Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3922. Odlok o lokacijskem načrtu za Bežigrajsko cesto od profila P 19 do profila P 57, stran 10208.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) na seji dne 26. 9. 2000 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za Bežigrajsko cesto od profila P 19 do profila P 57
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98) in s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90, 25/98) se sprejme lokacijski načrt za Bežigrajsko cesto od profila 19 do profila 57, ki ga je pod številko 149/00-01 izdelala Vizura d.o.o. Celje.
2. člen
Območje meje ureditvenega načrta Bežigrajske ceste se zajeda v naslednje zazidalne načrte:
– spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Gospodarske cone v Celju (območje ZN Industrija JUG in ZN Industrija SEVER – projekt Razvojni center Celje, št. 10/83, odlok v Uradnem listu SRS, št. 14/86),
– spremembe in dopolnitve ZN Gospodarska cona za območje LIK Savinja (projekt Razvojni center Celje – Planiranje, št. 590/89, odlok v Uradnem listu RS, št. 24/93),
– zazidalni načrt za območje Plinarne (projekt Razvojni center – Planiranje št. 597/90, odlok v Uradnem listu RS, št. 18/91)
– zazidalni načrt Industrija JUG (projekt ZNG št. 216/70, odlok v Uradnem listu SRS, št. 22/77)
– zazidalni načrt Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I. (projekt Razvojni center Celje, št. 2/84, odlok v Uradnem listu SRS, št. 42/86).
V delih, ki jih tangira lokacijski načrt, se navedeni zazidalni načrti spremenijo in izvajajo po pogojih in določilih tega odloka. Grafična priloga karta št. 8 “Prikaz umestitve lokacijskega načrta v območja veljavnih zazidalnih načrtov“, ki po parcelnem stanju določa poseg lokacijskega načrta v mejne zazidalne načrte, je sestavni del vseh tangiranih zazidalnih načrtov.
II. MEJA, VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA, OBSTOJEČI OBJEKTI IN RUŠENJA
3. člen
Meja zazidalnega načrta se na zahodni strani začenja pri vzhodnem robu servisnih delavnic Avtotehnike (Štajerski avtodom) na parceli 1481/6 k. o. Sp. Hudinja, nato se obrne proti vzhodu tako, da seka parcele 1484/1, 1484/2, 1485/5. Tu se obrne proti severu ob robu kompleksa Avto Košak. Do meje s parcelo 1479/1 in poteka po njenem severnem robu dalje proti vzhodu, prečka krajevno cesto parcelo št. 1475/3 ter parceli 1476/1 in 1473/2 k. o. Sp. Hudinja. Nato poteka po zahodnem bregu Hudinje, jo prečka in poteka dalje proti vzhodu po območju k. o. Teharje tako, da seka parcele 139/4, 139/1, 1634/2, 136/3, prečka železniški tir MT 1 137/3, 132/1, 1634/6, 141/4, se ob objektih 145/5 in 145/6 obrne proti severu, prečka Plinarniško ulico parc. št. 1634/1, poteka dalje proti vzhodu po njenem severnem robu, prečka parcele 1/7, 1/11, 4/3, cesto proti Petrolu 1/8, 4/2, železniški tir 4/4 in nato poteka še vedno proti vzhodu preko parcel 4/1, 11/1, se zaključi pred uvozom v ERO in obrne nazaj proti zahodu tako, da prečka parcele 8/1, 4/1, 11/1, 8/3, 8/5, 8/2, 1634/1, 123/1, 122/1, poteka vzporedno z železniškim tirom MT 2 po parcelah 145/1, 143/3, prečka železniški tir MT 1, seka parcele 143/6, 140/7, 140/6, 139/3 ter strugo Hudinje. Dalje proti zahodu poteka po k. o. Sp. Hudinja tako, da prečka predvideno cesto ob Hudinji, parcele 149/4, 1492/3, 1492/4, 1505/1, približno na sredini parcele 1505/6 se obrne proti severu, prečka obstoječo Bežigrajsko cesto in se ob Avtotehniki priključi na začetno točko meje obravnave lokacijskega načrta.
Lokacijski načrt zajema naslednje parcelne številke:
k. o. Sp. Hudinja
1729, 1491, 1472, 1471, 1473/2, 1476/2, 1476/1, 1475/3, 1716/1, 1479/1, 1490/1, 1490/2, 1489/1, 1489/2, 1488/4, 1488/3, 1488/2, 1488/1, 1494, 1479/3, 1479/4, 1485/1, 1486/2, 1485/1, 1485/3, 1484/2, 1483/1, 1484/1, 1484/3, 1716/5, 1481/9, 1481/11, 1505/6, 1505/7, 1490/5, 1492/1, 1492/5, 1492/4, 1487/3
k. o. Teharje
4/1, 11/1, 8/1, 8/4, 7, 1668, 8/2, 8/3, 8/5, 4/4, 4/5, 4/3, 11/3, 1/11, 11/2, 1/21, 3/5, 9/8, 123/1, 122/1, 121, 120/1, 120/2, 124/1, 124/2, 125, 120/2, 127, 5, 127/7, 127/2, 127/6, 126/2, 1634/1, 2/5, 130/1, 129/1, 145/1, 127/1, 145/1, 143/3, 1634/6, 143/4, 132/1, 137/3, 143/6, 1634/2, 138/3, 137/2, 138/4, 139/2, 140/7, 138/5, 140/6, 139/1, 139/4, 140/4, 139/3, 1551/2
Velikost kareja 1 meri ca. 10.000 m2.
Velikost kareja 2 meri ca. 4.700 m2.
Velikost kareja 3 meri ca. 9.000 m2.
III. NAMEMBNOST IN POGOJI IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
4. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta zajema območje izključne rabe Bežigrajske ceste ter območja karejev 1, 2 in 3.
Bežigrajska cesta
Bežigrajska cesta zajema potek trase od profila 19 pri Avto Košak, kjer se navezuje na obstoječo cesto, poteka dalje proti vzhodu vzporedno z industrijskim tirom MT 1, prečka Hudinjo z novim mostom, prečka v nivoju industrijski tir MT 1, tvori ob priključku v Gospodarsko cono Cinkarna – SEVER štirikrako nivojsko kanalizirano križišče, pri odcepu za Petrol in Celjske pline nivojsko križa industrijski tir MT 3; križišče je zasnovano kot petkrako krožišče. Cesta se pred odcepom v ERO v profilu 57 priključi na obstoječo Bežigrajsko cesto in je opredeljena z mejo izključne rabe. Sestavni del lokacijskega načrta je tudi ekspropriacijski načrt s prikazom tangiranih parcel in velikosti zemljišč, ki pripada izključni rabi Bežigrajske ceste.
– Širina cestnega telesa je 16,60 m.
– Krožišče ima notranji polmer 15,00 m.
Plinarniško ulico je po potrebi mogoče rekonstruirati in urediti po potrebi nove dovozne priključke do že obstoječih poslovnih objektov ob njej.
Most
Cesta prečka Hudinjo preko mostu pod kotom 60°. Most bo armiranobetonski (prednapeti nosilci), globoko temeljen, razpona svetle dolžine 27,50 m med podporama.
Celotna širina mostu je 16,35 m. Most bo zavarovan s poljubno oblikovano ograjo v višini 1,10 m in osvetljen.
Kare 1
Kare 1 zajema območje ob severni strani Bežigrajske ceste med odcepoma za Avto Košak in Merkscho in meri 10.000 m2.
Kare je namenjen za različne gospodarske dejavnosti (trgovske, servisne, obrtne, proizvodne in druge). Gabariti objektov niso predpisani, definirana je le gradbena linija v odmiku od roba pločnika.
Kare 2
Kare 2 zajema območje na severni strani Bežigrajske ceste med odcepom za Merkscho in Hudinjo in meri ca. 4.700 m2.
Kare je namenjen za različne gospodarske dejavnosti (trgovske, servisne, obrtne, proizvodne in druge). Gabariti objektov niso predpisani, definirana je le gradbena linija v odmiku od roba pločnika in Hudinje, kjer je pogojena z odmikom upravljavca vodotoka.
Kare 3
Kare 3 zajema območje med predvidenim štirikrakim križiščem za Celjske pline, krožiščem, Plinarniško ulico in Bežigrajsko cesto in meri ca. 9.000 m2.
Kare je namenjen za različne gospodarske dejavnosti (trgovsko, servisno, obrtno, proizvodno in druge).
Že obstoječe objekte znotraj kareja je po potrebi mogoče dozidati, oziroma zgraditi nadomestne in jim spremeniti namembnost.
Obstoječim stanovanjskim objektom na južni strani kareja je zaradi namembnosti celotnega kareja smiselno postopoma spremeniti namembnost v ustrezne gospodarske dejavnosti, oziroma zgraditi nove poslovne objekte.
Gabariti objektov niso predpisani, definirana je le gradbena linija v odmiku od cest.
Različne gospodarske dejavnosti so mogoče tudi znotraj rezervatov karejev zazidalnega načrta Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I (projekt RC Celje, št. 2/84).
Oblikovanje objektov
Objekti v posameznih karejih so lahko sicer poljubno oblikovani, obcestne fasade pa morajo biti zasnovane v sodobnih materialih in sodobni arhitekturi.
IV. FUNKCIONALNA ZEMLJIŠČA
5. člen
Funkcionalna zemljišča oziroma gradbene parcele v posameznih karejih niso opredeljene, pač pa bodo določena v posameznih lokacijskih dokumentacijah glede na potrebe in programe izbranih investitorjev.
V. ZELENE POVRŠINE IN VARSTVO OKOLJA
6. člen
Proste površine v karejih je potrebno ozeleniti in zasaditi drevesa z upoštevanjem odmikov od tras komunalnih vodov.
Ob krožišču pri odcepu za Petrol je na stičišču s karejem 3 potrebno nasproti sedaj že obstoječim stanovanjskim in poslovnim objektom urediti ustrezno protihrupno zaščito.
Posamezne gospodarske dejavnosti niso predpisane, vendar so mogoče le tiste dejavnosti, ki so okoljsko sprejemljive in njihovi vplivi ne presegajo z veljavno zakonodajo predpisanih meja.
Kompleks predlaganega lokacijskega načrta v svojem jugovzhodnem delu tangira območje grobov in grobišč vojnih in povojnih žrtev. V primeru najdišč le-teh je potrebno obvezno upoštevati določila odloka o zavarovanju in začasnem urejanju grobov in grobišč vojnih in povojnih žrtev revolucije na območju Občine Celje (Uradni list RS, št. 12/93).
VI. TOLERANCE
7. člen
Kot tolerance je mogoča poljubna pozidava posameznih karejev ob upoštevanju gradbenih linij ter odmikov od cest in vodotoka. Funkcionalna zemljišča bodo dokončno definirana in prikazana na podlagi programov izbranih investitorjev v posameznih lokacijskih dokumentacijah.
Kot tolerance je mogoča tudi smiselna in utemeljena manjša sprememba trase Bežigrajske ceste znotraj meje izključne rabe ceste in mostu ter spremembe tras komunalne infrastrukture ob pogoju soglasij posameznih upravljavcev komunalnih vodov oziroma, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega, urbanističnega in okoljevarstvenega vidika.
VII. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-2/00
Celje, dne 26. septembra 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost