Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2615. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)

Sklepi

2616. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca, namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
2617. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca, namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
2618. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
2619. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
2620. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca, namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi

MINISTRSTVA

2621. Sklep o obrestovanju naložb prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja
2622. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih Goricah
2623. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane
2624. Pravilnik o obrazcu in postopku za izdajo službene izkaznice upravnega inšpektorja za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
2625. Pravilnik o ravnanju z odpadki iz proizvodnje titanovega dioksida
2626. Pravilnik o monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
2627. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA SAVINJSKE REGIJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
2645. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo
2646. Pravilnik o spremembah pravilnika o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču

BANKA SLOVENIJE

2628. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2629. Poročilo o gibanju plač za april 2000
2630. Spremembe in dopolnitve statuta Inženirske zbornice Slovenije

OBČINE

Brezovica

2632. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2000

Brežice

2633. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

Dobrova-Polhov Gradec

2634. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine

Gorišnica

2635. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Gorišnica
2636. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Gorišnica

Litija

2637. Odlok o spremembi odloka o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Litija

Ljubljana

2631. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C2 - Ožje mestno središče

Ljutomer

2638. Sporazum o premoženjsko delitveni bilanci

Novo mesto

2639. Sklep o povišanju prodajne cene zemeljskega plina iz javnega plinovodnega omrežja v Mestni občini Novo mesto

Podčetrtek

2640. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje AT2 - kopališče in kamp Atomske Toplice

Razkrižje

2641. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje
2642. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Razkrižje

Ribnica na Pohorju

2643. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999
2644. Odlok o občinskih cestah v Občini Ribnica na Pohorju

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o varnosti strojev
2. Popravek pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
3. Popravek pravilnika o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
4. Popravek pravilnika o zdravniškem registru
5. Popravek sprememb in dopolnitev pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
6. Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah odvetniške tarife

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

73. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo (BITOŽP)
74. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Nordijsko investicijsko banko (MSNIB)
75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o uporabi logističnih centrov in koprskega pristanišča (BHULKP)
76. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BHRSZI)
77. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga ter Protokola po 17. členu o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BPOMCP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost