Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3671. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu, stran 9640.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 18. seji dne 13. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu (Uradni list RS, št. 20/94; v nadaljnjem besedilu: zazidalni načrt oziroma sprejeti odlok), ki ga je izdelal Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. 3/2000-ZN v juniju 2000.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na:
– zmanjšanje površine šolske zgradbe za 2000 m2,
– spremembe pri ureditvah spremljajočih športnih objektov in površin ter zunanjih ureditev ob šolskem kompleksu,
– gradnjo zaklonišča v kompleksu šolskega objekta in
– delne spremembe pogojev za prometno in komunalno ter drugo ureditev območja.
Območje urejanja, opredeljeno v zazidalnem načrtu, se zaradi vsebine teh sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ne spreminja.
3. člen
Drugi odstavek 3. člena odloka pod poglavjem II. POGOJI ZA IZRABO ZEMLJIŠČA IN ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV se spremeni tako, da se glasi:
“Šola je namenjena za šolanje 756 otrok in delo 48 zaposlenih. Kapaciteta vrtca je odvisna od izkazanih potreb po zagotavljanju mest za varstvo predšolskih otrok; pri določitvi le-te morajo biti upoštevani prostorski pogoji lokacije.“
4. člen
Besedilo 4. člena odloka pod poglavjem II. POGOJI ZA IZRABO ZEMLJIŠČA IN ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV se v celoti spremeni tako, da se glasi:
“Zasnova oblikovanja in razmestitve posameznih stavb šole in vrtca ter spremljajočih športnih objektov in površin temelji na rešitvi, izbrani na javnem anonimnem urbanistično-arhitektonskem natečaju, na korigiranem idejnem projektu šole, ki ga je izdelal avtor natečajne rešitve v aprilu 1998, in potrdilu Ministrstva RS za šolstvo in šport ter na idejnem projektu vrtca iz leta 1994 istega avtorja.“
5. člen
Za 4. členom odloka se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
“4.a člen
Pogoji za gradnjo zaklonišča:
Za potrebe zaklanjanja učencev in zaposlenih v šoli je potrebno zgraditi zaklonišče osnovne zaščite s kapaciteto za 536 oseb. Locira se ga pod vhodno ploščadjo na severnem, mestnem delu šolske zgradbe z vhodom z zahodne strani in zasilnim izhodom na vzhodni strani, na eno od teras vhodne ureditve.
Zaklonišče je dvonamensko in se v mirnem času koristi za skladišče šolske opreme in arhiv. Namenu ustrezno mora biti prirejen sistem za zračenje v zaščitni funkciji tako, da je zagotovljeno normalno in zaščitno zračenje ter hiter prehod z enega načina zračenja na drugega ali v stanje izolacije zaklonišča.“
6. člen
Besedilo 5. člena odloka pod poglavjem III. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO OPREMO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA se spremeni oziroma dopolni v naslednjem:
– zadnji odstavek pod naslovom Cesta se nadomesti z naslednjim besedilom:
“Parkirišča (41 parkirnih mest) se zagotovijo na funkcionalnem zemljišču šole in vrtca. Glede na eventualno kasneje izkazane potrebe se lahko dodatni parkirni prostori izvedejo na severnem delu območja, in sicer v nadaljevanju sedanjih parkirnih mest; le-ta se obdelajo v izvlečku/izrisu iz zazidalnega načrta.“
– na koncu besedila pod naslovom Vodovod se doda še naslednje besedilo:
“Za gašenje požara je predvideno hidrantno omrežje. Za hidravlično dimenzioniranje vodovoda se upošteva gašenje požara iz dveh hidrantov istočasno. Predvidena količina požarne vode je 15l/s, upošteva se rezerva vode za 2-urno gašenje.“
– besedilo pod naslovom Električno omrežje se dopolni še z:
“Zagotovljen mora biti neoviran in stalen dostop do TP in prostor za posluževanje in menjavo opreme.”
– besedilo pod naslovom Ogrevanje se nadomesti z naslednjim besedilom:
“Za ogrevanje šole se naj predvidi samostojna plinska kotlovnica v objektu šole, ki se priključi na mestno plinsko mrežo Novega mesta.“
7. člen
Za 6. členom odloka se doda novo poglavje z naslovom: V. ODSTOPANJA OD DOLOČIL ZAZIDALNEGA NAČRTA in naslednje besedilo v 7. členu (s tem, da se naslednja poglavja in členi v nadaljevanju ustrezno preštevilčijo):
“Pri realizaciji predvidenih posegov v območju urejanja so dovoljena odstopanja od določil zazidalnega načrta in njegovih sprememb in dopolnitev, če se na podlagi projektnih, okoljevarstvenih in drugih rešitev poiščejo ekonomsko in tehnično boljše rešitve, pri čemer mora biti osnovno izhodišče z javnim natečajem izbrana urbanistično-arhitektonska rešitev. Za prikaz teh odstopanj se mora izdelati dodatna arhitektonsko-zazidalna situacija, ki je sestavni del izvlečka/izrisa iz zazidalnega načrta ter njegovih sprememb in dopolnitev, pridobljena pa morajo biti tudi nova soglasja soglasodajalcev in soglasje avtorja natečajne rešitve.
Ko bo izkazana potreba za gradnjo otroškega vrtca, se spremembe arhitekturnih in ostalih pogojev določi v izvlečku/izrisu iz zazidalnega načrta ter njegovih sprememb in dopolnitev na podlagi korigiranega idejnega projekta vrtca, ki ga izdela avtor natečajne rešitve.“
8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-09-1/1993-1200
Novo mesto, dne 13. julija 2000.
Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
Martina Vrhovnik, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti