Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3664. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Kobilje, stran 9631.

Na podlagi določil 16. in 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 20. členom statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99) je Občinski svet občine Kobilje na 11. redni seji 10. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o varstvu virov pitne vode na območju Občine Kobilje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določijo zavarovana območja virov pitne vode, varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje teh virov pred onesnaževanjem.
2. člen
S tem odlokom se zavarujejo vsi viri pitne vode, in sicer:
– aktivni vodni viri, ki se uporabljajo za oskrbo javnih in lokalnih sistemov s pitno vodo,
– perspektivni vodni viri, ki so predvideni za oskrbo javnih in lokalnih sistemov s pitno vodo,
– vodnjaki v zasebni ali skupni lasti.
II. VARSTVENI PASOVI
3. člen
Zavarovana območja virov pitne vode so razdeljena v naslednje varnostne pasove:
– 1. Zaščitna cona v premeru 90 m od vodnjaka z najožjim režimom varovanja
– 2. Zaščitna cona s strogim načinom varovanja
– 3. Zaščitna cona z blagim sanitarnim režimom varovanja.
4. člen
S tem odlokom se zavarujejo naslednji vodni viri:
1. aktivni vodni viri – zajetje z vsemi tremi varnostnimi pasovi, s katerimi upravlja Občina Kobilje.
III. VARSTVENI UKREPI
5. člen
Za varstvene pasove velja načelo, da se ukrepi zaostrijo s približevanjem zajetju. Prepovedi, ki veljajo za bolj oddaljeni pas, veljajo tudi za varstveni pas, ki je bližje zajetju.
1. Varstveni ukrepi v najožjem varstvenem pasu
6. člen
V najožjem varstvenem pasu (cona 1) se varuje bližnja in neposredna okolica zajetja, ki predstavlja stike s podtalnico in kjer je možno zelo hitro naključno ali namerno onesnaževanje vode.
a) V prvi zaščitni coni v premeru 90 m od vodnjaka, naj ne dovoli nobene posege v podtalje, naj kontrolira kemično in bakteriološko ustreznost vode kakor tudi vodotesnost zgrajene kanalizacije. Kontrolirati je potrebno vse eventuelne negativne vplive na kakovost vode v gorvodnem odseku Kobiljskega potoka (gorvodno na mostu).
2. Varstveni ukrepi v ožjem varstvenem pasu (cona 2)
7. člen
Ožji varstveni pas je območje s strogim režimom varovanja. V ožjem varstvenem pasu je prepovedano:
– uporaba umetnih gnojil, biocidov na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianovodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi, ter večja koncentracija naravnega gnoja,
– intenzivna reja živine,
– tranzitni promet z nevarnimi snovmi.
V ožjem varstvenem pasu je dovoljeno poljedelstvo z zmerno uporabo gnojil in neškodljivih škropiv.
3. Varstveni ukrepi v širšem varstvenem pasu
8. člen
V širšem varstvenem pasu je prepovedano:
– poraba biocidov na podlagi svinca, živega srebra, arzena cianovodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi,
– ponikovanje odpadnih voda,
– skladiščenje naftnih derivatov in nevarnih tekočin,
– gradnja kakršnihkoli odlagališč odpadkov in odlaganje odpadkov,
– gradnja nečiste industrije.
V širšem varstvenem pasu je dovoljeno:
– usmerjena stanovanjska gradnja in druga gradnja ter čista industrija in obrt na območju, opremljenem s kanalizacijo,
– dovoljena živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem,
– dovoljena gradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– transport nevarnih snovi samo, če so izpolnjeni pogoji, da ne bo prišlo do pronicanja teh snovi pod površje,
– uporaba mehanizacije v navedenem območju pri čemer je potrebno paziti, da ne pride do izlitja naftnih derivatov v tla.
IV. POSEBNI UKREPI
9. člen
Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na območju varstvenih pasov, je potrebno izvajati tako, da ne bo ogrožen vodni vir.
10. člen
Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi po cestah na območju širšega varstvenega pasu je omejena na 40 km/h.
11. člen
Lastniki vodnjakov so dolžni le-te vzdrževati. Vodnjake ni dovoljeno zasipavati ali puščati v njih odpadne vode, gnojnico ali druge škodljive snovi, ki bi vplivale na čistost in neoporečnost podtalnice.
12. člen
O režimu upravljanja z zemljišči in gozdovi v posameznih varstvenih pasovih obvesti njihove lastnike pristojna služba Občine Kobilje.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV IN NAČIN UVELJAVLJANJA VAROVALNEGA REŽIMA
13. člen
Nadzor nad izvajanjem ukrepov na zavarovanih območjih izvajajo:
– pooblaščene institucije za izvajanje kontrole nad kvaliteto pitne vode in stanje objektov, naprav za oskrbo s pitno vodo ter varovanih področij,
– inšpektorski organ kot so vodnogospodarska in zdravstvena inšpekcija z izdajanjem soglasij in dovoljenj ter neposrednega inšpekcijskega nadzora,
– upravni delavci na področju upravnih postopkov izdajanja lokacijskih in gradbenih dovoljenj za posege v prostor na območju varovanih področij vodnih virov,
– upravljalci javnih in lokalnih vodovodnih sistemov,
– uporabniki pitne vode.
14. člen
Pooblaščeni organi iz prejšnjega člena izvajajo nadzor nad:
– stanjem zemljišč, objektov, prometnic in vodotokov,
– dokumentacijo za izvajanje posegov v prostor zavarovanih območij,
– predpisanimi postopki in izvajanjem zaščitnih ukrepov na objektih in manipulativnih prostorih,
– izvajanjem omejitev pri rabi prostora na zavarovanih področjih v prostorskem planu, oziroma v upravnem postopku pridobitve lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
15. člen
Uveljavljanje varovalnega režima na zavarovanih območjih se uresničuje:
– z izvajanjem postopkov sanacij objektov, naprav prometnic in zemljišča na področju varstvenih pasov vodnih virov,
– s predpisovanjem pogojev sanitarne zaščite v lokacijskih postopkih za objekte, ki se predvidevajo v varstvenem pasu,
– z nadzorom in inšpekcijo nad izvajanjem zaščitnih in drugih ukrepov v zavarovanem območju vodnega vira,
– z omejevanjem izkoriščanja kmetijskih površin in drugih naravnih virov.
Uveljavljanje varovalnega režima se začne v roku 30 dni od dneva uveljavitve tega odloka, dolžna ga je izvajati upravna služba, ki vodi upravne postopke na območju Občine Kobilje.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 120.000 SIT se kaznuje za prekrške podjetje ali druga pravna oseba, ki krši določila 6., 7., 8., 10. in 11. člena tega odloka. Oseba pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzora v Občini Kobilje, lahko kazen izterja takoj na kraju samem.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. Oseba pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzora v Občine Kobilje, lahko kazen izterja takoj na kraju samem.
17. člen
Kdor na vodnem viru ali pa kako drugače v zvezi z vodnim virom povzroči škodo s svojim dejanjem ali opustitvijo namenoma ali z malomarnostjo, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odprave škode.
18. člen
Vsak, ki zazna ali povzroči izpuščanje škodljivih snovi v varstvenem pasu vodnega zajetja ali v zasebni vodnjak mora to takoj sporočiti upravljalcu ali najbližji postaji policije, oziroma vodnogospodarski ali sanitarni inšpekciji.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Upravljalci vodovodov morajo v dveh letih po uveljavitvi tega odloka urediti najožje varstvene pasove aktivnih vodnih zajetij, s katerimi upravljajo na način kot to določa ta odlok.
20. člen
Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih omogoča in dovoljuje ta odlok, mora za izdajo lokacijskega dovoljenja investitor pridobiti oceno vpliva posega na vir pitne vode pri pooblaščeni organizaciji, ki spremlja kakovost vode na območju Občine Kobilje. Ocena je podlaga za izdajo soglasja pristojne zdravstvene inšpekcije.
21. člen
Če se z ukrepi iz ožjega varstvenega pasu omeji izkoriščanje kmetijskega zemljišča, je lastnik kmetijskega zemljišča upravičen do primerne odškodnine po splošnih predpisih za odškodnino. Upravljalec vodnega vira je dolžan takšnemu lastniku povrniti nastalo škodo.
Breme omejitve rabe kmetijskega zemljišča se lahko vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 032-01-460/00
Kobilje, dne 10. julija 2000.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti