Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2000 z dne 8. 9. 2000

Kazalo

3672. Delitveni sporazum, stran 9641.

Občina Slovenska Bistrica in Občina Oplotnica skleneta
D E L I T V E N I S P O R A Z U M
1. člen
S tem sporazumom se na podlagi zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 56/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 10/98 in 74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) določa medsebojna delitvena razmerje glede na dejstvo nastanka nove Občine Oplotnica, ki je nastala z izločitvijo iz Občine Slovenska Bistrica.
2. člen
Delitveni sporazum temelji predvsem na določbah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 10/98 in 74/98) in vsebuje delitev nepremičnin in premičnin, denarnih sredstev in pravic in obveznosti.
Nepremičnine predstavljajo:
– zemljišča v lasti občine,
– javno dobro,
– javna infrastruktura,
– objekti in naprave.
Premičnine predstavljajo:
– opremo in naprave v zidanih objektih, katera služi izvajanju dejavnosti,
– opremo in naprave javne infrastrukture.
Denarna sredstva predstavljajo:
– denarna sredstva na računih,
– trajne naložbe v gospodarskih družbah oziroma javnih podjetjih.
Pravice in obveznosti predstavljajo:
– pravice in obveznosti, ki izhajajo iz premoženja,
– pravice in obveznosti, ki izhajajo iz ustanoviteljstva,
– pravice in obveznosti, ki izhajajo iz soustanoviteljstva,
– pravice in obveznosti, ki izhajajo iz trajnih naložb v gospodarskih družbah in javnih podjetjih,
– pravice in obveznosti, ki izhajajo iz podeljenih koncesij,
– pravice in obveznosti, ki izhajajo iz obveznosti in terjatev.
3. člen
Temeljni kriteriji delitvenih razmerij so:
– lega nepremičnine oziroma javne infrastrukture,
– služnost premičnine oziroma povezanost z nepremičnino oziroma javno infrastrukturo,
– sedež javnega zavoda,
– fizična deljivost oziroma nedeljivost nepremičnin in premičnin, ki so namenjene izvajanju dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod ali javno podjetje,
– razmerje števila prebivalcev na območju posamezne občine (Oplotnica 3.941–11,69%, Slov. Bistrica 29.772–88,31%) ob ustanovitvi do skupnega števila prebivalcev (33.713 – 100%),
– razmerje dohodnine na območju posamezne občine v obdobju skupnega poslovanja,
– namembnost proračunskih sredstev v letu 1998 in njihova realizacija,
– posamezni splošni akti in sklepi občinskega sveta prejšnje skupne občine oziroma Sveta krajevne skupnosti Oplotnica.
4. člen
Nepremičnine se delijo po kriteriju lege nepremičnine in pripadejo Občini Oplotnica vse tiste nepremičnine, ki ležijo na območju Občine Oplotnica.
Evidenca nepremičnin po razpoložljivih podatkih na območju Občine Oplotnica je podana v PRILOGI in obsega:
1. evidenco zemljišč v lasti občine na območju Občine Oplotnica (PRILOGA I),
2. evidenco javnega dobra na območju Občine Oplotnica (PRILOGA II),
3. evidenco javne infrastrukture na območju Občine Oplotnica (PRILOGA III),
– lokalne ceste in javne poti (PRILOGA III/A)
– javna razsvetljava (PRILOGA III/B)
– javni vodovod (PRILOGA III/C)
– javna kanalizacija (PRILOGA III/D)
4. objekti in naprave na območju Občine Oplotnica (PRILOGA IV),
– stanovanjske zgradbe oziroma deli zgradb (stanovanja) (PRILOGA IV/A)
– poslovne zgradbe oziroma deli zgradb (poslovni prostori) (PRILOGA IV/B)
– ostali objekti in naprave (PRILOGA IV/C).
5. člen
Premično premoženje se deli po kriteriju lege nepremičnine na katero je premičnina vezana, po kriteriju sedeža javnega zavoda ali javnega podjetja ter po kriteriju fizične deljivosti oziroma nedeljivosti premičnine.
Evidenca premičnin po razpoložljivih podatkih in izdelana na podlagi zgoraj navedenih kriterijev, ki pripadejo Občini Oplotnica je podana v PRILOGI V in VI.
6. člen
Na osnovi kriterija sedeža javnega zavoda Občina Oplotnica prevzema ustanoviteljstvo javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica v delu in za dejavnost, ki se nanaša na območje Občine Oplotnica.
Sporazumno se organizacijsko ločeno vodi podružnična šola Kebelj.
Občina Oplotnica in Občina Slovenska Bistrica se zavežeta, da bosta sprejeli ustrezne ustanovitvene akte, do eventualne ločitve podružnične šole Kebelj pa skupni zavod financirali po zakonskih obvezah in dogovorjenih kriterijih in sicer:
– razmerje števila oddelkov v posamezni šoli,
– pokrivali stroške, ki se nanašajo na dejavnost posamezne šole,
– pokrivali stroške, ki se nanašajo na obveznosti iz premoženja, ki je v upravljanju posamezne šole.
Do sprejema ustreznih statusnih aktov izvršuje ustanoviteljske pravice Občina Slovenska Bistrica.
Evidenca nepremičnin in premičnin, ki se nanašajo na Občino Oplotnica ter ustanovitveni akt javnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica so v PRILOGI V.
7. člen
Za ustanoviteljske in soustanoviteljske pravice javnih zavodov:
1. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
2. Javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
3. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
4. Javni zavod Ljudska univerza Slovenska Bistrica
5. Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti Lekarna Slovenska Bistrica,
katerih sedež je na območju Občine Slovenska Bistrica, dejavnost le-teh pa še naprej pokriva tudi Občino Oplotnica, se občini sporazumeta, da bosta soustanoviteljici zavodov.
Soustanoviteljstvo bosta uredili s spremembo ustanovitvenih aktov na osnovi naslednjih opredelitev:
– obe občini sta nosilki ustanovitvenih pravic in obveznosti,
– upravljalske pravice se izvršujejo po kriteriju razmerja števila prebivalcev vendar tako, da bo Občini Oplotnica zagotovljen vsaj en član v organu upravljanja,
– vsaka ustanoviteljica se obvezuje, da bo skupni zavod še naprej upravljalec premoženja, ki po tem sporazumu pripade posamezni občini, ga pa zavod uporablja za izvajanje dejavnosti,
– vsaka ustanoviteljica bo odgovorna za ohranjanje svojega premoženja, vzdrževanje in naložbe na njenem območju,
– vsaka ustanoviteljica bo zagotavljala potrebna sredstva za izvajanje tekoče dejavnosti skladno z letnim programom zavoda in v okviru zakonskih določil,
– morebitne finančne obveznosti, ki izvirajo iz ustanoviteljstva se delijo v razmerju števila prebivalcev posamezne občine.
Evidenca nepremičnin in premičnin, ki se nanašajo na zgoraj navedene zavode ter Občino Oplotnica in ustanovitveni akti javnih zavodov Knjižnica Josipa Vošnjaka, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Ljudska univerza Slovenska Bistrica in Lekarna Slovenska Bistrica so v PRILOGAH VI/A, VI/B, VI/C, VI/D in VI/E.
8. člen
Občina Oplotnica se odreka ustanoviteljskim pravicam javnih zavodov:
1. Zavod za kulturo
2. Zavod za šport.
Občina Oplotnica v zgoraj navedenih zavodih nima v upravljanju premoženja, pravic in obveznosti, ki bi ji pripadle po tem sporazumu.
9. člen
Ustanoviteljske pravice za Stanovanjski sklad občine Slovenska Bistrica v bodoče ureja Občina Slovenska Bistrica samostojno.
Občina Oplotnica iz sklada prevzame v svoje upravljanje vse stanovanjske enote, ki so na območju Občine Oplotnica in kot take predstavljajo premoženje, ki po tem sporazumu pripada Občini Oplotnica.
Občina Oplotnica z aneksi k najemnim pogodbam uredi nadaljnja medsebojna razmerja z najemniki.
Evidenca stanovanjskih enot in poslovnih prostorov ter seznam najemnikov je podana v PRILOGI VII/A.
Občina Oplotnica po tem sporazumu prevzame tudi pravice in obveznosti po veljavnih kupoprodajnih pogodb za obročni odkup stanovanj, ležečih na območju Občine Oplotnica, po stanovanjskem zakonu. Pravice in obveznosti Občini Oplotnica pripadejo od 1. 1. 1999.
Evidenca veljavnih kupoprodajnih pogodb za obročni odkup stanovanj, ležečih na območju Občine Oplotnica, po stanovanjskem zakonu je podana v PRILOGI VII/B.
10. člen
Naložbe kapitala prejšnje Občine Slovenska Bistrica v gospodarskih družbah in iz tega izhajajoče upravljalske pravice in obveznosti se razdelijo po kriteriju števila prebivalcev, in sicer:
1. Trajni vložek 7,429.000 SIT (1,46% osnovnega kapitala v višini 508.842,000.000 SIT) v delniški družbi Cestno podjetje Maribor družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor, razdeljen pripade:
– Občini Oplotnica 868.000 SIT, kar predstavlja 0,17% deleža osnovnega kapitala d.d.,
– Občini Slovenska Bistrica 6,561.000 SIT, kar predstavlja 1,29% deleža osnovnega kapitala d.d.
2. Trajni vložek 28,693.000 SIT (56,99% osnovnega kapitala v višini 50.339,000.000 SIT) v družbi z omejeno odgovornostjo Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., razdeljen pripade:
– Občini Oplotnica 3,354.000 SIT, kar predstavlja 6,66% deleža osnovnega kapitala d.o.o.,
– Občini Slovenska Bistrica 25,339.000 SIT, kar predstavlja 50,34% deleža osnovnega kapitala d.o.o.
Evidenca naložbene dokumentacije je v PRILOGAH VIII/A in VIII/B.
11. člen
Skupno poslovanje preko začasnega ločenega računa bosta občini zaključili z dnem prehoda na svoje račune.
Za začasni ločen račun Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica se izdela zaključna bilanca prihodkov in odhodkov ločeno po vrstah prihodkov in odhodkov, tako kot se nanašajo na posamezno občino in po sledečih kriterijih:
1. Za delitev finančne izravnave, katera se na ločen račun nakazuje skupaj za obe občini, se uporabi kriterij razmerja števila prebivalcev.
2. Za delitev sredstev iz naslova premalo nakazane finančne izravnave za leto 1998 v znesku 43,494.000 SIT se uporabi kriterij razmerja števila prebivalcev.
3. Za delitev sredstev iz naslova obresti za vezane vloge in avista obresti se uporabi kriterij razmerja števila prebivalcev.
4. Za delitev sredstev iz naslova vračila depozita v višini 11,600.000 SIT se uporabi kriterij razmerja števila prebivalcev.
5. Za delitev sredstev iz naslova povračil za sanacijo po neurju v letu 1998 se uprabi kriterij razmerja priznane škode za posamezno občino.
6. Presežek prihodkov nad odhodki (ostanek sredstev) proračuna Občine Slovenska Bistrica v znesku 91,838.617,54 SIT iz leta 1998 predstavljajo sredstva iz naslova nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč. Občini Oplotnica iz tega naslova pripadejo sredstva, kot je opredeljeno v 12. členu tega sporazuma.
7. Obveznost vračila dolgoročnega kredita iz leta 1997 v višini 59,750.000 SIT za financiranje šolskih investicij se ne deli in ostane v celoti obveznost Občine Slovenska Bistrica.
Pripadajoča sredstva posamezni občini po izdelani bilanci se z začasnega ločenega računa prenesejo na žiro račun Občine Oplotnica in na žiro račun Občine Slovenska Bistrica.
Začasni ločen račun proračuna Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica se zapre.
12. člen
Denarna sredstva iz naslova nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1998 pripadajo Občini Oplotnica v višini zbranega nadomestila od zavezancev na območju KS Oplotnica, zmanjšana za sorazmerni del skupnih stroškov režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in realiziranih odhodkov za KS Oplotnica v letu 1998.
Občina Oplotnica je pravni naslednik evidence zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Oplotnica, kakor tudi terjatev do zavezancev na podlagi že izdanih odmernih odločb do leta 1999.
Občina Oplotnica se za nadaljnjo pobiranje nadomestil samostojno dogovori z DURS Slovenska Bistrica.
Evidenca zbranih sredstev in njihova poraba za leto 1998, izračun ostanka sredstev, ki pripadejo Občini Oplotnica in evidence zavezancev so prikazane v PRILOGAH IX/A, IX/B IX/C.
13. člen
Občina Oplotnica v celoti prevzame pogodbo o koncesiji št. 4/96, z dne 2. 7. 1996, sklenjeno z Marijo Rafot-Berlot, dr. medicine, Javerniška 13, Zg. Polskava, za opravljanje zdravstvene dejavnosti splošne medicine v ordinaciji zdravstvene postaje Oplotnica.
Odločba o podelitvi koncesije in pogodba o koncesiji sta podani v PRILOGI X.
14. člen
Občina Oplotnica prevzame koncesijsko pogodbo, sklenjeno dne 24. 12. 1997, z Danijel Erjavec s.p., Dimnikarske storitve, Kolodvorska 27, Slovenska Bistrica, za izvajanje gospodarske javne dimnikarske službe.
Občina Oplotnica nadaljnja pogodbena razmerja po koncesijski pogodbi ureja s koncesionarjem za svoje območje.
Odločba o podelitvi koncesije pogodba o koncesiji, odlok o javnih gospodarskih službah v Občini Slovenska Bistrica in odlok o dimnikarski službi na območju Občine Slovenska Bistrica so podani v PRILOGI XI.
15. člen
Odlaganje komunalnih odpadkov
Občina Oplotnica ima po tem sporazumu pravico do uporabe odlagališča komunalnih odpadkov na Pragerskem do 31. 12. 1999 pod enakimi pogoji, kot veljajo za Občino Slovenska Bistrica.
Občina Oplotnica se najkasneje do 31. 10. 1999 opredeli ali bo tudi v bodeče uporabljala odlagališče Pragersko skupno z Občino Slovenska Bistrica, ali pa bo problem odlaganja komunalnih odpadkov reševala drugače oziroma samostojno.
V primeru, da se opredeli za skupno reševanje z Občino Slovenska Bistrica se vključi kot enakovreden partner (z vsemi pravicami in obveznostmi) v projekt Zbiranja, predelave in deponiranja komunalnih odpadkov ter pokriva sorazmerni del stroškov projekta v razmerju števila prebivalcev občin, ki so vanj vključene, začenši s 1. 1. 1999.
16. člen
Občina Oplotnica je tudi pravni naslednik pogodbe o združevanju finančnih sredstev za izdelavo predinvesticijske študije obdelave trdnih odpadkov iz naselij za severovzhodno Slovenijo in deponiranja po sežigu. Obveznosti po tej pogodbi od 1. 1. 1999 se delijo po kriteriju števila prebivalcev posamezne občine.
Pogodba je v PRILOGI XII.
17. člen
Občina Slovenska Bistrica prevzame vse delavce občinske uprave prejšnje skupne Občine Slovenska Bistrica.
Občina Slovenska Bistrica do Občine Oplotnica ne bo uveljavljala sorazmernega dela stroškov občinske uprave za čas skupnega poslovanja.
Občini Oplotnica pripade delež sredstev za delo, ki jih uporabljajo delavci Občinske uprave občine Slovenska Bistrica. Delež se določi po kriteriju števila prebivalcev. Osnova za izračun tega deleža je knjigovodska vrednost sredstev, povečana za 50%.
Evidenca sredstev za delo občinske uprave je v PRILOGI XIII.
18. člen
Občina Oplotnica je po tem sporazumu pravni naslednik vseh upravnih, pravnih in drugih zadev, ki so v postopkih, ali bi bili vloženi in se nanašajo na Občino Oplotnica ter jih je Občina Oplotnica dolžna prevzeti v nadaljnjo reševanje takoj, ko se ugotovi njihov obstoj.
19. člen
Na podlagi tega sporazuma bosta obe občini izvedli formalno potrebne postopke lastniških sprememb, ustanovitvenih sprememb, statusnih sprememb in vse ostale aktivnosti, ki so potrebne za medsebojno ločitev in vzpostavitev relacij do tretjih oseb.
20. člen
V primeru ugotovitve obstoja primerov, ki spadajo v delitveni sporazum in s tem sporazumom njihova delitev ni opredeljena bosta občini sklenili dodatke k temu sporazumu. V takšnih primerih bosta za dosego dogovora uporabili enake kriterije, kot so uporabljeni v tem sporazumu za enake ali podobne primere oziroma določila zakona o lokalni samoupravi.
21. člen
Občina Slovenska Bistrica in Občina Oplotnica sta pravni naslednici do 31. 12. 1998 v skupni občini sprejetih in veljavnih splošnih aktov in jih nadalje uporabljata kot svoje akte veljavne na območju svoje občine.
Vsako spreminjanje, ukinjanje ali sprejem novih splošnih aktov velja samo za občino, ki je tak akt sprejela. Enostransko se ne morejo spreminjati tisti akti, za katere je po tem sporazumu predvideno, da se spremenijo po skupnem dogovoru oziroma usklajeno in tisti za katere bi se kasneje izkazalo, da njihovo spreminjanje pomeni poseg v pravice druge strani.
22. člen
V roku 30 dni po začetku poslovanja preko lastnih žiro računov obeh občin se izdela bilanca poslovanja obeh občin preko ločenega računa in na tej podlagi izvršijo prenosi pripadajočih sredstev na žiro račun Občine Oplotnica in žiro račun Občine Slovenska Bistrica.
Vsaka občina prevzame odprte terjatve in obveznosti, ki se nanašajo nanjo. Neprevzetih terjatev in obveznosti ne more biti.
23. člen
Sestavni del tega sporazuma so vse priloge in vsa dokumentacija, ki bo nastala pri realizaciji tega sporazuma.
24. člen
Kolikor za izvršitev določil tega sporazuma ni možno doseči soglasja o posameznih konkretnih rešitvah, se za razrešitev imenuje arbitražna komisija, ki jo sestavljajo po trije predstavniki vsake občine in sicer župan, predstavnik občinskega sveta in predstavnik občinske uprave.
25. člen
Sporazum s prilogami I–XIII je napisan v štirih originalnih izvodih, od katerih prejme vsaka občina po dva izvoda.
26. člen
Ta sporazum postane veljaven in se ga začne uporabljati, ko ga potrdi Občinski svet občine Oplotnica in Občinski svet občine Slovenska Bistrica ter podpišeta oba župana.
Občinski svet občine Oplotnica je ta sporazum potrdil na 5. redni seji dne 20. 7. 1999.
Občinski svet občine Slovenska Bistrica je ta sporazum potrdil na 2. izredni seji dne 12. 7. 1999.
Slovenska Bistrica, dne 12. julija 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.
Oplotnica, dne 20. julija 1999.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti