Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2635. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Gorišnica, stran 7502.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št 12/95), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96) ter 7. in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 12. redni seji dne 18. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Gorišnica
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacije ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Gorišnica
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah:
– na lokalnih javnih cestah,
– javnih poteh in površinah za pešce,
– pločnikih,
– avtobusnih postajališčih,
– intervencijskih poteh in
– drugih objektih,
(v nadaljevanju: ceste), ki jo izvajata izvajalec in zavezanec.
Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v večstanovanjskih hišah pa upravniki, če je upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje, v nadaljnjem besedilu zavezanci.
Javne prometne površine so vse kategorizirane in nekategorizirane ceste, pločniki in javni parkirni prostor.
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
– zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,
– posipavanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice,
– pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin,
– pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih zelenih površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari,
– odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce,
– čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost,
– čiščenje odtokov, uličnih požiralnikov v času odjuge,
– odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov,
– namestitev in vzdrževanje snegobranov na strehah, iz katerih se lahko vsuje plaz in je zaradi tega ogrožena varnost občanov in premoženja,
– ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih cevi,
– čiščenje zasneženih prometnih znakov,
– obveščanje javnosti o stanju cest,
– druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet na cestah.
4. člen
Zimsko službo na območju Občine Gorišnica opravlja fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe). Izvajalca zimske službe (enega ali več) na podlagi zbranih ponudb izbere komisija, ki jo potrdi župan Občine Gorišnica.
5. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra izdelati načrt zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in ga predložiti Občini Gorišnica v potrditev.
Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo pluženja, posipavanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red posipavanja ter pluženja cest, čiščenja odtokov uličnih požiralnikov, organizacijo stalne, odstavne površine za vozil v primeru delnih ali popolnih zapor in nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
6. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
– da izdela načrt zimske službe in ga predloži v potrditev županu Občine Gorišnica,
– da redno vzdržuje naprave in opremo za zimsko službo,
– da skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli,
– da uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje,
– da izvaja zimsko službo po potrjenem načrtu in načrt prilaga s sprotnimi meteorološkimi napovedmi,
– da posipa lokalne ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na lokalnih cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica,
– da prične praviloma odstranjevati novozapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cestišču. Višino snega ugotavlja pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih primerih, ki jo ugotovi pristojni delavec občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je to določeno v tej alinei,
– da organizira 24-urno stalno dežurno službo,
– da izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje,
– da omogoči lastnikom stavb nakup soli za posipanje.
7. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati naslednje prioritete:
1. prioriteta: šolske in delavske avtobusne proge,
2. prioriteta: ostale pomembne občinske ceste,
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.
8. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok 1 m,
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas kjer dopuščajo razmere, širok vsaj 3 m, z asfaltnih vozišč pa v celotni širini.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. V načrtu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo odpelje.
Sneg mora biti odstranjen do 6. ure, oziroma 24 ur po prenehanju sneženja iz cest po prednostnem vrstnem redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz 6. člena tega odloka.
9. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni površini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu (brez uvoznega in izvoznega radia na postajališču),
– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očisti v dolžini 20 m.
Na postajališčih v območju križišč se sneg odpelje, na ostalih postajališčih pa se sneg ne sme odložiti na pločnik.
10. člen
Župan na področju zimske službe:
– potrjuje operativni del zimske službe,
– spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe,
– zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem planu za tekoče leto.
11. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so dolžni svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
– sproti odstraniti s streh in žlebov ledene sveče,
– sproti posipavati pločnike za pešce ob poledici,
– skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni sčitniki in podobno na pročelju hiš, ki so obrnjene na cesto,
– odstraniti novozapadli sneg s pločnikov, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega,
– odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, prehodi, ipd.)
Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.
12. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 6. in 11. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev poravna zavezanec.
13. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim posipnim materialom.
Izvajalec lahko organizira prodajo soli in drugih sodobnih posipnih materialov zavezancem iz 2. člena tega odloka.
14. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegobrane. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.
Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik ustrezno zavarovati.
15. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
16. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah lahko župan poleg izvajalca zimske službe aktivira občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Gorišnica. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojen delavec občinske uprave. Le-ta opravlja nadzor nad izvajanjem del izvajalca po tem odloku:
– kvalitativni in količinski nadzor,
– vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zimske službe,
– daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije dela.
18. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje izvajalec zimske službe, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem del, če ne izvaja nalog iz 6., 7., 8. in 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
19. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek na kraju samem posameznika, če:
– ne izvaja del, ki jih določa 11. člen,
– ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek 15. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek na kraju samem tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-52/2000
Gorišnica, dne 5. junija 2000.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost