Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3682. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve, stran 9648.

Na podlagi 12. člena in 18. točke 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve
1. člen
V pravilniku o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve (Uradni list RS, št. 68/99) se tretji odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
‘Za sorte, ki se v posameznem okolišu gojijo v izredno omejenem obsegu, se spremljanje dozorevanja grozdja ne izvaja. Rok trgatve za te sorte pooblaščene organizacije določijo primerjalno v skladu s seznamom sort, za katere se spremlja dozorevanje grozdja oziroma se rok trgatve določi primerjalno, ki je priloga tega pravilnika in je njegov sestavni del.’
2. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedilo ‘v skladu s tretjim in četrtim odstavkom’ nadomesti z besedilom: ‘v skladu s prvo alineo prvega odstavka in drugim odstavkom’.
3. člen
V drugem stavku 17. člena se beseda ‘tretjega’ nadomesti z besedo: ‘drugega’.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
‘Predstavnik pooblaščene organizacije o pregledu piše zapisnik, ki mora vsebovati podatke iz 18. člena tega pravilnika.’.
4. člen
V 18. členu se črta prvi stavek. V drugem stavku se besedi ‘Iz izpisov’ nadomestita z besedilom: ‘Iz avtomatskega izpisa o količini in sladkorni stopnji grozdja ter zapisnika iz prejšnjega člena’.
5. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Podatek o roku trgatve grozdja pooblaščena organizacija oziroma ministrstvo vpišeta v enotni sistem registra pridelovalcev grozdja in vina.’
6. člen
Priloga pravilnika: ‘Seznam sort, za katere se spremlja dozorevanje grozdja na 5 oziroma na 2 vinogradih’ se nadomesti z novo prilogo: ‘Seznam sort, za katere se spremlja dozorevanje grozdja oziroma se rok trgatve določi primerjalno’, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-934/00-2
Ljubljana, dne 30. avgusta 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRILOGA: Seznam sort, za katere se spremlja dozorevanje grozdja
oziroma se rok trgatve določi primerjalno

1. Vinorodni okoliš Goriška Brda

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: rebula, chardonnay, sivi pinot, merlot, furlanski tokaj,
cabernet sauvignon, sauvignon;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: beli pinot, modri pinot, refošk, cabernet franc;

- sorto prosecco se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto rebula;

- sorto malvazija se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto furlanski tokaj.

2. Vinorodni okoliš Vipavska dolina

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: rebula, malvazija, chardonnay, sauvignon, laški rizling,
merlot, cabernet sauvignon, barbera;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: beli pinot, pinela, zelen, modri pinot, furlanski tokaj;

- sorto prosecco se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto rebula;

- sorto refošk se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto barbera.

3. Vinorodni okoliš Kras*

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: refošk, chardonnay;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: merlot, sivi pinot, cabernet sauvignon, sauvignon,
malvazija;

- sorti modri pinot in beli pinot se sme trgati najprej z dnem,
ko je dovoljena trgatev za sorto sivi pinot;

- sorte prosecco, laški rizling, rebula se sme trgati najprej z
dnem, ko je dovoljena trgatev za sorto malvazija.

* v vinorodnem podokolišu Vrhe se spremlja dozorevanje grozdja na
dveh vinogradih za naslednje sorte: rebula, chardonnay, sivi
pinot;

4. Koprski vinorodni okoliš

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: refošk, malvazija, chardonnay;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: cabernet sauvignon, beli pinot, sivi pinot, rumeni muškat,
merlot;

- sorto cabernet franc se sme trgati najprej z dnem, ko je
dovoljena trgatev za sorto cabernet sauvignon;

- sorto prosecco se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto malvazija;

- sorto modri pinot se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto sivi pinot;

- sorto maločrn se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto refošk.

5. Bizeljsko-Sremiški vinorodni okoliš

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: laški rizling, chardonnay, modra frankinja, žametovka,
rumeni plavec, sauvignon;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: modri pinot, renski rizling, šipon, rizvanec, portugalka,
zeleni silvanec, traminec, kerner, beli pinot, kraljevina;

- sorto ranina, šentlovrenka, žlahtnine se sme trgati najprej z
dnem, ko je dovoljena trgatev za sorto portugalka;

- sorti zweigelt in gamay se sme trgati najprej z dnem, ko je
dovoljena trgatev za sorto modra frankinja.

6. Vinorodni okoliš Dolenjska

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: laški rizling, beli pinot, chardonnay, modra frankinja,
žametovka, kraljevina;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: modri pinot, sauvignon, rumeni plavec, portugalka, zeleni
silvanec, kerner, zweigelt;

- sorto renski rizling se sme trgati najprej z dnem, ko je
dovoljena trgatev za sorto laški rizling;

- sorte ranina, šentlovrenka, žlahtnina, gamay se sme trgati
najprej z dnem, ko je dovoljena trgatev za sorto portugalka.

7. Vinorodni okoliš Bela krajina

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: laški rizling, chardonnay, modra frankinja, žametovka,
kraljevina, sauvignon;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: beli pinot, modri pinot, šentlovrenka, rumeni muškat,
renski rizling, gamay, zeleni silvanec, kerner, portugalka;

- sorto zweigelt se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto modra frankinja;

- sorti ranina, žlahtnina se sme trgati najprej z dnem, ko je
dovoljena trgatev za sorto beli pinot.

8. Šmarsko-Virštajnski vinorodni okoliš

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: laški rizling, sauvignon, chardonnay, modra frankinja,
renski rizling;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: modri pinot, rizvanec, traminec, zeleni silvanec,
žametovka, beli pinot, kerner;

- sorto kraljevina se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto laški rizling;

- sorte ranina, žlahtnine, portugalka se sme trgati najprej z
dnem, ko je dovoljena trgatev za sorto rizvanec;

- sorte gamay, zweigelt, šentlovrenka se sme trgati najprej z
dnem, ko je dovoljena trgatev za sorto modra frankinja.

9. Mariborski vinorodni okoliš

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: laški rizling, renski rizling, sauvignon, sivi pinot,
chardonnay;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: traminec, rizvanec, modri pinot, muškat Ottonel, zeleni
silvanec, šipon, modra frankinja, kerner, žametovka, beli pinot,
rumeni muškat;

- sorto kraljevina se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto laški rizling;

- sorte ranina, žlahtnine, portugalka se sme trgati najprej z
dnem, ko je dovoljena trgatev za sorto rizvanec.

10. Radgonsko-Kapelski vinorodni okoliš

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: laški rizling, renski rizling, sauvignon, chardonnay,
traminec;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: beli pinot, šipon, rizvanec, sivi pinot, ranina, modri
pinot, muškat Ottonel, zeleni silvanec, kerner, rumeni muškat;

- sorto žlahtnine se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto rizvanec.

11. Ljutomersko-Ormoški okoliš

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: laški rizling, renski rizling, sauvignon, chardonnay,
šipon;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: muškat Ottonel, rumeni muškat, rizvanec, ranina, modri
pinot, zeleni silvanec, kerner, beli pinot, sivi pinot, traminec;

- sorto žlahtnine se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto rizvanec.

12. Vinorodni okoliš Haloze

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: laški rizling, renski rizling, sauvignon, chardonnay;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: rumeni muškat, šipon, beli pinot, sivi pinot, muškat
Ottonel, traminec, rizvanec, ranfol, zeleni silvanec, kerner;

- sorti ranina, žlahtnine se sme trgati najprej z dnem, ko je
dovoljena trgatev za sorto rizvanec.

13. Vinorodni okoliš Ptuj-Srednje Slovenske gorice

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: laški rizling, sauvignon, chardonnay, renski rizling;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: šipon, rumeni muškat, beli pinot, rizvanec, žametovka,
sivi pinot, modri pinot, traminec, zeleni silvanec, modra
frankinja, kerner;

- sorte ranina, žlahtnine, portugalka se sme trgati najprej z
dnem, ko je dovoljena trgatev za sorto rizvanec;

- sorto gamay se sme trgati najprej z dnem, ko je dovoljena
trgatev za sorto modra frankinja.

14. Vinorodni okoliš Lendavske gorice-Goričko

- v petih vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: laški rizling, sauvignon, chardonnay, renski rizling;

- v dveh vinogradih se spremlja dozorevanje grozdja za naslednje
sorte: beli pinot, šipon, zeleni silvanec, rizvanec, sivi pinot,
modri pinot, modra frankinja, kerner;

- sorti ranina in žlahtnine se sme trgati najprej z dnem, ko je
dovoljena trgatev za sorto rizvanec.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti