Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3615. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
3616. Uredba o akreditacijskih pogojih za delovanje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

MINISTRSTVA

3617. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3618. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Prodajalec za izvajanje na narodno mešanih območjih (dualna organizacija izobraževanja)
3619. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Ekonomski tehnik za izvajanje na narodno mešanih območjih
3620. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena
3621. Pravilnik o kakovosti tekočih goriv
3622. Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
3623. Dopolnitev seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
3624. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3638. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posojilu za študij
3639. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3625. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
3626. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v notarski tarifi
3627. Aneks h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBČINE

Dol pri Ljubljani

3630. Odlok o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev

Ig

3631. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 1999
3632. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas in k.o. Dobravica

Laško

3633. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
3634. Sklep o imenovanju Volilne komisije krajevne skupnosti Vrh nad Laškim

Ljubljana

3628. Odlok o varstvu lokalnih virov pitne vode
3629. Odlok o občinskih cestah

Loška dolina

3635. Ugotovitveni sklep, da mandat svetnika Občinskega sveta občine Loška dolina preide na naslednjega kandidata iz istoimenske liste SKD - Slovenski krščanski demokrati

Žužemberk

3636. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk - dopolnjene 2000
3637. Sklep o ustanovitvi Krajevne skupnosti Hinje

POPRAVKI

1. Popravek sprememb pravilnika o označbi porekla blaga "Idrijska čipka"

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

104. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno izposojeno medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje ter Dodatnega protokola k Sporazumu o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev brezplačno izposojene medicinske, kirurške in laboratorijske opreme za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje (MSZUO)
105. Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin (MESIRK)
106. Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv (MESIRT)
107. Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora (MESZUC)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti