Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3667. Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Fokovcih, stran 9636.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93) 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 15/95) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 18. redni seji dne 29. 8. 2000 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Fokovcih
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98) sprejme zazidalni načrt za kompleks KZ Martjanci v Martjancih, ki ga je izdelala ZEU – družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje tekstualni opis in grafično prilogo, ki se nanaša na mejo območja ter namen, velikost in oblikovanje objektov in naprav.
3. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta obsega parceli 1686/2 in 1685/1 v k.o. Fokovci.
4. člen
Parceli št. 1686/2 in 1685/1 k.o. Fokovci sta namenjeni za dejavnost Kmetijske zadruge Martjanci (KZ Martjanci), in sicer za skladiščenje in prodajo kmetijskih in živilskih izdelkov, gnojil, repromateriala in mehanizacije ter pogonskega goriva.
5. člen
Dopustni so posegi na obstoječih objektih, in sicer dozidave, nadzidave do P + 1 in nadomestne gradnje.
Dopustne so še ureditve dovoznih poti, dvorišč in parkirišč, gradnja komunalne opreme, energetskih objektov, zazelenitev površin ter postavitev ograje.
6. člen
Posegi na objektih so dopustni ob pogoju, da znašajo minimalni odmiki od severne parcelne meje 4 m, od vzhodne 1 m, od ceste pa v liniji obstoječega objekta.
7. člen
Funkcionalno zemljišče k objektu predstavlja zemljišče pod objektom povečano za 1 m v vse smeri, dovozna pot širine 3 m ter parkirišča. Glede na dejavnost je potrebno zagotoviti naslednje število parkirnih mest:
stanovanja  – 1 PM za stanovanjsko-poslovne
       prostore (pisarne),
       – 1 PM na 30 m2 neto površine,
prodajni prostori – 1 PM na 30 m2 koristne površine,
obrtne delavnice, servisi – 1 PM na 2 zaposlena,
gostinski lokali – 1 PM na 8 sedežev.
8. člen
Tlorisna velikost objekta je definirana z odmikom od parcelne meje in obvezno podolžno obliko v razmerju 1:1,5 do 1:2.
9. člen
Višina objektov je lahko največ P + 1, pritlični del je lahko višji – prilagojen namenu.
Streha je piramidasta ali enakostranična dvokapnica s smerjo slemena vzdolž daljše stranice. Naklon strešine je 25–45°. Kritina je opečna ali iz drugega materiala, podobnega opeki. Možna je ureditev strešnih oken.
10. člen
Objekti se priključijo na obstoječe infrastrukturne vode: elektriko in vodovod. Odplake se speljejo v triprekatno greznico brez odtoka. Vsebina se po potrebi odvaža na kmetijska zemljišča.
11. člen
Parcela mora biti ograjena. Ograja je lahko žična, lesena ali živa do višine 2 m. Ograja se postavi ali zasadi znotraj parcelne meje.
12. člen
Nadzor nad tem odlokom opravlja Inšpektorat za okolje in prostor.
13. člen
Zazidalni načrt je na vpogled občanom in organizacijam na sedežu Občine Moravske Toplice.
14. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98), in sicer v delu, ki se nanaša na obravnavano območje.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/00-16/2
Moravske Toplice, dne 29. avgusta 2000.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti