Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3640. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3674. Uredba o spremembah uredbe o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda “Center za promocijo turizma Slovenije“ – “Slovenian tourist board“ v javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna turistična organizacija“ – “Slovenian tourist board“
3675. Uredba o spremembi uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
3676. Uredba o prenehanju veljavnosti uredb o preoblikovanju javnih podjetij za proizvodnjo električne energije
3677. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2000
3678. Uredba o spremembah uredbe o kategorizaciji državnih cest

Sklepi

3679. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
3680. Sklep o prenosu nadomeščenega dela državne ceste med občinske ceste

MINISTRSTVA

3641. Odredba o delih, ki jih policist ne sme opravljati
3642. Odredba o določitvi nacionalnega dodatka k evropski farmakopeji
3643. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
3644. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem registru, stečajnih referentov, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih sodiščih
3681. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje
3682. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve
3683. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov
3684. Pravilnik o spremembah pravilnika o uvajanju in spremljanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju
3685. Pravilnik o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih oddajanja prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«
3686. Seznam zdravil, za katere je bilo od 23. 12. 1999 do 31. 7. 2000 izdano dovoljenje za promet

BANKA SLOVENIJE

3687. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času
3688. Sklep o spremembi sklepa o vzpostavitvi sistema žiro kliringa
3689. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3645. Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij za farmacevte

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3646. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Ajdovščina

3647. Sklep o ustanovitvi javnega dobra

Beltinci

3648. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu ob Kmečki ulici v Beltincih

Bled

3649. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Radovljica

Braslovče

3650. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče

Divača

3651. Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vreme
3652. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Senožeče

Jesenice

3653. Odlok o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2) na Jesenicah
3654. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (v nadaljevanju: PPOJ)
3655. Sklep o javni razgrnitvi, a) osnutka zazidalnega načrta Hrenovica, b) osnutka zazidalnega načrta Center Stara Sava, c) osnutka ureditvenega načrta Park Stara Sava, d) osnutka ureditvenega načrta Stara Sava

Kobarid

3656. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih na območju naselja Idrsko
3657. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobarid
3658. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3659. Sklep o ukinitvi iz javnega dobra
3660. Sklep o financiranju političnih strank
3661. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobarid
3662. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kobarid
3663. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Kobilje

3664. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Kobilje

Mirna Peč

3665. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev

Moravske Toplice

3666. Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Bogojini
3667. Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Fokovcih
3668. Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Martjancih
3669. Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Prosenjakovcih
3670. Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Tešanovcih

Novo mesto

3671. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu

Slovenska Bistrica

3672. Delitveni sporazum

Slovenske Konjice

3673. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta novi center Slovenske Konjice

POPRAVKI

1. Popravek odloka o zazidalnem načrtu turistično-oskrbovalnega centra pri Motelu II Grosuplje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti