Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

122. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo (BHROŽP), stran 1504.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O OPRAVLJANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA ČEZ DRŽAVNO MEJO (BHROŽP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo (BHROŽP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. septembra 2000.
Št. 001-22-185/00
Ljubljana, dne 22. septembra 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O OPRAVLJANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA ČEZ DRŽAVNO MEJO (BHROŽP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo, podpisan v Zagrebu dne 2. aprila 1997.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O OPRAVLJANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA ČEZ DRŽAVNO MEJO
Vlada Republike Slovenije na eni strani in Vlada Republike Hrvaške na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v želji po ureditvi železniškega prometa čez državno mejo obeh držav, prepričani o potrebi po sprejetju ustreznega sporazuma, sporazumeli o naslednjem:
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom neoviranega opravljanja mejnega železniškega prometa se pogodbenici v skladu s svojimi pooblastili zavezujeta, da bosta storili vse potrebno za organiziranje čim hitrejšega in neoviranega izvajanja mejne kontrole ter primopredaje vlakov.
POJMI
2. člen
1. V tem sporazumu ti izrazi pomenijo:
a) “domača država” je država, na katere ozemlju je železniška postaja;
b) “sosednja država” je država druge pogodbenice;
c) “železnice pogodbenic” so železnice lastne in sosednje države;
d) “domača železnica” je železnica lastne države;
e) “sosednja železnica” je železnica sosednje države;
f) “mejna železniška postaja” je železniška postaja domače ali sosednje države, ki jo določita pogodbenici;
g) »železniška postaja za izmenjavo prometa« je železniška postaja primopredaje vlakov, vlečnih sredstev, vagonov, prtljage, ekspresnega blaga, blaga in poštnih pošiljk med železnicama pogodbenic;
h) “mejna železniška proga” je del železniške proge med mejnima postajama;
i) “mejni železniški progovni odsek” je del proge med državno mejo in mejno postajo;
j) “izmenjava prometa” so vsi postopki in dejanja železniškega osebja pogodbenic v zvezi s primopredajo vlakov, vlečnih sredstev,vagonov, prtljage, ekspresnega blaga, blaga in poštnih pošiljk med železnicama pogodbenic;
k) “mejna kontrola” so postopki, predvideni z zakonodajo obeh pogodbenic, in se nanašajo na kontrolo prehajanja potnikov, prtljage, blaga in ekspresnih pošiljk čez državno mejo;
l) “železniško osebje” so vsi zaposleni, ki sodelujejo pri železniškem prometu čez državno mejo;
m) “uradne osebe” so pooblaščene osebe pristojnih državnih organov (mejna policija, carina in mejni inšpekcijski organi);
n) “uradne pošiljke” so uradna pisma, uradni obrazci, vozni red, tarife kot tudi denarne pošiljke in vrednostne pošiljke, ki so namenjene uradnim enotam sosednje železnice;
o) “pošiljka” je ena ali več vrst blaga, ki se prevaža po železnici z eno samo prevozno listino;
p) “tarifno sečišče” je točka na mejni železniški progi, do katerega imata sosednji železnici pravico do prihodkov iz skupnega prometa potnikov in stvari.
MEJNE ŽELEZNIŠKE PROGE, MEJNE ŽELEZNIŠKE POSTAJE IN ŽELEZNIŠKE POSTAJE ZA IZMENJAVO PROMETA
3. člen
1. Železniški promet potnikov, prtljage, ekspresnih pošiljk in blaga med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško se opravlja na naslednjih mejnih železniških progah:
1. Lendava–Čakovec
2. Središče–Čakovec
3. Rogatec–Đurmanec
4. Imeno–Kumrovec
5. Dobova–Savski Marof
6. Metlika–Kamanje
7. Ilirska Bistrica–Šapjane
8. Rakitovec–Buzet.
2. Za proge, navedene v prvem odstavku tega člena, sta pogodbenici določili te mejne postaje:
V Republiki Sloveniji:
1. Lendava
2. Središče
3. Rogatec
4. Imeno
5. Dobova
6. Metlika
7. Ilirska Bistrica
8. Rakitovec
V Republiki Hrvaški:
1. Čakovec
2. Đurmanec
3. Kumrovec
4. Savski Marof
5. Kamanje
6. Šapjane
7. Buzet
3. Mejna železniška postaja za izmenjavo železniškega prometa – primopredaje vlakov na mejni železniški progi bo določena s sporazumom med železnicama pogodbenic.
4. Železnici pogodbenic se lahko dogovorita, da se določena dejanja in postopki v zvezi s primopredajo vlakov ali določene vrste vlakov (tehnični pregled vagonov, komercialni pregled vagonov ipd.) opravljajo tudi na drugih postajah naprej od mejne postaje.
5. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sprejeli vrnjene pošiljke, vozila, potnike, prtljago in blago, ki jih pristojni organi domače države ne sprejmejo zaradi neizpolnjevanja predpisov ali zaradi prepovedi uvoza.
SPLOŠNE DOLOČBE O ŽELEZNIŠKI MEJNI SLUŽBI IN O TARIFNEM SEČIŠČU
4. člen
1. Predaja in sprejem vlakov, vagonov, nakladalnih pripomočkov, palet, prtljage, ekspresnih pošiljk, blaga in prevoznih dokumentov se opravljajo na postajah izmenjave prometa ali kot je navedeno v četrtem odstavku 3. člena tega sporazuma.
2. Vleko vlakov na mejnih progah do postaj izmenjave prometa praviloma opravlja sosednja železnica. Za posamezne vlake se železnici pogodbenic lahko dogovorita tudi za drugačen način vleke.
3. Železnici pogodbenic se lahko dogovorita, da vleko vlakov opravlja domača ali sosednja železnica s svojimi vlečnimi sredstvi in osebjem tudi naprej od mejne postaje v eni ali obeh smereh.
4. Na postajah izmenjave prometa se uporabljajo predpisi domače železnice.
5. Dovoljenja za vožnjo vlečnih vozil in strokovni izpiti osebja, ki opravlja delo na območju ene od obeh držav, veljajo tudi na območju druge pogodbenice. Podrobnejše določbe o organiziranju prometa določita železnici pogodbenic.
6. Tarifno sečišče je na državni meji.
7. Pogodbenici in železnici pogodbenic pri mejnem železniškem prometu opravljajo vse mejne dejavnosti v skladu z določbami Konvencije o mednarodnih železniških prevozih (COTIF) – Bern 9. maj 1980, Evropskega sporazuma o najpomembnejših mednarodnih železniških progah (AGC) – Ženeva 31. maj 1985, Evropskega sporazuma o pomembnejših mednarodnih progah kombiniranega prevoza in pripadajočih napravah (AGTC) – Ženeva 1. februar 1991, in predpisov Mednarodne železniške zveze (UIC), da bi pospešile prehajanje potnikov in blaga čez državno mejo.
8. Pogodbenici in železnici pogodbenic se zavezujeta, da bosta spodbujali primopredajo vlakov po načelu medsebojnega zaupanja.
MERILA ZA IZRAČUNAVANJE STROŠKOV
5. člen
Dela, ki jih ena železnica opravlja za drugo, se nadomestijo z enakimi deli. Če to ni mogoče, se plačajo dejanski stroški za določena dela. Način plačila opravljenih del se podrobno določi v sporazumu med železnicama pogodbenic v skladu z zakoni obeh držav in predpisi Mednarodne železniške zveze (UIC).
PREDSTAVNIŠTVA NA POSTAJAH IZMENJAVE PROMETA
6. člen
1. Sosednja železnica lahko odpre predstavništvo na postaji izmenjave prometa ali na drugi železniški postaji v sosednji državi, če je to v zvezi s hitrejšim odvijanjem železniškega prometa na meji.
2. Delovanje in pooblastila predstavništva se določijo v sporazumu med železnicama pogodbenic v skladu z zakoni obeh držav in predpisi Mednarodne železniške zveze (UIC).
NAPRAVE, OBJEKTI IN SLUŽBENI PROSTORI
7. člen
1. Domača država v skladu z realnimi možnostmi da službam sosednje države na mejnih železniških postajah in železniških postajah izmenjave prometa na razpolago naprave, objekte, prostore in sredstva za zveze, ki so potrebni za nemoteno opravljanje del, kot tudi prostore za počitek in zadrževanje uradnih oseb in železniškega osebja.
2. Vsaka železnica pogodbenic na svojem območju na svoje stroške nadzira, vzdržuje in popravlja vse naprave in objekte na mejnih postajah in postajah za izmenjavo prometa kot tudi na mejnih progah.
3. Za naprave, objekte in prostore, ki se po prvem odstavku tega člena odstopijo službam sosednje države, se zaračunava dogovorjeno nadomestilo.
4. Na mejnih železniških postajah ali mejnih železniških postajah za izmenjavo prometa kot tudi za promet med sosednjimi mejnimi železniškimi postajami morata železnici pogodbenic vsaka na svojem območju dati na razpolago neposredna sredstva za zveze. Ta sredstva za zveze uradne osebe in železniško osebje sosednje železnice, ki opravlja službo na postajah sosednje države, uporabljata brezplačno ali pod pogoji iz 5. člena tega sporazuma.
5. O podrobnejših določbah o uporabi prostorov, naprav in opreme ter višini nadomestila, stroških razsvetljave, ogrevanja in vzdrževanja se dogovorita pogodbenici ali železnici pogodbenic.
VZDRŽEVANJE VARNOSTI PROMETA IN REDA NA MEJNIH ŽELEZNIŠKIH PROGAH
8. člen
Osebje sosednje železnice mora ob nesreči ali motnjah v železniškem prometu ali ogrožanju varnosti in reda železniškega prometa, ki ga ugotovi pri opravljanju službe na vlakih na mejnih železniških progah, o tem takoj obvestiti mejno železniško postajo domače države.
URADNA UPORABA JEZIKA
9. člen
1. Na mejnih železniških postajah, železniških postajah za izmenjavo prometa in mejnih železniških progovnih odsekih se uradno uporablja jezik domače države. Železniško osebje sosednje železnice in uradne osebe morajo toliko poznati jezik domače države, kot je potrebno za normalno opravljanje službe.
2. Dokumenti, ki jih skupno podpisujejo organi železnic pogodbenic, se sestavljajo v slovenskem in hrvaškem jeziku.
3. Uradni jezik, ki se uporablja v uradnih razgovorih med mejnimi železniškimi postajami sosednjih držav, določita železnici pogodbenic.
4. Osebje predstavništva sosednje železnice, predvideno v 6. členu tega sporazuma, mora pri komuniciranju z osebjem domače države uporabljati uradni jezik te države.
5. Napisi na uradnih prostorih so izpisani v uradnih jezikih obeh držav, s tem da je na prvem mestu napis v jeziku domače države.
PRAVNI POLOŽAJ ŽELEZNIŠKEGA IN URADNEGA OSEBJA POGODBENIC
10. člen
1. Za železniško in uradno osebje, ki opravlja službo po tem sporazumu v sosednji državi, se uporabljajo pravni predpisi te države.
2. Za osebje iz prvega odstavka tega člena, ki stori disciplinski prekršek ali kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, se uporabljajo predpisi domače države.
3. Domača železnica ali pristojni državni organ mora sosednjo železnico ali pristojni državni organ obvestiti o storjenih dejanjih iz drugega odstavka tega člena.
MEDSEBOJNA POMOČ
11. člen
1. Železniško osebje in pristojne uradne osebe ene pogodbenice morajo osebju druge pogodbenice dati vso potrebno pomoč pri opravljanju njihovih nalog, prav tako pa mora vsako njegovo zahtevo obravnavati v skladu z določbami tega sporazuma.
2. Če delavec železniškega osebja ali uradna oseba državnega organa sosednje države zboli ali se poškoduje na mejni železniški progi, na mejni železniški postaji ali na postaji izmenjave železniškega prometa ali zunaj teh postaj, ali se mu zgodi nesreča med vožnjo, ima pravico do prve pomoči domače države.
PREHAJANJE DRŽAVNE MEJE IN ZADRŽEVANJE NA OZEMLJU DRUGE POGODBENICE
12. člen
1. Železniško osebje in uradne osebe, ki zaradi opravljanja službe v smislu tega sporazuma prehajajo državno mejo, morajo imeti službeno dovolilnico za prehod državne meje.
2. Službeno dovolilnico za prehod državne meje izdajo pristojni organi domače države na predpisanih obrazcih, vidirajo pa pristojni organi sosednje države. Službena dovolilnica za železniško osebje je rjave barve (priloga 1), za uradne osebe pa zelene barve (priloga 2).
3. Službena dovolilnica velja za prehod državne meje na eni ali več mejnih železniških progah in zadrževanje na območju mejne železniške postaje oziroma postaje izmenjave železniškega prometa iz 3. člena in 22. člena tega sporazuma. Železniško osebje in uradne osebe sosednje države, ki so prešle državno mejo v skladu s prvim odstavkom tega člena, nimajo pravice zapustiti območja mejne železniške postaje ali postaje izmenjave železniškega prometa kot tudi ne mejnega železniškega progovnega odseka domače države.
4. Železniško osebje in uradne osebe sosednje države, ki ob nepredvidenih dogodkih prestopijo državno mejo z vlakom za pomoč ali snežnim plugom in nimajo dovolilnice za prehod državne meje, prestopijo državno mejo na podlagi poimenskega seznama. Poimenski seznam sestavi šef mejne železniške postaje na predpisanem obrazcu (priloga 3) v treh izvodih. Po en izvod poimenskega seznama se preda organu, pristojnemu za nadzor prehoda državne meje pogodbenice. Oseba, navedena v poimenskem seznamu, mora imeti pri sebi osebni dokument s sliko. Osebe, navedene v poimenskem seznamu, morajo državno mejo prestopiti skupaj.
5. Službene dovolilnice in poimenski seznam iz tega člena izdaja pristojni organ domače države na dvojezičnih obrazcih. Na prvem mestu teh dokumentov je besedilo v jeziku države izdajatelja.
6. Dokumente, ki so predpisani s tem členom sporazuma, vidirajo pristojni organi sosednje države brezplačno.
SLUŽBENA OBLEKA
13. člen
Železniško osebje sosednje železnice, zaposleno na mejni železniški postaji, postaji izmenjave železniškega prometa, mejnem železniškem progovnem odseku ali ob podaljšanju vleke vlakov in uradne osebe pristojnih državnih organov sosednje države, morajo pri opravljanju dela na ozemlju druge pogodbenice nositi službeno obleko ali vidno uradno oznako, če se železnici pogodbenic ali pristojni državni organi ne dogovorijo drugače.
PREDMETI, KI JIH IMAJO ŽELEZNIŠKO OSEBJE IN URADNE OSEBE ZA OSEBNO ALI SLUŽBENO UPORABO
14. člen
1. Predmeti, ki jih železniško osebje ali uradne osebe sosednje države uporablja zaradi opravljanja službe in jih ob opravljanju službe prinaša ali prenaša čez državno mejo, so oproščeni carinskih pristojbin, kot je določeno v carinskih predpisih sosednje države.
2. Prav tako so carinskih in drugih pristojbin oproščeni predmeti za osebno uporabo, vključno s hrano, ki jo železniško osebje ali uradne osebe sosednje države nosijo na poti v službo v količinah, potrebnih za službeno zadrževanje na območju domače države, kot je določeno v carinskih predpisih sosednje države.
3. Prepoved vnosa ali omejitve vnosa ali iznosa ne velja za predmete, omenjene v prvem in drugem odstavku tega člena.
PREDMETI, NAMENJENI ŽELEZNIŠKIM SLUŽBAM
15. člen
1. Vsi predmeti, ki se uporabljajo pri opravljanju službe na železnici pogodbenic, kot tudi material in rezervni deli, potrebni za popravilo ali vzdrževanje lastnih voznih sredstev, ki jih sosednja železnica pošlje mejni železniški postaji ali postaji izmenjave železniškega prometa, se prepeljejo brezplačno in so oproščeni carinskih in drugih pristojbin.
2. Prepoved uvoza in izvoza kot tudi omejitve uvoza in izvoza komercialne narave ne veljajo za te predmete.
DENAR, S KATERIM SE POSLUJE PRI OPRAVLJANJU ŽELEZNIŠKE SLUŽBE
16. člen
Železniško osebje sosednje železnice lahko denar, s katerim posluje pri opravljanju železniške službe na vlakih, ki vozijo čez državno mejo, prosto prenaša na območje domače države ali ga ponovno vrne na območje sosednje države.
URADNE POŠILJKE
17. člen
1. Uradne pošiljke, kot so uradna pisma, uradni obrazci, vozni red, tarife kot tudi uradne denarne pošiljke in vrednostne pošiljke, ki so namenjene uradnim enotam sosednje železnice v lastni državi ali se pošiljajo v sosednjo državo, se lahko prenašajo po uradnem osebju brez posredovanja pošte in brez poštnih pristojbin.
2. Za pošiljke se uporabljajo carinski in devizni predpisi. Odprejo se lahko ob sumu kršitve carinskih in deviznih predpisov. Omenjene pošiljke morajo imeti uradni žig enote pošiljatelja.
IZMENJAVA POŠTE
18. člen
1. Pisemske, paketne in vrednostne pošiljke v prometu med pogodbenicama kot tudi tranzitne poštne pošiljke se izmenjujejo v skladu s sporazumi, sklenjenimi med slovensko in hrvaško pošto na podlagi Konvencije Svetovne poštne zveze in njenih sporazumov.
2. Če se pošti ne dogovorita drugače, se pošta izmenja na postaji za izmenjavo prometa.
3. Poštne pošiljke izmenjuje poštno osebje. Izmenjuje jih lahko tudi železniško osebje.
4. Za odpravo poštnih pošiljk se lahko uporabljajo poštni, službeni ali drugi vagoni.Železnici pogodbenic skupaj in v dogovoru s poštnima upravama določita, kateri vagoni se bodo uporabljali in na katerih progah se bodo prevažale poštne pošiljke.
POŠTNO OSEBJE
19. člen
Določbe 13. do 17. člena tega sporazuma se ustrezno uporabljajo tudi za poštno osebje obeh poštnih uprav, ki opravlja delo v železniško-poštni službi na območju druge države pogodbenice.
ODGOVORNOST
20. člen
1. Odgovornost za izgubo ali poškodovanje prtljage, ekspresnih pošiljk, blaga, voznih sredstev, nakladalnih pripomočkov in palet kot tudi odgovornost za prekoračitev dostavnih rokov urejajo mednarodni sporazumi, katerih podpisnici sta obe državi.
2. Če neka oseba umre ali se poškoduje ali se neki predmet poškoduje ali uniči na mejni železniški postaji, postaji za izmenjavo železniškega prometa ali na mejni železniški progi, so za to odgovorni:
a) železnica, katere osebje je po svoji krivdi povzročilo tako nezgodo, razen če ni drugače določeno v nadaljnjih določbah;
b) domača železnica, če so se take nezgode zgodile zaradi napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti na progi, na napeljavah ali na voznih sredstvih te železnice;
c) železnica, ki je zadnja tehnično sprejela vagone, če se je nezgoda zgodila zaradi napake na njih.
3. Če pride do škode po krivdi osebja ali napake na tirih, kretnicah ali voznih sredstvih obeh železnic pogodbenic, sta železnici enako odgovorni. Enako merilo porazdelitve odgovornosti velja tudi, kadar se ne more določiti, katera od železnic pogodbenic je odgovorna. Če bi prišlo do nesoglasij pri določitvi odgovornosti, lahko vsaka pogodbenica ali železnica pogodbenic zahteva odločitev arbitraže v skladu z določbami Konvencije o mednarodnih železniških prevozih (COTIF).
4. Škodo na sredstvih, ki so v lasti ene od železnic pogodbenic, nastalo zaradi višje sile, krije ta železnica.
5. Stroške za čiščenje in popravilo tira ali kretnic, ki nastanejo zaradi nezgode, krije železnica pogodbenic, ki je odgovorna za škodo v skladu z zgornjimi določbami. Te določbe se uporabljajo tudi glede stroškov preiskav in postopkov, povezanih s škodnim dogodkom.
6. Če delavec, ki po tem sporazumu opravlja službo na mejni postaji, na postaji izmenjave železniškega prometa in na mejni progi, umre ali se poškoduje med opravljanjem službe, ali se neki predmet, ki ga ima pri sebi ali ga prevaža, poškoduje ali uniči, krije škodo tista železnica, ki ji omenjeni delavec pripada, razen če škodo delno ali v celoti krije železnica pogodbenic, ki je delno ali v celoti odgovorna.
7. Ob škodi na poštnih pošiljkah ali škodi, ki jo povzroči neželezniško osebje, ki sodeluje pri opravljanju železniškega prometa čez državno mejo, lahko predstavniki oškodovanih služb sodelujejo pri preiskavi, ki jo vodi železnica.
8. Podrobne določbe o škodi, nastali zaradi nezgod, omenjenih v tem členu, se uredijo s sporazumom med železnicama pogodbenic.
SIGNALNOVARNOSTNE, TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE IN SREDSTVA
21. člen
1. Železnici pogodbenic morata namestiti in vzdrževati v dobrem stanju vsaka na svojem območju signalnovarnostne, telekomunikacijske naprave in sredstva, potrebna za opravljanje železniškega prometa čez državno mejo.
2. Železniško osebje sosednje države ima pravico do brezplačne uporabe telekomunikacijskih sredstev in naprav v službene namene ali pod pogoji 5. člena tega sporazuma.
MEJNA KONTROLA
22. člen
1. Pristojni državni organi opravljajo mejno kontrolo v smislu točke k) 2. člena tega sporazuma vsak na ozemlju svoje države.
2. Mejno kontrolo v skladu s točko k) 2. člena tega sporazuma lahko pristojni državni organi opravljajo tudi na ozemlju druge pogodbenice, na mejnih postajah, na železniških postajah za izmenjavo prometa in vlakih, razen če to ni drugače dogovorjeno v posebnem sporazumu.
3. Mešani komisiji iz 24. člena tega sporazuma se naloži priprava sporazuma iz drugega odstavka tega člena o izvajanju mejne kontrole v železniškem potniškem in tovornem prometu ali za železniški potniški oziroma železniški tovorni promet.
CARINSKI, VETERINARSKO-SANITARNI IN FITOSANITARNI NADZOR
23. člen
1. Carinski nadzor se opravlja v skladu z veljavnim carinskim zakonom in predpisi obeh pogodbenic.
2. Uvoz, izvoz in tranzit živih živali, izdelkov in surovin ter ostankov živalskega izvora, hrane za živali kot tudi predmetov, s katerimi se lahko prenašajo nalezljive bolezni živali, se nadzirajo v skladu z notranjo zakonodajo in mednarodnimi konvencijami.
3. Uvoza in tranzit rastlin in rastlinskih izdelkov kot tudi predmetov, ki so lahko prenašalci škodljivih rastlinskih in živalskih organizmov, se nadzirata v skladu z notranjo zakonodajo in mednarodnimi konvencijami.
4. Pogodbenici se zavezujeta, da ne bosta diskriminacijsko ali kako drugače neobičajno ravnali in s tem omejevali pretoka informacij in pošiljk, navedenih v drugem in tretjem odstavku tega člena.
MEŠANA KOMISIJA
24. člen
1. Zaradi izboljšanja železniškega prometa čez državno mejo in reševanja težav, ki se lahko pojavijo pri izvajanju tega sporazuma, pogodbenici ustanovita Mešano komisijo.
2. Mešano komisijo sestavljata slovenska in hrvaška delegacija.
3. Vsaka delegacija šteje štiri člane, po potrebi pa pri njenem delu lahko sodelujejo tudi drugi strokovnjaki.
4. Mešana komisija sprejema odločitve soglasno.
5. Mešana komisija spremlja izvajanje tega sporazuma in opravlja druge naloge, predvidene s tem sporazumom.
6. Mešana komisija se praviloma sestaja enkrat letno izmenično v državah pogodbenicah.
7. Delegacijo v mešano komisijo imenuje pristojno ministrstvo vsake pogodbenice.
ARBITRAŽA
25. člen
1. Vsako nesoglasje med pogodbenicama v zvezi s tem sporazumom rešujejo v skladu z načelom dobrososedskih odnosov ustrezne službe obeh držav, in to z dogovarjanjem in po diplomatski poti.
2. Če omenjena nesoglasja niso rešena na omenjeni način, se lahko po izteku treh mesecev od datuma začetka diplomatskih dogovarjanj in na zahtevo ene od pogodbenic predložijo arbitraži.
3. Arbitraža se sestavi za vsak primer posebej, arbitražno odločitev pa sprejme po teh določbah:
a) arbitražo sestavljajo trije člani. Vsaka pogodbenica imenuje po enega razsodnika, ta dva pa v dogovoru imenujeta tretjega, ki bo predsednik arbitraže, s tem da je obvezno državljan tretje države, ki ima diplomatske stike s pogodbenicama;
b) če člani arbitražnega sodišča niso imenovani v štirih mesecih, potem ko je ena od pogodbenic zahtevala arbitražo, vsaka od pogodbenic lahko zaprosi predsednika Meddržavnega sodišča, da opravi potrebno imenovanje. Če je predsednik državljan ene od pogodbenic ali ne more opraviti imenovanja, lahko to opravi podpredsednik Meddržavnega sodišča ali sodnik z najvišjo funkcijo, ki ni državljan nobene od pogodbenic;
c) arbitraža določi postopek reševanja spora. Arbitraža odloča z večino glasov. Odločitve arbitraže so dokončne in obvezujoče za pogodbenici;
d) vsaka pogodbenica krije stroške svojega izbranega razsodnika ali pravnega zastopnika.
Vsi drugi stroški bremenijo pogodbenici v enakem razmerju.
ZAČETEK VELJAVNOSTI IN ODPOVED
26. člen
1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan od dneva prejema zadnje diplomatske note, s katero se potrjuje, da sta pogodbenici izpolnili pogoje, predvidene v njunih notranjih zakonodajah za začetek veljavnosti tega sporazuma.
2. Sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum pisno odpove po diplomatski poti z najmanj šestmesečnim odpovednim rokom.
Sestavljeno v Zagrebu dne 2. aprila 1997 v dveh izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za vlado
Republike Slovenije
mag. Anton Bergauer l. r.
Za vlado
Republike Hrvaške
mag. Željko Lužavec l. r.
PRILOGA 1
(prva stran)
               REPUBLIKA SLOVENIJA
                 (DRŽAVNI GRB)
Službena dovolilnica za prehajanje državne meje za železniško osebje
št.:
                 (druga stran)
                 Osebni podatki
Ime in priimek..........................
Datum rojstva...........................
Kraj rojstva............................
Stalno prebivališče.....................
Delovno mesto...........................
Službena enota..........................
                 (tretja stran)
               Fotografija 2 x 4 cm
                podpis imetnika
        ...............................................
                   Žig
                 (četrta stran)
 Imetnik te dovolilnice je upravičen prestopiti slovensko – hrvaško mejo pri
opravljanju železniškega prometa na železniški progi na mejnem železniškem progovnem 
odseku
...............................................................................
...............................................................................
in se med opravljanjem službe zadrževati na območju mejnega železniškega progovnega 
odseka in območju mejne železniške postaje ali postaje izmenjave železniškega 
prometa
...............................................................................
...............................................................................
                 (peta stran)
Ta dovolilnica velja do.................
Pristojni organ za izdajo...............
Kraj in datum izdaje....................
Žig         Podpis pooblaščene osebe
         .....................................
Vidiral ..........................................
Kraj in datum .................................
Žig         Podpis pooblaščene osebe
         .....................................
                 (šesta stran)
1. Službeno dovolilnico lahko uporablja oseba, ki ji je bila izdana, in ni 
prenosljiva.
2. V službeno dovolilnico ni mogoče vnašati nobenih popravkov ali sprememb.
3. Imetnik dovolilnice jo mora uporabljati v skladu z določili 12. člena 
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o opravljanju 
železniškega prometa čez državno mejo.
4. Ob izgubi ali poškodovanju je treba nemudoma obvestiti organ, ki je 
dovolilnico izdal, ta pa mora obvestiti pristojne oblasti sosednje države.
PRILOGA 2
(prva stran)
               REPUBLIKA SLOVENIJA
                 (DRŽAVNI GRB)
        Službena dovolilnica za prehajanje državne meje
                za uradne osebe
št.:
                 (druga stran)
                 Osebni podatki
Ime in priimek..........................
Datum rojstva...........................
Kraj rojstva............................
Stalno prebivališče.....................
Delovno mesto...........................
Službena enota..........................
                 (tretja stran)
               Fotografija 2 x 4 cm
                podpis imetnika
        ...............................................
                   Žig
                 (četrta stran)
Imetnik te dovolilnice je upravičen prestopiti slovensko – hrvaško mejo pri 
opravljanju mejne kontrole ali carinskega, veterinarsko – sanitarnega ali 
fitosanitarnega nadzora na mejnem železniškem progovnem odseku
...............................................................................
...............................................................................
in se med opravljanjem službe zadrževati na območju mejnega železniškega progovnega 
odseka in območju mejne železniške postaje ali postaje izmenjave železniškega 
prometa
...............................................................................
...............................................................................
                 (peta stran)
       Ta službena dovolilnica velja do...................
       Pristojni organ za izdajo..........................
       Kraj in datum izdaje...............................
Žig          Podpis pooblaščene osebe
          .....................................
Vidiral ..........................................
Kraj in datum .................................
Žig          Podpis pooblaščene osebe
          .....................................
                 (šesta stran)
1. Službeno dovolilnico lahko uporablja oseba, ki ji je bila izdana, in ni 
prenosljiva.
2. V službeno dovolilnico ni mogoče vnašati nobenih popravkov ali sprememb.
3. Imetnik dovolilnice jo mora uporabljati v skladu z določili 12. člena 
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o opravljanju 
železniškega prometa čez državno mejo.
4. Ob izgubi ali poškodovanju je treba nemudoma obvestiti organ, ki je 
dovolilnico izdal, ta pa mora obvestiti pristojne oblasti sosednje države.
Opombe v zvezi s Prilogo 1 in 2 (drugi odstavek, 12. člena)
– Velikost službene dovolilnice je 9 x 12 cm.
– Tiskane so na rjavem oziroma zelenem platnenem papirju.
– Službena dovolilnica je tiskana in izpolnjena v slovenskem in hrvaškem jeziku. 
Prednost je dana jeziku države, katere organ je izdal dovolilnico.
PRILOGA 3
POIMENSKI SEZNAM
(četrti odstavek 12. člena)
                 (prva stran)
Postaja ..............................................................
POIMENSKI SEZNAM
Uslužbenci, ki v izrednih primerih prehajajo mejo zaradi službenih 
dolžnosti,...................................................... 
................................................................................
Uprava ...................................... dne ..................
ob uri ............................... z ..............................
Ta seznam je priloga k službeni dovolilnici za prehod državne meje
št. ......................
------------------------------------------------------------------------
Št.    Ime in priimek  Datum in kraj  Poklic  Številka  Opombe
                           osebne
                           izkaznice
------------------------------------------------------------------------
 1.
------------------------------------------------------------------------
 2.
------------------------------------------------------------------------
 3.
------------------------------------------------------------------------
 4.
------------------------------------------------------------------------
 5.
------------------------------------------------------------------------
 6.
------------------------------------------------------------------------
 7.
------------------------------------------------------------------------
 8.
------------------------------------------------------------------------
 9.
------------------------------------------------------------------------
Datum....................  Šef postaje..........................
Pristojni državni organ    Pristojni državni organ 
   ob vstopu            ob izstopu
................... Žig    Žig .........................
S P O R A Z U M
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O OBAVLJANJU ŽELJEZNIČKOG PROMETA PREKO DRŽAVNE GRANICE
Vlada Republike Slovenije s jedne strane i Vlada Republike Hrvatske s druge strane (u daljnjem tekstu Ugovorne stranke), u želji za uređenjem željezničkog prometa preko državne granice obiju država, uvjereni o potrebi sklapanja odgovarajućeg Sporazuma, sporazumjeli su se o sljedećem:
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U svrhu neometanog obavljanja graničnog željezničkog prometa Ugovorne stranke se u skladu sa svojim ovlastima, obvezuju da će učiniti sve potrebno za organiziranje čim bržeg i neometanog provođenja granične kontrole, te primopredaje vlakova.
POJMOVI
Članak 2.
1. Za ovaj Sporazum vrijede sljedeće definicije:
a) “domaća država” je država na čijem se teritoriju nalazi željeznički kolodvor;
b) “susjedna država” je država druge Ugovorne stranke;
c) “željeznice Ugovornih stranaka” su željeznice domaće i susjedne države;
d) “domaća željeznica” je željeznica domaće države;
e) “susjedna željeznica” je željeznica susjedne države;
f) “granični željeznički kolodvor” je željeznički kolodvor domaće ili susjedne države kojeg određuju Ugovorne stranke;
g) “željeznički kolodvor za izmjenu prometa” je željeznički kolodvor primopredaje vlakova, vučnih sredstava, vagona, prtljage, ekspresne robe, robe i poštanskih pošiljaka između željeznica Ugovornih stranaka;
h) “granična željeznička pruga” je dio željezničke pruge između graničnih kolodvora;
i) “granični željeznički pružni odsjek” je dio pruge između državne granice i graničnog kolodvora;
j) “ izmjena prometa” su svi postupci i učinci željezničkog osoblja Ugovornih stranaka u svezi s primopredajom vlakova, vučnih sredstava, vagona, prtljage, ekspresne robe, robe i poštanskih pošiljki između željeznica Ugovornih stranaka;
k) “granična kontrola« su postupci, predviđeni zakonodavstvom obiju Ugovornih stranaka, te se odnose na kontrolu prelaska putnika, prtljage, robe i ekspresnih pošiljki preko državne granice;
l) “željezničko osoblje” su svi zaposleni koji sudjeluju u željezničkom prometu preko državne granice;
m) “službene osobe” – ovlaštene osobe nadležnih državnih tijela (granična policija, carina i granične inspekcije);
n) “službene pošiljke” su službena pisma, službeni obrasci, vozni red, tarife, kao i novčane pošiljke i vrijednosne pošiljke koje su namijenjene službenim jedinicama susjedne željeznice;
o) “pošiljka” je jedna ili više vrsta roba koja se željeznicom prevozi s jednim prijevoznim dokumentom;
p) “tarifno sjecište” je točka na graničnoj željezničkoj pruzi do koje susjedne željeznice imaju pravo na prihode iz zajedničkog prometa putnika i robe.
GRANIČNE ŽELJEZNIČKE PRUGE, GRANIČNI ŽELJEZNIČKI KOLODVORI I ŽELJEZNIČKI KOLODVORI ZA IZMJENU PROMETA
Članak 3.
1. Željeznički promet putnika, prtljage, ekspresnih pošiljki i robe između Republike Slovenije i Republike Hrvatske obavlja se na sljedećim graničnim željezničkim prugama:
1. Lendava–Čakovec
2. Središče–Čakovec
3. Rogatec–Đurmanec
4. Imeno–Kumrovec
5. Dobova–Savski Marof
6. Metlika–Kamanje
7. Ilirska Bistrica–Šapjane
8. Rakitovec–Buzet
2. Za pruge, navedene u prvom stavku ovoga članka, Ugovorne stranke su odredile sljedeće granične kolodvore:
U Republici Sloveniji:
1. Lendava
2. Središče
3. Rogatec
4. Imeno
5. Dobova
6. Metlika
7. Ilirska Bistrica
8. Rakitovec
U Republici Hrvatskoj:
1. Čakovec
2. Đurmanec
3. Kumrovec
4. Savski Marof
5. Kamanje
6. Šapjane
7. Buzet
3. Granični željeznički kolodvor za izmjenu željezničkog prometa – primopredaje vlakova na graničnoj željezničkoj pruzi bit će određen sporazumom između željeznica Ugovornih stranaka.
4. Željeznice Ugovornih stranaka se mogu dogovoriti da se određene radnje i postupci u svezi s primopredajom vlakova ili određene vrste vlakova (tehnički pregled vagona, komercijalni pregled vagona i dr.) obavljaju i na kolodvorima koji se nalaze dalje od graničnog kolodvora.
5. Ugovorne stranke se obvezuju da će primiti vraćene pošiljke, vozila, putnike, prtljagu i robu koju nadležna tijela domaće države ne primaju zbog ne ispunjavanja propisa ili zbog zabrane uvoza.
OPĆE ODREDBE O ŽELJEZNIČKOJ GRANIČNOJ SLUŽBI I TARIFNOM SJECIŠTU
Članak 4.
1. Predaja i prijem vlakova , vagona, tovarnog pribora, paleta, prtljage, ekspresnih pošiljki, robe i prijevoznih dokumenata obavljaju se na kolodvorima izmjene prometa ili kako je navedeno u četvrtom stavku 3. članka ovoga Sporazuma.
2. Vuču vlakova na graničnim prugama do kolodvora izmjene prometa u pravilu obavlja susjedna željeznica. Za pojedine vlakove željeznice Ugovornih stranaka se mogu dogovoriti i o drugačijem načinu vuče.
3. Željeznice Ugovorenih stranaka mogu se dogovoriti da vuču vlakova obavlja domaća ili susjedna željeznica svojim sredstvima za vuču i osobljem i dalje od graničnog kolodvora u jednom ili oba smjera.
4. Na kolodvorima izmjene prometa primjenjuju se propisi domaće željeznice.
5. Dozvole za vožnju vučnih vozila i stručni ispiti osoblja, koje obavlja rad na području jedne od država, vrijede i na području druge Ugovorne stranke. Podrobnije odredbe o organiziranju prometa određuju željeznice Ugovornih stranaka.
6. Tarifno sjecište nalazi se na državnoj granici.
7. Ugovorne stranke i željeznice Ugovornih stranka prilikom graničnog željezničkog prometa obavljaju sve granične djelatnosti u skladu s odredbama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) – Bern, 09.svibnja 1980; Europskog sporazuma o najvažnijim međunarodnim željezničkim prugama (AGC) – Ženeva 31. svibnja 1985.; Europskog sporazuma o najvažnijim međunarodnim prugama kombiniranog prijevoza i pripadajućim uređajima (AGTC) – Ženeva, 01.siječnja 1991. i propisa Međunarodne željezničke unije – (UIC); da bi ubrzale prijelaz putnika i robe preko državne granice.
8. Ugovorne stranke i željeznice Ugovornih stranaka se obvezuju da će poticati primopredaju vlakova po načelu međusobnog povjerenja.
MJERILA ZA IZRAČUNAVANJE TROŠKOVA
Članak 5.
Radove koje jedna željeznica obavlja za drugu, kompenziraju se jednakim dijelovima. Ako to nije moguće, stvarni se troškovi za određene radove plaćaju. Način plaćanja obavljenih radova podrobno se utvrđuje u sporazumu željeznica Ugovornih stranaka u skladu sa zakonima obiju država i propisima Međunarodne željezničke unije (UIC).
PREDSTAVNIŠTVA NA KOLODVORIMA IZMJENE PROMETA
Članak 6.
1. Susjedna željeznica Ugovorne stranke može otvoriti predstavništvo na kolodvoru izmjene prometa ili na drugom željezničkom kolodvoru u susjednoj državi, ako je to u svezi s bržim odvijanjem željezničkog prometa na granici.
2. Djelovanje i ovlasti predstavništva određuju se u sporazumu željeznica Ugovornih stranaka u skladu sa zakonima obiju država i propisima Međunarodne željezničke unije (UIC).
UREĐAJI, OBJEKTI I SLUŽBENE PROSTORIJE
Članak 7.
1. Domaća država u okviru realnih mogućnosti daje službama susjedne države na graničnim željezničkim kolodvorima ili na kolodvorima izmjene prometa na raspolaganje uređaje, objekte, prostorije i sredstva za veze koji su potrebni za nesmetano obavljanje radova, kao i prostorije za odmor i zadržavanje službenih osoba i željezničkog osoblja.
2. Svaka željeznica Ugovornih stranaka na svojem području na svoj trošak nadzire, održava i popravlja sve uređaje i objekte na graničnim kolodvorima i na kolodvorima za izmjenu prometa, kao i na graničnim prugama.
3. Za uređaje, objekte i prostorije, koje se prema stavku 1. ovoga članka ustupaju službama susjedne države, zaračunava se dogovorena naknada.
4. Na graničnim željezničkim kolodvorima ili graničnim željezničkim kolodvorima za izmjenu prometa, kao i za promet između susjednih graničnih kolodvora željeznice Ugovornih stranaka moraju, svaka na svom području, dati na raspolaganje neposredna sredstva za veze. Ova sredstva za veze koriste službene osobe i željezničko osoblje susjedne željeznice, koje obavlja službu na kolodvorima susjedne države, besplatno ili pod uvjetima iz 5. članka ovog Sporazuma.
5. O podrobnijim odredbama o korištenju prostora, uređaja i opreme, te visini naknade, troškovima rasvjete, grijanja i održavanja, dogovaraju Ugovorne stranke ili željeznice Ugovornih stranaka.
ODRŽAVANJE SIGURNOSTI PROMETA I REDA NA GRANIČNIM ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA
Članak 8.
Osoblje susjedne željeznice mora prilikom nesreće ili smetnji u željezničkom prometu ili ugrožavanju sigurnosti i reda željezničkog prometa, koje je utvrdilo prilikom obavljanja službe na vlakovima na graničnim željezničkim prugama, o tome odmah izvijestiti granični željeznički kolodvor domaće države.
SLUŽBENA UPORABA JEZIKA
Članak 9.
1. Na graničnim željezničkim kolodvorima, kolodvorima izmjene željezničkog prometa i graničnim željezničkim pružnim odsjecima službeno se koristi jezik domaće države. Željezničko osoblje susjedne željeznice i službene osobe moraju poznavati jezik domaće države u onoj mjeri koja je potrebna za normalno odvijanje službe.
2. Dokumenti koje zajedno potpisuju tijela željeznica Ugovornih stranaka, sastavljaju se na slovenskom i hrvatskom jeziku.
3. Službeni jezik koji se koristi u službenim razgovorima između graničnih željezničkih kolodvora susjednih država, utvrđuju željeznice Ugovornih stranaka.
4. Osoblje predstavništva susjedne željeznice, predviđeno u članku 6. ovoga Sporazuma, prilikom komuniciranja s osobljem domaće države mora koristiti službeni jezik te države.
5. Natpisi na službenim prostorijama napisani su na službenim jezicima obiju država s time da je na prvom mjestu natpis na jeziku domaće države.
PRAVNI POLOŽAJ ŽELJEZNIČKOG I SLUŽBENOG OSOBLJA UGOVORNIH STRANAKA
Članak 10.
1. Za željezničko i službeno osoblje, koje obavlja službu po ovom Sporazumu u susjednoj državi, primjenjuju se pravni propisi te države.
2. Za osoblje iz stavka 1. ovoga članka, koje počini stegovni prekršaj ili kazneno djelo protiv službene dužnosti, primjenjuju se pravni propisi njihove vlastite države.
3. Domaća željeznica ili nadležno državno tijelo mora susjednu željeznicu ili nadležno državno tijelo obavijestiti o učinjenim djelima iz stavka 2. ovoga članka.
UZAJAMNA POMOĆ
Članak 11.
1. Željezničko osoblje i nadležne službene osobe jedne Ugovorne stranke moraju osoblju druge Ugovorne stranke dati svu potrebnu pomoć prilikom obavljanja njihovih zadataka, a također sa svakim njihovim zahtjevom moraju postupiti u skladu s odredbama ovog Sporazuma.
2. Ako djelatnik željezničkog osoblja ili službena osoba državnog tijela susjedne države oboli ili se ozlijedi na graničnoj željezničkoj pruzi, na graničnom željezničkom kolodvoru ili na kolodvoru izmjene željezničkog prometa ili izvan tih kolodvora, ili mu se dogodi nesreća tijekom vožnje, ima pravo na prvu pomoć domaće države.
PRIJELAZ DRŽAVNE GRANICE I ZADRŽAVANJE NA TERITORIJU DRUGE UGOVORNE STRANKE
Članak 12.
1. Željezničko osoblje i službene osobe, koje zbog obavljanja službe u smislu ovog Sporazuma prelaze državnu granicu, moraju imati službenu iskaznicu za prijelaz državne granice.
2. Službenu iskaznicu za prijelaz državne granice izdaju nadležna tijela domaće države na propisanim obrascima koje ovjeravaju nadležna tijela susjedne države. Službena iskaznica za željezničko osoblje je smeđe boje (Prilog 1) a za službeno osoblje zelene boje (Prilog 2).
3. Službena iskaznica vrijedi za prijelaz državne granice na jednoj ili više graničnih željezničkih pruga, i zadržavanje na području graničnog željezničkog kolodvora, odnosno kolodvora izmjene željezničkog prometa iz članka 3. i članka 22 ovog Sporazuma. Željezničko osoblje i službene osobe susjedne Ugovorne stranke, koje su prešle državnu granicu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, nemaju pravo napustiti područje graničnog željezničkog kolodvora ili kolodvora izmjene željezničkog prometa, kao ni granični željeznički pružni odsjek domaće države.
4. Željezničko osoblje i službene osobe susjedne države, koje prilikom nepredviđenih događaja prijeđu državnu granicu vlakom za pomoć ili snježnim plugom, a pritom nemaju službenu iskaznicu za prijelaz državne granice, prelaze državnu granicu na osnovi Popisa. Popis sačinjava šef graničnog željezničkog kolodvora na propisanom obrascu (Prilog 3) u tri primjerka. Po jedan se primjerak popisa predaje tijelu, nadležnom za nadzor prijelaza državne granice Ugovorne stranke. Osoba navedena u popisu, mora kod sebe imati osobni dokument sa slikom. Osobe navedene u popisu, državnu granicu moraju prijeći zajedno.
5. Službene iskaznice i Popis iz ovog članka izdaje nadležno tijelo domaće države na dvojezičnim obrascima. Na prvom mjestu ovih dokumenata je tekst na jeziku države izdavatelja.
6. Ovjeru dokumenata propisanih ovim člankom obavljaju nadležna tijela susjedne države besplatno.
SLUŽBENA ODJEĆA
Članak 13.
Željezničko osoblje susjedne željeznice zaposleno na graničnom željezničkom kolodvoru, kolodvoru izmjene željezničkog prometa, graničnom željezničkom pružnom odsjeku ili kod produživanja vuče vlakova, kao i službene osobe nadležnih državnih tijela susjedne države, prilikom obavljanja rada na teritoriju druge Ugovorne stranke moraju nositi službenu odjeću ili vidljivu službenu oznaku, ako se željeznice Ugovornih stranaka ili nadležna državna tijela ne dogovore drugačije.
PREDMETI KOJE ŽELJEZNIČKO OSOBLJE I SLUŽBENE OSOBE IMAJU NA OSOBNU ILI SLUŽBENU UPORABU
Članak 14.
1. Predmeti koje željezničko osoblje ili službene osobe susjedne države koriste zbog obavljanja službe, te ih prilikom obavljanja službe donose ili prenose preko državne granice, oslobođeni su carinskih pristojbi kako je utvrđeno u carinskim propisima susjedne države.
2. Carinskih i drugih pristojbi oslobođeni su i predmeti za osobnu uporabu, uključujući hranu koju željezničko osoblje ili službene osobe susjedne države nose na putu u službu u količinama potrebnim za službeno zadržavanje na području domaće države, kako je utvrđeno u carinskim propisima susjedne države.
3. Zabrana unošenja ili ograničenja unošenja ili iznošenja ne vrijedi za predmete, navedene u stavku 1. i 2. ovoga članka.
PREDMETI KOJI SU NAMIJENJENI ŽELJEZNIČKIM SLUŽBAMA
Članak 15.
1. Svi predmeti koji se koriste prilikom obavljanja službe na željeznici Ugovornih stranaka, kao materijal i rezervni dijelovi, potrebni za popravak ili održavanje vlastitih voznih sredstava koje susjedna željeznica šalje graničnom željezničkom kolodvoru ili kolodvoru izmjene željezničkog prometa, prevoze se besplatno, te su oslobođeni carinskih i drugih pristojbi.
2. Zabrana uvoza i izvoza, kao i ograničenje uvoza i izvoza komercijalne prirode ne vrijede za te predmete.
NOVAC KOJIM SE POSLUJE PRILIKOM OBAVLJANJA ŽELJEZNIČKE SLUŽBE
Članak 16.
Željezničko osoblje susjedne željeznice može novac, kojim posluje prilikom obavljanja željezničke službe na vlakovima koji voze preko državne granice, slobodno prenositi na području domaće države ili ga ponovo vratiti na područje susjedne države.
SLUŽBENE POŠILJKE
Članak 17.
1. Službene pošiljke kao što su službena pisma, službeni obrasci, vozni red, tarife, kao i službene novčane pošiljke i vrijednosne pošiljke koje su namijenjene službenim jedinicama susjedne željeznice u vlastitoj državi ili se šalju u susjednu državu, mogu se prenositi putem službenog osoblja bez posredovanja pošte i bez poštanskih pristojbi.
2. Za pošiljke se primjenjuju carinski i devizni propisi. Mogu se otvoriti ako postoji sumnja o kršenju carinskih i deviznih propisa. Navedene pošiljke moraju imati službeni žig jedinice pošiljatelja.
RAZMJENA POŠTE
Članak 18.
1. Razmjena pismenih, paketnih i vrijednosnih pošiljki u prometu između Ugovornih stranaka, kao i tranzitnih poštanskih pošiljki obavlja se u skladu sa sporazumima, sklopljenim između slovenske i hrvatske pošte na osnovi Konvencije Svjetskog poštanskog saveza i njezinih sporazuma.
2. Ako se pošte drugačije ne dogovore, razmjena pošte se obavlja na kolodvorima izmjene prometa.
3. Razmjena poštanskih pošiljki obavlja poštansko osoblje. Razmjenu može obavljati i željezničko osoblje.
4. Za slanje poštanskih pošiljki mogu se koristiti poštanski, službeni ili drugi vagoni. Željeznice Ugovornih stranaka zajedno i u dogovoru s poštanskim upravama utvrđuju koji će se vagoni koristiti i na kojim će se prugama prevoziti poštanske pošiljke.
POŠTANSKO OSOBLJE
Članak 19.
Odredbe članka 13. do 17. ovoga Sporazuma prikladno se primjenjuju i za poštansko osoblje obiju poštanskih uprava koje obavlja posao u željezničko-poštanskoj službi na području druge Ugovorne stranke.
ODGOVORNOST
Članak 20.
1. Odgovornost za gubitak ili oštećenje prtljage, ekspresnih pošiljki, robe, voznih sredstava, tovarnog pribora i paleta, kao i odgovornost za prekoračivanje dostavnih rokova uređuju međunarodni sporazumi kojih su potpisnice obje zemlje.
2. Ako neka osoba umre ili se ozlijedi ili se neki predmet ošteti ili uništi na graničnom željezničkom kolodvoru, kolodvoru izmjene željezničkog prometa ili na graničnoj željezničkoj pruzi, za to su odgovorni:
a) željeznica čije je osoblje svojom krivnjom prouzročilo takvu nezgodu, izuzev ako nije drugačije određeno u sljedećim odredbama;
b) domaća željeznica, ako su se takve nezgode dogodile zbog pogreške, nepravilnosti ili nedostataka na pruzi, na instalacijama ili na voznim sredstvima te željeznice;
c) željeznica koja je posljednja tehnički primila vagone, ako se nezgoda dogodila zbog pogreške na njima.
3. Ako dođe do štete krivnjom osoblja, ili pogreške na kolosijecima, skretnicama ili voznim sredstvima obiju željeznica Ugovornih stranaka, željeznice su podjednako odgovorne. Isto mjerilo diobe odgovornosti vrijedi i u slučaju kada se ne može odrediti koja je od željeznica odgovorna. Ako bi došlo do nesuglasnosti prilikom određivanja odgovornosti, svaka od Ugovornih stranaka ili željeznica Ugovornih stranaka može zatražiti odluku arbitraže u skladu s odredbama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu – COTIF.
4. Štetu na sredstvima koja je u vlasništvu jedne od željeznica Ugovornih stranaka, a koja nastaje zbog više sile, pokriva ta željeznica.
5. Troškove za čišćenje i popravak kolosijeka ili skretnica, koji nastaju zbog nezgode, pokriva željeznica Ugovorne stranke koja je odgovorna za štetu u skladu s gornjim odredbama. Ove se odredbe primjenjuju i za troškove istraga i postupaka koji su povezani sa štetnim događajem.
6. Ako djelatnik, koji po ovom Sporazumu, obavlja službu na graničnom kolodvoru i kolodvoru izmjene željezničkog prometa i graničnoj pruzi, umre ili se ozlijedi tijekom obavljanja službe, ili se neki predmet koji ima kod sebe ili ga prevozi , ošteti ili uništi, štetu pokriva ona željeznica kojoj spomenuti djelatnik pripada, izuzev ako štetu dijelom ili u cijelosti pokriva željeznica Ugovorne stranke koja je dijelom ili u cijelosti odgovorna.
7. Prilikom štete na poštanskim pošiljkama ili štete koju uzrokuje neželjezničko osoblje koje sudjeluje prilikom obavljanja željezničkog prometa preko državne granice, predstavnici oštećenih službi mogu sudjelovati prilikom istrage koju vodi željeznica.
8. Podrobne odredbe o šteti nastaloj zbog nezgoda spomenutih u ovome članku, uređuju se sporazumom željeznica Ugovornih stranaka.
SIGNALNOSIGURNOSNI, TELEKOMUNIKACIJSKI UREĐAJI I SREDSTVA
Članak 21.
1. Željeznice Ugovornih stranaka moraju postaviti i održavati u dobrom stanju, svaka na svojem području, signalnosigurnosne, telekomunikacijske uređaje i sredstva potrebna za obavljanje željezničkog prometa preko državne granice.
2. Željezničko osoblje susjedne države ima pravo na besplatnu uporabu telekomunikacijskih sredstava i uređaja u službene svrhe ili pod uvjetima navedenim u članku 5. ovoga Sporazuma.
GRANIČNA KONTROLA
Članak 22.
1. Nadležna državna tijela obavljaju graničnu kontrolu u smislu točke k) članka 2. ovog Sporazuma, svaki na teritoriju svoje države.
2. Graničnu kontrolu u skladu s točkom k) članka 2. ovoga Sporazuma mogu obavljati nadležna državna tijela i na teritoriju druge Ugovorne stranke na graničnim željezničkim kolodvorima, željezničkim kolodvorima izmjene prometa i u vlakovima, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno posebnim sporazumom.
3. Mješovita komisija iz članka 24. ovoga Sporazuma zadužena je za pripremu sporazuma iz stavka 2. ovoga članka o obavljanju granične kontrole u željezničkom putničkom i teretnom prometu ili u željezničkom putničkom prometu odnosno željezničkom teretnom prometu.
CARINSKI, VETERINARSKO-SANITARNI I FITOSANITARNI PREGLED
Članak 23.
1. Carinski nadzor se obavlja u skladu s važećim carinskim Zakonom i propisima obiju Ugovornih stranaka.
2. Nadzor uvoza, izvoza i tranzita živih životinja, izradaka i sirovina, te ostataka životinjskog porijekla, hrane za životinje kao i predmeta koji mogu biti prenosioci zaraznih životinjskih bolesti, obavlja se u skladu s unutrašnjim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama.
3. Nadzor uvoza i tranzita biljaka i biljnih izradaka, kao i predmeta koji mogu biti prenosioci štetnih biljnih i životinjskih organizama, obavlja se u skladu s unutrašnjim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama.
4. Ugovorne stranke se obvezuju da neće provoditi diskriminacijske i druge neuobičajene radnje koji bi ograničavale protok informacija i pošiljaka navedenih u stavku 2. i 3. ovog članka.
MJEŠOVITA KOMISIJA
Članak 24.
1. Zbog poboljšanja željezničkog prometa preko državne granice i rješavanja poteškoća koje se mogu pojaviti tijekom provođenja ovog Sporazuma, Ugovorne stranke osnivaju Mješovitu komisiju.
2. Mješovitu komisiju sačinjavaju slovensko i hrvatsko izaslanstvo.
3. Svako izaslanstvo broji četiri člana, a po potrebi se u njezin rad mogu uključiti i drugi stručnjaci.
4. Mješovita komisija prihvaća odluke suglasno.
5. Mješovita komisija prati provođenje ovog Sporazuma, te obavlja i druge zadatke predviđene ovim Sporazumom.
6. Mješovita komisija se u pravilu sastaje jednom godišnje naizmjenično u državama Ugovornim strankama.
7. Izaslanstvo u Mješovitu komisiju imenuje nadležno ministarstvo svake Ugovorne stranke.
ARBITRAŽA
Članak 25.
1. Svaku nesuglasicu između Ugovornih stranaka u svezi s ovim Sporazumom rješavaju u skladu s načelom dobrosusjedskih odnosa odgovarajuće službe obiju država i to dogovornim i diplomatskim putem.
2. Ako spomenute nesuglasice nisu riješene na spomenuti način, nakon isteka tri mjeseca od datuma početka diplomatskih pregovora na zahtjev jedne od Ugovornih stranaka, mogu biti predložene arbitraži .
3. Arbitraža se osniva za svaki slučaj posebno, a arbitražna odluka se donosi prema narednim odredbama:
a) arbitražu čine tri člana. Svaka Ugovorna stranka imenuje po jednog arbitra, a ta dvojica po dogovoru imenuju trećega, koji će biti predsjednik arbitraže, s time da je svakako državljanin treće države koja ima diplomatske odnose s Ugovornim strankama;
b) ako članovi arbitraže nisu imenovani tijekom četiri mjeseca nakon što je jedna od Ugovornih stranaka zahtijevala arbitražu, svaka od Ugovornih stranaka može zamoliti predsjednika Međunarodnog suda da obavi potrebno imenovanje. Ako je predsjednik državljanin jedne od Ugovornih stranka ili ne može obaviti imenovanje, može to učiniti potpredsjednik Međunarodnog suda ili sudac s najvišom funkcijom koji nije državljanin ni jedne od Ugovornih stranaka;
c) arbitraža određuje postupak rješavanja spora. Arbitraža odlučuje većinom glasova. Odluke arbitraže konačne su i obvezavajuće za Ugovorne stranke;
d) svaka Ugovorna stranka pokriva troškove svojeg izabranog arbitra ili pravnog zastupnika.
Svi drugi troškovi dijele se na jednake dijelove za obje Ugovorne stranke.
POČETAK STUPANJA NA SNAGU I OTKAZIVANJE
Članak 26.
1. Ovaj Sporazum stupa na snagu trideseti dan od dana prijema posljednje diplomatske note kojom se potvrđuje da su Ugovorne stranke ispunili uvjete, predviđene u njihovim unutrašnjim zakonodavstvima za početak stupanja na snagu ovog Sporazuma.
2. Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka Ugovorna stranka može pismeno otkazati Sporazum diplomatskim putem najmanje šest mjeseci unaprijed.
Sačinjeno u Zagrebu dana 2. travnja 1997 u dva izvornika na slovenskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako vjerodostojna.
Za vladu
Republike Slovenije
mag. Anton Bergauer v. r.
Za vladu
Republike Hrvatske
mag. Željko Lužavac v. r.
PRILOG 1
(prva stranica)
               REPUBLIKA SLOVENIJA
                 (DRŽAVNI GRB)
         Službena iskaznica za prijelaz državne granice
               za željezničko osoblje
Broj:
                (druga stranica)
                 osobni podaci:
Ime i prezime: .........................
Datum rođenja: .........................
Mjesto rođenja: ........................
Mjesto stalnog prebivališta: ...........
Radno mjesto: ..........................
Službena jedinica: .....................
                (treća stranica)
               Fotografija 2 x 4 cm
                Potpis imatelja
        ...............................................
                   pečat
                (četvrta stranica)
Imaocu ove iskaznice je dopušteno prelaziti slovensko-hrvatsku granicu pri 
obavljanju željezničkog prometa na željezničkoj pruzi na graničnom pružnom odsjeku
...............................................................................
...............................................................................
i za vrijeme obavljanja službe zadržavati se na području graničnog željezničkog 
pružnog odsjeka i na teritoriju graničnog željezničkog kolodvora ili kolodvora 
izmjene željezničkog prometa
...............................................................................
...............................................................................
                (peta stranica)
Ova iskaznica vrijedi do................
Nadležno tijelo za izdavanje ...........
Mjesto i datum izdavanja ...............
pečat            potpis ovlaštene osobe
            ..............................
Suglasan .......................................
Mjesto i datum ...............................
pečat            potpis ovlaštene osobe
            ..............................
                 (šesta strana)
1. Službenu iskaznicu smije upotrebljavati osoba kojoj je izdana i nije 
prenosiva
2. U službenu iskaznicu nije dopušteno unositi ispravke ili promjene
3. Imalac iskaznice mora je upotrebljavati sukladno članku 12 Sporazuma između 
Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o obavljanju graničnog 
željezničkog prometa preko državne granice
4. Ako se izgubi ili ošteti potrebno je odmah izvjestiti tijelo koje je izdalo 
iskaznicu, koje mora sa svoje strane izvjestiti nadležna tijela susjedne države
PRILOG 2
(prva stranica)
               REPUBLIKA SLOVENIJA
                 (DRŽAVNI GRB)
        Službena propusnica za prijelaz državne granice
                za službene osobe
Broj:
                (druga stranica)
                 osobni podaci:
Ime i prezime: .........................
Datum rođenja: .........................
Mjesto rođenja: ........................
Mjesto stalnog prebivališta: ...........
Radno mjesto: ..........................
Službena jedinica: .....................
                (treća stranica)
               Fotografija 2 x 4 cm
                potpis imatelja
        ...............................................
                   pečat
                (četvrta stranica)
Imaocu ove iskaznice je dopušteno prelaziti slovensko-hrvatsku granicu pri 
obavljanju granične kontrole ili carinskog, veterinarsko sanitarnog ili 
fitosanitetskog nadzora na graničnom željezničkom pružnom odsjeku 
...............................................................................
...............................................................................
i za vrijeme obavljanja službe zadržavati se na teritoriju graničnog željezničkog 
pružnog odsjeka i na teritoriju graničnog željezničkog kolodvora ili kolodvora 
izmjene željezničkog promet
...............................................................................
...............................................................................
                (peta stranica)
Ova iskaznica vrijedi do ................
Nadležno tijelo za izdavanje ............
Mjesto i datum izdavanja ................
pečat           potpis ovlaštene osobe
           ..............................
Suglasan .......................................
Mjesto i datum ...............................
pečat           potpis ovlaštene osobe
           ..............................
                 (šesta strana)
1. Službenu iskaznicu smije upotrebljavati osoba kojoj je izdana i nije 
prenosiva
2. U službenu iskaznicu nije dopušteno unositi ispravke ili promjene
3. Imalac iskaznice mora je upotrebljavati sukladno članku 12 Sporazuma između 
Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o obavljanju graničnog 
željezničkog prometa preko državne granice
4. Ako se izgubi ili ošteti potrebno je odmah izvjestiti tijelo koje je izdalo 
iskaznicu, koje mora sa svoje strane izvjestiti nadležna tijela susjedne države
Napomene vezane uz Prilog 1 i 2 (stavak 2. članka 12.)
– veličina službene iskaznice je 9 x 12 cm
– tiskane su na smeđem odnosno zelenom platnenom papiru
– službena iskaznica se tiska i ispunjava na hrvatskom i slovenskom jeziku. 
Prednost je dana jeziku države, čije nadležno tijelo je izdalo iskaznicu
PRILOG 3
Popis
(stavak 4. članak 12. )
                (prva stranica)
Kolodvor....................................
POPIS
Osoblje, koje u izvanrednim slučajevima prelaze državnu granicu radi službenih 
dužnosti ................................. 
...............................................................................
Uprava .............................. dana .......................
u vrijeme ...................... sa ................................
Ovaj popis je prilog službenoj iskaznici za prijelaz državne granice
broj .............................
--------------------------------------------------------------------------------
Broj  Ime i prezime  Datum       Zanimanje  Broj        Napomena
            i mjesto rođenja       osobne iskaznice
--------------------------------------------------------------------------------
 1.
--------------------------------------------------------------------------------
 2.
--------------------------------------------------------------------------------
 3.
--------------------------------------------------------------------------------
 4.
--------------------------------------------------------------------------------
 5.
--------------------------------------------------------------------------------
 6.
--------------------------------------------------------------------------------
 7.
--------------------------------------------------------------------------------
 8.
--------------------------------------------------------------------------------
 9.
--------------------------------------------------------------------------------
Datum ....................  šef kolodvora ......................
Nadležno državno tijelo      Nadležno državno tijelo
   kod izlaza              kod ulaza   
................. pečat      pečat .......................
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-03/00-14/1
Ljubljana, dne 14. septembra 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost