Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3685. Pravilnik o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih oddajanja prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«, stran 9652.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) in tretjega odstavka 15. člena sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/00) minister za znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih oddajanja prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Pravilnik o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih oddajanja prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« ureja način upravljanja nepremičnine iz 14. člena sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/00) ter pogoje in postopke oddajanja prostorov v nepremičnini.
2. člen
Ustanovitelj Doma podiplomcev je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Nadzor nad upravljanjem Doma podiplomcev izvaja Svet Doma podiplomcev (v nadaljnjem besedilu: svet).
II. UPORABA KAPACITET DOMA PODIPLOMCEV
3. člen
Dom podiplomcev Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Dom podiplomcev) je namenjen neprofitni nastanitvi mladih raziskovalcev, podiplomcev ter gostujočih profesorjev Univerze v Ljubljani. Za gostujoče profesorje se štejejo gostujoči profesorji in gostujoči raziskovalci v okviru uradnih izmenjav, ki potekajo v okviru Univerze v Ljubljani, raziskovalnih organizacij, Ministrstva za znanost in tehnologijo in drugih državnih organov.
4. člen
Apartmaji se praviloma dodeljujejo gostujočim profesorjem in gostujočim raziskovalcem, garsonjere pa praviloma mladim raziskovalcem in podiplomcem.
Garaže se oddajajo v najem nastanjenim mladim raziskovalcem, podiplomcem, gostujočim profesorjem in gostujočim raziskovalcem na njihovo prošnjo ob nastanitvi. V primeru prostih kapacitet se garaže lahko oddajajo v najem tudi drugim pravnim in fizičnim osebam po tržnih zakonitostih.
Ostale poslovne prostore Dom podiplomcev drugim pravnim in fizičnim osebam oddaja po tržnih zakonitostih.
5. člen
Nastanitev mladih raziskovalcev, podiplomcev, gostujočih profesorjev in gostujočih raziskovalcev v apartmajih in garsonjerah poteka na podlagi:
– javnega razpisa za nastanitev mladih raziskovalcev in podiplomcev;
– neposredno, če gre za nujne primere in nezasedene prostore.
6. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena, minister pristojen za znanost in tehnologijo z letnim razdelitvenim načrtom, ki mora biti praviloma določen do konca meseca maja za naslednje šolsko leto, določi število apartmajev, ki jih za namene nastanitve gostujočih profesorjev in gostujočih raziskovalcev uporabljajo:
– Univerza v Ljubljani;
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo;
– raziskovalne organizacije;
– drugi državni organi.
7. člen
Pogodbe o nastanitvi oziroma najemu garaže ali poslovnega prostora se praviloma sklenejo za eno leto. Pogodbe se praviloma sklenejo do konca meseca junija za naslednje šolsko leto.
8. člen
Dom podiplomcev ima pravico, da v nezasedene prostore, ki so predmet sklenjenih pogodb iz prejšnjega člena, v primeru nujnih potreb, za krajši čas nastani gostujoče profesorje in gostujoče raziskovalce.
Medsebojne pravice in obveznosti iz prejšnjega odstavka se uredi s pogodbo.
9. člen
Najemnina za garsonjere in apartmaje je neprofitna in jo za posamezno šolsko leto določi svet. V ceni najema so upoštevani obratovalni stroški, razen stroškov telefona.
Najemnina za garaže nastanjenih mladih raziskovalcev, podiplomcev, gostujočih profesorjev in gostujočih raziskovalcev je neprofitna.
Cena najema iz prvega in drugega odstavka tega člena se vsake štiri mesece revalorizira v skladu z rastjo življenjskih stroškov, ki jih objavi Statistični urad Republike Slovenije.
III. POGOJI IN MERILA ZA SPREJEM V DOM PODIPLOMCEV
10. člen
V Dom podiplomcev se lahko sprejmejo podiplomci, mladi raziskovalci, gostujoči profesorji in gostujoči raziskovalci, ki svoj status lahko dokažejo z naslednjimi listinami (pogoj za nastanitev):
– podiplomci s potrdilom o vpisu podiplomskega študija kot rednega študija;
– mladi raziskovalci s pogodbo z raziskovalno organizacijo;
– za gostujoče profesorje in gostujoče raziskovalce potrdilo raziskovalne organizacije, da sodelujejo v pedagoškem procesu, pri raziskovalnem projektu ali pri drugih aktivnostih v okviru Univerze, raziskovalnih organizacij, Ministrstva za znanost in tehnologijo ali drugih državnih organov.
11. člen
Za nastanitev mladih raziskovalcev in podiplomcev se uporabljajo naslednja merila:
– uspešnost pri dosedanjem študiju (do 75% skupne ocene); pri čemer lahko povprečna ocena dosedanjega študija znese do 65%, prejem domače ali tuje nagrade ali priznanja za raziskovalno delo pa do 20%.
Dodatna merila za nastanitev (do 35% skupne ocene) so:
– posebne okoliščine študija (deficitarno znanstveno raziskovalno področje, sodelovanje v pomembnih mednarodnih projektih itd.) do 10%;
– tuji mladi raziskovalci in podiplomci – 10%;
– kandidati doktorskega študija – 5%;
– večja oddaljenost stalnega prebivališča pri domačih mladih raziskovalcih in podiplomcih do 5%;
– posebne zdravstvene ali socialne razmere do 5%;
– izvolitev v naziv asistenta 5%;
– sklenjena pogodba o financiranju študija z Ministrstvom za znanost in tehnologijo ali Ministrstvom za šolstvo in šport 5%.
IV. JAVNI RAZPIS ZA NASTANITEV MLADIH RAZISKOVALCEV IN PODIPLOMCEV
12. člen
Javni razpis za nastanitev v Domu podiplomcev se objavi v sredstvih javnega obveščanja, praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto.
Javni razpis iz prejšnjega odstavka tega člena objavi svet. V javnem razpisu morajo biti navedeni zlasti pogoji in merila za nastanitev v Domu podiplomcev ter vsi drugi potrebni podatki (npr. upravičeni subjekti, razpisane kapacitete, cena najema, čas najema, podatki in dokazila, ki jih mora navesti in predložiti vlagatelj, rok in naslov za oddajo vlog, organ, pristojen za odločanje, rok za odločitev o izbiri, način objave sprejetih vlagateljev).
13. člen
O sprejemu subjektov v Dom podiplomcev na podlagi izvedenega javnega razpisa odloča Komisija za sprejem v Dom podiplomcev.
Komisijo za sprejem v Dom podiplomcev imenuje svet. Sestavljena je iz šestih članov, in sicer je en član predstavnik Ministrstva za znanost in tehnologijo, en član predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport, en član predstavnik Univerze v Ljubljani, en član predstavnik Društva mladih raziskovalcev, en član predstavnik Korisa in en član predstavnik sveta. Predsednika komisije za sprejem v Dom podiplomcev izvolijo člani Komisije za sprejem z večino glasov vseh članov.
O pritožbah zoper odločitve Komisije za sprejem odloča Komisija za pritožbe.
Člane Komisije za pritožbe imenuje svet. Komisija za pritožbe je sestavljena iz treh članov, in sicer je en član predstavnik Ministrstva za znanost in tehnologijo, en član predstavnik Univerze v Ljubljani in en član predstavnik sveta. Predsednik Komisije za pritožbe je predstavnik Ministrstva za znanost in tehnologijo.
14. člen
Na podlagi vlog, prispelih na javni razpis in ob upoštevanju pravil tega pravilnika ter javnega razpisa sestavi Komisija za sprejem v Dom podiplomcev prednostni seznam upravičenih subjektov.
Prednostni seznam in druge odločitve Komisije za sprejem se skupaj s poukom o pravnem sredstvu objavijo najkasneje v dveh dneh po odločitvi Komisije za sprejem na oglasni deski Doma podiplomcev ter na spletni strani Ministrstva za znanost in tehnologijo.
Zoper razvrstitev v prednostni seznam in druge odločitve Komisije za sprejem je v roku 8 dni dopustna pritožba na Komisijo za pritožbe, ki najkasneje v 15 dneh o pritožbi dokončno odloči. Pritožbeni rok začne teči z dnem vročitve odločbe o sprejemu.
V. NASTANITEV GOSTUJOČIH PROFESORJEV IN GOSTUJOČIH RAZISKOVALCEV
15. člen
O sprejemu gostujočih profesorjev in gostujočih raziskovalcev odločajo organizacije iz 6. člena samostojno, v okviru letnega razdelitvenega načrta in sklenjenih pogodb. Pri tem morajo glede pogojev upoštevati določbe III. poglavja pravilnika.
VI. DODELJEVANJE GARAŽ IN DRUGIH POSLOVNIH PROSTOROV
16. člen
O oddajanju garaž in drugih poslovnih prostorov v najem upravičenim subjektom odloča Dom podiplomcev samostojno. Pri tem mora upoštevati ustrezne določbe tega pravilnika.
VII. NADZOR
17. člen
Nadzor nad upoštevanjem določb III. poglavja pravilnika s strani organizacij iz 6. člena pravilnika pri nastanitvah upravičenih subjektov ter nadzor nad upoštevanjem ustreznih določb tega pravilnika s strani Doma podiplomcev pri oddajanju garaž in drugih poslovnih prostorov v najem, enkrat letno izvaja Ministrstvo za znanost in tehnologijo, ki o svojih ugotovitvah seznani svet.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Prvi javni razpis za sprejem v Dom podiplomcev iz 12. člena pravilnika se objavi najkasneje v enem mesecu od dneva začetka veljavnosti tega pravilnika.
19. člen
Za šolsko leto 2000/2001 minister, pristojen za znanost in tehnologijo določi letni razdelitveni načrt iz 6. člena tega pravilnika najkasneje v enem mesecu od dneva začetka veljavnosti tega pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4/2000
Ljubljana, dne 6. septembra 2000.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti