Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000

Kazalo

3631. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 1999, stran 9576.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 11. redni seji dne 30. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 1999
1. člen
Občinski svet občine Ig sprejme zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 1999 z naslednjimi postavkami:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:              SIT
I.  skupni prihodki                350,371.575
II.  skupni odhodki                 344,984.384
III. proračunski presežek (I.-II.)          5,387.191
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                   0
V.  dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      0
VI.  prejeta minus dana posojila in sprem.
   kap. deležev (IV.-V.)                  0
VII. skupni presežek (I.+IV.) – (II.+V.)       5,387.191
C) Račun financiranja:
VIII. zadolževanje                       0
IX.  odplačila dolga                     0
X.  neto zadolževanje                    0
XI.  povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)     5,387.191
Stanje sredstev na računih preteklega leta 1999:
– žiro račun 630                    3,422.843
2. člen
Skupni presežek po zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 1999 znaša 8,810.034 SIT in se vodi kot sredstva na računu 630.
3. člen
Sredstva na računu sredstev rezerv 750 po zaključnem računu znašajo 3,649.647 SIT in se prenesejo v rezerve proračuna Občine Ig za leto 2000.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/00-002
Ig, dne 30. maja 2000.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti