Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3652. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Senožeče, stran 9606.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, 3/73, 17/83, 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in sklepa Sveta krajevne skupnosti Senožeče je Občinski svet občine Divača na podlagi določil 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Senožeče
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Senožeče (v nadaljevanju: KS Senožeče).
Referendum bo v nedeljo, dne 15. 10. 2000 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih. Za dan razpisa referenduma se šteje 15. 9. 2000.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov s stalnim prebivališčem na območju:
a)
– Senožeče,
– Potoče,
– Laže,
– Gabrče,
bodo uporabljena za gradnjo mrliške vežice v Senožečah (nakup zemljišča, izdelavo projekta in gradbena dela) ter za urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe krajevnega prebivalstva, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov;
b)
– Dolenja Vas
bodo uporabljena za dokončanje mrliške vežice v Dolenji Vasi in urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe krajevnega prebivalstva, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov;
c)
– Senadole
bodo uporabljena za ureditev vaškega doma in urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe krajevnega prebivalstva, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov;
d)
– Otošče
bodo uporabljena za sofinanciranje izgradnje mrliške vežice in avtobusne postaje v Lozicah, urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe krajevnega prebivalstva, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov.
3. člen
Skupni predvideni znesek, ki je potreben za izvršitev programa znaša 28,000.000 SIT. Višina sredstev, ki naj bi bila zbrana s samoprispevkom znaša predvidoma enak znesek. Morebitni presežek zbranih sredstev se uporabi za skupne potrebe krajevnega prebivalstva.
4. člen
Ključ delitve sredstev iz 2. člena tega sklepa, je število zavezancev za samoprispevek iz posamezne vasi.
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje štirih let, in sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, s stalnim prebivališčem na območju KS Senožeče. Stopnje samoprispevka so:
1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače) po stopnji 1,5%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 1,5%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Senožeče, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 1,5%,
4. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim delom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 1,5%,
5. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Senožeče, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 1,5%.
7. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
8. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS Senožeče dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino.
9. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun KS Senožeče.
Svet KS Senožeče lahko neangažirana denarna sredstva samoprispevka ustrezno kratkoročno veže pri banki.
Izvajanje krajevnega samoprispevka v KS Senožeče se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
Svet KS Senožeče je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
11. člen
Volivci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki mora biti overjena s pečatom krajevne skupnosti in ima naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SENOŽEČE
G L A S O V N I C A
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, dne 15. 10. 2000, za dobo 4 let, za območje Krajevne skupnosti Senožeče po programu, ki ga je sprejel Svet krajevne skupnosti Senožeče ter v skladu s sklepom o razpisu referenduma
GLASUJEM
	ZA	               PROTI
            žig
Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
12. člen
Referendum vodi Volilna komisija KS Senožeče, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Senožeče.
14. člen
Poročilo o izidu referenduma objavi Volilna komisija KS Senožeče. V primeru pozitivnega izida glasovanja, Svet KS Senožeče sprejme sklep o uvedbi samoprispevka. Poročilo in sklep se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/02
Divača, dne 4. septembra 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti