Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2624. Pravilnik o obrazcu in postopku za izdajo službene izkaznice upravnega inšpektorja za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, stran 7475.

Na podlagi četrtega odstavka 308. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o obrazcu in postopku za izdajo službene izkaznice upravnega inšpektorja za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
1. člen
Službena izkaznica za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvrševanjem predpisov o upravnem postopku (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) se izdaja upravnim inšpektorjem iz 308. člena zakona o splošnem upravnem postopku.
2. člen
Izkaznica je sestavljena iz identifikacijske kartice.
3. člen
Obrazec identifikacijske kartice je velikosti 8,5 x 5,5 cm. Po vpisu podatkov o imetniku se obrazec zaščiti s plastičnim ovitkom.
Obrazec vsebuje:
– v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo velikosti 3 x 3 cm,
– pod fotografijo je prostor za ime in priimek z nazivom višjega upravnega delavca imetnika izkaznice, pod tem pa prostor za registrsko številko identifikacijske kartice,
– desno od prostora za fotografijo je grb Republike Slovenije, poleg tega pa napis “MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE“,
– pod napisom iz prejšnje alinee tega člena je napis “SLUŽBENA IZKAZNICA“,
– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis in pečat osebe, ki je pooblaščena za izdajo izkaznice, ter datum izdaje.
Osnovna barva identifikacijske kartice je svetlo rumena, barva tiska oziroma napisa pa črna.
4. člen
Obrazec identifikacijske kartice upravnega inšpektorja poleg podatkov iz 5. člena pod grbom Republike Slovenije in napisom “Ministrstvo za notranje zadeve“ ter “Službena izkaznica“ vsebuje še napis “UPRAVNI INŠPEKTOR“ (obrazec št. 1).
Napis “Upravni inšpektor“ je izpisan s črnimi črkami na svetlo modri podlagi.
5. člen
Na drugi strani identifikacijske kartice iz 4. člena tega pravilnika je navedeno pooblastilo imetniku izkaznice.
6. člen
Izpisano pooblastilo iz prejšnjega člena se glasi:
“Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da opravlja nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov o upravnem postopku v upravnih in drugih državnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil in drugih, ki so dolžni postopati po zakonu o splošnem upravnem postopku“. (obrazec št. 2)
7. člen
O izdanih izkaznicah se vodi evidenca v organizacijski enoti za kadrovske zadeve Ministrstva za notranje zadeve, ki opravlja tudi vse administrativne in tehnične naloge v zvezi z izdajanjem izkaznic.
8. člen
Organizacijska enota iz prejšnjega člena vodi evidenco izdanih izkaznic s podatki: osebno ime imetnika izkaznice, datum izdaje, registrska številka, datum prenehanja ali zamenjave izkaznice in razlog prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve izkaznice.
9. člen
Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice;
2. razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto, za katero ni predpisanih pooblastil upravnega inšpektorja.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora imetnik vrniti izkaznico organizacijski enoti, ki vodi evidenco izdanih izkaznic.
10. člen
Izkaznica se zamenja:
1. če jo imetnik izgubi in je preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije;
2. če je poškodovana;
3. če je imetnik spremenil osebno ime.
Če upravni inšpektor izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje, je dolžan o tem takoj obvestiti svojega neposrednega predstojnika, ta pa organizacijsko enoto iz 11. člena tega pravilnika, da se izkaznica prekliče in izbriše iz evidence izkaznic.
11. člen
Obrazci in skice iz tega pravilnika so objavljeni kot priloga tega pravilnika in so njegov sestavni del.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0103-1-012-01-10/00-6
Ljubljana, dne 5. junija 2000.
dr. Peter Jambrek l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost