Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000

Kazalo

3638. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posojilu za študij, stran 9579.

Na podlagi 59. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 80/97 - odl. US in 69/98), izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posojilu za študij
1. člen
V pravilniku o posojilu za študij (Uradni list RS št. 61/99 in 87/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“Vrednost enega lota izraža višino prejetega posojila, ki je izplačana v mesečnih ali letnih obrokih. Vrednost enega lota znaša 5.500 SIT mesečno oziroma 66.000 SIT letno. Glede na dobo prejemanja obrokov so vrste lotov naslednje:
-----------------------------------------------------------
Vrsta lota  Doba prejemanja obrokov  Vrednost lota
-----------------------------------------------------------
  A      4 leta         264.000 SIT
  B      3 leta         198.000 SIT
  C      2 leti         132.000 SIT
  D      1 leto          66.000 SIT
-----------------------------------------------------------
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Osnovna višina posojila za študij znaša 4 lote (22.000 SIT) mesečno oziroma 264.000 SIT letno.“.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Osnovna višina posojila za študij se lahko poveča največ za 2 lota tako, da znaša najvišji možni znesek posojila za študij 6 lotov (33.000 SIT mesečno oziroma 396.000 SIT letno).“.
3. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Posojilo za študij se lahko odobri posojilojemalcu v enkratnem znesku za plačilo šolnine največ do letnega zneska osnovne višine posojila za študij na podlagi računa ali predračuna izvajalca študijskega programa. Posojilo se nakaže izstavitelju računa ali predračuna.“.
4. člen
V 7. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Prosilcu, ki nima staršev ali je dohodek na družinskega člana manjši od 160% zajamčene plače in ima povprečno oceno v zadnjem letniku študija pred kandidiranjem za posojilo za študij 8 in več oziroma povprečno oceno 4 in več za zadnji letnik srednje šole, se lahko posojilo za študij pred prvim črpanjem zavaruje s poroštvom, ki ga izda Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Upnik lahko uveljavi pravico do izpolnitve poroštvene obveznosti, če je izkoristil vse zakonite možnosti za izterjavo dolga od dolžnika.“.
5. člen
Na koncu prvega odstavka 12. člena se za besedo “stopnji“ doda naslednje besedilo: “ali, če posojilojemalec med študijem pridobi eno od oblik štipendije v skladu s predpisi o zaposlovanju. Posojilo miruje tudi, če posojilojemalec med študijem pridobi eno od oblik štipendije v skladu s predpisi o zaposlovanju in sicer za čas prejemanja štipendije“.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Stroške obresti za čas, ko posojilo miruje, ker posojilojemalec ni izdelal letnika, nosi posojilojemalec, v drugih primerih iz prvega odstavka tega člena pa se stroški obresti regresirajo skladno s 6. členom tega pravilnika.“.
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Minister izbere enega ali več koncesionarjev izmed prijavljenih na podlagi naslednjih kriterijev:
– obseg poslovne mreže do 20 točk
– število obstoječih študentskih računov do 20 točk
– obseg virov za posojila do 10 točk
– ponujene vrste in pogoji zavarovanja do10 točk
– skupni stroški za posojilojemalca do 20 točk
– obrestna mera za študentska posojila do 20 točk.
O izboru morajo biti prijavitelji pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljenem izboru.“.
7. člen
Črta se drugi odstavek 22. člena.
8. člen
Črta se zadnja alinea 24. člena.
9. člen
Posojilojemalci, ki so sklenili pogodbo o posojilu za študij pred uveljavitvijo tega pravilnika, sklenejo aneks k tej pogodbi v skladu z določili tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 1. in 2. člena, ki začneta veljati 1. oktobra 2000.
Št. 017-01-0025/99-12
Ljubljana, dne 24. avgusta 2000.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Miha Brejc l. r.
Soglašam!
Minister
za finance
Zvonko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti