Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2645. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo, stran 7517.

Na podlagi drugega odstavka 66. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) in petega odstavka 31. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo
1. člen
V odredbi o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 47/99 in 96/99) se v 7. členu črta četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Besedilo tretjega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(3) V primeru nabave trošarinskih izdelkov se neposredna oprostitev trošarine lahko uveljavi samo pri trošarinskih zavezancih, če se hkrati uveljavi tudi oprostitev davka na dodano vrednost.”
3. člen
Na koncu tretjega odstavka 11. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
“Kolikor številke neposrednega potrdila ni mogoče vpisati v skladu s prejšnjim stavkom, se to na računu v rubriki za davčno številko označi, samo številko neposrednega potrdila pa jasno vpiše na drugem mestu računa.”
4. člen
Na koncu prvega odstavka 12. člena se črta pika in doda besedilo “oziroma vsake postopne dobave.”
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko uveljavlja oprostitev davkov tudi za zneske na računih, ki ne presegajo zneskov iz prejšnjega odstavka v primeru nakupa pogonskega goriva za prevozna sredstva posameznih upravičencev oziroma v primeru in pod pogoji neposredne oprostitve na osnovi pogodbenega oziroma naročniškega razmerja za priključke, ki so vezani na poslovni oziroma stanovanjski prostor, ki ga upravičenci po tej odredbi koristijo, dogovorjenega med dobaviteljem in upravičencem iz te odredbe, kadar dobavitelj zaporedoma zaračunava pogodbeno oziroma naročniško dogovorjene dobave.“
5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Neposredno oprostitev davkov po tej odredbi posamezni upravičenec lahko uveljavi, če je za blago, storitve oziroma trošarinske izdelke od pristojnega davčnega organa pridobil potrdilo za neposredno oprostitev davka na dodano vrednost oziroma trošarine (v nadaljevanju: neposredno potrdilo), ki je sestavni del te odredbe.
(2) Posamezni dobavitelj, ki blago, storitve oziroma trošarinske izdelke dobavlja na domačem trgu, prizna in dokazuje upravičenost neposredne oprostitve davkov po tej odredbi na osnovi predloženega neposrednega potrdila za posameznega upravičenca.
(3) Dobavitelj, ki posameznemu upravičencu omogoča oprostitev davkov na neposredni način, mora voditi evidenco oproščenega prometa na način, iz katerega je v vsakem trenutku razviden upravičenec do oprostitve davkov, številka neposrednega potrdila, številka in datum računa ter promet po vrsti, količini, vrednosti in znesku oproščenih davkov. Način vodenja evidence za trošarinske izdelke mora biti predhodno odobren s strani nadzornega carinskega organa.
(4) Dobavitelj, ki neposredno oprostitev davka na dodano vrednost prizna v skladu s to odredbo, znesek navedene oprostitve evidentira v knjigi izdanih računov in ga vključi v informacijskem delu obrazca DDV-O pod zaporedno številko 13.
(5) Trošarinski zavezanec, pri katerem je upravičenec uveljavil neposredno oprostitev plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo, izvede poračun trošarine na ustreznem obrazcu za mesečni obračun trošarine tako, da znesek trošarine iz naslova oprostitve vključi v odbitno postavko.
(6) V primeru, da posamezni upravičenec do oprostitve davkov po tej odredbi koristi posamezne priključke, ki so vezani na najeti stanovanjski oziroma poslovni prostor, lahko neposredno oprostitev za te priključke, ki glasijo na ime najemodajalca, koristi v najemnem obdobju samo, če je edini koristnik posameznega priključka, kar se dokazuje z vpogledom v originalno veljavno najemno pogodbo in pod pogojem, da stroški teh priključkov niso zajeti v znesku iz najemne pogodbe oziroma je pogodbeno določeno, da jih upravičnec do oprositve davkov poravnava neposredno posameznemu dobavitelju.
(7) Neposredno potrdilo sestoji iz treh delov:
1. Prvi del zajema podatke o upravičencu.
2. V drugem delu je potrebno navesti blago, storitve oziroma trošarinske izdelke ter dobavitelja le-teh. V primeru, da za predhodno omenjeno navedbo na obrazcu ni dovolj prostora, se to navede v priloženem dokumentu, obvezno pa se pripiše podatek o vrsti in številki tega dokumenta. Priloženi dokument je lahko ponudba, predračun, račun oziroma pogodba, iz katerega so razvidni potrebni podatki za neposredno potrdilo. Priloga je obvezna v primeru koriščenja priključkov, naštetih v šestem odstavku tega člena, pri čemer je potrebno navesti podatek o imenu in naslovu lastnika posameznega priključka in morebitno številko priključka. Priloga je obvezna tudi, če upravičenec uveljavlja neposredno oprostitev za pogonsko gorivo za svoje prevozno sredstvo. V tem primeru je priloga fotokopija veljavnega prometnega dovoljenja s pripisanim podatkom o vrsti goriva, ki ga to prevozno sredstvo troši.
Poleg tega je potrebno vpisati podatek o enkratni nabavi oziroma redni oziroma večkratni dobavi ter podatek o obdobju, v katerem želi upravičenec neposredno oprostitev uveljaviti.
Uveljavljanje neposredne oprostitve davkov za daljše obdobje se praviloma, obvezno pa le, če so omejitve oprostive vezane na posamezno četrtletje, odobri s pričetkom posameznega četrtletja. Pri tem je potrebno, da upravičenec odda popolni zahtevek za neposredno oprostitev pristojnemu davčnemu organu vsaj 15 dni pred pričetkom zadevnega četrtletja.
Če se neposredna oprostitev ne uveljavi enkratno, je upravičenec do oprostitve davkov po tej odredbi dolžan, da eventualno nastalo spremembo podatka, navedenega na neposrednem potrdilu oziroma podatka, ki kakorkoli vpliva na uveljavljanje oprostitve, pristojnemu davčnemu organu in dobavitelju blaga, storitev oziroma trošarinskih izdelkov javiti pred ali najkasneje ob samem nastanku spremembe.
3. V tretjem delu pristojni davčni organ navede posamezne omejitve v povezavi z uveljavljanjem oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarine, določi obdobje, v katerem je oprostitev davkov mogoče uveljaviti, določi številko neposrednega potrdila ter z žigom in podpisom izda potrdilo.
6. člen
Besedilo drugega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Davčna uprava Republike Slovenije – Davčni urad Ljubljana v roku dveh delovnih dni od prejema popolnega zahtevka za neposredno oprostitev davkov po tej odredbi izda neposredno potrdilo iz prvega odstavka 15. člena te odredbe pod pogojem, da je bilo osnovno potrdilo iz tretjega odstavka 10. člena te odredbe že izdano. Podatke o izdanih neposrednih potrdilih, v katerih je za dobavitelja naveden trošarinski zavezanec, se ob zaključku tekočega meseca posreduje Carinski upravi Republike Slovenije.”
7. člen
V obrazcu potrdila za neposredno oprostitev davka na dodano vrednost oziroma trošarine, ki je sestavni del odredbe o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo, se v točki 3.2. črta beseda “Dodatne”.
V točki 3.3. se doda novo polje, ki se glasi:
“Veljavnost neposrednega potrdila od ..................... do ................................”
8. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 415-06/00
Ljubljana, dne 13. junija 2000.
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost