Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2000 z dne 1. 9. 2000

Kazalo

3628. Odlok o varstvu lokalnih virov pitne vode, stran 9551.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 ter Uradni list RS, št. 15/91) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 10. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o varstvu lokalnih virov pitne vode
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa varstvene pasove lokalnih virov pitne vode na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in ukrepe za zavarovanje teh virov pitne vode pred onesnaženjem ter posamezne vodne vire z mejami varstvenih pasov.
II. VARSTVENI PASOVI LOKALNIH VODNIH VIROV IN UKREPI ZA NJIHOVO ZAVAROVANJE
2. člen
Lokalni viri pitne vode (izvir, zajetje, črpalna vrtina – v nadaljevanju: vodni vir) in objekti, ki služijo oskrbi s pitno vodo, so zavarovani s tremi varstvenimi pasovi.
Vsi ukrepi za zavarovanje vodnih virov pitne vode se s približevanjem vodnemu viru zaostrujejo. Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, prepovedi in obveznosti, ki veljajo za širši varstveni pas, veljajo tudi za ožji in najožji varstveni pas. Vse, kar je dovoljeno v ožjem in najožjem varstvenem pasu, je dovoljeno tudi v širšem varstvenem pasu.
Varstveni pasovi vodnih virov so:
1. najožji (I.) varstveni pas z najstrožjim režimom zavarovanja,
2. ožji (II.) varstveni pas s strogim režimom zavarovanja,
3. širši (III.) varstveni pas z blagim režimom zavarovanja.
Za vsak poseg v varstveni pas mora investitor za izdajo lokacijskega in gradbenega dovoljenja pridobiti presojo vpliva posega v vodni vir pitne vode pri pooblaščeni organizaciji, ki spremlja kakovost vode na območju MOL. Ocena vpliva posega na vodni vir pitne vode je podlaga za izdajo soglasja pristojne zdravstvene inšpekcije.
Na cestah, ki prečkajo varstvene pasove vodnih virov, upravljavec vodovoda postavi in vzdržuje obvestilne znake, ki opozarjajo na začetek in prenehanje varstvenega pasu vodnega vira.
Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na območju varstvenih pasov vodnih virov je treba izvajati tako, da ne bo ogrožen vodni vir.
1. Najožji (I.) varstveni pas
3. člen
Najožji varstveni pas obsega območje 10 do 50 m okrog vodnega vira. Obseg območja je odvisen od načina zajema in lege objekta.
Zemljišče najožjega varstvenega pasu je v lasti upravljavca vodovoda. Zemljišče najožjega varstvenega pasu mora biti fizično zavarovano z ograjo in opremljeno z opozorilno tablo. Vstop v območje varstvenih pasov vodnih virov je dovoljen le delavcem upravljavca vodovoda in pooblaščenim osebam, ki nadzorujejo kakovost vode.
V tem območju je prepovedana vsakršna dejavnost, razen čiščenja in vzdrževanja okolice vodnega vira.
2. Ožji (II.) varstveni pas
4. člen
Obseg ožjega varstvenega pasu je določen s hidrogeološkimi in hidrološkimi raziskavami in pokriva prostor, kjer obstaja možnost onesnaženja vodnega vira.
5. člen
V ožjem varstvenem pasu je
a) prepovedano:
– graditi naftovode in plinovode,
– graditi proizvodne, obrtne in servisne objekte,
– graditi energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni vir,
– graditi stanovanjske, poslovne in industrijske zgradbe ter objekte za rejo živine,
– graditi pralnice avtomobilov,
– izkopavati gramoz,
– uporabljati rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo strupene snovi,
– graditi nove silose za siliranje zelene krme,
– polivati gnojevko in gnojnico, odplake in blato iz čistilne naprave,
– uporabljati mineralna gnojila na travniku od 15. oktobra do 1. februarja in na drugih zemljiščih od 1. oktobra do 15. februarja,
– namakanje kmetijskih površin,
– graditi skladišča nafte, naftnih derivatov ter nevarnih in škodljivih snovi,
– graditi nove ceste (obstoječe ceste je treba sanirati do stopnje, da meteorne vode s vozišča ne bodo odtekale v vodonosnik),
– izvajati tranzitni promet z nevarnimi snovmi,
– graditi ponikovalnice za komunalne odpadne vode in padavinske vode s cestišč,
– graditi objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega vira,
– graditi odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov in začasna odlagališča posebnih odpadkov,
– graditi pokopališča,
– graditi bencinske servise,
– graditi podzemna skladišča,
– graditi čistilne naprave,
– odpirati kamnolome, glinokope in peskokope (obstoječe je treba sanirati in zapreti),
– izvajati golosečnjo v gozdovih,
– odlagati odpadke;
b) dovoljeno pod posebnimi pogoji:
– graditi stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih površin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na tem območju, če je urejeno odvodnjavanje in čiščenje odplak,
– adaptirati stanovanjske hiše in gospodarske objekte pod pogojem, da so izvedeni vsi zaščitni ukrepi,
– graditi nadomestne objekte z odstranitvijo prejšnjih,
– graditi objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev (hlevi z urejenimi gnojišči, silosi itn.),
– graditi skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3,
– graditi plinovode,
– graditi neprepustno javno in interno kanalizacijsko omrežje in priključiti nanj vse objekte (neprepustnost objekta se dokaže z atestom),
– graditi vodotesne nepretočne greznice za individualne stanovanjske objekte, pri katerih ni možno odvajati odpadne vode v javno kanalizacijo skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (take greznice so začasne, do zgraditve javne kanalizacije),
– gojiti živinorejo v dosedanjem obsegu,
– število živine mora biti v skladu s predpisi, gnojišča morajo biti urejena tako, da ni možnosti ponikanja in prelivanja gnojnice,
– uporabljati hlevski gnoj na podlagi potreb rastlin v času, ko jih te najbolj potrebujejo (skupna letna količina: poljščine največ 20 t/ha, sena največ 10 t/ha),
– uporabljati mineralna gnojila (dušik) na podlagi potreb rastlin v času, ko jih te najbolj izrabljajo (določeni so najvišji odmerki dušika).
6. člen
V ožjem varstvenem pasu mora MOL izdelati za vse objekte sanacijske načrte za preprečitev morebitnega onesnaženja okolja lokalnega vira pitne vode, ki jo izvede lastnik objekta ali zemljišča v letu po sprejemu sanacijskega načrta. Sanacijski načrt sprejme Mestni svet MOL.
Sanacijski načrt iz prvega odstavka tega člena mora biti izdelan tri leta po sprejemu tega odloka; nosilci sanacije so lastniki objektov in zemljišč.
Upravljavec hudournikov mora hudourniške grape redno vzdrževati.
Lastnik zemljišča, na katerem je gramoznica ali kamnolom, mora izdelati sanacijski načrt v enem letu po sprejemu tega odloka in ga predložiti v potrditev organu Mestne uprave MOL, pristojnem za gospodarske javne službe. Nosilec izvedbe sanacije je lastnik zemljišča oziroma v njegovem imenu uporabnik gramoznice ali kamnoloma. Če nosilec sanacije ne izvede v roku iz sanacijskega programa, sanacijo na račun lastnika zemljišča izvede MOL iz sredstev proračuna.
Na območju ožjega varstvenega pasu je prostornina cisterne za hrambo nafte, tekočih naftnih derivatov ali nevarnih snovi lahko največ 5 m3.
Cisterne za nafto, tekoče naftne derivate ali nevarne snovi morajo imeti drugo stopnjo zaščite.
Tehnični pregled cistern iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti opravljeni vsaki dve leti.
V ožjem varstvenem pasu mora biti izvedena rekonstrukcija obstoječih cest tako, da v primeru nesreče razlitja tekočina, ne more pronicati do podzemne vode. Greznice in gnojišča je treba preurediti tako, da ni nevarnosti pronicanja v podtalnico oziroma prelivanja na površino.
3. Širši (III.) varstveni pas
7. člen
Širši varstveni pas je območje z blagim režimom varovanja in zajema celotno napajalno območje vodonosnika, iz katerega se podzemna voda pretaka v smeri zajetja in območja od koder se lahko onesnažene površinske vode iztekajo na napajalno območje vodonosnika ali pa se podzemna voda sosednjega vodonosnika drenira na napajalno območje obravnavanega vodonosnika.
Obseg širšega varstvenega pasu je določen na podlagi podrobnih hidrogeoloških in hidroloških raziskav.
8. člen
V širšem varstvenem pasu je
a) prepovedano:
– uporabljati zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo strupene snovi, ki lahko ogrožajo pitno vodo,
– polivati gnojnico, gnojevko, odpadno blato in blato iz čistilne naprave,
– uporabljati hlevski gnoj v času od spravila do 1. februarja,
– uporabljati mineralna gnojila na travnikih od 15. oktobra do 31. januarja in na drugih zemljiščih v času od spravila posevkov do 15. februarja,
– ponikovati odpadne vode,
– gnojiti tla z odpadki in odplakami,
– graditi proizvodne, energetske, obrtne in servisne objekte, ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,
– graditi skladišča nafte, naftnih derivatov ter nevarnih in škodljivih snovi, ki so večja kot 25 m3 za posamezni rezervoar, skupno največ 200 m3,
– graditi naftovode,
– graditi nove komunalne čistilne naprave nad 2000 EE,
– graditi objekte, ki bistveno zmanjšujejo izdatnost vodnega vira,
– graditi odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– graditi pralnice avtomobilov, ki nimajo priključka na kanalizacijo,
– graditi nova pokopališča,
– odpirati nove kamnolome (obstoječe je treba sanirati do stopnje, da obratovanje ne ogroža podzemne vode),
– izvajati cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi po nezaščitenih cestah in železnicah,
– spreminjati namembnost in dejavnost objektov, če se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– izvajati sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez vednosti upravljavca vodovoda,
– izvajati posek lesa na večji površini tako, da obstaja možnost zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,
– izvajati množično vzrejo živali,
– vrtati raziskovalne vrtine z uporabo pomožnih sredstev, ki so zdravju škodljiva;
b) dovoljeno pod posebnimi pogoji:
– gradnja stanovanjskih in drugih objektov ter čiste industrije in obrti na območju opremljenem s kanalizacijo,
– gradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– gradnja objektov za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev (hleve z urejenim gnojiščem, silose itn.),
– rediti živino v hlevih z največ 20 glavami živine in urejenim gnojiščem tako, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja gnojnice ali gnojevke v nezavarovana tla in naprej v podzemno vodo,
– graditi odlagališča odpadkov,
– graditi ceste regionalnega in državnega pomena,
– obratovanje obstoječih kamnolomov, ki morajo biti sanirani tako, da se prepreči prelivanje nevarnih snovi v nezavarovana tla,
– izgradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– ceste morajo biti urejene tako, da ni ogrožena podzemna voda; hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne in škodljive snovi po cestah, je omejena na 40 km/h.
9. člen
V širšem varstvenem pasu je obvezno graditi:
– vodotesno javno in interno kanalizacijsko omrežje in priključiti nanj vse objekte,
– vodotesnost kanalizacije mora izvajalec dokazati z atestom,
– greznice za individualne stanovanjske objekte, pri katerih ni možno odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic; te greznice so začasne in sicer do zgraditve javne kanalizacije,
– urejene neprepustne manipulacijske površine z odvodom meteornih voda v kanalizacijo prek maščobnika,
– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne snovi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno požarno vodo,
– ceste z opozorilnimi tablami (Omejitev hitrosti! Vodovarstveno območje! Izlitje javite takoj na številko...!).
Pod posebnimi pogoji se lahko v širšem varstvenem pasu dovoli gradnja novih cest, prog, plinovodov in naftovodov in obratovanje obstoječih ter izgradnja novih objektov (industrijski, bencinski servisi, odlagališča komunalnih odpadkov).
10. člen
Na območju širšega varstvenega pasu je prostornina posamezne cisterne za hrambo nafte, tekočih naftnih derivatov ali nevarnih snovi lahko največ 25 m3, skupna prostornina celotnega skladišča pa največ 200 m3.
Skladišča nafte, tekočih naftnih derivatov ali nevarnih snovi morajo imeti drugo stopnjo zaščite.
Tehnični pregledi skladišč nafte, tekočih naftnih derivatov ali nevarnih snovi morajo biti opravljeni vsako peto leto.
Tranzitni promet nafte, naftnih derivatov ali nevarnih snovi je dovoljen le po cestah, ki imajo drugo stopnjo zaščite.
Ceste, po katerih poteka promet s tovornimi motornimi vozili, morajo biti urejene tako, da je onemogočeno neposredno ogrožanje vodnega vira. Na cestah se omeji hitrost na 40 km/h.
III. NADZOR
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, če:
1. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega odloka,
2. ravna v nasprotju s 5. členom,
3. ne izvede sanacijskega načrta za preprečitev morebitnega onesnaženja okolja lokalnega vira pitne vode (prvi odstavek 6. člena),
4. ne uredi hudourniške grape (tretji odstavek 6. člena),
5. ne izdela in izvede sanacijskega načrta za zemljišča gramoznic (četrti odstavek 6. člena),
6. ne ravna v skladu s petim, šestim in osmim odstavkom 6. člena,
7. ravna v nasprotju z 8. členom,
8. ravna v nasprotju z 9. členom,
9. ravna v nasprotju z 10. členom.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. ravna v nasprotju z drugo, sedmo, deveto, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto in štirinajsto alineo točke a) 5. člena,
2. ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto osmo, deveto, deseto in enajsto alineo b) točke 5. člena,
3. ravna v nasprotju s 6. členom,
4. ravna v nasprotju s prvo do osmo alineo točke a) 8. člena,
5. ravna v nasprotju s prvo, tretjo in četrto alineo točke b) 8. člena,
6. ravna v nasprotju z 9. členom,
7. ravna v nasprotju z 10. členom.
V. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Podlaga za določitev posameznih vodnih virov in mej varstvenih pasov vodnih virov so strokovne osnove, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., aprila 2000, številka projekta 5141 in so sestavni del tega odloka. Posamezni vodni viri in meje varstvenih pasov vodnih virov so opisani s številkami mejnih parcel, ki so vrisane v temeljnih topografskih načrtih v merilu 1: 5.000, katastrskih načrtih v merilu 1: 2880 in pregledni karti vodnih virov v merilu 1: 25.000. Strokovne osnove so na vpogled pri organu Mestne uprave MOL, pristojnem za gospodarske javne službe, ter za urbanizem in okolje, Inšpektoratu Mestne uprave MOL, Javnem podjetju Vodovod–Kanalizacija in izpostavah Upravne enote Ljubljana.
Posamezni vodni viri z mejami varstvenih pasov so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
15. člen
V enem letu po sprejemu tega odloka sprejme Mestni svet MOL akt za dodeljevanje subvencij kmetom za travnike in obdelovalna kmetijska zemljišča, ki ležijo v območju varovalnih pasov iz tega odloka.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Ljubljani in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni list SRS, št. 18/77, 17/81, 30/81, 15/83 in 15/85) za območje MOL.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-2/00-6
Ljubljana, dne 10. julija 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
PRILOGAPosamezni vodni viri, katerih meje varstvenih pasov potekajo v smeri urnega
kazalca po obodnih parcelah, na katerih je vodni vir. Parcele mej varstvenih
pasov so znotraj varstvenih pasov in so:1. Zajetje Kopitarjev Grivc, k. o. Bizovik

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 608/6.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti J, prek parcel 608/6 in 608/1 ter proti S prek parcel 608/1 in
659 ter proti Z prek parcele 623/4 in proti J prek parcel 623/4 in 623/1 do
najsevernejše točke meje I. varstvenega pasu. Od tod meja poteka po Z meji I.
varstvenega pasu do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 608/1, 606 in 605/1. Od tod poteka meja
proti Z po J meji parcel 608/1 in 659 ter se nadaljuje proti S po zahodni meji
parcele 659 do parcele 623/10. Od tod poteka meja proti V prek parcele 623/10 in
proti J prek parcel 623/11 in 623/4 do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka
meja po meji II. varstvenega pasu, od koder se meja nadaljuje proti J prek
parcele 608/1 do izhodiščne točke.2. Zajetje Pri Dolinarju, k. o. Podmolnik, k. o. Rudnik

I. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 873/1, 874/1 in 875. Od tod poteka meja
proti S prek parcele 873/1 in proti V prek parcel 873/3 in 873/1, kjer se usmeri
proti J in se prek parcele 874/1 nadaljuje do Z meje parcele 874/1. Od tod
poteka meja po Z meji parcele 874/1 do izhodiščne točke.

Vse parcele so v k. o. Podmolnik.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti V prek parcel 873/1 in 874/1 do V meje parcele 874/1. Od tod
poteka meja proti J po V meji parcele 874/1 prek parcel 876, 881/1 in 878 do Z
meje parcele 878. Od tod poteka meja proti S prek parcel 877 in 875 do S meje
parcele 875, od koder se nadaljuje proti S po S meji parcele 875 in Z meji
parcele 873/1. Od tod poteka meja proti V prek parcele 873/1 do Z meje I.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti J po meji I. varstvenega pasu do
izhodiščne točke.

Vse parcele so v k.o. Podmolnik.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti V prek parcele 873/1 do V meje parcele 873/1. Od tod poteka
meja proti J po V meji parcele 873/1, 874/1, 874/2, 876, 881/1 in 878 ter proti
Z in S po J meji parcele 879 in Z meji parcel 877 in 875 do najzahodnejše točke
meje parcele 875.

Vse parcele so v k.o. Podmolnik. Od tod se meja nadaljuje proti S prek parcel
509/2, 510/1 in 509/1 do Z meje parcele 509/1.

Vse parcele so v k.o. Rudnik. Od tod poteka meja proti J po meji II. varstvenega
pasu do izhodiščne točke.2.a) Zajetje Pod Marečkom, k. o. Podmolnik

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcel 592 in 591/3.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti S po S meji parcele 591/3 ter se nadaljuje proti V prek parcel
591/3 in 592 do J meje parcele 592. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcele
592 in po Z meji parcele 591/3 do meje I. varstvenega pasu. Od tod poteka meja
proti J po meji I. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti V po S meji parcele 591/3 in V meji parcel 591/3 in 592. Od
tod poteka meja proti J po J meji parcele 592 in V meji parcele 599/1 ter se
nadaljuje prek parcel 599/1, 599/3 in 599/4 do Z meje parcele 599/4. Od tod
poteka meja proti S po Z in S meji parcele 599/4, po S meji parcele 599/3, po Z
meji parcele 599/1, prek parcele 599/1 in po S meji parcele 599/1 do meje II.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti V po meji II. varstvenega pasu do
izhodiščne točke.3. Zajetje za Sadinjo vas, k. o. Podmolnik

I. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele 485/2. Od tod poteka meja
proti V, po S meji parcele 485/2 ter proti J prek parcel 485/2 in 903, od koder
poteka meja proti Z prek parcele 495 in po J meji parcele 491. Od tod poteka
meja proti S prek parcele 491 do V meje parcele 491 in proti V prek parcel 490,
903 in 485/1 do izhodiščne točke.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 497, 499/2 in 499/1. Od tod poteka meja
proti S prek parcel 499/1 in 491 do meje I. varstvenega pasu, od koder se
nadaljuje proti J po meji I. varstvenega pasu do S meje parcele 485/2. Od tod
poteka meja proti V po S meji parcele 485/2 ter proti J prek parcele 485/2 in po
V meji parcel 903 in 495, od koder poteka meja proti Z, prek parcel 495, 496 in
497 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti V prek parcele 485/1, po S meji parcel 485/1 in 42 ter proti J
po V meji parcele 42 in po S meji parcel 32 in 31/1, do parcele 43/1. Od tod
poteka meja proti Z po J meji parcel 43/1, 43/2, 227/2, 227/1, 495, 496, 497 in
499/2 ter se nadaljuje proti S po Z meji parcel 499/2 in 499/1 do S meje parcele
499/1. Od tod se meja nadaljuje proti V, po S in V meji parcele 491 do
najsevernejše točke meje I. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti J po delu
meje I. varstvenega pasu in po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

4. Zajetje za Šentpavel, k. o. Podmolnik

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 244/1.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti Z prek parcel 255, 920 in po J meji parcele 261 ter se
nadaljuje proti S prek parcel 261, 260 in 259 do S meje parcele 259. Od tod
poteka meja proti V po S meji parcele 259 in prek parcel 920 in 244/1 do meje I.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti Z po meji I. varstvenega pasu do
izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v stičišču parcel 715, 714, 257/2 in 257/1. Od tod poteka
meja proti V po S meji parcele 257/1 ter proti J po V meji parcele 257/1 do meje
II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti Z po meji II. varstvenega pasu do
J meje parcele 261 ter se nadaljuje proti Z po J meji parcele 261 in prek
parcele 921 do Z meje parcele 261. Od tod poteka meja proti S prek parcele 261
in po Z meji parcel 261, 260, 921 in 257/1 do izhodiščne točke.

4.a) Zajetje za Šentpavel-novo, k. o. Podmolnik

I. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 714, 694 in 711. Od tod poteka meja proti
J po V meji parcele 714 ter se nadaljuje proti V in J prek parcele 694 ter se
nadaljuje proti Z prek parcel 714 in 715 do V meje parcele 716. Od tod poteka
meja proti S prek parcele 716 in proti V po S meji parcel 716, 715 in 714 do
izhodiščne točke.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti V, po meji I. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti J prek
parcele 694 do S meje parcele 714. Od tod poteka meja proti Z prek parcel 714,
715 in 716 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 708, 716 in 719. Od tod poteka meja proti
V po S meji parcele 716 do meje I. varstvenega pasu, od koder poteka proti J po
Z meji I. varstvenega pasu do meje II. varstvenega pasu in se nadaljuje proti Z
po meji II. varstvenega pasu ter proti V prek parcele 694 do V meje parcele 694.
Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 694 in J meji parcel 714, 715 in
716, od koder poteka meja proti S prek parcele 716 in po Z meji parcele 716 do
izhodiščne točke.5. Zajetje za Podlipoglav - pod Pugledom, k. o. Sostro

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 1010/3.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti V prek parcele 1010/3, po S meji parcel 1010/3 in 1010/2, od
koder se nadaljuje proti J prek parcele 1010/2 do Z meje parcele 1010/2. Od tod
poteka meja proti Z prek parcel 1010/3, 1010/5, 1010/4 in spet 1010/3 do meje I.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja prot J po meji I. varstvenega pasu do
izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1009/3, 1012 in 1011/2. Od tod poteka meja
proti Z po J meji parcele 1011/2, prek parcele 1011/2, po J meji parcele 1010/3
do Z meje parcele 1010/3. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcele 1010/3 do
meje II. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti V po meji II. varstvenega pasu
do S meje parcele 1010/2. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel 1010/2 in
1010/1 ter se nadaljuje proti J po V meji parcel 1010/1 in 1011/2 do izhodiščne
točke.6. Zajetje za Podlipoglav - Pri Anžku, k. o. Podmolnik

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 335/21.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je krajna severozahodna točka meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti S prek parcele 335/21 in se nadaljuje proti V po S meji
parcele 335/21, prek parcele 335/24, po S meji parcele 335/12. Od tod poteka
meja proti J prek parcel 335/12 in 335/13 ter se nadaljuje proti Z prek parcel
335/13, 335/29, 335/24 in 335/22 do J meje parcele 335/21. Od tod poteka meja
proti S prek parcele 335/21 do meje I. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti V
po meji I. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 335/6, 335/9 in 335/10. Od tod poteka meja
proti J po V meji parcel 335/10, 335/11, 33/12 in 335/13 ter se nadaljuje proti
Z po J meji parcel 335/13,335/29, 335/30 in 335/24 do parcele 335/22. Od tod
poteka meja proti Z prek parcele 335/22 do meje II. varstvenega pasu, od koder
poteka meja proti V po meji II. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti S prek
parcele 335/20 do S meje parcele 335/20. Od tod poteka meja proti V po S meji
parcele 335/20, prek parcel 335/24 in 335/10 ter se nadaljuje po S meji parcele
335/10 do izhodiščne točke.7. Zajetje Češnjica - Zagradišče, k. o. Sostro

I. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1851, 1813/1 in 167/5. Od tod poteka meja
proti V po S meji parcel 1813/1 in 882/2 ter se nadaljuje proti J prek parcele
882/2 do najsevernejše točke parcele 1813/2. Od tod poteka meja proti J po V
meji parcele 1813/2 in se nadaljuje proti Z po J meji parcele 1813/2 in prek
parcele 1813/1 do izhodiščne točke.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele 882/2. Od tod poteka meja
proti J po V meji parcele 882/2 in prek parcele 882/1 do J meje parcele 882/1
ter se nadaljuje proti Z po J meji parcele 882/1 in proti S prek parcel 882/1 in
1813/1 do meje I. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti V po meji I.
varstvenega pasu in se nadaljuje po S meji parcele 882/2 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v izhodiščni točki meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka
meja proti V po S meji parcele 882/3 ter se nadaljuje proti J po V meji parcel
882/3 in 882/1 ter prek parcele 895/1 do J meje parcele 895/1. Od tod poteka
meja proti Z po J meji parcel 895/1 in 882/1 ter se nadaljuje proti S prek
parcele 882/1 in po S meji parcele 1813/1 do meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti J po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

8. Zajetje za Zagradišče, k. o. Sostro

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 719.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 697/2, 697/3 in 697/4. Od tod poteka meja
proti J prek parcele 697/4 in po V meji parcele 697/4 ter se nadaljuje proti Z
prek parcele 697/4 do meje I. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti S po
meji I. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti Z prek parcele 719 in po J meji
parcele 720 do Z meje parcele 720. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcele
720 in se nadaljuje proti V prek parcel 720 in 697/2 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v stični točki parcel 661, 662, 755 in 756. Od tod poteka
meja proti V po S meji parcel 755 in 720, prek parcele 697/2, po V meji parcele
697/2 do skrajne SV točke meje parcele 697/4. Od tod poteka meja proti J prek
parcele 683/1 do parcele 683/2 ter se nadaljuje proti Z prek parcel 683/2 in
683/1 do meje II. varstvenega pasu in se nadaljuje proti Z po J meji parcele 755
ter prek parcele 755 do Z meje parcele 755. Od tod poteka meja proti S po Z meji
parcele 755 do izhodiščne točke.

9. Zajetje pri Rekarju 1, k. o. Lipoglav

I. varstveni pas

Je ograjeno območje v obsegu 50 m od zajetja. Vključuje 3 zajetja, ki so na
delih parcel 1686/3, 1686/5, 1686/4 in 1686/2 ter na delih parcel 1686/1 ter
1482/2.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v stični točki parcel 2069/1, 2069/4, 2069/10 in 1494/41. Od
tod poteka meja proti V prek parcel 2069/4 in 1686/3 do S meje parcele 1686/3.
Od tod poteka maja proti V po S meji parcele 1686/3 do najsevernejše točke meje
I. varstvenega pasu na delih parcel 1686/3, 1686/5, 1686/4 in 1686/2. Od tod se
meja nadaljuje proti J po meji tega I. varstvenega pasu do S meje parcele
1686/3. Od tod poteka meja proti V po S meji parcele 1686/3, po V meji parcele
1686/5 in S meji parcele 1686/1 do najsevernejše točke meje I. varstvenega pasu
na delu parcele 1686/1. Od tod poteka meja proti J po meji tega I. varstvenega
pasu do S meje parcele 1686/1, od koder se nadaljuje proti V po S meji parcele
1686/1 ter proti J prek parcel 1686/1, 2079/1 in 1483 do J meje parcele 1483. Od
tod poteka meja proti V po J meji parcele 1483, prek parcel 2079/1, 1482/11,
1482/35, 1482/8, 1482/5, 1482/4, 1482/1 in 2079/1 do J meje parcele 1489/1. Od
tod poteka meja proti V po J meji parcele 1489/1, prek parcele 2079/1 in se
nadaljuje po J meji parcele 2079/1 do parcele 1494/29. Od tod poteka meja proti
S po Z in S meji parcele 1494/29, prek parcele 1494/37 in po njeni S meji do Z
meje parcele 1494/3. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcele 1494/3, prek
parcele 2096/2, po S meji parcele 1686/2, do J meje parcele 2096/2. Od tod
poteka meja proti S po meji parcele 2096/2 ter po Z meji parcel 1686/5 in 2069/4
do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti V po S meji parcel 1686/1, 1680, 1677/1, 1677/2 in spet 1677/1
ter prek parcel 124 in 2080 do parcele 1687. Od tod poteka meja proti J prek
parcel 1687, 1698 in 1701 do J meje parcele 1701, od koder poteka meja proti Z
po J meji parcele 1701, prek parcele 2079/1, po J meji parcele 1482/32, prek
parcel 1482/35 in 1481/1, prek parcele 2099 ter po J meji parcel 1286, 1287/4
1279/1 in 1279/2 do najjužnejše točke meje parcele 1279/2. Od tod poteka meja
proti S po Z meji parcele 1279/2, prek parcele 1279/1, po Z meji parcel 1290,
1287/6, 1287/5, 1348/1, 1347/3, in 1346, prek parcele 2093 do parcele 1357. Od
tod poteka meja proti Z po Z meji parcel 1357 in 97, po J meji parcel 2091, 1386
in 1392 ter se usmeri proti S prek parcele 1392 do parcele 1394. Od tod poteka
meja proti V prek parcel 1394, 2088, 1449/2, 1450/2, 1451/2 in 2087 ter po S
meji parcel 1465/1, 1456/3, 1456/4, 1494/26 ter prek parcel 1494/37 in 1494/34
do parcele 1494/33. Od tod poteka meja po S meji parcel 1494/33, 1494/32 in
1494/41 ter po V meji parcele 1494/41 do izhodiščne točke II. varstvenega pasu.
Od tod poteka meja proti J po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

10. Zajetje Farovški studenec, k. o. Volavlje11. Zajetje za Janče - Močilo, k. o. Volavlje12. Nova zajetja, k. o. Volavlje13. Zajetje za Tuji grm, k. o. Volavlje

I. varstveni pas

- 10. zajetje Farovški studenec

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 720.

- 11. zajetje za Janče - Močilo

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 2286/1.

- 12. nova zajetja

Sta ograjeni zemljišči v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 2262 in v obsegu
50 m od zajetja na delu parcele 2270.

- 13. zajetje za Tuji Grm

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 2148.

II. varstveni pas

- 10. zajetje Farovški studenec

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele 719/2. Od tod poteka meja
proti J po V meji parcele 719/2 in prek parcele 719/2 ter se nadaljuje proti Z
prek parcele 719/2 do Z meje parcele 719/2. Od tod poteka meja proti S po Z meji
parcel 719/2, 720 in spet 719/2 do izhodiščne točke.

- 11. zajetje za Janče - Močilo

Izhodiščna točka je v stičišču parcel 3782, 2266, 2286/1 in 2285. Od tod poteka
meja proti V po S meji parcele 2286/1 in proti J prek parcele 2286/1 ter po V
meji parcele 2286/1. Od tod se meja nadaljuje proti S do meje I. varstvenega
pasu za zajetje za Janče-Močilo. Od tod poteka meja proti V po meji tega I.
varstvenega pasu in se nadaljuje po Z meji parcele 2286/1 do izhodiščne točke.

- 12. nova zajetja

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 2269, 2270 in 2249. Od tod poteka meja
proti J po vzhodni meji parcel 2270 in 2272 ter prek parcele 3782 in se
nadaljuje proti Z po J meji

parcele 3782 in 2263 ter se usmeri proti S prek parcel 2263, 3782 in 2262 do
meje I. varstvenega pasu za Nova zajetja na parceli 2262. Od tod poteka meja
proti J po meji tega I. varstvenega pasu in se prek parcele 2262 nadaljuje do
meje I. varstvenega pasu za Nova zajetja na parceli 2270. Od tod poteka meja
proti V po meji tega I. varstvenega pasu in se nadaljuje po Z in S meji parcele
2270 do izhodiščne točke.

- 13. zajetje za Tuji Grm

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 2147/1, 2151/1 in 2146/1. Od tod poteka
meja proti S po Z meji parcel 2147/1, 3886 in 2149 ter se nadaljuje proti S po S
meji parcele 2149, prek parcele 3886 po S meji parcele 2150 do najsevernejše
točke meje parcele 2150. Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 2150 in S
meji parcele 2148 do meje I.varstvenega pasu zajetja za Tuji Grm. Od tod poteka
meja proti J po meji tega I. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti J prek
parcel 2148, 3886, 2149, spet 3886 in 2147/1 ter po J meji parcele 2147/1 do
izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. varstvenega pasu Zajetja
Farovški studenec. Od tod poteka meja proti S po meji II. varstvenega pasu
Zajetja Farovški studenec in po J meji parcel 719/3, 730 in 2292/3 ter se
nadaljuje proti S po Z meji parcel 2292/3, 2293/1, prek parcel 3819 in 2284 ter
po S meji parcele 2284 do meje II. varstvenega pasu Zajetja za Janče - Močilo.
Od tod poteka meja proti V po meji II. varstvenega pasu Zajetja za Janče-Močilo
do najsevernejše točke meje II. varstvenega pasu Zajetja za Janče -Močilo. Od
tod se meja nadaljuje proti S prek parcele 2266 po S meji parcel 2266, 2267/3,
2267/2, 2265/2, prek parcel 2265/1, 2267/1 in 3783 do Z meje parcele 2268. Od
tod se meja nadaljuje proti S po Z meji parcel 2268 in 2264 do najzahodnejše
točke meje II. varstvenega pasu zajetja Nova zajetja. Od tod poteka meja proti J
po meji II. varstvenega pasu zajetja Nova zajetja do Z meje parcele 2269 in se
nadaljuje proti S po Z meji parcele 2269, prek parcele 3782, po S meji parcel
3782 in 2155 ter se nadaljuje proti S po Z in S meji parcele 2154 in S meji
parcele 2155 ter se nadaljuje prek parcele 3782 do V meje parcele 3782. Od tod
se meja nadaljuje proti J po Z meji parcel 3782 in 3886 do meje II. varstvenega
pasu Zajetja za Tuji Grm. Od tod se meja nadaljuje proti J po meji II.
varstvenega pasu Zajetja za Tuji Grm do izhodiščne točke meje II. varstvenega
pasu Zajetja za Tuji Grm. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 2151/1,
2152, po V meji parcel 2277/2 in 2277/3 in spet po V meji parcele 2277/2, po J
meji parcel 2277/1, 2278/1 in 2279 ter prek parcel 2282/1, 3819, 2286/3, 2286/1
in 2284 do J meje parcele 2284. Od tod poteka meja proti J prek parcel 3819,
2289/1, 2292/1, 2290 do meje parcele 2292/1 ter se nadaljuje proti J po meji
parcele 2292/1, V meji parcele 719/1 in prek parcele 719/1 do izhodiščne točke.

14. Zajetje pri Brezovarju, k. o. Javor

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 1235/3.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti J meji I. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti V prek
parcele 1235/3 do V meje parcele 1235/3, od koder poteka meja proti J po V meji
parcele 1235/3, prek parcel 1812/1, 1239/2 in po Z meji parcele 1299 do J meje
parcele 1299. Od tod poteka meja proti Z po meji parcele 1299 in se nadaljuje
proti S prek parcel 1299, 1812/1 in 1235/2 do V meje parcele 1235/2 ter prek
parcele 1235/3 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti V prek parcel 1240/1, 1240/4, 1812/1, 1270/1 do meje parcele
1270/1. Od tod poteka meja proti Z po meji parcel 1270/1 in 88 ter prek parcel
1275, 1807/2, 1283/1, 1295/1 in po J meji parcele 1298/3, do meje parcele
1298/2. Od tod poteka meja proti S prek parcel 1298/2, 1298/1, spet 1298/2,
1299, 1812/1 in 1235/2 do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti J
po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke.15. Zajetje za Javor, k. o. Javor

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 1715/2.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najzahodnejši točki meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti S po J in Z meji parcele 1715/2 ter prek parcele 1818 in po Z
meji parcele 1716/1. Od tod poteka meja proti V po S meji parcele 1716/1 in
proti J po V meji parcele 1716/1 do J meje parcele 1716/1. Od tod poteka meja
proti Z po J meji parcel 1716/1 in 1715/2 do meje I. varstvenega pasu ter proti
S po meji I. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v stični točki parcel 1716/1, 1716/2, 1716/4 in 1717. Od tod
poteka meja proti S po J in Z meji parcele 1716/2, prek parcele 1818, po Z meji
parcele 1721/1, prek parcel 1819, 1716/6, 1716/5, 1725 in spet prek parcele 1819
do S meje parcele 1819. Od tod poteka meja proti V po S meji parcele 1819 do
najvzhodnejše točke meje parcele 1819. Od tod poteka meja proti J prek parcel
1819, 1330, 1815, 1339, 1334/2, po V meji parcele 1334/1, spet prek parcele
1334/2, 1333, po V meji parcele 1708, prek parcel 1700 in 1710/2 do meje I.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti S po meji II. varstvenega pasu do
izhodiščne točke.15.a) Zajetje za Javor - Močila 1, k. o. Volavlje, k. o. Javor

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 1294/14 (k.o.
Volavlje).

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je na J meji parcele 1294/14. Od tod poteka meja proti S prek
parcel 1294/14, 3922, spet 1294/14 in 1294/9 ter se nadaljuje proti V prek
parcel 1294/9, 3918, 1294/8, 1294/15, 1294/16, spet 3918, 1294/17 in se
nadaljuje proti Z do Z meje parcele 1294/17. Od tod poteka meja proti Z prek
parcele 1294/14 do izhodiščne točke.

Vse parcele so v k.o. Volavlje.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1779/29, 1779/19 (obe k.o. Javor) in
1294/10 (k.o. Volavlje). Od tod poteka meja proti V prek parcel 1294/10, 3916 in
1294/9 do meje II. varstvenega pasu, od koder poteka meja proti J po meji II.
varstvenega pasu ter se nadaljuje proti J prek parcele 1294/17, po V meji
parcele 1294/17, prek parcel 1340/6, 1296 in 1295 do J meje parcele 1295. Od tod
poteka meja proti S po J meji parcele 1295 in prek parcel 3916 in 1294/12 do Z
meje parcele 1294/12.

Vse parcele so v k.o. Volavlje. Od tod poteka meja proti S prek parcele 1779/28
in po V meji parcele 1779/28 ter se nadaljuje prek parcele 1779/27 in po V meji
parcele 1779/27 do izhodiščne točke.

Vse parcele so v k. o. Javor.

16. Zajetje Žagarjev izvir 1, k. o. Javor

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 760.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 760, 762 in 768. Od tod poteka meja proti
S po Z meji parcele 760 prek parcele 760 do S meje parcele 760. Od tod poteka
meja proti V po S in V meji parcele 760 in se nadaljuje proti J prek parcele 760
do meje I. varstvenega pasu ter proti S po meji I. varstvenega pasu do
izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 760, 761 in 762. Od tod poteka meja proti
S po S meji parcel 760 in 747, prek parcel 1812/1 in 719, po S meji parcele 719,
prek parcele 1851 in po S meji parcele 718/2 do njene najsevernejše točke. Od
tod poteka meja proti J, po V meji parcele 718/2, prek parcele 717, po V meji
parcele 718/1, prek parcel 718/1, 717, 1812/1, 754, 757 in 760 do meje I.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti V po delu meje I. varstvenega pasu do
meje II. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti V po meji II. varstvenega pasu
do Z meje parcele 760, od koder meja poteka proti S po Z meji parcele 760 do
izhodiščne točke.17. Zajetje Žagarjev izvir 2, k. o. Javor

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcel 676 in 680.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti Z po meji I. varstvenega pasu in se nadaljuje proti Z po V
meji parcele 680, prek parcele680, do Z meje parcele 680. Od tod poteka meja
proti S prek parcel 676, 1812/1, 672, po S meji parcele 672, prek parcele 672 do
V meje parcele 672. Od tod poteka meja proti J po V in J meji parcele 672, prek
parcele 1812/1 in po V meji parcele 676 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 652, 655 in 670. Od tod poteka meja proti
J po V meji parcel 655 in 666, prek parcel 655, 1812/1, 656, 665, spet 656, 658,
1905, 660 in 1840 do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti S meji
I. in II. varstvenega pasu do V meje parcele 676 ter se nadaljuje proti S prek
parcel 676, 1812/1, po Z meji parcel 672, 674, 671/1, 671/2 in spet 671/1 do
najsevernejše točke meje parcele 671/1. Od tod poteka meja po S meji parcel
671/1, 672 in 655 do izhodiščne točke.

18. Zajetje pod Kostelcem, k. o. Volavlje

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 3228/1

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 3802, 3803 in 3232. Od tod poteka meja
proti S prek parcele 3802, po Z meji parcele 3218, prek parcel 3231 in 3228/1 do
meje I. varstvenega pasu, od koder se nadaljuje proti J po meji I. varstvenega
pasu, prek parcele 3228/1 do meje parcele 3218. Od tod poteka meja proti J po V
meji parcele 3218 in po J meji parcele 3802 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Obsega dva dela.

Izhodiščna točka V dela je v najsevernejši točki meje II. varstvenega pasu. Od
tod poteka meja proti J in Z prek parcele 3228/1 do meje II. varstvenega pasu in
se nadaljuje prot S po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke V dela.

Izhodiščna točka Z dela je izhodiščna točka meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti Z po J meji parcele 3232, prek parcel 3209/1, 3802, 3232 in
3231 do meje II. varstvenega pasu, od koder se nadaljuje proti J po meji II.
varstvenega pasu do izhodiščne točke Z dela.19. Zajetje Zabukovje, k. o. Volavlje

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 3238.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele 3235. Od tod poteka meja
proti Z in S po J in Z meji parcele 3244, prek parcele 3236 in po Z meji parcele
3236, od koder se nadaljuje proti V prek parcel 3236, 3238, 3802 in po S meji
parcele 3802. Od tod poteka meja proti J prek parcel 3802, 3238, 3243 in 3244
ter se nadaljuje proti Z po Z meji parcele 3244 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 3375, 3236 in 3803. Od tod poteka meja
proti S po Z meji parcel 3236 in 3237 ter se nadaljuje proti V prek parcele 3237
do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti J, po meji II.
varstvenega pasu in se nadaljuje proti J po V meji parcele 3802, prek parcel
3802, 3243, 3244 in 3235 do Z meje parcele 3235 . Od tod poteka meja proti S po
Z meji parcel 3235 in 3236 do izhodiščne točke.20. Zajetje Korito, k. o. Volavlje

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 3204.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najjužnejši točki meje parcele 3206. Od tod poteka meja
proti Z prek parcele 3204, po J meji parcele 3204 do meje I. varstvenega pasu od
koder se nadaljuje proti S po meji I. varstvenega pasu in proti Z po J meji
parcele 3204 ter se nadaljuje proti S prek parcel 3204, 3206, 3202, spet 3204 in
3803 do V meje parcele 3803. Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 3803,
prek parcel 3207, 3803 in 3204 ter se nadaljuje po J meji parcel 3202 in 3206 do
izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Obsega dva dela.

Izhodiščna točka V dela je v najvzhodnejši točki meje parcele 3210. Od tod
poteka meja proti Z prek parcel 3211/1 in 3204, do meje II. varstvenega pasu, od
koder se nadaljuje proti S po meji II. varstvenega pasu in proti V prek parcele
3207 do V meje parcele 3207. Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 3207
ter prek parcel 3803, 3204, 3208 in 3210 do izhodiščne točke V dela.

Izhodiščna točka Z dela je na trimeji parcel 3803, 3235 in 3207. Od tod poteka
meja proti J po V meji parcele 3803 do meje II. varstvenega pasu in se nadaljuje
proti J po meji II. varstvenega pasu do J meje parcele 3204. Od tod poteka meja
proti S prek parcele 3204, po S meji parcel 3206 in 3202 ter prek parcel 3204 in
3803 do izhodiščne točke.

21. Zajetje Besnica - Jernačev hrib, k. o. Javor, k. o. Sostro

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 507/1 (k.o.
Javor).

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti J po meji I. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti J prek
parcel 507/1 in 507/4. Od tod poteka meja proti S prek parcel 507/4 in 507/1 do
izhodiščne točke.

Vse parcele so v k.o. Javor.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti J prek parcel 507/4, 727/1 do Z meje parcele 727/1. Vse
parcele so v k.o. Javor. Od tod poteka meja proti Z in S prek parcele 677, do
meje parcele 677. Parcela je v k.o. Sostro. Od tod poteka meja proti S prek
parcel 507/3 in 507/1, do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti J
po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke. Vse parcele so v k.o. Javor.22. Zajetje v Njivi, k. o. Trebeljevo

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 583/7.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1066/1, 363/3 in 583/7. Od tod poteka meja
proti J po V meji parcele 583/7 do meje I. varstvenega pasu in se nadaljuje
proti Z po meji I. varstvenega pasu in spet po V meji parcele 583/7, prek parcel
583/7, 583/23, 583/1 in 583/29 do V meje parcele 583/17. Od tod se meja
nadaljuje po meji parcele 583/17 in se usmeri proti Z po J meji parcel 583/10,
583/6, 583/26, 583/5, 583/4 do najzahodnejše točke meje parcele 583/4. Od tod
poteka meja proti S prek parcel 583/38, 583/19, 583/27, 583/33, 583/1, 583/23,
583/7 in po S meji parcele 583/7 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Obsega dva dela.

Izhodiščna točka S dela je v izhodiščni točki meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti Z po meji II. varstvenega pasu do najzahodnejše točke meje
parcele 583/4. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcele 583/18 in 583/34 do
najzahodnejše točke meje parcele 583/34. Od tod poteka meja proti S prek parcele
1062/2 po S meji parcel 1062/2 in 1062/3 ter se nadaljuje proti V prek parcel
1062/3, 363/4, 363/2, 363/5, 363/1 in po S meji parcele 362/1 do najvzhodnejše
točke meje parcele 362/1. Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 1066/1 do
izhodiščne točke S dela.

Izhodiščna točka J dela je na trimeji parcel 583/29, 583/1 in 1065/1. Od tod
poteka meja proti S po meji parcele 583/29 do meje II. varstvenega pasu in se
nadaljuje po meji II. varstvenega pasu do V meje parcele 583/7, od koder se
nadaljuje proti J po V meji parcele 1066/1 in prek parcel 1066/1, 583/7, 583/23,
583/1 do J meje parcele 583/1. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcele
583/1 do izhodiščne točke J dela.23. Zajetje Pečovje, k. o. Volavlje

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 352.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 359, 357 in 352. Od tod poteka meja po
meji parcele 352 in se usmeri proti J prek parcele 352 do meje I. varstvenega
pasu in se nadaljuje proti Z po meji I. varstvenega pasu ter spet prek parcele
352 in po J meji parcel 352 in 353 do najjužnejše točke meje parcele 353. Od tod
poteka meja proti S po Z meji parcele 356, prek parcele 357, po Z meji parcel
357 in 358 do najsevernejše točke meje parcele 358. Od tod poteka meja proti V
po S meji parcel 358 in 357 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje parcele 392. Od tod poteka meja
proti J prek parcele 476, po V meji parcel 391/4, 391/6 in 360 ter prek parcele
359 do V meje parcele 359. Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 359 do
meje II. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti Z po meji II. varstvenega pasu.
Od tod poteka meja proti J prek parcele 350 do J meje parcele 350, od koder se
nadaljuje po V meji parcel 348, 346 in 345 ter prek parcele 3868/1 do Z meje
parcele 3868/1. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcel 3868/1, 374/1,
377/2, 377/1, prek parcele 377/1, po S meji parcel 377/1 in 377/2, prek parcele
379/3 po meji parcele 368 do Z meje parcele 3868/1. Od tod se meja nadaljuje
proti S prek parcele 3868/1, po Z meji parcele 3868/10 ter proti V prek parcele
3868/10 in po S meji parcel 390/1 in 391/5 do izhodiščne točke.24. Zajetje potoka Valnačka 1, k. o. Volavlje

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja. Obsega 2 zajetji na delu
parcele1418 ter 1383 in 1381.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. varstvenega pasu na delu
parcele 1418. Od tod poteka meja proti S po Z in S meji parcele 3901/2 do V meje
parcele 1418. Od tod poteka meja proti V po V meji parcele 1418, prek parcel
1418, 1415, 1414 in 1413 do V meje parcele 1413, od koder se nadaljuje proti J
po V meji parcele 1413, prek parcele 3848, po V meji parcele 1384 do
najvzhodnejše točke meje parcele 1384. Od tod poteka meja proti Z po J meji
parcel 1384 in 1383 ter prek parcele 1385 in po J meji parcel 1385 in 1383 do
najvzhodnejše točke meje I. varstvenega pasu na delu parcel 1383 in 1381. Od tod
poteka meja proti Z po meji tega I. varstvenega pasu in proti Z po J meji
parcele 1380, prek parcel 3847 in 1344/8 in spet po J meji parcele 1380 ter se
nadaljuje proti S prek parcele 1380 in po Z meji parcele 1380 do njene
najsevernejše točke. Od tod poteka meja proti V po S meji parcele 1380, po Z
meji parcele 3847, prek parcele 3847, po S meji parcele 1382, prek parcele
3901/2, po S meji parcele 1383, prek parcele 3848 do V meje parcele 3848. Od tod
poteka meja proti S po J meji parcel 1415, 1418, do meje I. varstvenega pasu na
delu parcele 1418. Od tod poteka meja proti S po meji tega I. varstvenega pasu
do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Obsega dva dela.

Izhodiščna točka V dela je v najvzhodnejši točki meje II. varstvenega pasu. Od
tod poteka meja proti V, prek parcele 1412, po V meji parcel 1412, 1411, po S in
V meji parcele 1410 do meje parcele 1398. Od tod poteka meja proti J po S meji
parcele 1398 in prek parcel 1398, 1397, 1396, 1395, 1394 in 1393 ter se
nadaljuje po meji parcel 1392 in 1391 do najvzhodnejše točke meje parcele 1390.
Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 1390, 1386 in 1385 do meje II.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti S po meji II. varstvenega pasu do
izhodiščne točke V dela.

Izhodiščna točka Z dela je v najjužnejši točki meje I. varstvenega pasu na delu
parcele 1418. Od tod poteka meja proti J po meji II. varstvenega pasu do J meje
parcele 1380. Od tod poteka meja proti J po J meji parcele 1380, po V meji
parcel 1344/10 in 3901/1 ter po J meji parcel 1344/4, 1344/3 in 3845/3 do
najjužnejše točke parcele 1345. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcel
1345, 1346, 1347, 3845/1, 3842/1, do Z meje parcele 1340/13. Od tod poteka meja
proti S prek parcel 1340/13 in 3842/6, po S meji parcel 3842/6, 3845/5, 3846/1,
prek parcel 3846/1, 1342/3, 1342/19, spet 1342/3, 3847 in 1418 do Z meje parcele
3901/2. Od tod poteka meja proti J po meji II. varstvenega pasu do meje I.
varstvenega pasu na delu parcele 1418, od koder se nadaljuje proti J po meji
tega I. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

24.a) Zajetje potoka Besnice, k. o. Trebeljevo, k. o. Volavlje

I. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najjužnejši točki meje parcele 3850/4. Od tod poteka meja
proti Z prek parcel 3850/1, 1455/3 in 1455/7, od koder se nadaljuje proti S prek
parcel 1455/7, 3850/1 in 1455/2 do S meje parcele 1455/2. Od tod poteka meja
proti V prek parcel 3850/4, 1456 in 1531 do izhodiščne točke.

Vse parcele so v k.o. Volavlje.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 81, 135, vse k.o. Trebeljevo in parceli
1532 k.o. Volavlje. Od tod poteka meja proti J po Z meji parcele 135, prek
parcel 1053/1 in 149 po V meji parcel 149, 148, prek parcele 151, spet po V meji
parcele 148, prek parcele 148 po V meji parcele 153/1, prek parcele 153/1, po V
meji parcel 147/1, 147/2, spet 147/1, po V in J meji parcele 143, prek parcele
1092/1, po J meji parcel 139 in 448/16 do najjužnejše točke meje parcele 448/16.
Od tod poteka meja proti S po Z meji parcele 448/16, prek parcel 448/15, 448/13,
448/12, 448/11, 448/10 in 448/9 do Z meje parcele 448/9 in po Z meji parcele
448/9 do najsevernejše točke meje parcele 448/9.

Vse parcele so v k.o. Trebeljevo. Od tod poteka meja proti S prek parcel 1455/7,
3850/1, 1455/2 in 3850/4 do meje parcele 1456 ter se nadaljuje proti S po Z in S
meji parcel 1456, 1531, 1532, 1533, spet 1532 ter proti J po V meji parcele 1532
do izhodiščne točke.

Vse parcele so v k.o. Volavlje.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka v stični točki parcel 1568/1 in 1567/3, (obe k.o. Volavlje) ter
53/4 in 53/1, (obe k.o. Trebeljevo). Od tod poteka meja proti V po Z meji
parcele 53/4, po V meji parcel 53/1 in 53/2, prek parcele 1058, po S meji
parcele 54/4, po V meji parcel 54/1, 56 in 57, prek parcele 1053/2 ter se
nadaljuje proti J po V meji parcel 54/2 in 44 do meje parcele 1059. Od tod
poteka meja proti J prek parcele 1059, po V meji parcele 45/1, po S meji parcele
38/1, prek parcel 38/1, 38/4, 38/5, 37/1, 37/2, 36/1, 36/2 in 35/1, do J meje
parcele 35/1. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 35/1, 35/2 in 35/3,
prek parcel 1061/1 in 211 ter po J meji parcele 209 do najsevernejše točke meje
parcele 208. Od tod se meja nadaljuje proti J po V meji parcel 208 in 250/4 ter
po S meji parcel 250/3 in 247 do meje parcele 1061/1. Od tod poteka meja proti J
prek parcele 1061/1 do V meje parcele 245/1 in naprej proti J po V meji parcel
245/1, 245/2, 215/7, 215/4, 214/1 do meje parcele 1061/1. Od tod poteka meja
proti J prek parcele 1061/1 do J meje parcele 242 in se nadaljuje po J meji
parcele 242, prek parcele 1061/1, po J meji parcel 246/4 in 248/2, po V meji
parcel 252, 254, 253, 258, 260/1 in 261, prek parcele 1060/2 po V meji parcele
262/1, prek parcele 241/2, po V meji parcele 304, prek parcel 305, 307/2, 308 do
S meje parcele 310. Od tod se meja nadaljuje proti J po S in V meji parcele 310,
prek parcele 310, po V meji parcel 308 in 309, prek parcele 1073, po V meji
parcele 374/1, prek parcele 367, po V in J meji parcele 366 do najvzhodnejše
točke meje parcele 369/2. Od tod poteka meja proti J po J meji parcel 369/2 in
372/1 ter se nadaljuje proti J po V meji parcel 373/1 in 371 ter prek parcele
1062/1, po V meji parcel 404, 405/1, 405/2, 405/3, 1062/11, 364/9, prek parcele
364/11, po V meji parcel 364/2 in 363/1 do najjužnejše točke meje parcele 363/1.
Od tod poteka meja proti Z po J meji parcele 363/1, prek parcel 363/1, 363/5,
363/2, 363/4, 1062/3, po J meji parcel 453/3, 453/2, 453/1, 451/6, 451/12, spet
451/6, 451/13, 467/2, 467/3 in 468/1 do najzahodnejše točke meje parcele 468/1.
Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 451/6, 451/10, 451/5, 451/4 in 451/3
do najzahodnejše točke meje parcele 451/3. Od tod poteka meja proti S po Z meji
parcel 451/3, 451/1, prek parcele 1060/1, po J in Z meji parcele 448/29 in po Z
meji parcel 448/28 in 448/27 do najjužnejše točke meje II. varstvenega pasu.Vse
parcele so v k.o. Trebeljevo.

Od tod poteka meja proti S po meji II. varstvenega pasu do najzahodnejše točke
meje parcele 1457. Od tod se meja nadaljuje proti S po Z meji parcel 1457, 3852,
prek parcele 3852, po S meji parcele 1526, po Z meji parcel 1543, 1551, 1511/3,
1511/1, prek parcele 3854, do S meje parcele 3854. Od tod poteka meja proti V,
po S meji parcele 3854, prek parcel 3868/3, 3868/1 in 1582/5 do najzahodnejše
točke meje parcele 1582/5. Od tod se meja nadaljuje proti V po Z meji parcele
1582/5, prek parcele 1589/1, po S meji parcel 1584 in 1574, prek parcel 1574 in
3869, po S meji parcel 1569/1, 1569/5, 1569/2, 1569/3 in 1568/2 ter prek parcele
1568/2 in po V meji parcel 1567/1 in 1567/3 do izhodiščne točke.

Vse parcele so v k.o. Volavlje.25. Zajetje za Malo Trebeljevo, k. o. Trebeljevo, k. o. Volavlje

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 13/1 (k.o.
Trebeljevo).

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 13/1, 13/10 in 13/15. Od tod poteka meja
proti V po S meji parcel 13/1, 13/3 in 13/4 do najsevernejše točke meje parcele
13/4, od koder se meja nadaljuje proti J po V meji parcele 13/4, prek parcel
13/4 in 13/3 do najvzhodnejše točke meje parcele 13/1. Od tod poteka meja proti
Z prek parcele 13/1 in proti S po Z meji parcele 13/1 do izhodiščne točke. Vse
parcele so v k.o. Trebeljevo.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele 13/4. Od tod poteka meja
proti Z po meji II.varstvenega pasu do Z meje parcele 13/1 in se nadaljuje proti
V prek parcel 13/15, 1057 do Z meje parcele 1057. Vse parcele so v k.o.
Trebeljevo. Od tod poteka meja proti Z prek parcele 1568/4 do S meje parcele
1568/4, od koder se meja nadaljuje proti V po S meji parcele 1568/4, do
najvzhodnejše točke meje parcele 1568/4. Parcela je v k.o. Volavlje. Od tod
poteka meja proti V po S meji parcele 1057, prek parcele 1057 in po V meji
parcele 13/12 do izhodiščne točke. Vse parcele so v k.o. Trebeljevo.26. Zajetje Prežganje, k. o. Volavlje

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 1427/4.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v stičišču parcel 1502, 1427/3, 1427/4 in 1493. Od tod
poteka meja proti S po Z meji parcele 1427/4, prek parcele 1427/4 in se
nadaljuje proti J prek parcel 1427/3, 1427/2, 1504, 1505 in 1503 ter poteka
proti S prek parcel 1503 in 1502 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1504, 1427/2 in 1427/1. Od tod poteka meja
proti V po S meji parcele 1504 do najvzhodnejše točke meje parcele 1504 in se
nadaljuje proti J po V meji parcele 1505, prek parcel 3855, 1593, 1507, 1506,
1508, 1509/1 in 1510/1 do J meje parcele 1510/1. Od tod poteka meja proti Z prek
parcele 3854, po J meji parcele 3854, prek parcele 3852, po Z meji parcele 3852
in se nadaljuje proti S prek parcele 3852 in po Z meji parcele 1493 do meje II.
varstvenega pasu, od koder poteka meja proti J po meji II. varstvenega pasu do
izhodiščne točke.27. Zajetje Tablarjev studenec, k. o. Sostro, k. o. Javor

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 507/3, k.o.
Javor.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti V, prek parcele 507/3 do J meje parcele 507/3. Parcela je v
k.o. Javor. Od tod se meja nadaljuje proti J in Z prek parcel 677, 681 in spet
677 do S meje parcele 677. Vse parcele so v k.o. Sostro. Od tod poteka meja
proti V prek parcel 516, 1892 in 507/3 ter po meji I. varstvenega pasu do
izhodiščne točke. Vse parcele so v k.o. Javor.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti J prek parcele 677 do J meje parcele 677 in se nadaljuje proti
Z po J meji parcele 677, prek parcel 1842 in 685 do najjužnejše točke meje
parcele 146, od koder se nadaljuje proti S po Z meji parcele 146 in prek parcel
683/1, 1842 in po S meji parcele 681 do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka
meja proti J po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke. Vse parcele so v
k.o. Sostro.28. Zajetje za Arbo, k. o. Kašelj

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 3175.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je na stičišču parcel 3175, 3176, 3177 in 3178. Od tod poteka
meja proti V po S meji parcele 3178 ter se nadaljuje proti J prek parcel 3178 in
3180 do J meje parcele 3180 in se nadaljuje proti S po Z meji parcele 3180, prek
parcele 3181, po Z meji parcele 3179 in prek parcele 3179 do meje I. varstvenega
pasu. Od tod poteka meja proti J po meji I. varstvenega pasu ter prek parcele
3175 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti V po S meji parcele 3178, prek parcele 3177 in se nadaljuje po
S meji parcele 3177 do najvzhodnejše točke meje parcele 3177. Od tod poteka meja
proti J po J meji parcel 3177, 3178 in 3180 do najjužnejše točke meje parcele
3180, od koder se nadaljuje proti S po Z meji parcele 3180 do meje II.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti V po meji II. varstvenega pasu do
izhodiščne točke.

29. Zajetje pri Rekarju 2, k. o. Lipoglav

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 1564/1.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele 1576/1. Od tod poteka
meja proti S prek parcele 1569/1 in se nadaljuje proti V po S meji parcel 1569/1
in 1564/2 do najvzhodnejše točke meje parcele 1564/2. Od tod poteka meja proti Z
po J meji parcel 1564/2 in 1569/1 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v skrajni SZ točki meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka
meja proti S po Z in S meji parcele 1563/1, po S meji parcele 1562, prek parcel
1501/1 in 2085/1 ter se nadaljuje po S meji parcel 1561, 1560, 1559 in 1558/1 in
prek parcele 1540/53 do Z meje parcele 1540/56. Od tod poteka meja proti V prek
parcel 1540/56, 1540/10 in 1540/55 do S meje parcele 1540/6 in po S meji parcele
1540/6, prek parcel 2030/71 in 2030/1 ter po V meji parcele 2030/1 do
najvzhodnejše točke meje parcele 2030/1. Od tod poteka meja proti Z prek parcel
2030/1, 2030/71, po J meji parcele 1540/82, prek parcele 1540/54, po V meji
parcel 1540/5 in 1540/4, prek parcele 1540/53 in po J meji parcele 1540/3 do
najzahodnejše točke meje parcele 1540/3. Od tod poteka meja proti Z po J meji
parcele 1540/53, prek parcel 1540/53, 1545/1 in 1553 ter se nadaljuje po J meji
parcele 1552/2, prek parcel 1552/2, 2085/1, 1590/1, po J meji parcele 1591 in
spet prek parcele 1590/1 do Z meje parcele 1590/1. Od tod poteka meja proti S
prek parcele 1582/1, po Z meji parcele 1582/2, spet prek parcele 1582/1 in prek
parcele 1576/1 do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti V po meji
II. varstvenega pasu do izhodiščne točke.30. Zajetje Mali vrh pri Prežganju, k. o. Trebeljevo

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 511/2.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti Z po J meji parcel 511/2 in 510/6 ter proti S po Z meji parcel
510/6, 510/7 in 489 ter se nadaljuje po J meji parcele 1062/2 in po Z meji
parcele 493/3 do najzahodnejše točke meje parcele 493/3. Od tod poteka meja
proti V po S meji parcel 493/3, 493/2, 488/5, 488/4, 488/3, 488/6, 488/7, 488/8,
488/1 in 1062/2 ter prek parcele 1062/2, do najzahodnejše točke meje parcele
510/7. Od tod se meja nadaljuje proti J, po V meji parcel 510/7 in 484, prek
parcele 484, po J meji parcele 483 in spet prek parcele 484 ter po J meji
parcele 511/2 do meje I. varstvenega pasu, od koder se meja nadaljuje proti S po
meji I. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Obsega dva dela.

Izhodiščna točka V dela je v najzahodnejši stični točki parcel 481 in 480/2. Od
tod poteka meja proti V prek parcele 1062/2 in po S meji parcele 1062/2, spet
prek parcele 1062/2, do meje parcele 470/1. Od tod poteka meja proti J po V meji
parcele 470/1, po J meji parcele 469, spet po V meji parcele 470/1 in po V meji
parcele 534/1, prek parcele 534/1 do južne meje parcele 534/1. Od tod poteka
meja proti Z po J meji parcel 534/1, 474 in 484 do meje II. varstvenega pasu ter
proti S po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke V dela.

Izhodiščna točka Z dela je v najjužnejši točki meje parcele 510/1. Od tod poteka
meja proti S po Z meji parcele 510/1, prek parcel 510/1 in 1062/2, po Z meji
parcele 503/5 do najsevernejše točke meje parcele 503/5. Od tod poteka meja
proti V po S meji parcel 503/5, 503/15, 503/19 in 503/14, po V meji parcel 500
in 503/17 ter po S meji parcele 491 do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka
meja proti J po meji II. varstvenega pasu ter po V meji parcele 590/1 do
izhodiščne točke Z dela.

31. Zajetje Brezje pri Lipoglavu, k. o. Lipoglav

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 1008/3.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v stičišču parcel 990/1,1004/1, 1007/2 in 1001/1. Od tod
poteka meja proti J po V meji parcel 1007/2, 1007/3, prek parcele 990/2, po V
meji parcele 894/7, prek parcele 894/7, po V meji parcele 1008/1 in 894/6 do
najjužnejše točke meje parcele 894/6. Od tod poteka meja proti S po Z meji
parcel 894/6, 1008/1, 989/1, 988, spet 1008/1, 1016/1 in 1016/4 do najzahodnejše
točke meje parcele 1016/4, od koder se nadaljuje proti S prek parcele 1016/2, po
J in Z meji parcel 1017/17, 1017/1 in prek parcel 1018/2 in 1017/1 do S meje
parcele 1017/1. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel 1017/1, 1019,
1017/12, prek parcele 1017/10, po S meji parcele 1013, prek parcel 2097/2,
1020/1 in po V meji parcel 1006/1 in 1007/2 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele 1037/2. Od tod poteka
meja proti V po S meji parcel 1037/2, 1035/1, 1073/1, 1073/5, 1074/2, 1074/9,
prek parcel 1074/6, 1074/4, 2097/1, po Z meji parcele 1075/9 in se nadaljuje po
S meji parcele 1075/3, prek parcele 1075/1, po S meji parcel 1079/1, 1079/10,
1079/11, 1079/12 in 1079/2 do najvzhodnejše točke meje parcele 1079/2. Od tod se
meja nadaljuje proti V prek parcel 1079/3 in 2097/1, po S meji parcele 1082/6
ter prek parcel 1082/5, 1082/4, 1082/24, 1082/23, 1082/22, po S meji
parcele1082/3 in prek parcele 2097/1 do Z meje parcele 1401/12. Od tod se meja
nadaljuje proti V po Z meji parcele 1401/12, prek parcele 1401/17, po Z meji
parcele 1403/15, prek parcele 1406, po Z meji parcele 1401/14, prek parcel
2089/1, 1401/5 in 2088 do V meje parcele 2088. Od tod poteka meja proti J po V
meji parcel 2088, 1443/1, 1443/2, 1443/5, 1444, prek parcele 1444, po V meji
parcele 1397/2, 1396/1, 1392, prek parcele 1392 po V meji parcele 1384/1 do
najsevernejše točke meje parcele 1384/3. Od tod se meja nadaljuje proti J po V
meji parcel 1384/3, 2096, 1380, 91/1, 91/2, 1359/2, prek parcele 2093, po V meji
parcel 2093, 1287/8, 1287/9, 1291/1, 1278, prek parcele 1279/1, po V meji parcel
1277/4 in 1277/5 ter prek parcele 2079/1 do J meje parcele 2079/1. Od tod poteka
meja proti J po J meji parcele 2079/1 do najsevernejše točke meje parcele
1271/1. Od tod se meja nadaljuje proti J prek parcele 1271/1 in po J meji parcel
1271/1, 1269/4, 1269/5, 1269/6, 2078/3, 2078/9, 1266/4, 1266/10, po V meji
parcel 2078/4 in 1253/13 ter prek parcele 1253/12 in po V meji parcele 1253/48
do najjužnejše točke meje parcele 1253/48. Od tod poteka meja proti Z po J meji
parcel 1253/48, 1253/12, prek parcele 2101/5, po J meji parcel 1251/1, 1250/1,
po V meji parcel 1250/1, 1250/5, 1249, 1250/4 in se nadaljuje po J meji parcele
2078/4 do najzahodnejše točke meje parcele 2078/4. Od tod se meja nadaljuje
proti Z po J meji parcele 2099, prek parcel 1144/1, 1145/4, po V meji parcele
1146/3 in prek parcele 1207 do najzahodnejše točke meje parcele 1207. Od tod
poteka meja proti J po V meji parcel 2102, 1201/2, 1196/2 in se nadaljuje proti
Z po J meji parcel 1196/2, 2101/2, 1196/1, 2101/5 in 1195/2, do najsevernejše
točke meje parcele 1195/2. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcel 1195/1,
1182/1, 1082/12, 2103/2, 1083/1, 2103/1 in 1083/2 do najzahodnejše točke meje
parcele 1083/2. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 998 in 997/2 do
najjužnejše točke meje parcele 997/2, od koder se meja nadaljuje proti J po V
meji parcel 884, 883, 865, 864, 841, 840, 802, 797 in 794 do najvzhodnejše točke
meje parcele 794. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 794, 793/1, 799,
800, 801/1, 2108 in 801/2 do najzahodnejše točke meje parcele 801/2. Od tod
poteka meja proti Z po Z meji parcele 801/2 in J meji parcel 811, 2108, prek
parcele 2108, po J meji parcel 714/1, 49, 44, 43, 41, 710, 2105, 644/4, 644/2,
644/1, 642, 638, 636 in 635 do najsevernejše točke meje parcele 635. Od tod se
meja nadaljuje proti S po Z meji parcel 625 in 2107/1, prek parcele 2107/1, po Z
meji parcele 932/1 in prek parcel 931, 930 in 929, do najsevernejše točke meje
parcele 926. Od tod poteka meja proti S po S meji parcele 926, prek parcele
2107/1, po Z meji parcel 925 in prek parcel 983/6 in 2105/2 do meje II.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti J po meji II. varstvenega pasu in se
nadaljuje prek parcele 1024/1 in po Z meji parcel 1034, 1029/1, 1037/1, prek
parcele 2097/2 in po S meji parcel 1037/4, 1037/3 in 1037/2 do izhodiščne točke.32. Zajetje Javor - Močila 2, k. o. Volavlje, k. o. Javor

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 1292/1 (k.o.
Volavlje).

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1292/1, 1294/22 in 1294/19. Od tod poteka
meja proti Z po J meji parcele 1292/1, prek parcel 1294/19 in 1294/16 ter po J
meji parcele 1294/8, od koder se nadaljuje proti S prek parcele 1294/8 in po Z
meji parcele 1292/1, od koder se meja nadaljuje proti V prek parcele 1292/1 in
po J meji parcele 1292/1 do izhodiščne točke. Vse parcele so v k.o. Volavlje.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1294/6, 1294/8 in 1292/1. Od tod poteka
meja proti V prek parcele 1292/1 do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka
meja proti J po meji II. varstvenega pasu in se nadaljuje prek parcele 1292/1,
od koder poteka meja proti J po V meji parcel 1292/1, 3918, 1294/18 in 1294/17
do V meje parcele 1779/29 ter se nadaljuje proti S prek parcel 1294/17, 3918,
1294/16, 1294/15, 1294/8, 3918, 1294/9, 3916 in 1294/10, do Z meje parcele
1294/10. Vse parcele so v k.o. Volavlje.

Od tod poteka meja po J, Z in S meji parcele 1779/29 do V meje parcele 1779/29.
Parcela je v k. o. Javor. Od tod poteka meja proti V prek parcel 1294/10 in 3916
ter se nadaljuje po S meji parcele 1294/9, prek parcele 3918 in po S meji
parcele 1294/8 do izhodiščne točke. Vse parcele so v k. o. Volavlje.33. Zajetje potoka Valnačka 2, k. o. Volavlje

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 1422.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcel 3849 in 3897. Od tod
poteka meja prek parcele 3897 in proti J po V meji parcele 3897, prek parcel
3897 in 1422, do najzahodnejše točke meje parcele 1422. Od tod poteka meja proti
S prek parcel 3849, 1421/1, 3901/2 in po Z meji parcel 1421/2 in 1266 ter po S
meji parcel 1266 in 3849 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1420, 1423 in 1412. Od tod poteka meja
proti Z prek parcel 1412, 1413, 1414, 1415 in 1418 ter se nadaljuje po Z meji
parcel 1419 in 1420, prek parcele 3901/2 in spet po Z meji parcele 1420 do meje
parcele 3849. Od tod poteka meja proti S prek parcel 3849, 1268/2 in 1268/1 do
meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti J po meji II. varstvenega
pasu, od koder se nadaljuje proti J prek parcel 1422 in 1420 ter po V meji
parcel 1419, 1413 in 1412 do izhodiščne točke.34. Zajetje pri policijski šoli v Tacnu, k. o. Tacen

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 261/1.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 270/1, 581/2 in 270/5. Od tod poteka meja
prek parcel 270/1, 581/2, 270/3, 268, 261/1 in spet 581/2 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti S, prek parcel 270/1 in 270/2 do V meje parcele 270/2. Od tod
se meja nadaljuje proti J po V meji parcel 270/2 in 270/1 ter prek parcele 270/1
do meje I. varstvenega pasu in se nadaljuje proti Z po meji II. varstvenega pasu
do izhodiščne točke.

35. Zajetje Tomajev studenec, k. o. Spodnje Pirniče, k. o. Tacen, k. o. Šmartno
pod Šmarno goro

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 839, k.o. Spodnje
Pirniče.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v lomni točki S meje parcele 353. Od tod poteka meja proti J
po V meji parcel 353 in 373/1, prek parcele 550, po V meji parcel 373/2 in 390/1
in spet prek parcele 550 ter po V meji parcel 390/2 in 391 do najvzhodnejše
točke meje parcele 391. Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 391 prek
parcele 523/1, po V meji parcele 393/1 do parcele 517. Od tod poteka meja proti
Z prek parcel 517 in 395 do Z meje parcele 395 in se nadaljuje proti Z po Z meji
parcele 395 do Z meje parcele 395. Vse parcele so v k.o. Šmartno pod Šmarno
goro. Od tod se meja nadaljuje proti Z po J meji parcele 756 do najzahodnejše
točke meje parcele 756. Parcela je v k.o. Spodnje Pirniče. Od tod poteka meja
proti Z po J meji parcel 518, 382, 522/1 in380. Vse parcele so v k.o. Šmartno
pod Šmarno goro. Od tod poteka meja proti Z prek parcel 755, 760 in 754/3 ter po
J meji parcel 754/3 in 753 do najzahodnejše točke meje parcele 753. Od tod
poteka meja proti S po Z meji parcel 753, 763, prek parcele 1078, po Z meji
parcel 763, 764/2 in 764/1 do najzahodnejše točke meje parcele 764/1. Od tod
poteka meja proti S po S meji parcele 764/1, prek parcel 764/2 in 1076 ter po S
meji parcele 773/2 do najsevernejše točke meje parcele 773/2. Od tod se meja
nadaljuje proti S prek parcel 774, 775, 776, 846 in 845/1 do Z meje parcele 844
ter se nadaljuje proti S po Z in S meji parcele 844, prek parcel 842/1, 840 in
839 do S meje parcele 839. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel 839 in
849 do izhodiščne točke. Vse parcele so v k.o. Zgornje Pirniče.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 395, 396 in 517. Od tod poteka meja proti
J po V meji parcele 395, prek parcele 515, po V meji parcel 395, 402, spet prek
parcele 515 ter se nadaljuje proti J po V meji parcel 436, 443, prek parcel 515
in 441 in se nadaljuje proti J po V meji parcel 441, 440 in 426 do najjužnejše
točke meje parcele 426. Od tod poteka meja proti Z po Z meji parcele 426, prek
parcele 515, po J meji parcele 427, prek parcele 512 , po J meji parcele 424 in
prek parcele 510 do Z meje parcele 510. Vse parcele so v k.o. Šmartno pod Šmarno
goro. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 315, 314, 313, 312, 311, 309 ,
308, 307, 306 in 305 do najzahodnejše točke meje parcele 305. Vse parcele so v
k.o. Tacen Od tod poteka meja proti S po J meji parcel 417, 416, 415, 414, 413,
412 in po Z meji parcele 411 do najzahodnejše točke meje parcele 411. Vse
parcele so v k.o. Šmartno pod Šmarno goro. Od tod poteka meja proti S po Z meji
parcel 755 in 752 do meje II. varstvenega pasu. Vse parcele so v k.o. Spodnje
Pirniče. Od tod se meja nadaljuje proti V po meji II. varstvenega pasu in po S
meji parcel 402, 395, prek parcele 517 ter po S meji parcele 517 do izhodiščne
točke. Vse parcele so v k.o. Šmartno pod Šmarno goro.36. Zajetje Rašica, k. o. Rašica

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja. Vključuje tri zajetja, ki so na
delih parcel 212, 209 in 272.

II. varstveni pas

Obsega dva dela.

Izhodiščna točka V dela je v najvzhodnejši točki meje parcele 714/3. Od tod
poteka meja proti J po V meji parcel 714/3, 722, prek parcel 877/2 in 273 do Z
meje parcele 273. Od tod poteka meja proti S, prek parcel 272 in 877/2 do J meje
parcele 723/1 ter se nadaljuje proti S po Z meji parcele 723/1, J in Z meji
parcele 714/2, prek parcele 884 do J meje parcele 724/1. Od tod se meja
nadaljuje proti S po J meji parcele 724/1, prek parcel 724/1 in 714/1 do Z meje
parcele 714/1. Od tod poteka meja proti J po Z meji parcel 714/1, 884 in 714/3
do izhodiščne točke V dela.

Izhodiščna točka Z dela je v najsevernejši točki meje parcele 41/2. Od tod
poteka meja proti V po S meji parcel 41/2, 41/3, 36 in 724/2 ter se nadaljuje
proti J prek parcele 724/2 po J meji parcele 36, prek parcele 34, po J meji
parcele 35, po V in J meji parcele 39 in po J meji parcele 38 do najjužnejše
točke meje parcele 38. Od tod se meja nadaljuje proti J po V meji parcel 32 in
20, po S, V in J meji parcele 234, prek parcele 877/2, po V meji parcele 230 do
najjužnejše točke meje parcele 230. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel
230, 200, prek parcele 874, po V meji parcele 226, po J meji parcele 222, do V
meje parcele 223 ter se nadaljuje proti Z prek parcel 223, 224, 205, 208 in 872
do V meje parcele 211. Od tod poteka meja proti S prek parcele 211, po J in Z
meji parcele 216/2, po Z meji parcele 216/1, prek parcele 211 do S meje parcele
211. Od tod poteka meja proti S, prek parcele 872, po Z meji parcel 219/1,
219/2, 219/3, prek parcele 877/1, po Z meji parcel 17/5, 23/2, 30/6 in se
nadaljuje proti S po S meji parcel 30/6 in 30/1, prek parcele 878 ter po Z meji
parcel 31, 42, prek parcel 879 in 41/1 do izhodiščne točke Z dela.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje Z dela II. varstvenega pasu. Od
tod poteka meja proti S po Z meji parcel 884, 731 in 732 do najsevernejše točke
meje parcele 732. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel 732, 729, 728,
725, 724/1 in 714/1 do najsevernejše točke meje V dela II. varstvenega pasu ter
se nadaljuje proti Z po meji V dela II. varstvenega pasu do J meje parcele
724/1. Od tod poteka meja proti Z, prek parcele 884 do meje Z dela II.
varstvenega pasu in se nadaljuje proti Z po meji Z dela II. varstvenega pasu do
izhodiščne točke.

37. Zajetje za ribogojnico, k. o. Gameljne

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 881/1.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele 1236. Od tod poteka meja
proti J po V meji parcel 1236 in 1240/1 ter prek parcel 1243, 1246 in 1506 do
najvzhodnejše točke meje parcele 1245/1. Od tod poteka meja proti J po V in J
meji parcele 1249 ter se nadaljuje proti Z prek parcele 1249 do J meje parcele
1245/1, od koder poteka meja proti Z po J meji parcele 1245/1 in prek parcele
1507/1 do najjužnejše točke meje parcele 1245/2. Od tod poteka meja proti S po Z
meji parcele 1245/2, po J meji parcel 881/2 in 881/1 ter se nadaljuje proti S po
Z meji parcel 881/1, 886/1 in po Z in S meji parcele 887/1 do najsevernejše
točke meje parcele 887/1. Od tod poteka meja proti V prek parcele 1507/1, po S
meji parcele 1239, prek parcele 1506, po Z in S meji parcele 1237 ter po S meji
parcele 1236 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v izhodiščni točki meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka
meja proti V, prek parcel 1234 in 1508 ter se nadaljuje proti V po S meji parcel
1234 in 1235 do najsevernejše točke meje parcele 1235. Od tod poteka meja proti
J po V meji parcel 1235, 1241, 1242, 1246, 1508, 1247 in 1252 do najvzhodnejše
točke meje parcele 1252. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcele 1252 do
meje II. varstvenega pasu in se nadaljuje proti S po meji II. varstvenega pasu
do izhodiščne točke.38. Zajetje Gunclje, k. o. Stanežiče, k. o. Vižmarje

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele 442 (k.o.
Stanežiče).

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najzahodnejši točki meje parcele 457. Od tod poteka meja
proti S po Z meji parcele 457, prek parcele 1615, po Z meji parcel 453, 441 in
442 ter se nadaljuje proti V, prek parcel 442 in 428/1 do V meje parcele 428/1.
Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 428/1, prek parcele 1611/1, po S in
V meji parcele 455 do najjužnejše točke meje parcele 455. Od tod poteka meja
proti Z po J meji parcel 455, 1611/1, 456 in 457 do izhodiščne točke. Vse
parcele so v k. o. Stanežiče.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1993 in 1994, (obe k.o. Vižmarje) ter 455
(k.o. Stanežiče). Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 1994, po S in V
meji parcele 1992 do najjužnejše točke meje parcele 1992. Od tod poteka meja
proti Z po J meji parcel 1992, 1994 in 1995 ter se nadaljuje proti S po Z meji
parcele 1995 do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti V po meji
II. varstvenega pasu do izhodiščne točke. Vse parcele so v k. o. Vižmarje.39. Zajetje izviri Pod hribom, k.o. Zgornja Šiška

I. varstveni pas

Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja. Vključuje pet zajetij, ki so na
delih parcel 861/1, 860/2, 860/1, 859/2 in 857/1.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najzahodnejši točki meje parcele 867/1. Od tod poteka meja
proti V po S meji parcel 867/1, 866/1, 865/1, 864/1, 863/1, 862/1, 861/1, 860/2,
860/1, 859/2, 858/2, 857/1, 856/1, 855/1, 854/1 ter se nadaljuje proti V prek
parcele 1882 in po S meji parcele 817 ter se nadaljuje proti J, prek parcele 817
in po V meji parcele 816/2. Od V meje parcele 816/2 se meja nadaljuje proti Z
prek parcel 816/2, 854/1, 855/1, 856/1, 857/1, 858/2, 859/2, 860/1 in 860/2 do Z
meje parcele 860/2. Od tod se meja nadaljuje proti Z po Z meji parcele 860/2 in
po J meji parcel 861/1, 862/1, 863/1, 864/1, 865/1, 866/1 in 867/1 do Z meje
parcele 867/1. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcele 867/1 do izhodiščne
točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najzahodnejši točki meje parcele 867/2. Od tod poteka meja
proti S prek parcele 2191/1 do meje II. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti
V po meji II. varstvenega pasu do V meje parcele 816/2. Od tod poteka meja proti
J po V meji parcele 816/2 do J meje parcele 816/2 ter se nadaljuje proti Z po J
meji parcel 816/2, 854/1, 855/1, 856/1, 857/1, 858/2, 859/2, 860/1, 860/2,
861/2, 862/2, 863/2 in 864/2 do Z meje parcele 864/2. Od tod se meja nadaljuje
proti Z po Z meji parcele 864/2 in po J meji parcel 865/2, 866/2, 867/2, 1008/2,
1009/2, 1010/2 in 1011/2 do najjužnejše točke meje parcele 1011/2. Od tod poteka
meja proti S prek parcel 1011/2, 1010/2, 1009/2 in 1008/2, do Z meje parcele
867/2 ter se nadaljuje proti S po Z meji parcele 867/2 do izhodiščne točke.40. Zajetje Gozd - Reka, k. o. Trebeljevo

I. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje parcel 867/2 in 876/9. Od tod
poteka meja proti J po V meji parcel 876/2, 876/17, 876/18 in 876/7. Od tod
poteka meja proti Z prek parcele 876/7 ter se usmeri proti S in poteka prek
parcel 876/7, 876/2 in 876/9 do V meje parcele 876/9, kjer se usmeri proti J po
V meji parcele 876/9 do izhodiščne točke.

II. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najjužnejši točki meje parcel 235/2 in 232. Od tod poteka
meja proti V po S meji parcel 232, 234, 222/2, 221/1 in 1073. Od tod poteka meja
proti J po Z meji parcel 876/5, 876/9, 876/4 in spet 876/9 do meje I.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja po meji I. varstvenega pasu do V meje
parcele 876/7 ter poteka proti J po V meji parcel 876/7, 876/1, 1085 in 873. Od
tod poteka meja po Z, S in V meji parcele 870 ter po V meji parcel 873, 584/6 in
1066/1. Od tod poteka meja proti Z prek parcele 1066/1, po Z meji parcel 584/6,
584/5, po J meji parcel 357 in 360. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcel
360, 1066/1, 361/4, 1062/1, prek parcele 1062/1, po Z meji parcele 370/1. Naprej
poteka meja po S meji parcele 369/1 in Z meji parcel 367, 336, 335, 334/1,
333/2, 326/1, prek parcel 324/1 in 1073, po Z meji parcel 1073 in 310. Od tod
poteka meja proti V prek parcele 310, po S meji parcel 318/3, 319/10, 319/11,
319/5, 319/1 in 319/6. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcel 225/1 in po S
meji parcel 225/1 in 224, prek parcel 222/8, 222/4, po Z meji parcel 222/4, 234
ter prek parcele 232 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas

Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje parcel 869/1 in 587/2. Od tod
poteka meja proti J po V meji parcel 587/2, 587/1, 587/3, 586/6, 586/9, 586/10,
586/11, 586/12, 586/3, 586/13, 1066/1, 586/15, 586/16, 579/2, 579/3, 579/1 in
1086. Od tod poteka meja proti S prek parcele 1086, po Z meji parcel 579/1, 578,
581, 582/3, 582/2 in 582/1. Od tod poteka meja proti V prek parcel 582/1 in
582/7, po S meji parcel 582/7 ter se nadaljuje proti V po S meji parcele 1065/1
in proti S prek parcel 583/1, 583/23 in 583/7 ter po Z meji parcele 1066/1 do
meje II. varstvenega pasu, od koder poteka meja proti V po meji II. varstvenega
pasu do izhodiščne točke.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti