Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000

Kazalo

3633. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim, stran 9577.

Svet krajevne skupnosti Vrh nad Laškim je na podlagi 3. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 38/96 in 43/96 – odločba US) in 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85, 48/86 ter Uradni list RS, št. 99/99 – odločba US) na seji dne 25. 8. 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka za sofinanciranje izvedbe programa krajevne skupnosti.
2. člen
Referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Vrh nad Laškim bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000, od 7. do 19. ure, na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje četrtek, 14. septembra 2000.
4. člen
Samoprispevek se uvede v denarju za obdobje petih let, in sicer od 1. novembra 2000 do 31. oktobra 2005.
5. člen
Sredstva samoprispevka bodo porabljena za:
– gradnjo mrliške vežice,
– sofinanciranje projekta za dograditev podružnične osnovne šole Vrh in izgradnjo telovadnice,
– izgradnjo komunalne infrastrukture v krajevni skupnosti.
6. člen
Sredstva samoprispevka bodo za namene iz 5. člena tega sklepa porabljena skladno z njihovim pritokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče leto.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim in imajo lastne dohodke.
Samoprispevek se bo plačeval v naslednji višini:
– 1,5% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačila dopolnilnega dela in plačil po pogodbah in avtorskih pogodbah,
– 1,5% od neto pokojnin,
– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, od katere zavezanci, ki nimajo plače, plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– 5% od katastrskega dohodka.
8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodarske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin.
Lastnikom zemljišč in nepremičnin ter zavezancem iz tretje alinee 7. člena tega sklepa bo samoprispevek obračunaval in odtegoval davčni organ Republike Slovenije.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim z nazivom Krajevni samoprispevek KS Vrh nad Laškim.
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči banki za določen čas.
Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega programa skrbi svet Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim, ki bo najmanj enkrat letno poročal zboru krajanov KS Vrh nad Laškim o porabi sredstev samoprispevka.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija RS za plačilni promet ter Davčna uprava RS.
11. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Vrh nad Laškim.
12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Vrh nad Laškim
G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 15. oktobra 2000 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo pet let, t.j. od 1. novembra 2000 do 31. oktobra 2005, za območje KS Vrh nad Laškim, za sofinanciranje izvedbe programa KS Vrh nad Laškim, predvidenega z razpisom samoprispevka
g l a s u j e m
ZA                 PROTI
Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži “ZA“, če se glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI“, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 25-08
Vrh nad Laškim, dne 25. avgusta 2000.
Predsednik
Sveta KS Vrh nad Laškim
Stanko Selič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti