Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3663. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 9629.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Kobarid dne 25. 7. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Kobarid, ki sodi v 6. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo, ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona. Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Kobarid.
5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače profesionalnega župana (v vseh ostalih členih plača župana), v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
1. za vodenje občinskega sveta – 0,75 količnika,
2. za koordinacijo dela delovnih teles – 1,5 količnika,
3. za pomoč županu pri izvrševanju nalog – 1,5 količnika,
4. za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu – 0,75 količnika,
5. za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti – 0,75 količnika.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
1. kot sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta – 0,40 količnika,
2. predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta – 0,25 količnika,
3. udeležbo na seji delovnega telesa – 0,20 količnika,
4. za opravljanje naloge po pooblastilu župana – 0,15 količnika.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 1., 5. ali 6. členom tega pravilnika.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega občinskega funkcionarja na predlog župana predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
V tem primeru se občinskemu funkcionarju izplača plača zmanjšana za znesek povračila stroškov delodajalcu.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi sejnina.
Višina sejnine se določi v skladu s 6. členom tega pravilnika.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
1. kot sejnina predsedniku nadzornega odbora, ki se izplača za udeležbo na seji – 0,45 koeficienta,
2. kot sejnina članu, ki se izplača za udeležbo na seji – 0,24 koeficienta,
3. kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora za predsednika odbora in člane odbora – 0,15 koeficienta.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
1. sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
2. plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo na podlagi zakona o funkcionarjih v državnih organih pravico do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja – dnevnice, kilometrina, povračila stroškov za prenočevanje, parkirnino ipd.). Stroški se poravnavajo na podlagi predloženih računov v skladu s predpisi. Nalog za službeno potovanje občinskega funkcionarja izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave. Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prihoda na delo (udeležba na seji) za oddaljenost nad 3 km do kraja seje.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
15. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo skupaj z izplačilom plač oziroma nagrad za pretekli mesec.
16. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
Plače, nagrade in nadomestila se izplačujejo:
1. poklicnemu županu in podžupanu na podlagi rednega delovnega razmerja,
2. nepoklicnemu županu in podžupanu pa:
– na podlagi sklenjenega delovnega razmerja v skladu s 47. členom zakona o delovnih razmerjih, če je zaposlen pri drugem delodajalcu,
– na podlagi 15. člena zakona o dohodnini in sicer od prejemkov doseženih od prevzema opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi, če ni v rednem delovnem razmerju pri drugem delodajalcu,
3. članom občinskega sveta in drugim članom komisij in delovnih teles na podlagi 15. člena zakona o dohodnini in sicer od prejemkov doseženih od prevzema opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, kakor tudi sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o osebnih dohodkih in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Kobarid z dne 18. 4. 1996.
19. člen
Prejemki, ki do sprejema pravilnika še niso bili poravnani se izplačajo po določilih tega pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 414-2/99
Kobarid, dne 25. julija 2000.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti