Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3674. Uredba o spremembah uredbe o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda “Center za promocijo turizma Slovenije“ – “Slovenian tourist board“ v javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna turistična organizacija“ – “Slovenian tourist board“, stran 9645.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 68/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda “Center za promocijo turizma Slovenije“ – “Slovenian tourist board“ v javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna turistična organizacija“ – “Slovenian tourist board“
1. člen
V uredbi o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda “Center za promocijo turizma Slovenije“ – “Slovenian tourist board“ v javni gospodarski zavod “Slovenska nacionalna turistična organizacija“ – “Slovenian tourist board“ (Uradni list RS, št. 99/99 in 24/00) se v celotnem besedilu pri imenu zavoda črta beseda: “nacionalna“ oziroma njene izpeljanke, skloni ali kratice.
2. člen
V drugi alinei prvega odstavka 18. člena se črtajo besede: “in strokovna direktorja“.
3. člen
V šesti alinei drugega odstavka 19. člena se črtajo besede: “in strokovna direktorja“.
4. člen
Črta se tretja alinea petega odstavka 20. člena.
5. člen
V naslovu k 22. členu se črtajo besede: “in strokovna direktorja“.
6. člen
Prvi odstavek 22. člena se nadomesti z novim, ki se glasi:
“Zavod ima generalnega direktorja. Generalni direktor ima lahko pomočnike za posamezna področja dela, če je tako urejeno v notranjem aktu, ki ureja sistemizacijo in organizacijo delovnih mest.“
7. člen
Črta se tretji odstavek 22. člena.
8. člen
Spremeni se četrti odstavek 22. člena, tako da se glasi:
“Za generalnega direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, s to uredbo in statutom.“
9. člen
Črta se šesti odstavek 22. člena.
10. člen
Sedmi odstavek 22. člena se nadomesti z novim, ki se glasi:
“Generalni direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za štiri leta in je lahko po preteku mandata ponovno imenovan.“
11. člen
V osmem odstavku 22. člena se črtajo besede: “in strokovnih direktorjev“, beseda: “določijo“ se nadomesti z besedo: “določi“.
12. člen
V devetem odstavku 22. člena se črtajo besede: “in strokovnih direktorjev zavoda“.
13. člen
Spremeni se četrta alinea drugega odstavka 23. člena, tako da se glasi:
“– daje upravnemu odboru in generalnemu direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;“.
14. člen
Splošni akti zavoda morajo biti usklajeni s to uredbo najkasneje v roku 60 dni po njeni uveljavitvi.
15. člen
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem v roku trideset dni po uveljavitvi te uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije razveljavi javni razpis za delovni mesti strokovnih direktorjev, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 108/99 z dne 27. decembra 1999.
16. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 309-02/98-10
Ljubljana, dne 31. avgusta 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti