpolnjuje pogoja točk a) in c) tega odstavka in ga upravlja prevoznik ene pogodbenice; če priklopnik ali polpriklopnik in njegovo vlečno vozilo izpolnjujeta pogoje tega odstavka, se kombinacija vozil šteje za eno vozilo;
(4) izraz “ozemlje v zvezi z Republiko Slovenijo” pomeni ozemlje Republike Slovenije,
v zvezi z Združenim kraljestvom pomeni Anglijo, Wales, Škotsko, Severno Irsko, Kanalske otoke, otok Man in Gibraltar;
(5) pristojna organa sta:
v Republiki Sloveniji Ministrstvo za promet in zveze;
v Združenem kraljestvu Ministrstvo za okolje, promet in regije.
PREVOZ POTNIKOV
2. ČLEN
Prevozi
Prevozniki z dovoljenjem na ozemlju Republike Slovenije ali Združenega kraljestva lahko opravljajo prevoze s potniškimi vozili, registriranimi na ozemlju, na katerem imajo svoj sedež, bodisi med ozemljema pogodbenic ali v tranzitu čez ozemlje ene ali druge pogodbenice po pogojih, določenih v tem sporazumu.
3. ČLEN
Dovoljenja in oprostitve
(1) Za linijski in izmenični prevoz potnikov s potniškimi vozili prevoznika, pooblaščenega na ozemlju ene pogodbenice, v kateri koli kraj na ozemlju druge pogodbenice ali iz njega ali v tranzitu čez to ozemlje, je potrebno dovoljenje te druge pogodbenice.
(2) Dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, so oproščeni naslednji prevozi:
(a) “krožne vožnje zaprtih vrat”: to so prevozi, pri katerih isto vozilo ves čas potovanja prevaža isto skupino potnikov in jo pripelje nazaj v odhodni kraj;
(b) “notranji prevozi”: to so prevozi, pri katerih se skupina potnikov pripelje na ozemlje druge pogodbenice, da bi tam začasno ostala, potniško vozilo pa to ozemlje zapusti prazno ali opravi prevoz, vključen v točki c) spodaj;
(c) “zunanji prevozi”: to so prevozi, pri katerih potniško vozilo vstopi na ozemlje druge pogodbenice prazno ali opravi prevoz, vključeni v točki b) zgoraj, in na ozemlje, na katerem je prevoznik pooblaščen, pripelje skupino potnikov,
(i) ki jih je prevoznik vse pripeljal na ozemlje druge pogodbenice, in
(ii) ki so pred tem na ozemlju, na katerem je prevoznik pooblaščen, sklenili pogodbo za obe vožnji;
(d) vožnja praznega potniškega vozila na poti v tretjo državo ali iz nje v tranzitu čez ozemlje druge pogodbenice;
(e) zamenjava potniškega vozila, ki se je pokvarilo, z uporabnim vozilom.
PREVOZ BLAGA
4. ČLEN
Prevoz blaga brez dovoljenja
S pridržkom 5. člena tega sporazuma lahko prevoznik, ki je pooblaščen na ozemlju ene pogodbenice, brez dovolilnice ali drugega dovoljenja za ta namen, v skladu z zakonodajo druge pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice začasno uvozi prazno ali natovorjeno vozilo zaradi prevoza blaga, vključno s povratno vožnjo natovorjenega vozila,
(a) med katerim koli krajem na ozemlju ene pogodbenice in katerim koli krajem na ozemlju druge pogodbenice;
(b) v tranzitu čez ozemlje druge pogodbenice in
(c) med katerim koli krajem na ozemlju druge pogodbenice in katerim koli krajem na ozemlju tretje države.
5. ČLEN
Posebna dovoljenja
Vsaka pogodbenica lahko zahteva posebno dovoljenje za uporabo vozil na svojem ozemlju, ki zaradi svoje mase ali dimenzij ali dimenzij tovora, sicer ne bi smela zakonito uporabljati na cestah na ozemlju te pogodbenice.
SPLOŠNE DOLOČBE
6. ČLEN
Davki
(1) Tovorna in potniška vozila, ki so registrirana na ozemlju ene pogodbenice in se začasno uvozijo na ozemlje druge pogodbenice, so oproščena davkov in dajatev v zvezi z uporabo cest ali posestjo vozil kakor tudi davkov in dajatev na prevozne storitve, ki se opravljajo na ozemlju druge pogodbenice.
(2) Oprostitev iz prvega odstavka tega člena, se na ozemlju vsake pogodbenice priznava tako dolgo, dokler so izpolnjeni pogoji, določeni v carinskih predpisih, veljavnih na tistem ozemlju, o začasnem uvozu takih vozil na tisto ozemlje brez plačila uvoznih carin in dajatev.
(3) Oprostitev iz prvega odstavka tega člena, ne velja za davke in dajatve, vključene v ceni goriva ali cestninah ali dajatvah za uporabo določenih mostov, predorov, trajektov, cest, cestnih odsekov ali kategorij cest.
(4) Gorivo, ki je v serijsko vgrajenih rezervoarjih vozila, je oproščeno davkov in carin.
(5) Rezervni deli, ki so začasno uvoženi na ozemlje druge pogodbenice in namenjeni servisiranju pokvarjenih vozil, ki se uporabljajo v okviru tega sporazuma, so v skladu s carinskimi predpisi oproščeni carin ter drugih uvoznih dajatev in davkov. Zamenjani rezervni deli se ponovno izvozijo ali uničijo pod nazorom pristojnih carinskih organov druge pogodbenice.
7. ČLEN
Izključitev kabotaže
Nič v tem sporazumu ne dovoljuje prevozniku, ki je pooblaščen na ozemlju ene pogodbenice za prevzem potnikov ali blaga v kraju na ozemlju druge pogodbenice, da bi potnike odložil ali blago oddal v katerem koli drugem kraju na tem ozemlju.
8. ČLEN
Upoštevanje notranje zakonodaje
Če v sporazumih med pogodbenicama, vključno s tem sporazumom, ni drugače določeno,
(a) prevozniki in vozniki ene pogodbenice in potniška vozila, opredeljena v drugem odstavku 1. člena tega sporazuma, ter tovorna vozila, opredeljena v tretjem odstavku 1. člena tega sporazuma, kadar so na ozemlju druge pogodbenice, upoštevajo notranje zakone in predpise o cestnih prevozih in cestnem prometu, ki veljajo na tistem ozemlju;
(b) nobena od pogodbenic potniškim ali tovornim vozilom druge pogodbenice ne sme naložiti strožjih pogojev, kot so pogoji, ki jih notranji zakoni in predpisi nalagajo njenim lastnim vozilom.
9. ČLEN
Kršitve
(1) Če vozilo ali voznik ene pogodbenice, ko je na ozemlju druge pogodbenice, krši določbe tega sporazuma, lahko pristojni organ pogodbenice, na ozemlju katere je bila kršitev storjena (brez vpliva na kakršne koli zakonske sankcije, ki jih sodišča ali organi preiskave in pregona tiste pogodbenice lahko uporabijo), od pristojnega organa druge pogodbenice zahteva,
(a) da takem prevozniku izreče opomin,
(b) da izreče tak opomin skupaj z uradnim obvestilom, da bodo ob nadaljnjih kršitvah vozila, ki pripadajo prevozniku ali jih ta upravlja, začasno ali dokončno izključena iz prometa na ozemlju pogodbenice, v kateri je bila kršitev storjena, ali
(c) da izda obvestilo o taki izključitvi.
(2) Pristojni organ ravna v skladu z zahtevkom, ki ga je prejel, in čim prej obvesti o sprejetih ukrepih pristojni organ druge pogodbenice.
KONČNE DOLOČBE
10. ČLEN
Skupni odbor
Na zahtevo enega ali drugega pristojnega organa se predstavniki obeh pogodbenic sestajajo kot skupni odbor, da pregledujejo izvajanje sporazuma.
11. ČLEN
Začetek veljavnosti in trajanje
(1) Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so izpolnjene notranjepravne zahteve, ki se nanašajo na začetek veljavnosti mednarodnih sporazumov. Sporazum začne veljati trideseti dan po datumu kasnejšega od teh dveh uradnih obvestil.
(2) Ta sporazum velja eno leto po začetku njegove veljavnosti. Po tem velja še naprej, če ga ena ali druga pogodbenica pisno ne odpove s šestmesečnim odpovednim rokom drugi pogodbenici.
V dokaz navedenega sta predstavnika, ki sta ju njuni vladi za to pravilno pooblastili, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Pragi dne 30. maja 2000 v dveh izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Anton Bergauer, l. r.
Za Vlado Združenega kraljestva
Velike Britanije in Severne Irske
Lord Whitty, l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter called “the Contracting Parties”);
Desiring to facilitate international road transport between their two countries and in transit through their territories;
Have agreed as follows:
DEFINITIONS
ARTICLE 1
For the purposes of this Agreement:
(1) the term “carrier” shall mean any physical or legal person who, in either the territory of the Republic of Slovenia or of the United Kingdom, is authorised in accordance with the relevant national laws and regulations to engage in the international carriage of passengers or goods by road for hire or reward or on his own account;
(2) the term “passenger vehicle” shall mean any mechanically propelled road vehicle which:
(a) is constructed or adapted for use and used on the roads for the carriage of passengers;
(b) has more than nine seats including that of the driver;
(c) is registered in the territory of one Contracting Party and is owned or operated by or on behalf of a carrier authorised in that territory to carry passengers; and
(d) is temporarily imported into the territory of the other Contracting Party for the purpose of the international carriage of passengers to, from or in transit through that territory;
(3) the term “goods vehicle” shall mean any mechanically propelled road vehicle which is:
(a) constructed or adapted for use and used on the roads for the carriage of goods;
(b) registered in the territory of one Contracting Party; and
(c) temporarily imported into the territory of the other Contracting Party for the purpose of the international carriage of goods for delivery at or collection from any point in that territory or in transit through that territory;
and any trailer or semi-trailer which fulfils conditions (a) and (c) of this paragraph and is operated by a carrier of one Contracting Party; provided that if a trailer or semi-trailer and its towing vehicle both fulfil the conditions of this paragraph the combination shall be regarded as one vehicle;
(4) the term “territory”, in relation to the Republic of Slovenia it shall mean the territory of the Republic of Slovenia;
in relation to the United Kingdom, shall mean England, Wales, Scotland, Northern Ireland, the Channel Islands, the Isle of Man and Gibraltar;
(5) the competent authorities shall be:
in the Republic of Slovenia, the Ministry of Transport and Communications;
in the United Kingdom, the Department of the Environment, Transport and the Regions.
PASSENGER TRANSPORT
ARTICLE 2
Transport Services
Carriers licensed in the territory of the Republic of Slovenia or of the United Kingdom shall be permitted to operate transport services using passenger vehicles registered in the territory in which they are based, either between the territories of the Contracting Parties or in transit through the territory of either Contracting Party, subject to the conditions laid down in this Agreement.
ARTICLE 3
Authorisations and Exemptions
(1) The carriage of passengers on regular and shuttle services in passenger vehicles of a carrier authorised in the territory of one Contracting Party to or from any point in the territory of the other Contracting Party or in transit through that territory shall require to be authorised by that other Contracting Party.
(2) The following services shall be exempted from the requirement for authorisation referred to in paragraph (1) of this Article:
(a) “closed-door tours”: that is, services whereby the same vehicle is used to carry the same group of passengers throughout the journey and to bring them back to the place of departure;
(b) “inward services”: that is, services on which a group of passengers is brought into the territory of the other Contracting Party for a temporary stay and the passenger vehicle leaves that territory empty or on a service covered by (c) below;
(c) “outward services”: that is, services on which a passenger vehicle is used to enter the territory of the other Contracting Party empty or on a service covered by (b) above and carries to the territory in which the carrier is authorised a group of passengers each of whom:
(i) has been carried to the territory of the other Contracting Party by the carrier and
(ii) before being so carried, had concluded a contract for both journeys in the territory of the Contracting Party in which the carrier is authorised;
(d) the transit of the territory of the other Contracting Party by an empty passenger vehicle in the course of a journey to or from a third country;
(e) the replacement of a passenger vehicle which has become unserviceable by a serviceable one.
GOODS TRANSPORT
ARTICLE 4
Authorised Carriage of Goods
Subject to Article 5 of this Agreement, a carrier authorised in the territory of one Contracting Party shall be permitted, without being required to obtain a permit or other authorisation for that purpose in accordance with the laws of the other Contracting Party, to import an empty or laden goods vehicle temporarily into the territory of the other Contracting Party for the purpose of the carriage of goods, including return loads,
(a) between any point in the territory of one Contracting Party and any point in the territory of the other Contracting Party;
(b) in transit across the territory of the other Contracting Party; and
(c) between any point in the territory of the other Contracting Party, and any point in the territory of a third country.
ARTICLE 5
Special Permits
Each Contracting Party may require a special permit for the use in its territory of any vehicle which by reason of its weight or dimensions or those of its load may not otherwise lawfully be used on roads in the territory of that Contracting Party.
GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 6
Taxation
(1) Goods vehicles and passenger vehicles which are registered in the territory of one Contracting Party and are temporarily imported into the territory of the other Contracting Party shall be exempt from the taxes and charges levied on the road use or possession of vehicles and from taxes and charges levied on transport operations carried out in the territory of the other Contracting Party.
(2) The exemption referred to in paragraph (1) of this Article shall be granted in the territory of each Contracting Party so long as the conditions laid down in the Customs regulations in force in that territory for the temporary admission of such vehicles into that territory without payment of import duties and import taxes are fulfilled.
(3) The exemption referred to in paragraph (1) of this Article shall not apply to taxes and charges included in the price of fuel or to tolls or charges for the use of particular bridges, tunnels, ferries, roads, sections of road or classes of road.
(4) The fuel contained in the ordinary supply tanks of a vehicle shall be exempt from taxes and duties.
(5) Spare parts temporarily imported into the territory of the other Contracting Party, intended for the breakdown service of vehicles operating within the framework of this Agreement, shall be exempt from Customs duties and from other import charges and taxes in accordance with Customs regulations. Replaced spare parts shall be re-exported or destroyed under the control of the competent Customs authorities of the other Contracting Party.
ARTICLE 7
Exclusion of Cabotage
Nothing in this Agreement shall be held to permit a carrier authorised in the territory of one Contracting Party to pick up passengers or goods at a point in the territory of the other Contracting Party for setting down or delivery at any other point in that territory.
ARTICLE 8
Compliance with National Laws
Except where otherwise provided in Agreements between the Contracting Parties, including this Agreement:
(a) carriers and drivers of one Contracting Party and passenger vehicles as defined in Article 1(2) of this Agreement and goods vehicles as defined in Article 1(3) of this Agreement shall, when in the territory of the other Contracting Party, comply with national laws and regulations in force in that territory concerning road transport and road traffic;
(b) neither of the Contracting Parties shall impose on passenger or goods vehicles of the other Contracting Party requirements which are more restrictive than those applied by its national laws and regulations to its own vehicles.
ARTICLE 9
Infringements
(1) In the event of any infringement of the provisions of this Agreement by a vehicle or driver of one Contracting Party when in the territory of the other Contracting Party, the competent authority of the Contracting Party in whose territory the infringement occurred may (without prejudice to any lawful sanctions which the courts or enforcement authorities of that Contracting Party may apply) request the competent authority of the other Contracting Party to:
(a) issue a warning to the carrier in question;
(b) issue such a warning together with a notification that subsequent infringement will lead to a temporary or permanent exclusion of vehicles owned or operated by that carrier from the territory of the Contracting Party in which the infringement occurred; or
(c) issue a notice of such exclusion.
(2) The competent authority receiving any such request shall comply therewith and shall as soon as possible inform the competent authority of the other Contracting Party of the action taken.
FINAL PROVISIONS
ARTICLE 10
Joint Committee
At the request of either competent authority, representatives of both Contracting Parties shall meet as a Joint Committee to review the operation of the Agreement.
ARTICLE 11
Entry into Force and Duration
(1) This Agreement shall enter into force when the Contracting Parties have notified each other that the constitutional requirements pertaining to the entry into force of the Agreement in their territories have been fulfilled. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of the later of these two notifications.
(2) This Agreement shall remain in force for a period of one year after its entry into force. Thereafter, it shall continue in force unless it is terminated by either Contracting Party giving six months’ notice thereof in writing to the other Contracting Party.
In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Prague this thirtieth of May 2000, in the Slovene and English languages, each text being equally authoritative.
For the Government of
the Republic of Slovenia:
mag. Anton Bergauer (s)
For the Government of the United
Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland:
Lord Whitty (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/00-31/1
Ljubljana, dne 14. septembra 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost