Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3654. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (v nadaljevanju: PPOJ), stran 9608.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 26. in 93. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99 in 23/99) je Občinski svet občine Jesenice na 20. seji dne 20. 7. 2000 sprejel
D O P O L N I T E V P R O G R A M A P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (v nadaljevanju: PPOJ)
1. člen
Z dopolnitvijo programa priprave se program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, ki ga je sprejel župan Občine Jesenice 15. 2. 1999 (Uradni list RS, št. 13/99) dopolni in spremeni.
2. člen
Za drugim odstavkom 2. člena programa priprave se dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
– “spremembe in dopolnitve se nanašajo tudi na izdelavo programskih zasnov za naslednje predvidene prostorsko izvedbene načrte:
ZN Republika (J1/S3/2)
UN Republika (J1/S3/3)
ZN Hrušica vzhod (J1/S5)
ZN Hrušica – cerkev (J1/C1/2)
ZN Razgledna pot (J2/ S7)
ZN Pod Krajam (J2/S11/1)
ZN Bolnišnica vzhod (J2/I1/2)
ZN Ob Savi (J2/P3)
ZN Halda – zahod (J2/P8)
UN Halda – vzhod (J2/R6)
– spremembe in dopolnitve PPOJ se uskladijo z obveznimi izhodišči na področju energetike, prometa in zvez, vodnega gospodarstva, poselitve ter naravne in kulturne dediščine ter ostalih področij, skladno s strokovnim priporočilom o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi PPOJ ter ugotavljanju njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije,
– tehnično morajo biti spremembe in dopolnitve pripravljene v digitalni obliki s pomočjo vektorizacije ali skenogramov.”
3. člen
Prvi in drugi odstavek 4. člena programa priprave se spremenita tako, da se glasita:
“Pri spremembah in dopolnitvah PPOJ bodo sodelovali naslednji organi, organizacije in skupnosti, ki bodo na začetku izdelave sprememb in dopolnitev PPOJ posredovali svoje pogoje:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za prostorsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1a, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS, Veterinarska inšpekcija, Kranjska cesta 13, Radovljica,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
– Zavod varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Služba za nepremičnine, Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled,
– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije, d.d, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JP JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice,
– Krajevna skupnost Hrušica, Hrušica 55a, Hrušica,
– Krajevna skupnost Sava; Pod gozdom 2, Jesenice,
– Krajevna skupnost Staneta Bokala, C. m. Tita 66, Jesenice,
– Krajevna skupnost Mirka Roglja – Petka, C. m. Tita 66, Jesenice,
– Krajevna skupnost Cirila Tavčarja, C. m. Tita 66, Jesenice,
– Krajevna skupnost Podmežakla, Mencingerjeva 1, Jesenice,
– Krajevna skupnost Planina pod Golico, Planina pod Golico 55, Jesenice,
– Krajevna skupnost Slovenski Javornik Koroška Bela, Kidričeva 37c, Jesenice,
– Krajevna skupnost Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava,
– Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice.
K spremembam in dopolnitvam PPOJ bodo pridobljena naslednja soglasja organov, organizacij in skupnosti:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za prostrosko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1a, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova ulica 5, Ljubljana,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS, Veterinarska inšpekcija, Kranjska cesta 13, Radovljica,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana,
– Zavod varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Služba za nepremičnine, Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled,
– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, d.d. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije, d.d, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JP JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice”.
4. člen
Prve tri alinee 5. člena programa priprave se spremenija, tako da se glasijo:
“– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve PPOJ se prične po podpisu pogodbe s strokovno organizacijo – izvajalcem del,
– predhodne pogoje pridobi strokovna organizacija v roku 30 dni po sprejemu dopolnitve programa priprave,
– osnutek spremembe in dopolnitve PPOJ se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku tri mesece od sprejema dopolnitve programa priprave.”
5. člen
Ta dopolnitev programa priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/99
Jesenice, dne 20. julija 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti