Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3649. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Radovljica, stran 9601.

Na podlagi 25., 28., 75. in 78. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet občine Bled na 14. redni seji dne 24. 5. 2000, Občinski svet občine Bohinj na 15. redni seji dne 9. 3. 2000, Občinski svet občine Radovljica na 16. redni seji dne 29. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Radovljica
(prečiščeno besedilo)
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Skupščina občine Radovljica je z odlokom o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost preoblikovala komunalno podjetje Komunala Radovljica, p.o., ki je vpisano v sodni register pri okrožnem sodišču v Kranju pri vložku št. 1/56/00. S tem odlokom se statusna organiziranost javnega podjetja Komunala Radovljica uskladi z zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o gospodarskih javnih službah. Z uveljavitvijo lokalne samouprave so iz bivše občine Radovljica nastale:
– Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled,
– Občina Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska Bistrica,
– Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica,
ki prevzamejo ustanoviteljske pravice in poslovne deleže v tem podjetju, na način in v obsegu, kot je določeno v sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/99 in Uradni list RS, št. 24/99).
Ustanoviteljice, ki izvršujejo ustanoviteljske pravice zastopajo občinski sveti, razen če ni s tem odlokom ali zakonom drugače določeno.
FIRMA, SEDEŽ, TRAJANJE
2. člen
Firma javnega podjetja se glasi: Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.
Skrajšana označba firme se glasi: Komunala Radovljica, d.o.o.
Sedež javnega podjetja je v Radovljici, Ljubljanska 27.
Javno podjetje mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo v obliki, v kakršni je vpisana v register.
Firma se lahko prenaša samo skupaj s podjetjem.
DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
3. člen
Dejavnost javnega podjetja je:
E 4010  Oskrba z elektriko
E 4020  Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
     mreži
E 4030  Oskrba s paro in toplo vodo
E 4100  Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
F 4511  Rušenje objektov in zemeljska dela
F 4521  Splošna gradbena dela
F 4523  Gradnja cest, železniških prog, letališč in
     športnih objektov
F 4524  Hidrogradnja in urejanje voda
F 4525  Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
     strok
F 4531  Električne instalacije
F 4533  Vodovodne, plinske in sanitarne instalacije
F 4534  Druge instalacije pri gradnjah
F 4544  Soboslikarska in steklarska dela
F 4545  Druga zaključna gradbena dela
F 4550  Dajanje strojev in naprav za gradnjo
     in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
     strojev
I 6024  Cestni tovorni promet
I 6030  Cevovodni transport
I 6321  Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
     prometu
K 7011  Organizacija izvedbe nepremičninskih
     projektov za trg
K 7020  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 7121  Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K 7133  Dajanje pisarniške in računalniške opreme
     v najem
K 7230  Obdelava podatkov
K 7420  Projektiranje in tehnično svetovanje
K 7430  Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 7440  Oglaševanje
O 9000  Odstranjevanje odpadkov in odplak, druge
     dejavnosti javne higiene
O 90001  Zbiranje in odvoz odpadkov
O 90002  Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
     odstranjevanja trdnih odpadkov
O 90003  Ravnanje s posebnimi odpadki
O 90004  Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O 9303  Pogrebna dejavnost
O 9305  Druge storitvene dejavnosti, d.n.
3.a člen
Vsaka ustanoviteljica z odlokom o gospodarskih javnih službah opredeli katere gospodarske javne službe bo na območju posamezne ustanoviteljice opravljalo javno podjetje.
OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA PODJETJA IN DELEŽI
4. člen
Osnovni kapital javnega podjetja je 147,901.777,40 SIT.
Osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic so določeni po številu prebivalcev, ob sklenitvi sporazuma o razdelitvi premoženja Občine Radovljica in so naslednji:
-----------------------------------------------------------------
Občina       Osnovni vložek v SIT    Poslovni delež v %
-----------------------------------------------------------------
Bled         47,476.470,55              32,1
Bohinj        22,481.070,16              15,2
Radovljica      77,944.236,69              52,7
-----------------------------------------------------------------
Osnovni kapital se lahko poveča z dodatno vlogo ustanoviteljic ali z vključitvijo novih družbenikov. Sklep o povečanju osnovnega kapitala in o vključitvi novih družbenikov sprejmejo ustanoviteljice sporazumno.
Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček javnega podjetja.
Osnovni kapital se lahko zmanjša po sklepu ustanoviteljic po zakonu.
ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA IN KRITJE IZGUB
5. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Izguba se pokriva najprej iz dohodka naslednjega poslovnega leta, le kolikor to ni mogoče, z zmanjšanjem osnovnega kapitala, vendar ne pod zakonsko določen minimalni znesek.
Javno podjetje vodi ločene evidence obračunov za dejavnosti, ki jih izvaja na območju ustanoviteljice ali za njen račun.
Morebitno izgubo pri opravljanju dejavnosti, krije tista ustanoviteljica, pri kateri je izguba nastala v skladu z zakonodajo.
UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
6. člen
Ustanoviteljice podjetja, zaradi zaščite javnega interesa:
– določajo posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, za območje svoje občine,
– odločajo o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, za območje svoje občine,
– sprejemajo poslovno poročilo, obračun in zaključni račun podjetja,
– dajejo soglasje k statutu,
– imenujejo in razrešujejo direktorja,
– dajejo soglasje k pogodbam za najem ali dajanje posojil in garancij,
– odločajo o statusnih spremembah podjetja,
– sprejemajo poslovno politiko podjetja, načrte in programe dela podjetja, za območje svoje občine,
– odločajo o investicijah, za območje svoje občine,
– odločajo o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odločajo o ustanovitvi oziroma prenehanju javnega podjetja,
– dajejo soglasje k imenovanju članov nadzornega sveta posamezne ustanoviteljice.
6.a člen
Javno podjetje upravlja 3-članska skupščina. Skupščino sestavljajo župani ustanoviteljic.
6.b člen
Skupščina javnega podjetja:
– s soglasjem ustanoviteljic sprejema statut javnega podjetja in statusne spremembe javnega podjetja,
– daje predhodno soglasje k poslovnemu poročilu, obračunu in zaključnemu računu,
– sprejema poslovno politiko podjetja, načrte in programe dela podjetja,
– spremlja potek investicij,
– sprejema akt o organizaciji podjetja in druge splošne akte podjetja, razen tistih za katere je s predpisi določeno, da jih sprejema direktor podjetja,
– odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, o vračanju naknadnih vplačil, o delitvi in prenehanju poslovnih deležev, odloča o postopkih, ki se izvajajo na podlagi javnih pooblastil,
– odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev, katerih vrednost presega 1,500.000 SIT in ne presega 30,000.000 SIT, nad to vrednostjo odločajo ustanoviteljice,
– imenuje in odpokliče člane nadzornega sveta,
– predlaga razrešitev direktorja,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakoni in statutom.
Skupščina veljavno odloča, če je navzočih dve tretjini glasov. Člani skupščine odločajo z večino oddanih glasov. Pri odločanju ima član skupščine na vsakih dopolnjenih 10.000 SIT osnovnega vložka en glas.
Skupščina z dvetretjinsko večino glasov sprejema odločitve iz prve, tretje, osme in devete alinee prvega odstavka tega člena odloka.
Sklic in način dela skupščine določa statut podjetja.
6.c člen
Skupščina imenuje nadzorni svet. Nadzorni svet ima šest članov. Občina Radovljica ima dva člana, Občina Bled enega člana in Občina Bohinj enega člana. Dva člana imenuje svet delavcev podjetja v skladu s svojimi pravili. Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni v nadzorni svet.
Nadzorni svet:
– nadzoruje vodenje poslov podjetja,
– nadzoruje izvajanje dejavnosti programov javnega podjetja,
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja,
– pregleduje blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– daje mnenje k predlogu poslovnega poročila,
– daje mnenje na zahtevo skupščine javnega podjetja.
Nadzorni svet izmed sebe na 1. seji izvoli predsednika in enega namestnika. Nadzorni svet je sklepčen, če so pri sklepanju navzoči najmanj štirje člani, odloča pa z večino glasov. V primeru, da je število glasov izenačeno, je odločilen glas predsednika.
6.č člen
Javno podjetje ima direktorja, ki ga imenuje in razrešuje ustanoviteljica, kjer je sedež javnega podjetja, ostale ustanoviteljice dajejo soglasje.
Direktor na lastno odgovornost vodi podjetje in ima vse pravice, obveznosti in pristojnosti v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom podjetja.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje poleg splošnih pogojev določenih z zakonom še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– da predloži program dela.
Direktor mora ustanoviteljice na njihovo zahtevo nemudoma informirati o zadevah javnega podjetja in jim dovoliti vpogled v knjige in spise.
SPREMEMBA AKTA
7. člen
Direktor je dolžan spremembe po tem odloku prijaviti v sodni register.
FINANČNO POSLOVANJE JAVNEGA PODJETJA
8. člen
Finančno poslovanje se opravlja v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih določi z zakonom pooblaščena organizacija.
Letno poročilo obsega računovodske izkaze in v prilogi pojasnila k tem izkazom ter poslovno poročilo.
Obvezni računovodski izkazi so:
– bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta,
– izkaz uspeha, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu,
– izkaz uporabe dobička in kritje izgube.
DELOVNA RAZMERJA IN SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
9. člen
Javno podjetje sklepa delovne pogodbe skladno z zakonom o delovnih razmerjih in s Kolektivno pogodbo za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva.
Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
JAVNA POOBLASTILA
10. člen
Javno podjetje na podlagi določil tega akta izvaja naslednja javna pooblastila:
– določa pogoje in daje soglasja za projektiranje in izvedbo v zvezi s priključitvijo na infrastrukturne objekte, ki so v upravljanju javnega podjetja,
– daje dovoljenja in določa povračila uporabnikov za priključitev na infrastrukturne objekte.
POSLOVNA SKRIVNOST
11. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi javno podjetje s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni ustanovitelj, delavci, člani organov in druge osebe, ki so dolžni varovati poslovno skrivnost.
Ustanovitelj, delavci, člani organov javnega podjetja in druge osebe so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov.
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.
SALVATORNA KLAVZULA
12. člen
Če bi sedanje ali prihodnje določbe akta postale delno pravno neučinkovite ali neizvedljive ali pa bi kasneje izgubile svojo pravno učinkovitost in izvedljivost, se s tem ne spremeni veljavnost ostalih določb tega akta.
PRENEHANJE JAVNEGA PODJETJA
13. člen
Javno podjetje preneha:
– če tako sklenejo ustanoviteljice,
– če sodišče ugotovi ničnost vpisa,
– s stečajem,
– z združitvijo v kakšno drugo družbo,
– če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek.
Javno podjetje se ustanavlja za nedoločen čas.
PREHODNE DOLOČBE
14. člen
Statut javnega podjetja velja do sodne registracije tega odloka.
Nadzorni odbor deluje v sedanji sestavi upravnega odbora do izteka mandata.
Direktor javnega podjetja ostane direktor javnega podjetja do izteka svojega mandata.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega podjetja za komunalno dejavnost (Uradni vestnik Gorenjske št. 9/90, 13/93).
14.a člen
Statut javnega podjetja je direktor dolžan posredovati v soglasje najkasneje v roku 90 dni po veljavnosti tega odloka.
Najkasneje v 30 dneh po veljavnosti tega odloka se konstituira nova skupščina javnega podjetja. Dosedanjim članom skupščine preneha mandat z dnem konstituiranja nove skupščine.
Skupščina mora imenovati nov nadzorni svet najkasneje v 30 dneh po njenem konstituiranju.
DRUGE DOLOČBE
15. člen
Ta odlok je istočasno akt o ustanovitvi Komunale Radovljica, d.o.o., v skladu z zakonom o gospodarskih javnih družbah.
15.a člen
Ustanoviteljice soglašajo, da so v primeru upravičenosti denacionalizacijskega zahtevka na nepremičninah, ki so v sredstvih javnega podjetja, zavezanci v skladu z višino svojega poslovnega deleža.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
Bled, dne 24. maja 2000.
Št. 01505-4/00
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l. r.
Župan
Občine Radovljica
Janko S. Stušek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti