Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000

Kazalo

2632. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2000, stran 7498.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/994 in 56/98) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 11. člena statuta Občine Brezovica je Občinski svet občine Brezovica na izredni seji dne 29. 5. 2000 na predlog župana sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Brezovica za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Brezovica (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 2000.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani načrtovani prihodki občine, ki zajemajo davčne in nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke ter odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
V računu financiranja se izkazuje zadolževanje in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
5. člen
Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki občinskega proračuna           589,740.000
II. Odhodki občinskega proračuna           580,614.000
III. Presežek prihodkov (I- II)            9,126.000
B) Račun finančnih terjatev
IV. Prejeta vračila danih posojil               0
V. Dana posojila                        0
VI. Prejeta minus dana posojila                0
VII. Skupni presežek (prihodki minus
odhodki ter saldo prejetih
in danih posojil                    9,126.000
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                       0
IX. Odplačilo dolga                  14,000.000
X. Neto zadolževanje (VIII-IX)           - 14,000.000
XI. (Povečanje) zmanjšanje (VII-X)          - 4,874.000
XII. Prenos presežka iz preteklih let         4,874.000
XIII. Povečanje/ zmanjšanje sredstev
na računu                           0
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, za katere so jim bila odobrena in ki so določena s proračunom, ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
8. člen
Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in načinu, ki jih določa ta odlok.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna, vendar največ za 10% sredstev, ki so v bilanci odhodkov proračuna razporejena za posamezne namene.
Spremembe namena in višina sredstev za posamezen namen, ki presegajo pogoj iz prvega odstavka tega člena, se opravijo s spremembo proračuna. O tem odloča občinski svet.
O prenosu sredstev med posameznimi kontnimi postavkami v okviru dejavnosti, določenim v bilanci odhodkov, za potrebe pokrivanja likvidnosti posameznih postavk, odločajo posamezni odbori.
9. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
10. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje in ne sme presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije, se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
11. člen
V stalno proračunsko rezervo se izloči s proračunom 0,5 % letnih prihodkov začasno vsak mesec, vendar največ do 1,5 % prejemkov proračuna. V letošnjem letu teh sredstev ne bomo izločali, ker je višina 1,5 % že dosežena.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. O uporabi sredstev proračunske rezerve do 300.000 tolarjev v posameznem primeru odloča župan, na predlog za finance pristojnega delavca občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili, sicer pa občinski svet s posebnim odlokom.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Za izvrševanje proračuna lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
Župan skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno, vendar prioritetno najprej za z zakonom določeno porabo in preostalo enakomerno vsem porabnikom.
O taki uskladitvi odhodkov s prihodki poroča župan občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
13. člen
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom in o uporabi sredstev poročati občinskemu svetu vsake tri mesece.
14. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in uredbo o zadolževanju občin.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna za leto 2000, ne smejo prevzemati pogodbenih obveznosti, ki bi zahtevale plačilo v prihodnjih letih. Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov nad zneskom 100.000 tolarjev soglasje župana.
15. člen
Na predlog župana ali predsednikov odborov lahko občinski svet določi udeležbo oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega pomena.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati in izdajat poroštva, le s soglasjem občine.
O soglasju odloča občinski svet.
17. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predsednik sveta KS, predstojnik organa, zavoda, društva, oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
Proračunski uporabniki morajo do 1. 11. 2000 predložiti finančne načrte za naslednje leto.
18. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi trimesečno poročati službi za finance Občine Brezovica, ki te podatke predloži nadzornemu odboru.
19. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja po tem proračunu, v prihodnjem letu se smiselno upoštevajo določbe tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 015-3/2000
Brezovica, dne 29. maja 2000.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost