Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2000 z dne 6. 10. 2000

Kazalo

3917. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Bloke, stran 10195.

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), v skladu z določbami pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 14. redni seji dne 14. 9. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Bloke
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za izdajo soglasja za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinskih obratov).
2. člen
Gostinski obrati in kmetije določijo podaljšan obratovalni čas samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.
Gostinec ali kmet (v nadaljevanju: gostinec) mora prijaviti podaljšan obratovalni čas najmanj 15 dni pred pričetkom obratovanja po podaljšanjem obratovalnem času. Enako velja tudi za vsako spremembo podaljšanega obratovalnega časa.
3. člen
Gostinec lahko določi in zaprosi za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije, kot sledi:
– gostilne in izletniške kmetije od 22. do 24. ure, v petek, soboto in nedeljo od 22. ure do 2. ure naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči med 22. uro in 24. uro,
– diskoteke med 22. uro in 4. uro naslednjega dne.
Gostinski obrat ali kmetija, ki poleg obratovanja v zaprtih prostorih dejavnost opravlja tudi zunaj le-teh, lahko tako dejavnost opravljajo od 15. aprila do 30. septembra v podaljšanem obratovalnem času, in sicer:
– gostilne, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 22. in 23. uro.
Diskoteke svoje dejavnosti ne smejo opravljati zunaj zaprtih prostorov.
4. člen
Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi ne glede na že izdano soglasje o podaljšanem obratovalnem času za enkratno dovoljenje za obratovanje v dodatnem podaljšanem času najdlje do 5. ure naslednjega dne. Dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem lokalu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja.. ). Gostinec mora zagotoviti, da v dodatnem podaljšanem času v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
Dovoljenja so vezana na točno določene datume in ne veljajo za ostale dni.
5. člen
Gostinec mora vlogi za podaljšanje obratovalnega časa iz 3. ali 4. člena tega pravilnika priložiti:
– soglasje nosilca lastniške ali najemniške pravice objekta, v katerem se lokal nahaja, v primeru, če gostinec ni lastnik objekta, kjer je lokal ali potrdilo, da je gostinec lastnik objekta.
Soglasje lastnika objekta (v primeru, da to ni gostinec sam) je veljavno, če ni starejše od 30 dni.
– obratovalno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota;
– mnenje lastnikov stanovanj v večstanovanjskih objektih v skladu z določbami prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
6. člen
Gostinec prijavi redni in podaljšan obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) za tekoče leto od 1. 1. do 31. 12.
Možne so tudi spremembe med letom, vendar se potrdijo največ do 31. 12.
7. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se med letom lahko prekliče in odvzame ter skrajša na redni obratovalni čas v primeru:
– ponavljajoče se utemeljene pisne pritožbe stanovalcev v bližnjih stanovanjskih objektih,
– da je policija ali tržna inšpekcija posredovala več kot trikrat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa,
– zaradi neizpolnitve pogojev, določenih s strani pristojnih občinskih služb,
– preklic soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti v nastanitvenem objektu.
V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja najmanj za 6 mesecev vnaprej. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve.
8. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzoruje pristojna tržna inšpekcija in policija.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Nova vas, dne 14. septembra 2000.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost