Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3651. Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vreme, stran 9604.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3/73, 17/83, 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in sklepa Sveta krajevne skupnosti Vreme je Občinski svet občine Divača na podlagi določil 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/39) sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vreme
1. člen
Razpiše se referendum za podaljšanje krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Vreme.
Referendum bo v nedeljo, dne 15. 10. 2000 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih. Za dan razpisa referenduma se šteje 15. 9. 2000.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov s stalnim prebivališčem na območju vasi:
a)
– Gornje Ležeče,
– Gornje Vreme,
– Dolnje Vreme,
– Vremski Britof,
– Famlje,
– Goriče,
bodo uporabljena za ureditev in širitev pokopališča v Vremah, osvetlitev športnega igrišča, ureditev njegove okolice in izgradnjo pomožnega objekta za spravilo športnih rekvizitov in ureditev garderob ob igrišču ter vodovodnega priključka za ta objekt, urejanje komunalne infrastrukture;
b)
– Škoflje,
– Zavrhek,
– Podgrad,
bodo uporabljena za izgradnjo vodovoda do pokopališča na Škofljah ter za urejanje komunalne infrastrukture.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje dveh let, in sicer od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003. Ključ delitev sredstev iz 2. člena tega sklepa, je število zavezancev za samoprispevek iz posamezne vasi.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Vreme.
Stopnje samoprispevka so:
1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 1,5%,
2. upokojenci od pokojnin, ki so osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšanih za prispevke in davke po stopnji 1,5%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnosti in imajo stalno prebivališče v KS Vreme, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 1,5%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 1,5%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 1,5%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Vreme od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 1,5%.
5. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo samoprispevek obračunavala in odtegovala pristojna izpostava DURS.
Izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin ter pristojne davčne uprave nakazujejo sredstva samoprispevka na ločenih plačilnih nalogih z naslednjimi sklicnimi številkami:
– za zavezance s stalnim prebivališčem v vaseh Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Dolnje Vreme, Vremski Britof, Famlje in Goriče – 11,
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Podgra- du – 2,
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Zavrhku – 3,
– za zavezance s stalnim prebivališčem na Škof- ljah – 4.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS Vreme dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino.
7. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun Krajevne skupnosti Vreme.
Svet krajevne skupnosti Vreme lahko neangažirana denarna sredstva samoprispevka kratkoročno veže pri banki.
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vreme se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
8. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
9. člen
Volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki mora biti overjena s pečatom krajevne skupnosti in ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST VREME
G L A S O V N I C A
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, dne 15. 10. 2000, za dobo 2 let, za območje Krajevne skupnosti Vreme za širitev pokopališča, izgradnjo pomožnega objekta na športnem igrišču, izgradnjo vodovoda do pokopališča na Škofljah in urejanje komunalne infrastrukture, po programu, ki ga je sprejel Svet krajevne skupnosti Vreme ter v skladu s sklepom o razpisu referenduma
GLASUJEM
	ZA	              PROTI
             žig
Volilec izpolni glasovnico rako, da obkroži besedo ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Referendum vodi Volilna komisija KS Vreme, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Vreme.
12. člen
Poročilo o izidu referenduma objavi Volilna komisija KS Vreme. V primeru pozitivnega izida glasovanja, Svet KS Vreme sprejme sklep o uvedbi samoprispevka. Poročilo in sklep se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/01
Divača, dne 4. septembra 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti