Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3687. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času, stran 9659.

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96 in 87/97), v zvezi s 4. točko sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 13/98) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času
1. točka
V sklepu o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času (Uradni list RS, št. 25/98) se v prvem odstavku 1. točke za besedo ‘’breme” črtata besedi ‘’pozicij na”, v drugem odstavku pa za besedo ‘’plačila” črtata besedi ‘’velikih vrednosti”.
2. točka
V 2. točki se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
‘’Udeleženke sistema BPRČ zaprejo svoje pozicije pri Agenciji RS za plačilni promet v skladu z navodili, ki jih predpiše guverner Banke Slovenije.”
3. točka
Besedilo 3. točke se spremeni tako, da glasi:
‘’V sistemu BPRČ se poravnavajo vsa plačila velikih vrednosti ter vsa nujna plačila.
Plačilo velike vrednosti določi guverner Banke Slovenije s posebnim sklepom.”
4. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 2. oktobra 2000.
Ljubljana, dne 31. avgusta 2000.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije